Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Khả o sát tương quan giữa các chỉ số phế thân ký vớ i mứ c độ khó thở, khả năng gắ ng sứ c, chấ t lượng cuộc sống trong bệnh phổi tắ c nghẽn mạn tính

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khả o sát tương quan giữa các chỉ số phế thân ký vớ i mứ c độ khó thở, khả năng gắ ng sứ c, chấ t lượng cuộc sống trong bệnh phổi tắ c nghẽn mạn tính

  III

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa I
  Lời cam đoan II
  Mục lục III
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt V
  Danh mục các bảng VIII
  Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, hình X
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1 Định nghĩa và gánh nặng bệnh tật BPTNMT 5
  1.2 Chức năng hô hấp trong BPTNMT 7
  1.3 Triệu chứng lâm sàng trong BPTNMT 18
  1.4 Tương quan chức năng hô hấp và triệu chứng lâm sàng trong BPTNMT 30
  1.5 Mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT 33
  1.6 Phương pháp thống kê phân tích thành phần chính (PCA) 39
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1 Thiết kế nghiên cứu 42
  2.2 Cỡ mẫu 42
  2.3 Đối tượng nghiên cứu 43
  2.4 Biến số nghiên cứu 47
  2.5 Phân tích thống kê 59
  2.6 Vấn đề đạo đức 62
  IV

  CHƯƠNG 3. KẾ T QUẢ NGHIÊN CỨU 63
  3.1 Tương quan đơn biến giữa FEV 1 , FEV 1 /FVC, sGaw, FRC, RV/TLC với
  mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt
  cấp trong BPTNMT
  67
  3.2 Tương quan đơn biến giữa mMRC, CCQ với mức độ khó thở, khả năng
  gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  71
  3.3 Tương quan đơn biến giữa FEV 1 , sGaw, FRC trong BPTNMT 74
  3.4 Tương quan đa biến giữa FEV 1 , FEV 1 /FVC, sGaw, FRC, RV/TLC,
  mMRC, BDI, 6MWD, CCQ, SGRQ, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  76
  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 89
  4.1 Tương quan đơn biến giữa FEV 1 , FEV 1 /FVC, sGaw, FRC, RV/TLC với
  mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt
  cấp trong BPTNMT
  90
  4.2 Tương quan đơn biến giữa mMRC, CCQ với mức độ khó thở, khả năng
  gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  100
  4.3 Tương quan đơn biến giữa FEV 1 , sGaw, FRC trong BPTNMT 108
  4.4 Tương quan đa biến giữa FEV 1 , FEV 1 /FVC, sGaw, FRC, RV/TLC,
  mMRC, BDI, 6MWD, CCQ, SGRQ, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  116
  KẾ T LUẬN VÀ KIẾ N NGHỊ 126
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨ U LIÊN QUAN LUẬN ÁN i
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ii
  PHỤ LỤC xvi
  Phụ lục 1: Phiếu đồng thuận tham gia nghiên cứu xvi
  Phụ lục 2: Phiếu thu thập số liệu xix
  Phụ lục 3: Bộ câu hỏi BDI xxi
  Phụ lục 4: Bộ câu hỏi CCQ xxii
  Phụ lục 5: Bộ câu hỏi SGRQ xxiii
  Phụ lục 6: Danh sách bệnh nhân tham gia nghiên cứu xxvii V

