Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alkaloid, flavonoid của lá, tâm sen và các chế phẩm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alkaloid, flavonoid của lá, tâm sen và các chế phẩm

  MỤC LỤC

  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . v
  DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Thực vật học về Sen 4
  1.2. Hóa học về Sen 7
  1.3. Chiết xuất- phân lập các alkaloid, flavonoid trong lá và tâm Sen . 12
  1.4. Các phương pháp phân tích thành phần alkaloid, flavonoid trong lá, tâm Sen . 16
  1.5. Tác dụng sinh học của lá, tâm Sen . 19
  1.6. Công dụng của Sen . 21
  1.7. Chất đối chiếu . 22
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 25
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 25
  2.2. Nguyên vật liệu – Dung môi, hóa chất, thuốc thử – Trang thiết bị . 25
  2.3. Địa điểm nghiên cứu 28
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 29
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47
  3.1. Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc alkaloid, flavonoid từ lá và tâm Sen 47
  3.1.1. Phân tích sơ bộ thành phần hóa học của lá và tâm Sen 47
  3.1.2. Chiết cao chiết toàn phần alkaloid, flavonoid từ lá và tâm Sen 48
  3.1.3. Phân lập alkaloid, flavonoid từ lá và tâm Sen . 48
  3.1.4. Xác định độ tinh khiết các alkaloid, flavonoid phân lập từ lá và tâm Sen 60
  3.1.5. Xác định cấu trúc các chất phân lập được . 61
  3.2. Thiết lập một số chất đối chiếu alkaloid, flavonoid phân lập từ lá, tâm Sen . 80 ii
  3.3. Xây dựng qui trình định tính điểm chỉ, định lượng đồng thời alkaloid, flavonoid
  có trong lá và tâm Sen . 85
  3.4. Ứng dụng các qui trình định tính, định lượng để phân tích các alkaloid,
  flavonoid có trong các mẫu nguyên liệu và chế phẩm bào chế từ lá, tâm Sen . 104
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 108
  4.1. Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc cấu trúc các alkaloid, flavonoid phân lập
  từ lá và tâm Sen . 108
  4.2. Qui trình định tính, định lượng đồng thời alkaloid, flavonoid có trong
  lá và tâm Sen . 117
  4.3. Ứng dụng qui trình định tính, định lượng để phân tích các alkaloid, flavonoid
  có trong các mẫu nguyên liệu và chế phẩm từ lá, tâm Sen . 124
  4.4. Đặc tính điểm chỉ của lá và tâm Sen 127
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  ACN Acetonitrile
  ASEAN Association of Southeast Asian Nations
  (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)
  CĐC Chất đối chiếu
  CE Capillary electrophoresis (Điện di mao quản)
  Corr Area Corrected Area (Diện tích pic được chuẩn hóa)
  CTAB Cetyltrimethylammonium bromide
  CZE Capillary Zone Electrophoresis (Điện di mao quản vùng)
  d doublet (đỉnh đôi)
  DVT Dấu vân tay
  DĐVN IV Dược điển Việt Nam xuất bản lần thứ IV
  DEPT Distortionless Enhancement by Polarization Transfer
  DSC Differential Scanning Calorimetry (Quét nhiệt vi sai)
  DMSO Dimethylsulfoxide
  ĐDĐ Điện di đồ
  DTAB Dodecyltrimethylammonium bromide
  ESI Electrospray Ionization (Ion hóa phun mù electron)
  EOF Electro-osmotic flow (Dòng điện thẩm)
  FCPC Fast centrifugal partition chromatography (Sắc ký phân bố
  ly tâm nhanh)
  GLP Good Laboratory Practices (Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc)
  HPLC High Performance Liquid Chromatography (Sắc ký lỏng
  hiệu năng cao)
  HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation
  HSQC Heteronuclear Single Quantum Correlation
