Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi

  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và
  một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây
  có múi”, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhà trường, các Thầy
  hướng dẫn khoa học, nhiều cơ quan, đơn vị, các đồng nghiệp, bạn bè, các hộ
  nông dân ở địa phương mà đề tài đã triển khai, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa Nông
  học, các đơn vị của Trường Đại học Nông lâm và các đồng nghiệp ở Chi cục
  Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện đề tài
  trong những năm qua.
  Tôi xin tỏ lò ng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Ngô Xuân Bình Thầy giáo
  hướng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ, truyền tải những kinh nghiệm trong
  suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành bản luận án này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè trong và ngoài cơ quan, người
  thân trong gia đình luôn hết lòn g động viên, khích lệ và giúp đỡ cho tôi trong
  suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận án này.

  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
  Tác giả  Hoàng Thị Thuỷ iii

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii
  DANH MỤC BẢNG viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài 3
  3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 3
  4. Những đóng góp mới của đề tài 4
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 5
  1.2. Nguồn gốc, lịch sử, sản xuất và tiêu thụ cây có múi . 7
  1.2.1. Nguồn gốc và lịch sử trồng cây có múi trên thế giới 7
  1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bưởi trên thế giới 13
  1.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cây có múi ở Việt Nam . 17
  1.3.1. Tình hình sản xuất . 17
  1.3.2. Tình hình tiêu thụ 18
  1.4. Đặc điểm thực vật của cây có múi . 23
  1.4.1. Đặc điểm rễ . 23
  1.4.2. Đặc điểm thân, cành 24
  1.4.3. Đặc điểm lá . 26
  1.4.4. Đặc điểm hoa và tỷ lệ đậu quả 26
  1.5. Yêu cầu sinh thái 28
  1.5.1. Nhiệt độ . 28
  1.5.2. Ánh sáng 29 iv

  1.5.3. Nước 29
  1.5.4. Đất . 30
  1.6. Những kết quả nghiên cứu liên quan đến một số đặc điểm nông sinh
  học chủ yếu ở cây có múi 30
  1.6.1. Nghiên cứu về đặc điểm nông học chủ yếu ở cây có múi 30
  1.6.2. Nghiên cứu về quá trình thụ phấn , thụ tinh đến năng suất , chất
  lượng quả . 32
  1.6.3. Những kết quả nghiên cứu và cơ chế tạo quả không hạt 37
  1.6.4. Nghiên cứu về hiện tượng đa phôi 44
  1.6.5. Nghiên cứu về sử dụng phân bón lá và chất điều hò a sinh trưởng . 46
  1.6.6. Nghiên cứu về trồng xen . 49
  1.7. Tóm tắt tổng quan tài liệu trong mối quan hệ với nội dung đề tài . 50
  Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 51
  2.1. Địa điểm và vật liệu, phạm vi nghiên cứu . 51
  2.1.1. Địa điểm nghiên cứu . 51
  2.1.2. Vật liệu nghiên cứu . 51
  2.1.3. Phạm vi nghiên cứu . 52
  2.2. Nội dung nghiên cứu 52
  2.2.1. Nội dung 1. Nghiên cứu một số đặc điểm nông học của một số
  dòng/giống thí nghiệm. . 52
  2.2.2. Nội dung 2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học liên quan đến
  tạo quả không hạt ở một số dò ng /giống thí nghiệm. . 52
  2.2.3. Nội dung 3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao
  năng suất chất lượng ở một số dò ng /giống thí nghiệm. 52
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 52
  2.3.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nông học . 52 v