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾ T TẮT
  Chữ tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
  6MWD 6 minute walk distance Khoảng cách đi bộ 6 phút
  6MWT 6 minute walk test Trắc nghiệm đi bộ 6 phút
  ADO ADO (Age – Dyspnea –
  Obstruction)
  Thang điểm ADO (Tuổi – Khó thở –
  Tắc nghẽn)
  ATS American Thoracic Society Hội lồng ngực Hoa Kỳ
  BDI Baseline Dyspnea Index Chỉ số khó thở nền tảng
  BMI Body Mass Index Chỉ số khối cơ thể
  BODE BODE (BMI – Obstruction –
  Dyspnea – Exercise tolerance)
  Thang điểm BODE (BMI – Tắc nghẽn
  – Khó thở – Khả năng gắng sức)
  BPTNMT Chronic obstructive pulmonary
  disease
  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
  CAT COPD Assessment Test Trắc nghiệm đánh giá BPTNMT
  CCQ Clinical COPD Questionnaire Bộ câu hỏi lâm sàng BPTNMT
  CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định
  COPD Chronic obstructive pulmonary
  disease
  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
  CPET CardioPulmonary Exercise
  Testing
  Trắc nghiệm tim phổi gắng sức
  DOSE DOSE (Dyspnea – Obstruction –
  Smoking – Exercise tolerance)
  Thang điểm DOSE (Khó thở – Tắc
  nghẽn–Hú t thuốc – Khả năng gắng sức)
  EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khảo sát
  ERS European Respiratory Society Hội hô hấp châu Âu
  ERV Expiratory Reserve Volume Thể tích dự trữ thở ra
  FEF 25% –
  75%
  Forced Expiratory Flow in 25%
  – 75% vital capacity
  Lưu lượng thở ra gắng sức trong
  khoảng 25% – 75% dung tích sống VI

  FEV 1 Forced expiratory volume in the
  first second
  Thể tích thở ra gắng sức trong giây
  đầu tiên
  FOT Forced oscillation technique Kỹ thuật dao động cưỡng bức
  FRC Functional residual capacity Dung tích khí cặn chức năng
  Fres Resonant Frequency Tần suất dao động cưỡng bức tạo phản
  lực đường thở bằng không.
  FVC Forced Vital Capacity Dung tích sống gắng sức
  GOLD Global initiative for chronic
  Obstructive Lung Disease
  Chiến lược toàn cầu quản lý bệnh phổi
  tắc nghẽn mạn tính
  HAD Hospital Anxiety and
  Depression
  Bộ câu hỏi trầm cảm lo âu
  IC Inspiratory Capacity Dung tích hít vào
  ICCC Intraclass correlation Coefficient Hệ số tương quan trong cùng nhóm
  IOS Impulse Oscillometry System Hệ thống dao động xung ký
  IRV Inspiratory Reserve Volume Thể tích dự trữ hít vào
  MCID Minimum Clinically Important
  Difference
  Khác biệt tối thiểu có ý nghĩa lâm sàng
  mMRC modified Medical Research
  Council
  Bộ câu hỏi khó thở cải biên của hội
  đồng nghiên cứu y khoa
  MVV Maximal Voluntary Ventilation Thông khí tự ý tối đa
  PaCO 2 Pressure of arterial carbon
  dioxide
  Áp suất khí carbonic máu động mạch
  PaO 2 Pressure of arterial oxygene Áp suất khí oxy máu động mạch
  PCA Principal Component Analysis Phân tích thành phần chính
  PEF Peak Expiratory Flow Lưu lượng thở ra đỉnh
  Post Post bronchodilator Sau trắc nghiệm giãn phế quản
  Pre Pre bronchodilator Trước trắc nghiệm giãn phế quản VII

