Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  Đề tài: "Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay"

  Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

  Mã số: 62 31 02 03

  Nghiên cứu sinh: XONE MONEVILAY

  Người hướng dẫn khoa học:1. PGS.TS. Trần Khắc Việt

  2. PGS.TS. Đinh Ngọc Giang

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Chất lượng cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là tổng hợp các đặc trưng, thuộc tính phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực trong quan hệ đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước quy định và thể hiện ở mức độ, khả năng hoàn thành, đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

  2. Kinh nghiệm quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời gian qua: Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào và hội nhập quốc tế; hai là, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào cần được nâng cao một cách toàn diện; ba là, cần đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào, trên cơ sở đó phát huy ưu điểm và có phương hướng khắc phục hạn chế; bốn là, đưa cán bộ, công chức vào phong trào thực tiễn để rèn luyện, thử thách và năm là, cụ thể hóa chủ trương, đường lối và các quy định của Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vào điều kiện ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào.

  3. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đến năm 2030: Một là, đổi mới nhận thức, khẳng định quyết tâm chính trị và trách nhiệm, từng bước quy chế hóa công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào; hai là, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào; ba là, cải tiến công tác bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào; bốn là, kiện toàn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ; cấp ủy và lãnh đạo Sở, Phòng; nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của các cán bộ tham mưu về công tác tổ chức - cán bộ của Bộ; năm là, phát huy tinh thần tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của các cán bộ, công chức trong ngành và sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ; tăng cường sự phối hợp giữa ngành lao động và phúc lợi xã hội với các ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương.  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: "Quality of cadres and civil servants in the labour and social welfare sector in the Lao People’s Democratic Republic at present"

  Field of study: Party Building and State Government

  Code: 62 31 02 03

  PhD Candidate: XONE MONEVILAY

  Supervisors: 1. Assoc.Prof.Dr. Tran Khac Viet

  2. Assoc.Prof.Dr. Dinh Ngoc Giang

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS

  1. Quality of cadres and civil servants in the labour and social welfare sector in the Lao People’s Democratic Republic is a synthesis of special characteristics, political virtues, morality, qualification, and capacity in the collateral relationship with cadre and civil servant standards set by the Party and State and demonstrates the level and capacity of fulfilling and satisfying responsibility and duty requirements by cadres and civil servants in the labour and social welfare sector in the Lao People’s Democratic Republic.

  2. Experience from enhanced quality of cadres and civil servants over the past time: Firstly, improved quality of cadres and civil servants must stick close on political duty, the duty to develop the labour and social welfare sector, and international integration; secondly, quality of cadres and civil servants in the labour and social welfare must be raised comprehensively; thirdly, it is necessary to have an adequate evaluation of the real situation of cadres and civil servants in the Lao labour and social welfare sector whereby upholding advantages and introducing measures to address restrictions; fourthly, it is important to get cadres and civil servants involved in practical movements to train and test them and fifthly, it is essential to concretise the Central guidelines, paths, and regulations on improving the quality of cadres and civil servants in the labour and social welfare sector in Laos.

  3. Major solutions to improve quality of the contingent of cadres and civil servants in the labour and social welfare in the Lao People’s Democratic Republic to 2030: Firstly, to renew awareness and to affirm political determination and responsibility, gradually regulating the improvement of quality of the contingent of cadres, civil servants in the Lao labour and social welfare sector; secondly, to accelerate the planning, training and cultivation of the contingent of cadres and civil servants in the Lao labour and social welfare sector; thirdly, to improve the placement and employment as well as the implementation of regulations and policies targeting the contingent of cadres, civil servants in the Lao labour and social welfare sector; fourthly, to reinforce the Party Committee, ministry’s leadership; Party Committees at lower levels and departments’ leadership; to improve quality and bring into full play the role of cadres who act as consultants in the ministry’s cadre and organization work; fifthly, to bring into full play the self-exercise spirit to advance of cadres and civil servants in the sector; and sixthly, to strengthen the leadership, management, and assistance of the Party Central Committee, the Central Organization Commission, the Government, and the Ministry of Home Affairs; to intensify the co-ordination between the labour and social welfare sector with other sectors, Party Committees and administrations in localities.

  Xem Thêm: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status