  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học liên quan đến tạo
  quả không hạt ở một số dò ng /giống thí nghiệm. . 55
  2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất
  lượng ở một số dò ng /giống thí nghiệm . 61
  2.4. Phương pháp xử lí số liệu 64
  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 65
  3.1. Đặc điểm nông học của một số dò ng /giống thí nghiệm 65
  3.1.1. Đánh giá mức đa bội thể của một số dòng/giống thí nghiệm . 65
  3.1.2. Đánh giá đặc điểm hình thái của các dò ng /giống thí nghiệm . 66
  3.1.3. Đặc điểm sinh trưởng của một số dòng/giống thí nghiệm 71
  3.1.4. Năng suất quả của một số dòng/giống thí nghiệm 73
  3.1.5. Một số chỉ tiêu về quả của dò ng/giống thuộc họ cam quýt 75
  3.1.6. Đánh giá chất lượng quả của một số dòng/giống thí nghiệm . 77
  3.2. Đánh giá một số đặc điểm sinh học liên quan đến khả năng tạo quả
  không hạt ở các dò ng/giống thí nghiệm 78
  3.2.1. Kết quả nghiên cứu hiện tượng đa phôi của một số dò ng /giống
  thí nghiệm 78
  3.2.2. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học liên quan đến khả năng
  bất dục đực của các dò ng/ giống thí nghiệm . 83
  3.2.3. Kết quả đánh giá đặc điểm hình thái của hạt phấn của các dò ng
  giống thí nghiệm 88
  3.2.4. Kết quả nghiên cứu đặc điểm tạo quả không hạt liên quan đến
  tính tự bất hoà hợp ở dò ng / giống thí nghiệm . 93
  3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất
  lượng quả ở một số dò ng/giống thí nghiệm 121
  3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật bao hoa và không bao hoa
  ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng một số dòng/giống thí nghiệm. . 121 vi

  3.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 với đến năng suất quả ở một số
  dòng, giống thí nghiệm khi (bao hoa + phun) và (bao hoa + không phun) 123
  3.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của GA 3 với đến năng suất , chất lượng
  quả ở một số dò ng / giống thí nghiệm khi thu phấn tự do . 125
  3.3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng
  suất, chất lượng quả ở một số dòng, giống thí nghiệm khi thu phấn tự do . 127
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 131
  NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN
  QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 136
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA . 145
  vii

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

  CS
  CT
  CAQ
  DT
  ĐC
  FAO
  GA3
  Nxb
  NN
  PTNT
  TB
  TT
  Cộng sự
  Công thức
  Cây ăn quả
  Diện tích
  Đối chứng
  Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc
  Gibberellin
  Nhà xuất bản
  Nông nghiệp
  Phát triển nông thôn
  Trung bình
  Thứ tự

  viii

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1. Các loài cam quýt thực sự có ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất 10
  Bảng 1.2. Tên gọi của các nhóm con lai (hybrids) . 10
  Bảng 1.3. Sản lượng bưởi ở một số quốc gia sản xuất bưởi năm 2012 14
  Bảng 2.1. Đặc điểm nguồn vật liệu nghiên cứu 51
  Bảng 3.1: Mức bội thể của một số dòng/giống thí nghiệm . 65
  Bảng 3.2. Đặc điểm thân cành của một số dò ng/giống thí nghiệm 66
  Bảng 3.3. Đặc điểm hình thái bộ lá của một số dò ng/giống thí n ghiệm . 68
  Bảng 3.4. Đặc điểm hoa của các dòng/giống thí nghiệm 69
  Bảng 3.5. Đặc điểm quả của một số dò ng/giống thí nghiệm 70
  Bảng 3.6. Chu kỳ sinh trưởng trong năm của một số dò ng/giống thí nghiệm . 71
  Bảng 3.7. Đặc điểm ra hoa của một số dò ng/giống thí nghiệm 72
  Bảng 3.8. Năng suất quả của một số dòng/giống thí nghiệm năm 2011 73
  Bảng 3.9. Năng suất quả của một số dò ng/giống thí nghiệm năm 2012 74
  Bảng 3.10. Một số chỉ tiêu của quả ở một số dò ng/giống thí nghiệm năm
  2011 . 75
  Bảng 3.11. Đặc điểm của quả của m ột số dò ng/giống thí nghiệm năm
  2012 . 76
  Bảng 3.12. Kết quả phân tích sinh hoá quả của một số dò ng/giống thí
  nghiệm năm 2012 77
  Bảng 3.13. Tỷ lệ đa phôi ở một số dò ng/giống thí nghiệm năm 2011 . 79
  Bảng 3.14. Tỷ lệ đa phôi ở một số dò ng, giống thí nghiệm năm 2012 . 80
  Bảng 3.15. Số lượng phôi/hạt của các dò ng/giống thí nghiệm năm 2011 81
  Bảng 3.16. Số lượng phôi/hạt của các dò ng/giống thí nghiệm năm 2012 82
  Bảng 3.17. Tỷ lệ nẩy mầm của hạt phấn của các dòng / giống thí nghiệm
  tại thời điểm nở hoa 83
  Bảng 3.18. Đặc điểm bao phấn của một số dò ng/giống thí nghiệm . 85 ix