  R 5, 20 Airway Resistance at oscillation
  frequency of 5 Hz, 20 Hz
  Kháng lực đường thở tại tần số dao
  động cưỡng bức 5 Hz, 20 Hz
  Raw Airway Resistance Kháng lực đường thở
  Rint Airway interruption technique Kỹ thuật gián đoạn luồng khí để đo
  kháng lực đường thở
  RV Residual volume Thể tích khí cặn
  sGaw Specific Airway Conductance Suất dẫn đường thở đặc hiệu
  SGRQ Saint George Respiratory
  Questionnaire
  Bộ câu hỏi hô hấp Saint George
  SGRQ –
  C
  Saint George Respiratory
  Questionnaire for COPD
  Bộ câu hỏi hô hấp Saint George dành
  riêng cho BPTNMT
  sRaw Specific Airway Resistance Kháng lực đường thở đặc hiệu
  SWT Shuttle Walking Test Trắc nghiệm đi bộ hình thoi
  TDI Transitional Dyspnea Index Chỉ số khó thở thay đổi
  TLC Total Lung Capacity Tổng dung lượng phổi
  V’O 2 Oxygene consumption Mức tiêu thụ oxy
  V’O 2
  max
  Maximal oxygene consumption Mức tiêu thụ oxy tối đa
  VAS Visual analog scale Thang tương ứng thị giác
  V E Expiratory Minute Ventilation Thông khí phú t thở ra
  VT Tidal Volume Thể tích khí lưu thông
  X 5 Reactance at oscillation
  frequency of 5 Hz
  Phản lực đường thở tại tần số dao động
  cưỡng bức 5 Hz VIII

  DANH MỤC CÁC BẢ NG
  Bả ng Tên bả ng Trang
  1.1 Phân loại mức độ nặng hạn chế luồng khí 7
  1.2 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lập lại được biểu đồ đo FEV 1 , FVC 13
  1.3 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lập lại được biểu đồ lưu lượng qua
  miệng – áp suất buồng đo
  15
  1.4 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lập lại được biểu đồ áp suất tại miệng –
  áp suất buồng đo
  16
  1.5 Bộ câu hỏi Borg cải biên 19
  1.6 Thang điểm BODE 33
  1.7 Thang điểm BODE cập nhật 34
  1.8 Thang điểm ADO 35
  1.9 Thang điểm ADO cập nhật 35
  1.10 Thang điểm DOSE 36
  2.1 Dấu hiệu lâm sàng gợi ý BPTNMT 43
  2.2 Tiêu chuẩn nhận bệnh 44
  2.3 Tiêu chuẩn loại bệnh 46
  2.4 Biến số nghiên cứu 47
  2.5 Thời điểm thu thập biến số nghiên cứu 48
  2.6 Bộ câu hỏi mMRC 49
  2.7 Lời giải thích qui trình thực hiện 6MWT cho bệnh nhân 51
  2.8 Các lỗi kỹ thuật và nguyên nhân thường gặp khi đo FRC và Raw 56
  2.9 Các lỗi kỹ thuật và nguyên nhân thường gặp khi đo FEV 1 và FVC 58
  3.1 Đặc điểm dân số học của dân số nghiên cứu tại lần khám 1 64
  3.2 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng của dân số nghiên cứu tại lần khám 1 65
  3.3 Đặc điểm chức năng hô hấp của dân số nghiên cứu tại lần khám 1 66 IX

  3.4 Hệ số tương quan giữa chức năng hô hấp và triệu chứng lâm sàng 67
  3.5 Hệ số tương quan giữa mMRC, CCQ với BDI, 6MWD, SGRQ, tiền
  căn đợt cấp
  71
  3.6 Hệ số tương quan giữa mMRC, CCQ với BDI, 6MWD, SGRQ tại 3
  lần khám
  73
  3.7 Hệ số tương quan FEV 1 , sGaw, FRC 74
  3.8 Hệ số tương quan FEV 1 , sGaw, FRC tại ba lần khám 76
  3.9 Ma trận tương quan đa biến giữa các biến số đánh giá toàn diện
  BPTNMT
  77
  3.10 Ma trận 3 thành phần chính với phép xoay trực giao Varimax 79
  3.11 Tỷ lệ đánh giá biến thiên toàn bộ của từng thành phần chính 80
  3.12 Biến số đại diện ba thành phần chính đánh giá toàn diện BPTNMT 82
  3.13 Giá trị mô hình đánh giá toàn diện BPNTMT 84
  3.14 Khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân BPTNMT theo số tiêu chí nặng(+) 85
  3.15 Mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT tại 3 lần khám 86
  4.1 Tương quan giữa hạn chế luồng khí với mức độ khó thở, khả năng
  gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  91
  4.2 Tương quan giữa tăng kháng lực đường thở với mức độ khó thở, khả
  năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  94
  4.3 Tương quan giữa ứ khí phế nang với mức độ khó thở, khả năng gắng
  sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  96
  4.4 Tương quan giữa mMRC với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất
  lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  101
  4.5 Tương quan giữa CCQ với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất
  lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT
  104
  4.6 Tương quan giữa CCQ và CAT với SGRQ trong BPTNMT 106
  4.7 Tương quan giữa hạn chế luồng khí, tăng kháng lực đường thở, ứ khí
  phế nang trong BPTNMT
  109
  4.8 Mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT 119 X

