Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phường Gia Cẩm - Việt Trì

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phường Gia Cẩm - Việt Trì

  ii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao chất
  lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm - Việt Trì”
  tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp quý báu của nhiều tập thể
  và cá nhân.
  Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Văn
  Công, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
  nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại
  học, các khoa, các phòng của trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh -
  Đại học Thái Nguyên đã giúp tôi hoàn thành quá trình học tập và hoàn thành
  luận văn này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
  phường Gia Cẩm đã giúp đỡ mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong
  quá trình học tập, xin cảm ơn các đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thu
  thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài.
  Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành
  chương trình học tập và thực hiện luận văn này
  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
  Tác giả luận văn


  Nguyễn Thị Thu iii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu . 3
  5. Kết cấu của đề tài 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG
  TÍN DỤNG TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 5
  1.1. Hoạt động tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân 5
  1.1.1. Đặc điểm hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân 5
  1.1.2. Nội dung hoạt động tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân . 11
  1.2. Chất lượng của tín dụng trong các quỹ tín dụng nhân dân 17
  1.2.1. Quan điểm về chất lượng tín dụng . 17
  1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng . 43
  1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng . 19
  1.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng trong các quỹ tín dụng tại một
  số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam . 24
  1.3.1. Kinh nghiệm tại các nước và một số địa phương ở Việt Nam . 24
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam . 34
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 41
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 41
  2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 41 iv

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 42
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 43
  Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ
  TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ PHƯỜNG GIA CẨM - VIỆT TRÌ . 47
  3.1. Tổng quan về Quỹ tín dụng nhân dân phường Gia Cẩm -Việt Trì 47
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 47
  3.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý . 49
  3.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 51
  3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh . 52
  3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường
  Gia Cẩm -Việt Trì . 55
  3.2.1. Chất lượng huy động vốn . 55
  3.2.2. Chất lượng hoạt động cho vay . 61
  3.2.3. Năng lực tài chính 65
  3.2.4. Mức độ an toàn . 69
  3.3. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân phường Gia
  Cẩm -Việt Trì 70
  3.3.1. Thành tựu đạt được 70
  3.3.2. Những tồn tại và hạn chế 72
  3.3.3. Nguyên nhân 73
  Chương 4: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN
  DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ PHƯỜNG GIA CẨM - VIỆT TRÌ 77
  4.1. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân
  phường Gia Cẩm - Việt Trì . 77
  4.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân
  dân phường Gia Cẩm - Việt Trì 78
  4.2.1. Cân đối nguồn vốn huy động và cho vay . 78
  4.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng Quỹ tín dụng . 79
  4.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư 80 v

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4.2.4. Xây dựng chiến lược Marketing 81
  4.2.5. Xây dựng, củng cố mối quan hệ với chính quyền địa phương
  các cấp 81
  4.2.6. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt 82
  4.2.7. Tăng cường quản lý nợ, giải quyết tốt các khoản nợ quá hạn,
  nợ xấu . 82
  4.2.8. Chú trọng công tác dự báo và phòng ngừa các rủi ro trong tín
  dụng trung và dài hạn . 84
  4.2.9. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ . 84
  4.2.10. Nâng cao chất lượng thông tin . 85
  4.2.11. Một số giải pháp hỗ trợ khác 86
  4.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại
  Quỹ tín dụng nhân dân phường Gia Cẩm - Việt Trì . 87
  4.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước và Chính phủ 87
  4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 87
  4.3.3. Kiến nghị đối với UBND thành phố Việt Trì 88
  4.3.4. Kiến nghị đối với Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Phú Thọ 88
  KẾT LUẬN 91
  PHỤ LỤC . 96
  vi

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

  CHLB : Cộng hòa liên bang
  HTX : Hợp tác xã
  HTXTD : Hợp tác xã tín dụng
  NHHTX : Ngân hàng Hợp tác xã
  NHNN : Ngân hàng nhà nước
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  QTD : Quỹ tín dụng
  QTDCS : Quỹ tín dụng cơ sở
  QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân
  QTDTW : Quỹ tín dụng trung ương
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  TMCP : Thương mại cổ phần

  vii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ

  Bảng:
  Bảng 3.1: Số lượng thành viên giai đoạn 2012 – 2014 . 52
  Bảng 3.2: Kết quả kinh doanh của QTDND cơ sở Phường Gia Cẩm . 53
  Bảng 3.3: Nộp Ngân sách nhà nước của QTDND cơ sở Phường Gia Cẩm . 54
  Bảng 3.4: Tổng chi phí cho nhân viên của QTDND cơ sở Phường Gia Cẩm 55
  Bảng 3.5: Cơ cấu huy động vốn theo thời gian . 56
  Bảng 3.6: Cơ cấu huy động vốn theo mục đích 58
  Bảng 3.7: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động 59
  Bảng 3.8: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch huy động vốn 60
  Bảng 3.9: Tỷ trọng các loại vốn huy động so với nhu cầu sử dụng vốn . 60
  Bảng 3.10: Dư nợ tín dụng theo thời gian qua 3 năm 2012-2014 61
  Bảng 3.11: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng theo thời gian qua các năm 62
  Bảng 3.12: Dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế . 63
  Bảng 3.13: Kết cấu thu nhập của QTDND cơ sở Phường Gia Cẩm . 64
  Bảng 3.14: Dư nợ trên vốn huy động qua 3 năm 2012 - 2014 65
  Bảng 3.15: Dư nợ trên tổng tài sản qua 3 năm 2012 - 2014 . 66
  Bảng 3.16: Hệ số an toàn vốn (CAR) qua 3 năm 2012 - 2014 67
  Bảng 3.17: Dư nợ các nhóm qua 3 năm 2012 - 2014 . 69
  Bảng 3.18: Dư nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn qua 3 năm 2012 - 2014 70

