Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn này, tôi đã nhận
  được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Trường
  Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học
  Kinh tế, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập.
  Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Vũ Tiến Lộc đã dành rất nhiều
  thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn
  tốt nghiệp.
  Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện
  luận văn, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được
  những đóng góp tận tình của quý thầy cô.

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC HÌNH . iv
  DANH MỤC CÁC BIỂU v
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ . 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
  1.1.1. Những công trình khoa học đã được nghiên cứu liên quan đến đề tài 4
  1.1.2. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 9
  1.2. Cơ sở lý luận về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ . 11
  1.2.1. Những vấn đề chung về phát triển công nghiệp hỗ trợ . 11
  1.2.2. Chính sách phát triển CNHT . 20
  1.2.3. Khái niệm và phân loại ngành điện tử ở Việt Nam . 28
  Khái niệm . 28
  Phân loại 28
  1.3. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước và bài học kinh
  nghiệm đối với Việt Nam . 30
  1.3.1. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước . 30
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 42
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 47
  2.1. Quy trình nghiên cứu: 47
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 48
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 48
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin 48
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ
  TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN
  NAY 50

  3.1. Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam . 50
  3.1.1. Thực trạng công nghiệp điện tử của Việt Nam . 50
  3.1.2. Thực trạng CNHT ngành điện tử của Việt Nam . 52
  3.2. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam giai
  đoạn từ năm 2006 - đến nay . 53
  3.2.1. Chiến lược phát triển CNHT giai đoạn từ năm 2006 đến nay 53
  3.2.2. Thực trạng phát triển CNHT ngành điện tử của Việt Nam giai đoạn từ
  năm 2006 - đến nay 55
  3.2.3. Đánh giá chung về các chính sách phát triển CNHT ngành điện từ của
  Việt Nam giai đoạn từ năm 200 6 - đến nay 61
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
  CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ CỦA
  VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI . 71
  4.1. Quan điểm phát triển . 71
  4.2. Mục tiêu phát triển 74
  4.2.1. Mục tiêu chung 74
  4.2.2. Mục tiêu cụ thể 74
  4.3. Định hướng phát triển 77
  4.3.1. Về sản phẩm 77
  4.3.2. Về thị trường . 77
  4.3.3. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 78
  4.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển CNHT ngành
  điện tử của Việt Nam . 78
  4.4.1. Hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách phát triển công nghiệp hỗ
  trợ ngành điện tử 79
  4.4.2. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNHT ngành điện tử85
  4.4.3. Phát triển nguồn nhân lực CNHT ngành điện tử . 86
  4.4.4. Phát triển cụm CNHT 90
  4.4.5. Hỗ trợ phát triển KHCN 92

  4.4.6. Các giải pháp khác 92
  KẾT LUẬN . 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100
  i

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  TT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  2 BOI Ủy ban đầu tư Thái Lan
  3 CCN Cụm công nghiệp
  4 CNHT Công nghiệp hỗ trợ
  5 CNH - HĐH Công nghiệp hóa hiện đại hóa
  6 CNĐT Công nghiệp điện tử
  7 CSDL Cơ sở dữ liệu
  8 DBDN Danh bạ doanh nghiệp
  9 DN Doanh nghiệp
  10 DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  11 DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  12 FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  13 FTAs Hiệp định Tự do Thương mại
  13 KCN Khu Công nghiệp
  14 KCX Khu chế xuất
  15 KHCN Khoa học công nghệ
  16 METI Bộ Kinh tế Công nghiệp và Thương mại
  17 MOI Bộ Công nghiệp Thái Lan
  18 NK Nhập khẩu
  19 NHNN Ngân hàng Nhà nước ii

  20 PPP Hình thức đối tác công tư
  21 PSDC Trung tâm Phát triển kỹ năng Penang
  22 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  23 TPP Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương
  24 XK Xuất khẩu
  25 VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  26 VDB Ngân hàng phát triển Việt Nam
  27 VDF Diễn đàn phát triển Việt Nam
  28 WTO Tổ chức Thương mại Thế giới


  iii

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  TT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 1.1
  Tình hình phân bổ sản xuất các linh kiện điện tử ở
  Nhật Bản
  29
  2 Bảng 3.1
  Số lượng doanh nghiệp CNHT ngành điện tử từ
  năm 2006 - 2013
  54
  3 Bảng 3.2
  Tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ
  thông tin từ năm 2008 - 2013
  57
  4 Bảng 4.1
  Các cơ quan đầu mối phát triển CNHT ở các nước
  trên thế giới
  80
  iv

  DANH MỤC HÌNH

  TT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 1.1 CNHT theo quan điểm của Nhật Bản 12
  2 Hình 1.2 Mô tả Khái niệm CNHT của Việt Nam 13
  3 Hình 1.3 Cấu trúc chuỗi giá trị giữa linh kiện và lao động 19
  4 Hình 2.1 Các bước thực hiện nghiên cứu luận văn 44
  5 Hình 3.1 Hệ thống chính sách phát triển CNHT của Việt Nam 53
  6 Hình 4.1 Hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp CNHT 81
  7 Hình 4.2
  Xây dựng cơ chế hợp tác giữa ba bên: Doanh nghiệp –
  Trường Đại học - Cơ quan quản lý Nhà nước
  88
  8 Hình 4.3 Các bước Marketing trong thu hút đầu tư FDI 95
  v

  DANH MỤC CÁC BIỂU

  TT Biểu Nội dung Trang
  1 Biểu đồ 3.1 Tổng doanh thu CNĐT Việt Nam 51
  2 Biểu đồ 3.2
  Vốn kinh doanh bình quân của doanh nghiệp sản xuất
  điện tử, máy tính 2006 - 2013
  55
  3 Biểu đồ 3.3 Kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử trong tổng kim ngạch 57
  4 Biểu đồ 3.4 Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 58
  5 Biểu đồ 3.5 Cơ cấu đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử 58