  Bảng 3.19. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ bao phấn dị hình và không mở hoa
  ở các dò ng giống thí nghiệm (kết quả năm 2011) 86
  Bảng 3.20. Kết quả nghiên cứu tỷ lệ bao phấn dị hình và không mở hoa
  ở các dò ng giống thí nghiệm (kế t quả năm 2012) 87
  Bảng 3.21. Kết quả đánh giá đặc điểm hình thái của hạt phấn ở các
  dò ng/giống thí nghiệm 88
  Bảng 3.22. Tỷ lệ nảy mầm sau bảo quản của hạt phấn một số dò ng /giống
  thí nghiệm (ở nhiệt độ 5 o C) năm 2012 . 92
  Bảng 3.23. Khả năng tạo hạt ở các dò ng/ giống thí nghiệm trong điều
  kiện tự nhiên (thụ phấn tự do) 93
  Bảng 3.24. Số lượng hạt của một số dò ng/giống thí nghiệm năm 2012 . 94
  Bảng 3.25. Số lượng ống phấn trong nhụy hoa của các tổ hợp dò ng /giống
  thí nghiệm tự thụ và giao phấn năm 2012 95
  Bảng 3.26. Số lượng ống phấn trong nhụy hoa của các tổ hợp tự thụ phấn
  năm 2012 . 100
  Bảng 3.27. Số lượng ống phấn trong nhụy hoa của các tổ hợp giao phấn
  năm 2012 . 102
  Bảng 3.28. Ảnh hưởng của việc thụ phấn đến tỷ lệ đậu quả , khối lượng
  quả và số hạt trên quả (năm 2011) . 105
  Bảng 3.29. Ảnh hưởng của việc thụ phấn đến tỷ lệ đậu quả, khối lượng quả và
  số hạt trên quả (năm 2012) 109
  Bảng 3.30. Đánh giá khả năng mang quả không hạt ở dò ng/giống thí
  nghiệm liên quan đến tính tự bất hò a hợp (năm 2011) . 116
  Bảng 3.31. Đánh giá khả năng mang quả không hạt ở dò ng/giống thí
  nghiệm liên quan đến tính tự bất hò a hợp (năm 2012) . 118
  Bảng 3.32. Ảnh hưởng của biện pháp bao hoa đến khả năng cho năng
  suất, số lượng hạt ở một số dò ng giống thí nghiệm năm 2012 . 121
  Bảng 3.33. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 đến năng suất quả ở
  một số dò ng, giống thí nghiệm khi (bao hoa + phun) và (bao
  hoa + không phun) năm 2012 . 123 x

  Bảng 3.34. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của GA 3 đến năng suất, chất
  lượng quả ở một số dòng , giống thí nghiệm khi thụ phấn tự
  do năm 2012 125
  Bảng 3.35. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất , chất
  lượng quả ở một số dòng , giống thí nghiệm (khi thu phấn tự
  do) năm 2012 127