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH
  Biể u đồ Tên biể u đồ Trang
  1.1 Biểu đồ lưu lượng – thể tích và biểu đồ thể tích – thời gian 13
  1.2 Biểu đồ lưu lượng qua miệng – áp suất buồng đo 14
  1.3 Biểu đồ áp suất tại miệng – áp suất buồng đo 16
  1.4 Tương quan FEV 1 – triệu chứng lâm sàng 30
  3.1 Tương quan FEV 1 với BDI, 6MWD, SGRQ, tiền căn đợt cấp 68
  3.2 Tương quan sGaw với BDI , 6MWD, SGRQ, tiền căn đợt cấp 69
  3.3 Tương quan FRC với BDI, 6MWD, SGRQ, tiền căn đợt cấp 70
  3.4 Tương quan mMRC với SGRQ 72
  3.5 Tương quan CCQ với SGRQ 72
  3.6 Tương quan sGaw với FEV 1 74
  3.7 Tương quan FRC với FEV 1 75
  3.8 Tương quan FRC với sGaw 75
  3.9 Số thành phần chính đánh giá toàn diện BPTNMT 78
  3.10 Tính ổn định của ba thành phần chính qua ba lần tái khám 87
  Sơ đồ Tên sơ đồ Trang
  1.1 Qui trình chuẩn đo chức năng hô hấp 12
  2.1 Sơ đồ nghiên cứu 41
  3.1 Số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu 63 XI