  Sơ đồ:
  3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý . 49


  1

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay, với tiến trình toàn cầu hóa
  và hội nhập kinh tế quốc tế thì vai trò của các tổ chức tín dụng ngày càng quan
  trọng trong việc huy động và sử dụng vốn phục vụ cho sự nghiệp phát triển công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và phục vụ cho nhu cầu vốn nói riêng.
  Việc thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là một trong những
  chủ trương chính sách đổi mới quan trọng về tín dụng góp phần giúp nền kinh
  tế Việt Nam ngày càng phát triển. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân bao gồm
  Quỹ tín dụng nhân cơ sở và Quỹ tín dụng trung ương. Quỹ tín dụng nhân dân
  là một loại hình tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự
  nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động do các thành viên tự
  nguyện lập ra, thực hiện mục tiêu chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên
  nhằm phát huy sức mạnh của tập thể và của từng thành viên giúp nhau thực
  hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời
  sống. Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập và hoạt động theo luật của các tổ
  chức tín dụng, luật hợp tác xã và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
  Để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của
  người dân, đồng thời thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
  nghiệp nông thôn do Đảng và nhà nước đề ra, cần phải có sự tài trợ về vốn, hỗ
  trợ về kỹ thuật, đổi mới công nghiệp, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản
  phẩm. Vì vậy các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình phải có thêm
  một số vốn để bổ sung cho nhu cầu đang thiếu hụt. Để đáp ứng nhu cầu đó
  Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ ra đời.
  Hoạt động tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm chủ
  yếu là tín dụng ngắn hạn và trung hạn, hoạt động tín dụng dài hạn hầu như
  chưa triển khai và thực hiện. 2

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Tuy nhiên trong thời buổi kinh tế thị trường, xu thế cạnh tranh và hội
  nhập tạo nên thời cơ và thách thức không nhỏ đối với hoạt động tín dụng các
  Quỹ tín dụng nói chung và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm nói
  riêng. Các nhà quản trị cần quan tâm là làm sao cho chất lượng tín dụng ngày
  càng được nâng cao và hạn chế đến mức thấp nhất về tình trạng rủi ro, đồng
  thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra được chiến lược
  phù hợp.
  Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình kinh doanh sẽ giúp
  cho các Quỹ tín dụng thấy rõ được thực trạng tín dụng, xác định đầy đủ, đúng
  đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín
  dụng. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tín dụng tại
  Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Đó chính là lý do tôi chọn nghiên cứu đề tài:
  “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ
  sở phường Gia Cẩm - Việt Trì” làm luận văn thạc sĩ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của đề tài là tìm ra giải pháp phù hợp để
  nâng cao chất lượng tín dụng; từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ
  tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm - Việt Trì.
  Từ mục tiêu cơ bản đó, các mục tiêu nghiên cứu cụ thể được xác định là:
  - Làm rõ bản chất và vai trò của việc nâng cao chất lượng tín dụng tại
  các quỹ tín dụng;
  - Phân tích và đánh giá tình hình thực trạng chất lượng tín dụng nhằm
  khẳng định những thành công và hạn chế về đề tài nghiên cứu tại Quỹ tín
  dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm - Việt Trì;
  - Chỉ rõ thành công cũng như tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến
  chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm - Việt
  Trì. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp thích ứng nhằm nâng cao chất lượng tín
  dụng tại Quỹ. 3

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu chất lượng tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
  phường Gia Cẩm - Việt Trì. Với đối tượng này, đề tài đi sâu nghiên cứu các
  vấn đề lý luận cơ bản và tiến hành khảo sát thực trạng chất lượng tín dụng
  cùng với việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng
  nhân dân cơ sở phường Gia Cẩm - Việt Trì.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng. Cụ thể:
  + Về nội dung: Nghiên cứu chất lượng tín dụng cùng giải pháp nâng
  cao chất lượng tín dụng trong các quỹ tín dụng nhân dân.
  + Về không gian: Giới hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường
  Gia Cẩm - Việt Trì.
  + Về thời gian: Nghiên cứu từ năm 2012 đến 2014.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận cũng
  như thực tiễn. Về mặt lý luận, đề tài sẽ hệ thống hóa một cách đầy đủ các vấn
  đề liên quan đến chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
  Về mặt thực tiễn, đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản
  trị, quản lý của Quỹ tín dụng nhất là Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phường Gia
  Cẩm các thông tin một cách sát thực về chất lượng tín dụng. Đồng thời đưa ra
  một số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng của QTDND cơ sở phường
  Gia Cẩm.
  Kết quả thực hiện của đề tài không chỉ cung cấp cho Quỹ tín dụng nhân
  dân cơ sở phường Gia Cẩm những thông tin quan trọng về lý thuyết, kỹ năng
  quản trị mà còn là tài liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu
  khoa học .liên quan đến chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân nói
  chung và cơ sở phường Gia Cẩm nói riêng. 4

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần tóm tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, kết luận và
  danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng tại các
  quỹ tín dụng nhân dân.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân
  cơ sở phường Gia Cẩm - Việt Trì.
  Chương 4: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ
  sở phường Gia Cẩm - Việt Trì.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phường Gia Cẩm - Việt Trì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phường Gia Cẩm - Việt Trì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status