  ICH International Conference on Harmonization
  IR Infrared (Hồ ng ngoại)
  i-ProOH Isopropanol iv
  J Coupling constant (Hằ ng số ghép )
  LC-MS Liquid Chromatography–Mass Spectrometry
  (Sắc ký lỏng ghép khối phổ)
  LDL Low density lipoprotein
  LOD Limit of detection
  LOQ Limit of quantitation
  MEKC Micellar Electrokinetic Chromatography (Sắc ký mixen điện động)
  MCF-7 Michigan Cancer Foundation-7 (Tế bào ung thư vú dòng MCF-7)
  MS Mass Spectrometry (Khối phổ)
  NACE Non aqueous capillary electrophoresis
  NMR Nuclear Magnetic Resonance (Cộng hưở ng từ hạ t nhân )
  PDA Photo Diode Array (Dãy diod quang)
  PE Petroleum ether (ether dầu hỏa)
  PCRS Primary Chemical Reference Standard (Chất đối chiếu hóa học sơ cấp)
  PTN Phòng thí nghiệm
  RSD Relative Standard Deviation (Độ lệch chuẩn tương đối)
  s singlet (Đỉnh đơn)
  SKĐ Sắc ký đồ
  SCRS Secondary Chemical Reference Standard
  (Chất đối chiếu hóa học thứ cấp)
  SDS Sodium Dodecyl Sulfate
  SFE Supercritical Fluid Extraction (Chiết bằng lưu chất siêu tới hạn)
  SKLM Sắc ký lớp mỏng
  TEA Triethylamin
  TGA Thermogravimetric Analysis (Phân tích nhiệt trọng lượng)
  THF Tetrahydrofuran
  TLTK Tài liệu tham khảo
  TT Thuốc thử
  UV-Vis Ultraviolet-Visible (Tử ngoại khả kiến)
  VLC Vacuum Liquid Chromatography (Sắc ký cột chân không) v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1. Vị trí phân loại của chi Nelumbo 4
  Bảng 1.2. Các alkaloid khung aporphin có trong lá Sen 8
  Bảng 1.3. Các alkaloid khung benzylisoquinolin có trong lá Sen 8
  Bảng 1.4. Các alkaloid khung benzylisoquinolin có trong tâm Sen . 10
  Bảng 1.5. Các alkaloid khung bisbenzylisoquinolin có trong tâm Sen 11
  Bảng 1.6. Tóm tắt các nghiên cứu phân lập alkaloid, flavonoid lá, tâm Sen . 12
  Bảng 1.7. Tóm tắt các nghiên cứu định lượng alkaloid, flavonoid lá và tâm Sen 16
  Bảng 2.1. Nơi thu hái nguyên liệu lá và tâm Sen loài Nelumbo nucifera G. . 26
  Bảng 2.2. Nơi thu hái nguyên liệu lá Sen loài N. Lutea Willd và Victoria regia. 26
  Bảng 2.3. Các chế phẩm có chứa lá và tâm Sen. 26
  Bảng 2.4. Khảo sát dung môi chiết alkaloid, flavonoid từ lá, tâm Sen. . 30
  Bảng 2.5. Điều kiện tiến hành VLC phân đoạn A2 và tủa F từ lá Sen. 33
  Bảng 2.6. Điều kiện tiến hành sắc ký cột cao A3, cao N lá Sen. . 34
  Bảng 2.7. Điều kiện tiến hành sắc ký cột phân đoạn NP5, NP8, cao EF tâm Sen . 34
  Bảng 2.8. Điều kiện tiến hành sắc ký cột Sephadex LH-20 phân đoạn F1, F6, F8 . 35
  Bảng 2.9. Các điều kiện dung môi hai pha không đồng tan dự kiến thăm dò cho
  FCPC phân đoạn P-2 . 36
  Bảng 3.1. Kết quả chiết cắn toàn phần từ lá, tâm Sen 47
  Bảng 3.2. Kết quả chiết alkaloid, flavonoid toàn phần từ lá, tâm Sen . 47
  Bảng 3.3. Tổng kết các alkaloid, flavonoid tinh khiết phân lập từ lá Sen 48
  Bảng 3.4. Kết quả sắc ký cột silica gel trên cao A2, lá Sen. 50
  Bảng 3.5. Kết quả thu hứng LN-1 từ phân đoạn A2-1 . 50
  Bảng 3.6. Kết quả thu hứng LN-2, LN-8 từ phân đoạn A2-2 . 50
  Bảng 3.7. Kết quả thu hứng LN-2, LN-3 từ phân đoạn A2-3 51
  Bảng 3.8. Kết quả thu hứng LN-4 từ phân đoạn A2-8 . 51
  Bảng 3.9. Kết quả thu hứng LN-6, LN-7 từ phân đoạn A2-6 51
  Bảng 3.10. Kết quả thu hứng LN-5 từ phân đoạn A2-11 và A2-12 . 52
  Bảng 3.11. Kết quả sắc ký cột silica gel trên cao A3 lá Sen 52 vi
  Bảng 3.12. Kết quả sắc ký cột silica gel trên cao N lá Sen 52
  Bảng 3.13. Kết quả sắc ký cột silica gel trên tủa F, lá Sen . 53
  Bảng 3.14. Kết quả sắc ký rây phân tử phân đoạn F1 53
