Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 1

  MỤC LỤC
  DANH MỤC HÌNH VẼ 3
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . 6
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 7
  MỞ ĐẦU 9
  CHƯƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 10
  1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 10
  1.2. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN GIẢNG DẠY 11
  1.3. GIẢI PHÁP . 16
  CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17
  2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ . 17
  2.1.1. Bảng phân tích các yếu tố của bài toán . 17
  2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh 19
  2.1.3. Nhóm các chức năng . 21
  2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng . 23
  2.1.5. Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng 27
  2.1.6. Ma trận thực thể - chức năng 28
  2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 36
  2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 36
  2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 37
  2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 41
  2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU . 44
  2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) . 44
  2.3.2. Mô hình quan hệ . 47
  2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý . 53
  2.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN . 58
  2.4.1. Giao diện chính . 58
  2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu 58
  2.4.3. Các giao diện xử lý dữ liệu . 62
  CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 65
  3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC 65
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 2

  3.1.1. Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin . 65
  3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc . 65
  3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 66
  3.2.1. Mô hình liên kết thực thể E – R 66
  3.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 68
  3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÁI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH: HỆ QUẢN TRỊ CSDL
  SQL SERVER . 69
  3.3.1. Hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 69
  3.3.2. Đối tượng CSDL . 70
  3.3.3. SQL Server 2005 quản trị CSDL . 70
  3.3.4. Mô hình CSDL Client-Server . 71
  3.4. NGÔN NGỮ VISUAL BASIC.NET (VB.NET) 71
  3.4.1. Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Visual Basic.Net . 71
  3.4.2. Những ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic.Net có thể viết . 72
  CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 73
  4.1. GIAO DIỆN CHÍNH 73
  4.2. CÁC GIAO DIỆN CẬP NHẬT DỮ LIỆU . 74
  4.3. CÁC GIAO DIỆN XỬ LÝ DỮ LIỆU 80
  4.4. MỘT SỐ BÁO CÁO . 84
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
  DANH MỤC HỐ SƠ DỮ LIỆU . 91
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 3

  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức trường ĐHDL Hải Phòng . 10
  Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ thanh toán hợp đồng giảng dạy cho giáo viên
  thỉnh giảng . 13
  Hình 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ thanh toán thừa giờ năm học cho giáo viên cơ
  hữu . 14
  Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ báo cáo 15
  Hình 2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên
  trường ĐHDL Hải Phòng 19
  Hình 2.2 Biểu đồ phân rã chức năng hệ thống theo dõi thanh toán giảng dạy cho
  giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng 23
  Hình 2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu “hệ thống theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên
  trường ĐHDL Hải Phòng” 36
  Hình 2.4 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 1.0 “tiếp nhận dữ liệu” . 37
  Hình 2.5 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 2.0 “theo dõi thanh toán giáo viên thỉnh
  giảng” 38
  Hình 2.6 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 3.0 “theo dõi thanh toán giáo viên cơ hữu”
  . 39
  Hình 2.7 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 4.0 “báo cáo” 40
  Hình 2.8 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 3.1 “lập thống kê bộ môn” . 41
  Hình 2.9 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 3.2 “kiểm tra và xác nhận” . 42
  Hình 2.10 Sơ đồ luồng dữ liệu tiến trình 3.3 “thanh toán” . 43
  Hình 2.11 Các kiểu liên kết . 45
  Hình 2.12 Mô hình ER . 46
  Hinh 2.13 Mô hình quan hệ “hệ thống theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên
  trường ĐHDL Hải Phòng” 52
  Hình 2.14 Giao diện “đăng nhập hệ thống” 58
  Hình 2.15 Giao diện thực đơn chính . 58
  Hình 2.16 Giao diện “cập nhật thông tin giáo viên thỉnh giảng” 58
  Hình 2.17 Giao diện “cập nhật thông tin bộ môn” 59
  Hình 2.18 Giao diện “cập nhật thông tin giáo viên cơ hữu” . 59
  Hình 2.19 Giao diện “cập nhật thông tin môn học” 59
  Hình 2.20 Giao diện “cập nhật thông tin lớp học” 60
  Hình 2.21 Giao diện “cập nhật thông tin chức vụ kiêm nhiệm” . 60
  Hình 2.22 Giao diện “cập nhật thông tin công việc khác” 60
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 4