  Hình Tên hì nh Trang
  1.1 Các thể tích và dung tích phổi 9
  1.2 Phế thân kế áp suất 11
  1.3 Thang tương ứng thị giác (VAS) 18
  1.4 Đồ hình trắc nghiệm đi bộ hình thoi 22
  1.5 Mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT theo GOLD 2011 37
  2.1 Máy phế thân ký Vmax của CareFusion 53
  3.1 Trục tọa độ Oxyz đánh giá toàn diện BPTNMT 80
  3.2 Mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT 82 1
  MỞ ĐẦU
  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là vấn đề sức khỏe cộng đồng, thể
  hiện qua tần suất bệnh, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tàn phế cao và đang tăng lên [82]. Phân
  tích gộp 67 nghiên cứu tại 28 nước từ 1990–2004 cho tần suất BPTNMT từ 4,9% –
  9,2% [135]. Ngân hàng Thế giới năm 2001 công bố BPTNMT là nguyên nhân gây
  tử vong hàng thứ 5 tại các nước thu nhập cao, thứ 6 tại các nước thu nhập vừa –
  thấp [121]; gây tàn phế hàng thứ 7 tại các nước thu nhập cao, thứ 10 tại các nước
  thu nhập vừa – thấp [121]. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo BPTNMT là nguyên nhân
  gây tử vong hàng thứ 4 và gây tàn phế hàng thứ 7 trên thế giới vào năm 2030 [136].
  BPTNMT không chỉ là tắc nghẽn luồng khí như tên bệnh đề cập, mà là bệnh
  đa thành phần [25], [120] vì thế cần đánh giá toàn diện [165]. Trên lâm sàng, đánh
  giá toàn diện BPTNMT là để đáp ứng 6 mục tiêu điều trị: (1) giảm mức độ khó thở,
  (2) tăng khả năng gắng sức, (3) tăng chất lượng cuộc sống, (4) chậm suy giảm chức
  năng hô hấp, (5) ngăn ngừa đợt cấp, (6) giảm tử vong của GOLD (Global Initiatives
  for Obstructive Lung Disease – Chiến lược toàn cầu quản lý BPTNMT) [82].
  Trước 2011, GOLD đề nghị đánh giá BPTNMT dựa trên một thành phần
  hạn chế luồng khí với FEV 1 (forced expiratory volume in the first second – thể tích
  thở ra gắng sức trong giây đầu tiên) [79]. Đáng tiếc, FEV 1 chỉ tương quan yếu đến
  vừa với khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp [22],
  nên không thể đại diện đánh giá toàn diện BPTNMT. Papaioannou cho rằng cần bổ
  sung các thành phần khác nữa, ngoài FEV 1 , để đánh giá toàn diện BPTNMT [165].
  Đề nghị này sau đó được khẳng định mạnh mẽ trong nghiên cứu ECLIPSE [209].
  Từ 2011, GOLD đề nghị đánh giá BPTNMT dựa trên nhiều thành phần [80]
  và được cổ vũ nhiệt tình. Rodríguez–Roisin và Agusti kết luận: “GOLD 2011 thực
  sự là một cuộc cách mạng trong mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT” [178]. Tuy
  nhiên, Jadwiga A Wedzicha đề nghị tìm thêm chứng cứ bổ sung cho mô hình mới vì
  cho rằng còn thiếu chứng cứ ủng hộ các tiêu chí cụ thể phân loại BPTNMT thành 4
  nhóm A, B, C, D [213]. Đề nghị này được khẳng định trong hướng dẫn của Anh
  năm 2010 vốn ủng hộ đánh giá BPTNMT dựa trên nhiều thành phần nhưng không 2
  đưa tiêu chí phân loại cụ thể, quyết định như vậy vẫn không đổi tại lần xem xét lại
  hướng dẫn của Anh mới nhất vào tháng 7/2014 vì vẫn chưa đủ chứng cứ [148].
  Thật vậy, GOLD 2014 đề nghị đánh giá triệu chứng lâm sàng BPTNMT dựa
  trên bộ câu hỏi khó thở cải biên mMRC (modified Medical Research Council), trắc
  nghiệm đánh giá BPTNMT CAT (COPD Assessment Test), bộ câu hỏi lâm sàng
  BPTNMT CCQ (COPD Clinical Questionaire) [81]. David Price [25] và Paul Jones
  [101] thấy kết quả phân loại BPTNMT dựa trên mMRC và CAT không đồng nhất.
  GOLD 2014 thừa nhận điểm cắt CCQ 1 – 1,5 là áp đặt [82]. GOLD 2014 đề nghị
  đánh giá chức năng hô hấp BPTNMT với FEV 1 [82]. Gagnon nêu rõ chức năng hô
  hấp trong BPTNMT gồm hạn chế luồng khí, tăng kháng lực đường thở và ứ khí phế
  nang chứ không chỉ là hạn chế luồng khí [70]. GOLD 2014 đề nghị đánh giá toàn