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cam, quýt, chanh, bưởi là một trong nhiều loại cây ăn quả chủ lực của
  nước ta, có lịch sử phát triển lâu đời và được trồng trên khắp các vùng sinh thái
  của cả nước. Trong nhiều thập kỷ qua, quả có múi vẫn là một trong những mặt
  hàng xuất khẩu chủ lực và nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng rất lớn (Hoàng
  Ngọc Thuận, 2004 [31]). Việc nghiên cứu phát triển các loại cây ăn quả có múi
  ở nước ta chính thức phát triển từ những năm 30 của thế kỷ trước. Càng ngày,
  càng có nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu phát triển cam
  quýt ở Việt Nam (Trần Thế Tục, Hoàng Ngọc Thuận, Vũ Mạnh Hải, Đỗ Đình
  Ca, Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thị Thu Hồng,
  Hà Minh Trung, Ngô Xuân Bình, Đào Thanh Vân ).
  Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được nghiên cứu và áp dụng vào sản
  xuất: nghiên cứu về sinh trưởng phát triển, sự đa dạng nguồn gen di truyền
  cây cam, quýt; nghiên cứu về gốc ghép vô tính và kỹ thuật nhân giống cây
  cam, quýt, chanh, bưởi sạch bệnh bằng nhân giống invitro và vi ghép; các
  biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp, phò ng trừ sâu bệnh hại Tuy nhiên
  cho đến nay, năng suất quả có múi ở nước ta, nhìn chung cò n thấp hơn nhiều
  so với một số nước trong khu vực và trên thế giới. Về chất lượng cũng cò n có
  nhiều hạn chế: mã quả chưa đẹp, nhiều hạt, lượng đường cao, nhưng hàm
  lượng acid thấp, mặc dù về phẩm vị có một số giống có thể sánh ngang với
  những giống nổi tiếng thế giới (cam Sành Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Giang;
  quýt Bắc Sơn - Lạng sơn; bưởi Da Xanh ). Nước ta đã ra nhập Tổ chức
  thương mại thế giới WTO và đang đứng trước thềm các hiệp ước mậu dịch tự
  do với các nước Đông Nam Á, thị trường Mỹ, châu Âu và thị trường liên
  minh các nước Á Âu, thì vấn đề chất lượng nông sản là một thách thức lớn.
  Vì vậy nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng

  2
  cam, quýt, bưởi là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay (Trần Thế
  Tục và cs, 1996 [39]) Cây có múi là loại cây có giá trị dinh dưỡng cao ,
  trong thành phần thịt quả có chứa 6 - 12 % đường (chủ yếu là đường
  saccarozo), hàm lượng vitamin C từ 40 - 90 mg/100g tươi, các axit hữu cơ từ
  0,4 - 1,2 % trong đó có nhiều axit có hoạt tính sinh học cao cùng với các chất
  khoáng và dầu thơm . Cây ăn quả có múi (Citrus) là loại cây ăn quả có thu
  nhập ổn định, có thể bảo vệ tài nguyên môi trường, đặc biệt là ở vùng đất dốc,
  vùng đồi núi (Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 và Hà Thiên Văn, Thành Thuận
  Khôn, 2007 [11], [43]).
  Hiện nay, tăng trưởng diện tích và sản lượng cây ăn quả có tăng nhanh ,
  nhưng diện tích phá đi hàng năm cũ ng không nhỏ (Lê Thị Thu Hồng, 2000
  [22]). Chính vì vậy vấn đề chọn tạo giống cây ăn quả có múi , sạch bệnh, chất
  lượng cao, thích hợp với các vùng sinh thái khác nhau, chú trọng giống không
  hạt, ít hạt đang đặt ra cấp bách . Sản xuất cây ăn quả có múi ở nước ta tăng
  nhanh, nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và chất lượng giống .
  Hầu hết các giống trồng phổ biến ở nước ta là các giống chất lư ợng thấp ,
  nhiều hạt, chưa đáp ứng được nhu cầ u ăn tươi và chế biến (Đỗ Năng Vịnh,
  2005 [47]).
  Tính trạng không hạt và nguyên nhân không hạt có vai trò rất quan trọng
  đối với sản xuất quả chất lượng cao ở cam, quýt, bưởi, chanh (Đỗ Năng Vịnh,
  2008 [48]). Tính trạng có hạt và nhiều hạt làm giảm giá trị thương mại của
  công nghiệp chế biến quả có múi (Đỗ Năng Vịnh, 2005 và Walter Rather et al,
  1989 [47], [94]). Và nhược điểm lớn nhất của các giống cây có múi đang trồng
  trong sản xuất hiện nay là đa phần các giống có hạ t từ nhiều đến rất nhiều hạt
  (bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, cam Xã Đoài .) một số giống vốn cho quả không
  hạt ở vùng sản xuất bản địa, khi di thực trồng ở khu vực phía Bắc cũng cho rất
  nhiều hạt như bưởi Da Xanh , bưởi Năm Roi Vì vậy việc quan tâm chọn tạo
  được bộ giống có khả năng cho quả không hạt là điều rất cần thiết.

