Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá hiệu quả của phương pháp ghép tự thân mảnh xương sọ bảo quản lạnh sâu trên thực nghiệm và ở người

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả của phương pháp ghép tự thân mảnh xương sọ bảo quản lạnh sâu trên thực nghiệm và ở người

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ÐẶT VẤN ÐỀ
  Chuong 1. TỔNG QUAN
  1.1. Ðặc diểm giải phẫu, mô học xuong vòm sọ
  1.1.1. Ðặc diểm giải phẫu
  1.1.2. Cấu tạo mô học xuong sọ
  1.2. Tái tạo sinh lý của xuong vòm sọ
  1.2.1. Sự cốt hoá xuong vòm sọ ở thời kỳ phôi thai
  1.2.2. Quá trình tái tạo sinh lý xuong
  1.2.3. Quá trình liền xuong gãy
  1.3. Lịch sử phát triển ghép xuong sọ tự thân
  1.4. Vật liệu và phuong pháp bảo quản dể ghép xuong sọ tự thân
  1.4.1. Vật liệu ghép xuong sọ tự thân
  1.4.2. Phuong pháp bảo quản mảnh xuong sọ dể ghép tự thân
  1.4.3. Phuong pháp bảo quản lạnh sâu mảnh xuong sọ có chiếu tia
  gamma
  1.5. Quá trình liền xuong sau ghép mảnh xuong sọ tự thân trên thế giới
  và ở Việt Nam
  1.5.1. Quá trình tái tạo hồi phục sau ghép xuong tự thân
  1.5.2. Tình hình nghiên cứu sau ghép tự thân mảnh xuong sọ bảo
  quản lạnh sâu trên thế giới và ở Việt Nam
  Chuong 2. ÐỐI TUỢNG VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Ðối tuợng nghiên cứu
  2.2. Vật liệu – phuong tiện
  2.3. Phuong pháp nghiên cứu
  2.3.1. Thực nghiệm ghép tự thân mảnh xuong sọ thỏ bảo quản lạnh sâu
  2.3.2. Nghiên cứu hình thái các mảnh xuong sọ nguời bảo quản lạnh
  sâu theo thời gian
  2.3.3. Nghiên cứu kết quả sau ghép tự thân mảnh xuong sọ bảo quản
  lạnh sâu trên nguời
  2.4. Ðịa diểm nghiên cứu
  2.5. Thời gian nghiên cứu
  2.6. Phuong pháp xử lý số liệu
  2.7. Ðạo dức trong nghiên cứu
  Chuong 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1. Kết quả nghiên cứu trên thực nghiệm
  3.1.1. Biểu hiện toàn thân của thỏ
  3.1.2. Ðặc diểm dại thể và vi thể xuong sọ thỏ ở các nhóm nghiên cứu
  3.1.3. Ðặc diểm mảnh xuong sọ thỏ duới kính hiển vi diện tử quét
  3.2. Sự thay dổi cấu trúc hình thái của các mảnh xuong sọ nguời bảo
  quản lạnh sâu theo thời gian
  3.2.1.Ðặc diểm dại thể các mảnh xuong sọ nguời theo thời gian bảo
  quản lạnh sâu.
  3.2.2. Ðặc diểm vi thể các mảnh xuong sọ nguời theo thời gian bảo
  quản lạnh sâu.
  3.3. Kết quả nghiên cứu trên nguời
  3.3.1. Một số dặc diểm của các bệnh nhân nghiên cứu
  3.3.2. Một số dặc diểm của các mảnh xuong bảo quản lạnh sâu
  3.3.3. Thời gian và số lần theo dõi sau ghép tự thân các mảnh xuong
  sọ nguời theo thời gian bảo quản lạnh sâu.
  3.3.4. Kết quả sau ghép tự thân mảnh xuong sọ bảo quản lạnh sâu.
  Chuong 4. BÀN LUẬN
  4.1. Kết quả thực nghiệm ghép xuong sọ bảo quản lạnh sâu
  4.1.1. Biểu hiện toàn thân và tại chỗ vết mổ ở các thời diểm theo dõi
  4.1.2. Sự thay dổi cấu trúc hình thái sau ghép tự thân mảnh xuong sọ
  bảo quản lạnh sâu chiếu tia gamma
  4.2. Ðặc diểm cấu trúc hình thái các mảnh xuong sọ nguời sau bảo quản
  lạnh sâu theo thời gian
  4.3. Bàn về kết quả sau ghép tự thân mảnh xuong sọ bảo quản lạnh sâu
  trên nguời.
  4.3.1.Về một số dặc diểm của bệnh nhân nghiên cứu
  4.3.2.Về một số dặc diểm của các mảnh xuong sọ bảo quản lạnh sâu
  4.3.3.Về thời gian và số lần dến khám theo dõi sau ghép tự thân
  mảnh xuong sọ bảo quản lạnh sâu chiếu tia gamma
  4.3.4. Về kết quả sau ghép tự thân mảnh xuong sọ bảo quản lạnh sâu
  chiếu tia gamma.
  4.4. Những dóng góp mới của dề tài
  KẾT LUẬN
  KHUYẾN NGHỊ
  HUỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  ÐẶT VẤN ÐỀ
  Ghép xuong ngày càng phổ biến trên thế giới, tại Mỹ có hàng triệu don
  vị xuong bảo quản theo qui trình của Hiệp hội ngân hàng mô Hoa Kỳ dã duợc
  phân phối dể ghép cho các bệnh nhân [1],[2]. Ở Việt Nam, nhu cầu ghép