  Hình 2.23 Giao diện “cập nhật hợp đồng giảng dạy” . 61
  Hình 2.24 Giao diện “cập nhật chi tiết hợp đồng giảng dạy” . 61
  Hình 2.25 Giao diện “cập nhật công tác giảng dạy” . 61
  Hình 2.26 Giao diện “cập nhật công tác kiêm nhiệm” . 62
  Hình 2.27 Giao diện “cập nhật công tác khác” . 62
  Hình 2.28 Giao diện “lập thống kê khối lượng giảng dạy giảng viên” . 62
  Hình 2.29 Giao diện “lập thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học giảng viên” . 62
  Hình 2.30 Giao diện “lập thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng giảng viên” . 63
  Hình 2.31 Giao diện “lập thống kê khối lượng giảng dạy bộ môn” . 63
  Hình 2.32 Giao diện “lập thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học bộ môn” . 63
  Hình 2.33 Giao diện “lập thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng bộ môn” 63
  Hình 2.34 Giao diện “lập bảng tổng hợp khối lượng các công tác” . 64
  Hình 2.35 Giao diện “lập bảng thanh toán hợp đồng giảng dạy” . 64
  Hình 4.1 Giao diện “đăng nhập hệ thống” 73
  Hình 4.2 Giao diện chính của chương trình 73
  Hình 4.3 Giao diện “cập nhật thông tin giáo viên thỉnh giảng” 74
  Hình 4.4 Giao diện “cập nhật thông tin bộ môn” 74
  Hình 4.5 Giao diện “cập nhật thông tin giáo viên cơ hữu” . 75
  Hình 4.6 Giao diện “cập nhật thông tin môn học” 75
  Hình 4.7 Giao diện “cập nhật thông tin lớp học” 76
  Hình 4.8 Giao diện “cập nhật thông tin chức vụ kiêm nhiệm” . 76
  Hình 4.9 Giao diện “cập nhật thông tin công việc khác” 77
  Hình 4.10 Giao diện “cập nhật hợp đồng giảng dạy” . 77
  Hình 4.11 Giao diện “cập nhật chi tiết hợp đồng giảng dạy” . 78
  Hình 4.12 Giao diện “cập nhật công tác giảng dạy” . 78
  Hình 4.13 Giao diện “cập nhật công tác kiêm nhiệm” . 79
  Hình 4.14 Giao diện “cập nhật công tác khác” . 79
  Hình 4.15 Giao diện “lập thống kê khối lượng giảng dạy giảng viên” . 80
  Hình 4.16 Giao diện “lập thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học giảng viên” . 80
  Hình 4.17 Giao diện “lập thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng giảng viên” . 81
  Hình 4.18 Giao diện “lập thống kê khối lượng giảng dạy bộ môn” . 81
  Hình 4.19 Giao diện “lập thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học bộ môn” . 82
  Hình 4.20 Giao diện “lập thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng bộ môn” 82
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 5

  Hình 4.21 Giao diện “lập bảng tổng hợp khối lượng các công tác” . 83
  Hình 4.22 Giao diện “lập bảng thanh toán hợp đồng giảng dạy” . 83
  Hình 4.23 Thống kê khối lượng giảng dạy giảng viên . 84
  Hình 4.24 Thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học giảng viên 84
  Hình 4.25 Thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng giảng viên 85
  Hình 4.26 Thống kê khối lượng giảng dạy bộ môn 85
  Hình 4.27 Thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học bộ môn 86
  Hình 4.28 Thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng bộ môn 86
  Hình 4.29 Bảng tổng hợp khối lượng các công tác . 87
  Hình 4.30 Bảng thanh toán hợp đồng giảng dạy . 87
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 6

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1 Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 17
  Bảng 2.2 Nhóm các chức năng lá 21
  Bảng 2.3 Ma trận thực thể - chức năng tiếp nhận dữ liệu . 28
  Bảng 2.4 Ma trận thực thể - chức năng theo dõi thanh toán giáo viên thỉnh giảng 29
  Bảng 2.5 Ma trận thực thể - chức năng lập thống kê bộ môn . 30
  Bảng 2.6 Ma trận thực thể - chức năng kiểm tra và xác nhận 31
  Bảng 2.7 Ma trận thực thể - chức năng thanh toán . 32
  Bảng 2.8 Ma trận thực thể - chức năng thanh toán giáo viên cơ hữu . 33
  Bảng 2.9 Ma trận thực thể - chức năng báo cáo 34
  Bảng 2.10 Ma trận thực thể - chức năng hệ thống theo dõi thanh toán giảng dạy cho
  giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng 35
  Bảng 2.11 Các kiểu thực thể, các thuộc tính và thuộc tính khóa của kiểu thực thể . 44
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 7