  3
  Hiện tượng tạo quả không hạt trên cơ sở nghiên cứu cơ chế tạo quả
  không hạt như đặc điểm bất dục đực, bất dục cái, tính tự bất hò a hợp , hiện
  tượng phôi teo . Và nguồn hạt phấn khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ
  đậu quả, số lượng hạt và cuối cùng là năng suất, chất lượng quả (Ngô Xuân
  Bình, 2009 [2]).
  Ở nước ta có nhiều cô ng trình nghiê n cứu về cây ăn quả có múi , tuy
  nhiên các nghiên cứu về tạo quả không hạt ở cây có múi hầu như chưa nhiều .
  Do vậy việc nghiên cứu tạo quả không hạt ở cây có múi là rất cần thiết , việc
  thực hiện: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối
  với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi” vừa có cơ sở khoa học
  vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
  2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
  2.1. Mục tiêu
  Xác định đặc điểm nông sinh học là cơ sở khoa học cho việc nghiên
  cứu cơ chế tạo quả không hạt, đồng thời tác động các biện pháp kỹ thuật
  nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả cây có múi.
  2.2. Yêu cầu
  - Nghiên cứu đặc điểm nông học của các đối tượng nghiên cứu làm tiền
  đề cho việc nghiên cứu cơ chế tạo quả không hạt.
  - Nghiên cứu cơ chế tạo quả không hạt ở một số dòng/giống thí nghiệm.
  - Nghiên cứu việc ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao
  năng suất, chất lượng quả của một số giống ở cây có múi.
  3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ bổ sung những tư liệu khoa học về
  đặc điểm sinh học liên quan đến một số dò ng /giống thuộc họ cam quýt triển

  4
  vọng trồng tại Thái Nguyên, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu về cây
  có múi nói chung ở Việt Nam.
  - Các vật liệu từ công trình nghiên cứu này có ý nghĩa góp phần vào
  công tác tạo quả chất lượng cao đối với cây có múi.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có ý nghĩa trong
  công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập về cây có múi nói chung.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để giải quyết các vấn đề sinh
  học của một số dò ng /giống cây có múi với đặc tính không hạt, đề xuất các
  biện pháp kỹ thuật nhằm phục vụ công tác hàng hoá trong tương lai.
  - Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa giúp nhà vườn trong việc trồng thuần
  hoặc trồng xen nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với quả cây có múi.
  - Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật có ý nghĩa trong việc tác động
  đúng thời kỳ của cây giúp nâng cao năng suất, chất lượng quả cây có múi.
  4. Những đóng góp mới của đề tài
  - Xác định được đặc tính nông sinh học liên quan đến khả năng tạo quả
  không hạt của các dòng/giống thí nghiệm.
  - Xác định được một số biện pháp kỹ thuật liên quan đến tạo quả không
  hạt các dòng/giống thí nghiệm.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status