  xuong ngày càng tang ở các linh vực phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tạo
  hình [3],[4].
  Hộp sọ có chức nang bảo vệ não và có vai trò quan trọng về thẩm mỹ.
  Khuyết sọ là mất sự toàn vẹn của hộp sọ, có thể do nhiều nguyên nhân, nhung
  thuờng gặp sau phẫu thuật mở hộp sọ dể can thiệp thuong tổn bên trong do
  chấn thuong hoặc các bệnh lý ngoại khoa của não. Tại vị trí khuyết vòm sọ,
  não chỉ duợc che phủ bởi da và một lớp mô mỏng duới da, do dó ảnh huởng
  khả nang bảo vệ não và gây dau dầu, suy nhuợc thần kinh Khuyết sọ còn
  ảnh huởng thẩm mỹ, làm bệnh nhân lo âu, mất tự tin trong cuộc sống, giảm
  khả nang lao dộng và hoà nhập xã hội. Phẫu thuật tái thiết khuyết sọ nhằm tái
  tạo sự toàn vẹn hộp sọ dể bảo vệ não, dự phòng và diều trị hội chứng khuyết
  sọ, khôi phục thẩm mỹ, sự tự tin, hoà nhập cuộc sống của bệnh nhân [5].
  Nhiều nam qua, ở Việt Nam, tỷ lệ nạn nhân chấn thuong sọ não do tai nạn
  giao thông thuờng ở mức rất cao, trong dó rất nhiều truờng hợp phẫu thuật
  mở hộp sọ là những nguời trẻ, dang ở dộ tuổi lao dộng, do dó nhu cầu diều trị
  khuyết sọ ngày càng nhiều [6],[7],[8],[9].
  Vật liệu và phuong pháp phẫu thuật ảnh huởng quan trọng dến thành
  công của việc tái thiết khuyết sọ. Nhiều loại vật liệu dã duợc nghiên cứu
  nhung không có vật liệu nào là duy nhất tối uu, việc tiếp tục nghiên cứu tìm
  ra các phuong pháp hiệu quả về kinh tế và công nghệ dể ghép xuong sọ luôn
  là việc làm hết sức cần thiết. Cho dến nay, các nhà phẫu thuật thần kinh vẫn
  thuờng uu tiên lựa chọn ghép tự thân mảnh xuong sọ do vật liệu này có những uu diểm nhu: sẵn có, rẻ tiền, tránh duợc sự thải loại mảnh ghép và sự
  lây nhiễm các bệnh [10],[11],[12],[13],[14],[15],[16].
  Trong thời gian chờ duợc ghép lại, mảnh xuong sọ phải duợc bảo quản
  tạm thời. Có nhiều phuong pháp bảo quản nhu: vùi duới da bụng, bảo quản
  dông khô , nhung các phuong pháp này lại có những hạn chế nhu: dễ nhiễm
  trùng, tiêu xuong, bệnh nhân phải chịu hai vết mổ hoặc kỹ thuật phức tạp, chỉ
  sử dụng duợc cho những khuyết tổn nhỏ. Phuong pháp duợc sử dụng nhiều
  hiện nay là bảo quản lạnh sâu [17],[18],[19],[20],[21],[22],[23].
  Trên thế giới và ở Việt Nam dã có những nghiên cứu dánh giá ghép tự
  thân xuong sọ bảo quản lạnh sâu, nhung vấn dề các nhà khoa học và lâm sàng
  quan tâm là số phận, diễn biến quá trình liền sau ghép mảnh xuong sọ bảo
  quản lạnh sâu ở mức vi thể và siêu vi thể, thì dến nay vẫn chua có câu trả lời
  dầy dủ, Việt Nam chua có nghiên cứu nào về vấn dề này. Do dó nghiên cứu
  duợc thực hiện dể góp phần cung cấp thêm những thông tin mới cho chuyên
  ngành mô học, cung nhu giúp cho các nhà lâm sàng có thêm co sở thông tin
  khi lựa chọn vật liệu tái thiết hộp sọ nhằm nâng cao hiệu quả diều trị cho bệnh
  nhân là cần thiết. Tuy nhiên, việc nghiên cứu diễn biến mô học quá trình liền
  xuong không thực hiện duợc trên nguời vì lý do dạo dức trong nghiên cứu y
  học nên phải tiến hành trên thực nghiệm. Vì vậy chúng tôi thực hiện dề tài
  gồm các mục tiêu sau:
  1. Nghiên cứu quá trình liền xuong sau ghép tự thân mảnh xuong sọ
  bảo quản lạnh sâu trên thỏ thực nghiệm.
  2. Nghiên cứu sự biến dổi cấu trúc hình thái của các mảnh xuong sọ
  nguời duợc bảo quản lạnh sâu theo thời gian.
  3. Ðánh giá hiệu quả ghép tự thân mảnh xuong sọ bảo quản lạnh sâu ở
  bệnh nhân chấn thuong sọ não.

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả của phương pháp ghép tự thân mảnh xương sọ bảo quản lạnh sâu trên thực nghiệm và ở người
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả của phương pháp ghép tự thân mảnh xương sọ bảo quản lạnh sâu trên thực nghiệm và ở người sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status