  diện BPTNMT dựa trên 3 thành phần hạn chế luồng khí, triệu chứng lâm sàng, tiền
  căn đợt cấp [82]. Ba thành phần đề nghị có đánh giá toàn diện được BPTNMT?
  Nghiên cứu tương quan đơn biến và đa biến giữa các triệu chứng lâm sàng
  gồm: khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, đợt cấp và các chỉ số chức
  năng hô hấp gồm: hạn chế luồng khí, tăng kháng lực đường thở, ứ khí phế nang
  trong BPTNMT có thể cung cấp chứng cứ cho các đề nghị trên của GOLD [193].
  Trên thế giới, các nghiên cứu tương quan đơn biến giữa chức năng hô hấp và
  triệu chứng lâm sàng cho thấy hạn chế luồng khí tương quan yếu đến vừa với khó
  thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống [22], [102]; ứ khí phế nang tương
  quan vừa với khó thở [150] và khả năng gắng sức [158]; các nghiên cứu tương quan
  đa biến giữa chức năng hô hấp và triệu chứng lâm sàng để xây dựng mô hình đánh
  giá toàn diện [214] hoặc kiểu hình [44], [45] trong BPTNMT còn ít.
  Tại Việt Nam, Ngô Quý Châu [2], [3], Lê Thị Tuyết Lan [7], Nguyễn Công
  Trung, Tô Vũ Khương [19], Đỗ Thị Vân [20] đã nghiên cứu khảo sát đặc điểm lâm
  sàng và chức năng hô hấp trong BPTNMT; Nguyễn Thú y Nga, Đồng Khắc Hưng đã
  khảo sát đặc điểm thông khí đường thở nhỏ [11]; Nguyễn Đình Tiến đo thể tích khí
  cặn với phương pháp hòa loãng khí He [17]; Nguyễn Huy Lực khảo sát đặc điểm
  thông khí phổi và khí máu động mạch [9] trong BPTNMT. Tại Việt Nam cũng có 3
  các nghiên cứu tương quan đơn biến giữa hạn chế luồng khí với mức độ khó thở
  [6]; khả năng gắng sức [12], [16]; chất lượng cuộc sống [15] cho kết quả tương tự
  thế giới. Chú ng tôi tìm được rất ít nghiên cứu khảo sát tăng kháng lực đường thở và
  ứ khí phế nang trong BPTNMT [5]; chú ng tôi cũng chưa tìm được nghiên cứu khảo
  sát tương quan đa biến giữa hạn chế luồng khí, tăng kháng lực đường thở, ứ khí phế
  nang và triệu chứng lâm sàng để xây dựng mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT.
  Xuất phát từ mong muốn góp phần bổ sung một số chứng cứ cho mô hình
  mới đánh giá toàn diện BPTNMT của GOLD, trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu
  trong và ngoài nước, chú ng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Khảo sát tương quan
  giữa các chỉ số phế thân ký với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng
  cuộc sống trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. 4
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Mục tiêu tổng quát:
  Xây dựng mô hình đánh giá toàn diện BPTNMT.
  Mục tiêu chuyên biệt:
  (1) Xác định hệ số tương quan đơn biến giữa FEV 1 , FEV 1 /FVC, sGaw, FRC,
  RV/TLC với mức độ khó thở, khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn
  đợt cấp trong BPTNMT.
  (2) Xác định hệ số tương quan đơn biến giữa mMRC, CCQ với mức độ khó thở,
  khả năng gắng sức, chất lượng cuộc sống, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT.
  (3) Xác định hệ số tương quan đơn biến giữa FEV 1 , sGaw, FRC trong
  BPTNMT.
  (4) Xác định mô hình tương quan đa biến giữa FEV 1 , FEV 1 /FVC, sGaw, FRC,
  RV/TLC, mMRC, BDI, 6MWD, CCQ, SGRQ, tiền căn đợt cấp trong BPTNMT.

  Xem Thêm: Khả o sát tương quan giữa các chỉ số phế thân ký vớ i mứ c độ khó thở, khả năng gắ ng sứ c, chấ t lượng cuộc sống trong bệnh phổi tắ c nghẽn mạn tính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khả o sát tương quan giữa các chỉ số phế thân ký vớ i mứ c độ khó thở, khả năng gắ ng sứ c, chấ t lượng cuộc sống trong bệnh phổi tắ c nghẽn mạn tính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status