  Bảng 3.15. Kết quả sắc ký rây phân tử phân đoạn F-2,3 54
  Bảng 3.16. Kết quả sắc ký rây phân tử phân đoạn F-7 . 54
  Bảng 3.17. Kết quả thu hứng LF-2 và LF-4 từ F7-3 54
  Bảng 3.18. Kết quả sắc ký rây phân tử phân đoạn F8 54
  Bảng 3.19. Tổng kết các alkaloid, flavonoid tinh khiết phân lập từ lá Sen 55
  Bảng 3.20. Kết quả sắc ký cột silica gel trên phân đoạn NP5, tâm Sen . 57
  Bảng 3.21. Kết quả sắc ký cột silica gel trên phân đoạn NP8, tâm Sen . 57
  Bảng 3.22. Kết quả sắc ký rây phân tử phân đoạn P . 58
  Bảng 3.23. Kết quả FCPC phân đoạn P-2 58
  Bảng 3.24. Kết quả Sephadex LH-20 của phân đoạn n-Bu . 58
  Bảng 3.25. Kết quả các phân đoạn sau SPE từ n-Bu II 59
  Bảng 3.26. Kết quả sắc ký cột silica gel trên cao EF, tâm Sen 59
  Bảng 3.27. Kết quả sắc ký rây phân tử phân đoạn EF-8, tâm Sen . 59
  Bảng 3.28. Độ tinh khiết các alkaloid, flavonoid phân lập từ lá và tâm Sen . 60
  Bảng 3.29. Dữ liệu phổ UV, MS của LN-1, LN-2, LN-3, LN-4 61
  Bảng 3.30. Dữ liệu phổ 13 C- NMR của LN-1, LN-2, LN-3, LN-4 . 61
  Bảng 3.31. Dữ liệu phổ 1 H- NMR của LN-1, LN-2, LN-3, LN-4 62
  Bảng 3.32. Dữ liệu phổ 13 C và 1 H-NMR của LN-5 63
  Bảng 3.33. Dữ liệu phổ UV, MS của LN-8, LN-9 . 64
  Bảng 3.34. Dữ liệu phổ 13 C và 1 H- NMR của LN-8, LN-9. . 64
  Bảng 3.35. Dữ liệu phổ UV, IR, MS của EN-1, EN-2, EN-3 . 65
  Bảng 3.36. Dữ liệu phổ 13 C và 1 H- NMR của EN-1, EN-2, EN-3. . 66
  Bảng 3.37. Dữ liệu phổ UV, IR, MS của các alkaloid EN-4, EN-5 . 67
  Bảng 3.38. Dữ liệu phổ 1D và 2D-NMR của EN-4 67
  Bảng 3.39. Dữ liệu phổ 1D và 2D-NMR của EN-5 . 69
  Bảng 3.40. Dữ liệu phổ UV, IR, MS của EN-6, EN-7, EN-8, EN-9 74
  Bảng 3.41. Dữ liệu phổ 13 C-NMR của EN-6, EN-7, EN-8, EN-9 75 vii
  Bảng 3.42. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của EN-6, EN-7, EN-8, EN-9 . 75
  Bảng 3.43. Dữ liệu phổ UV, MS của LF-1, LF-5, LF-6, LF-8, TF-1 . 76
  Bảng 3.44. Dữ liệu phổ 13 C-NMR của LF-1, LF-5, LF-6, LF-8, TF-1 76
  Bảng 3.45. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của LF-1, LF-5, LF-6, LF-8, TF-1 77
  Bảng 3.46. Dữ liệu phổ UV, MS của LF-2, LF-3, LF-4, TF-5, TF-4, TF-3 78
  Bảng 3.47. Dữ liệu phổ 13 C-NMR của LF-2, LF-3, LF-4, TF-5, TF-4, TF-3 78
  Bảng 3.48. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của LF-2, LF-3, LF-4, TF-5, TF-4, TF-3 . 79
  Bảng 3.49. Kết quả khảo sát hàm ẩm bằng phương pháp TGA và nhiệt độ
  nóng chảy, độ tinh khiết bằng phương pháp DSC (n=3) 81
  Bảng 3.50. Bảng tóm tắt điều kiện sắc ký thích hợp kiểm tra độ tinh khiết
  HPLC-PDA của 06 CĐC 82
  Bảng 3.51. Kết quả khảo sát tính phù hợp hệ thống quy trình phân tích HPLC
  của 06 CĐC . 82
  Bảng 3.52. Kết quả xác định miền giá trị, độ đúng, độ chính xác của qui trình
  phân tích các nguyên liệu thiết lập CĐC . 82
  Bảng 3.53. Kết quả xác định độ tinh khiết sắc ký các nguyên liệu thiết lập CĐC . 83
  Bảng 3.54. Tóm tắt các chỉ tiêu chất lượng và phương pháp thử của các CĐC . 84
  Bảng 3.55. Kết quả đánh giá đồng nhất lô của quá trình đóng lọ các CĐC . 84
  Bảng 3.56. Kết quả đánh giá liên PTN của các nguyên liệu thiết lập CĐC . 85
  Bảng 3.57. Kết quả xác định giá trị ấn định của các CĐC sau khi đóng gói . 85
  Bảng 3.58 Kết quả khảo sát tính tuyến tính, LOD, LOQ, độ chính xác trung gian,
  độ đúng qui trình phân tích đồng thời 07 alkaloid trong mẫu nguyên liệu lá sen
  (NN-1 a ) bằng phương pháp CE-PDA/MS . 90
  Bảng 3.58. Kết quả khảo sát đặc tính điểm chỉ các alkaloid, flavonoid có trong