  1

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam, là một nước đang phát triển, đang trong tiến trình đẩy nhanh sự
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để xây dựng và phát triển nền
  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai
  trò quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Khảo sát doanh nghiệp của
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố vào tháng
  4/2015 đã cho thấy 46% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 50% doanh nghiệp
  FDI dự kiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đây là mức
  cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Trong đó công nghiệp FDI có vai trò quan trọng
  trong vấn đề phát triển sản xuất công nghiệp và nâng cao giá trị xuất khẩu (khoảng
  70% giá trị sản xuất công nghiệp và trên 60% giá trị xuất khẩu). Tuy nhiên, ngành
  công nghiệp hỗ trợ (CNHT) còn rất non yếu là một hạn chế lớn cho vấn đề phát
  triển công nghiệp nói chung và công nghiệp khu vực FDI nói riêng. CNHT phát
  triển sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, giảm giá thành sản
  phẩm, đảm bảo tính chủ động cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, CNHT phát triển sẽ tạo
  thuận lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng tham gia vào chuỗi giá
  trị toàn cầu nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế
  thế giới như hiện nay.
  Hiện nay, ở nước ta, các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo nói chung,
  trong đó có ngành điện tử hầu như chưa có CNHT đi kèm, nên phải phụ thuộc rất
  nhiều vào nguyên vật liệu, linh phụ kiện nhập khẩu, tỉ lệ nội địa hóa thấp, khiến chi
  phí sản xuất cao, giá trị gia tăng cũng thấp và sản xuất nhiều khi còn bị động bởi sự
  biến động về giá cả của thị trường bên ngoài. Hệ thống chính sách chưa đủ mạnh để
  tạo điều kiện về môi trường pháp lý, định hướng và khuyến khích đầu tư, phát triển
  ngành CNHT nên không thu hút được doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp
  FDI vào sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, linh kiện, vật liệu điện tử, các linh
  kiện và các vật tư khác hỗ trợ cho công nghiệp lắp ráp tham gia chuỗi cung ứng.
  2

  Ngành điện tử Việt Nam đã hình thành được một mạng lưới nghiên cứu, thiết
  kế, sản xuất các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, mối liên kết giữa nghiên cứu và sản
  xuất chưa được hình thành rõ nét, nên không tạo ra được nhiều sản phẩm đáp ứng
  nhu cầu.
  Để giải quyết vấn đề này, cần triển khai các chương trình nghiên cứu thúc đẩy
  CNHT tại Việt Nam mà các doanh nghiệp FDI là đầu tàu và các doanh nghiệp nội
  địa đóng vai trò quan trọng để tiến tới là chủ lực. Như vậy, họ không chỉ tiếp cận
  tham gia vào chuỗi cung ứng mà còn nhận được sự hỗ trợ công nghệ từ các nhà đầu
  tư nước ngoài, nhất là trong bước khởi động hiện nay. Đây là một vấn đề cấp thiết
  được đặt ra cả về lý luận và thực tiễn. Với ý nghĩa đó tác giả chọn đề tài:
  “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam” làm
  luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.
  2. Câu hỏi nghiên cứu:
  Luận văn tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
  - Thực trạng chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt
  Nam? Có những nguyên nhân, hạn chế nào kìm hãm sự phát triển CNHT
  ngành điện tử của Việt Nam?
  - Cần có những định hướng và giải pháp gì để hoàn thiện chính sách phát triển
  CNHT ngành điện tử của Việt Nam? Để thực hiện được những giải pháp
  này, cần những điều kiện gì?
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu tổng quan về chính sách phát triển CNHT. Trong nội dung này,
  luận văn sẽ tập trung vào trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở
  lý luận về chính sách phát triển CNHT của Việt Nam.
  - Trên cơ sở khung lý thuyết và các tiêu chí đánh giá về chính sách phát triển
  CNHT, từ đó tác giả phân tích thực trạng, chỉ ra các kết quả đạt được, nguyên
  nhân hạn chế trong chính sách phát triển CNHT ngành điện tử của Việt Nam.
  - Định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển
  CNHT ngành điện tử của Việt Nam trong thời gian tới.
  3

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Chính sách phát triển CNHT ngành điện tử của Việt
  Nam nhằm thúc đẩy các DN trong và ngoài nước, tham gia vào chuỗi cung ứng.
  - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu chính sách phát triển
  CNHT ngành điện tử của Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 - đến nay.
  5. Những đóng góp mới của luận văn
  - Làm sáng tỏ thêm những khái niệm về CNHT, các tiêu chí đánh giá sự phát
  triển của CNHT.
  - Làm rõ vai trò và những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển CNHT.
  - Đánh giá tổng quan CNHT ngành điện tử của Việt Nam. Phân tích, đánh giá
  thực trạng chính sách phát triển CNHT ngành điện tử của Việt Nam giai
  đoạn từ năm 2006 - đến nay.
  - Trên cơ sở đó đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện
  chính sách phát triển CNHT ngành điện tử của Việt Nam trong thời gian tới.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, luận văn được chia làm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chính sách phát triển
  công nghiệp hỗ trợ
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng chính sách phát triển CNHT ngành điện tử của Việt Nam
  giai đoạn từ năm 2006 - đến nay
  Chương 4: Định hướng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển CNHT ngành điện tử
  của Việt Nam

  Xem Thêm: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status