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  ĐHDL: Đại học dân lập
  GVTG: Giáo viên thỉnh giảng
  P.ĐT: Phòng đào tạo
  P.QLKH&DL: Phòng quản lý khoa học và đối ngoại
  P.TC-HC: Phòng tổ chức – hành chính
  GVCH: Giáo viên cơ hữu
  P.KHTC: Phòng kế hoạch tài chính
  HSDL: Hồ sơ dữ liệu
  QĐKLCTGV: Quy định khối lượng công tác giảng viên
  TKKLGDGV: Thống kê khối lượng giảng dạy giảng viên
  TKKLNCKHGV: Thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học giảng viên
  TKKLHTTBDGV: Thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng giảng viên
  TKKLGDBM: Thống kê khối lượng giảng dạy bộ môn
  TKKLNCKHBM: Thống kê khối lượng nghiên cứu khoa học bộ môn
  TKKLHTTBDBM: Thống kê khối lượng học tập tự bồi dưỡng bộ môn
  BTHKLCCT: Bảng tổng hợp khối lượng các công tác
  KTKLGD: Kiểm tra khối lượng giảng dạy
  KTKLNCKH: Kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học
  KTKLHTTBD: Kiểm tra khối lượng học tập tự bồi dưỡng
  KTBTHKLCCT: Kiểm tra khối lượng bảng tổng hợp khối lượng các công tác
  XNKLGD: Xác nhận khối lượng giảng dạy
  XNKLNCKH: Xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học
  XNKLHTTBD: Xác nhận khối lượng học tập tự bồi dưỡng
  XNBTHKLCCT: Xác nhận khối lượng bảng tổng hợp khối lượng các công tác
  BTTTGNH: Bảng thanh toán thừa giờ năm học
  PTTTGNH: Phiếu thanh toán thừa giờ năm học
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 8

  STTTGNH: Sổ thanh toán thừa giờ năm học
  ĐMKLGD: Định mức khối lượng giảng dạy
  ĐMKLNCKH: Định mức khối lượng nghiên cứu khoa học
  ĐMKLHTTBD: Định mức khối lượng học tập tự bồi dưỡng
  LT: Lý thuyết
  TN: Thí nghiệm
  TH NN: Thực hành ngoại ngữ
  TH PM: Thực hành phòng máy
  TTTN: Thực tập tay nghề
  ĐG: Đơn giá
  HS: Hệ số
  TG: Thời gian
  ĐVCT: Đơn vị công tác
  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 9

  MỞ ĐẦU
  Hiện nay, quá trình thanh toán tiền giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL
  Hải Phòng có 2 công việc chính là thanh toán tiền giảng dạy cho giáo viên thỉnh
  giảng và thanh toán tiền thừa giờ năm học cho giáo viên cơ hữu.
  Đối với giáo viên thỉnh giảng, việc tính toán tiền giảng dạy được làm trên
  Microsoft Excel. Trường ĐHDL Hải Phòng có gần 200 giàng viên thỉnh giảng nên
  khi cần sửa đổi, bổ sung, thống kê làm báo cáo hay công tác kiểm tra của lãnh đạo
  nhà trường sẽ rất bất tiện, mất thời gian, khó đồng bộ dữ liệu giữa các phòng, ban
  liên quan và có thể dẫn đến những sai sót không đáng có do yếu tố con người.
  Đến cuối năm, giáo viên cơ hữu phải lập các thống kê về khối lượng giảng
  dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học, khối lượng học tập tự bồi dưỡng và gửi về bộ
  môn. Bộ môn sẽ căn cứ vào các thống kê của từng giáo viên gửi về tổng hợp lại và
  lập các thống kê về khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học, khối
  lượng học tập tự bồi dưỡng và bảng tổng hợp khối lượng các công tác của tất cả
  giáo viên trong bộ môn rồi gửi cho các phòng liên quan xin xác nhận. Các phòng
  ban này kiểm tra và xác nhận rồi gửi cho phòng kế hoạch tài chính. Phòng kế hoạch
  tài chính sẽ lập bảng thanh toán thừa giờ năm học trình lên cho Hiệu trưởng ký
  duyệt. Sau khi được ký duyệt, phòng kế hoạch tài chính sẽ tiến hành thanh toán tiền
  thừa giờ cho giáo viên cơ hữu. Việc thống kê, tổng hợp nhiều lần với hơn 200 giáo
  viên cơ hữu sẽ rất mất thời gian, công sức, dễ gây sai sót và khó khăn cho việc kiểm
  tra của lãnh đạo nhà trường.
  Những công việc trên sẽ được giải quyết rất dễ dàng, nhanh chóng, giảm
  thiểu sai sót và thuận lợi cho công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trường khi ta sử
  dụng một hệ thống để theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL
  Hải Phòng.
  Xuất phát từ tính cấp thiết của việc cần có một hệ thống theo dõi thanh toán
  giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng nên em quyết định chọn đề tài
  này để làm đề tài bảo vệ tốt nghiệp.

  Đồ án tốt nghiệp Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Đỗ Quốc Cường, Khóa 11, Ngành Công nghệ thông tin 10

  CHƯƠNG 1
  MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP
  1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có địa chỉ tại 36, đường Dân Lập,

  Xem Thêm: Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chương trình theo dõi thanh toán giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status