  lá, tâm Sen bằng phương pháp SKLM 100
  Bảng 3.59. Kết quả khảo sát đặc tính điểm chỉ các alkaloid, flavonoid có trong
  lá, tâm Sen bằng phương pháp SKLM 101
  Bảng 3.60. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của lá Sen dựa trên thành phần
  alkaloid có trong nguyên liệu lá Sen bằng phương pháp HPLC-PDA . 102
  viii
  Bảng 3.61. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của lá Sen dựa trên thành phần
  flavonoid có trong nguyên liệu lá Sen bằng phương pháp HPLC/PDA . 102
  Bảng 3.62. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của tâm Sen dựa trên thành phần
  alkaloid có trong nguyên liệu tâm Sen bằng phương pháp HPLC-PDA 103
  Bảng 3.63. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của tâm Sen dựa trên thành phần
  flavonoid có trong nguyên liệu tâm Sen bằng phương pháp HPLC/PDA 103
  Bảng 3.64. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của lá Sen dựa trên thành phần
  flavonoid có trong nguyên liệu lá Sen bằng phương pháp CE/PDA 104
  Bảng 3.65. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của tâm Sen dựa trên thành phần
  flavonoid có trong nguyên liệu tâm Sen bằng phương pháp CE/PDA . 104
  Bảng 3.66. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của lá Sen dựa trên thành phần
  alkaloid có trong nguyên liệu lá Sen bằng phương pháp CE-PDA/MS 104
  Bảng 3.67. Kết quả xác định đặc tính điểm chỉ của tâm Sen dựa trên thành phần
  alkaloid có trong nguyên liệu tâm Sen bằng phương pháp CE-PDA/MS 105
  Bảng 3.68. Kết quả xác định hàm lượng các alkaloid (mg/100 mg) có trong mẫu
  nguyên liệu lá Sen loài Nelumbo nucifera; Nelumbo lutea và Victoria regia bằng
  phương pháp CE-PDA/MS và HPLC-PDA 106
  Bảng 3.69. Kết quả xác định hàm lượng của các alkaloid (mg/100 mg) có trong
  07 mẫu chế phẩm từ lá Sen loài N. nucifera bằng phương pháp CE-PDA/MS và
  HPLC-PDA . 106
  Bảng 3.70. Kết quả xác định hàm lượng các flavonoid (mg/100mg) có trong mẫu
  nguyên liệu lá Sen loài Nelumbo nucifera; Nelumbo lutea và Victoria regia bằng
  phương pháp CE-PDA và HPLC-PDA . 107
  Bảng 3.71. Kết quả xác định hàm lượng của các flavonoid (mg/100 mg) có trong
  06 mẫu chế phẩm từ lá Sen loài N. nucifera bằng phương pháp CE-PDA và
  HPLC-PDA . 107
  Bảng 4.1. Độ dịch chuyển trên phổ 13 C và 1 H để phân biệt 05 alkaloid
  LN-1, LN-2, LN-3, LN-4, LN-5 114
  Bảng 4.2. Độ dịch chuyển trên phổ 13 C và 1 H để phân biệt 05 alkaloid
  EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-5 115 ix
  Bảng 4.3. Độ dịch chuyển trên phổ 13 C và 1 H để phân biệt 04 alkaloid
  EN-6, EN-7, EN-8, EN-9 . 116
  Bảng 4.4. Độ dịch chuyển trên phổ 13 C và 1 H để phân biệt 02 alkaloid
  LN-9, LN-10 . 117
  Bảng 4.5. Kết quả đánh giá về nơi thu hái cho hàm lượng alkaloid cao nhất có trong
  lá Sen (N. nucifera) Việt Nam . 127
  Bảng 4.6. Kết quả đánh giá về nơi thu hái cho hàm lượng alkaloid cao nhất có trong
  tâm Sen (N. nucifera) Việt Nam . 127
  Bảng 4.7. Kết quả đánh giá về nơi thu hái cho hàm lượng flavonoid cao nhất
  có trong lá Sen (N. nucifera) Việt Nam 127
  Bảng 4.8. Kết quả đánh giá về nơi thu hái cho hàm lượng flavonoid cao nhất có
  trong tâm Sen (N. nucifera) Việt Nam 127

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alkaloid, flavonoid của lá, tâm sen và các chế phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alkaloid, flavonoid của lá, tâm sen và các chế phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status