Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về thị trường lao động ở Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về thị trường lao động ở Hà Nội

  LỜI CẢM ƠN
  Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường Đại học
  Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi được theo học chương
  trình Cao học Quản lý kinh tế. Tôi xin cảm ơn tất cả quý Thầy/ Cô đã giảng dạy trong
  chương trình Cao học Quản lý kinh tế – Khóa QH – 2013 – E, những người đã truyền
  đạt cho tôi những kiến thức hữu ích về Quản lý kinh tế, Quản lý nhà nước, làm cơ
  sở cho tôi thực hiện tốt luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. NGUYỄN
  LƯƠNG THANH – người Thầy đã tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt thời gian
  thực hiện luận văn, những kiến thức và kỹ năng mà Thầy đã dạy bảo tôi là vô cùng
  quý giá và giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thành luận văn. Và cảm ơn Viện Nghiên
  cứu Thương mại đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập dữ liệu và thông tin của luận
  văn. Sau cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn tạo điều kiện tốt nhất
  cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện luận văn. Do thời gian có hạn và
  kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn còn nhiều thiếu sót, rất
  mong nhận được ý kiến góp ý của Thầy/ Cô và các anh chị học viên.

  Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015.
  HỌC VIÊN  TRỊNH THỊ THU GIANG MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC HÌNH ii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 4
  1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHOẢNG TRỐNG KHOA HỌC CỦA ĐỀ
  TÀI LUẬN VĂN 4
  1.1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 4
  1.1.2. Khoảng trống khoa học 9
  1.2. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG
  LAO ĐỘNG 9
  1.2.1. Khái niệm chung về quản lý nhà nước về thị trường lao động . 9
  1.2.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về thị trường lao động 21
  1.2.3. Hình thức và nội dung quản lý nhà nước về thị trường lao động 22
  1.2.4. Tiêu chí đánh giá của công tác quản lý nhà nước về thị trường lao động . 30
  1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thị trường lao động 33
  1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ – TRONG NƯỚC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
  THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở HÀ NỘI . 35
  1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế 35
  1.3.2. Kinh nghiệm trong nước 38
  1.3.3. Những bài học rút ra đối với Hà Nội trong công tác quản lý nhà nước về thị
  trường lao động 43
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 45
  2.2.MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ ÁP DỤNG TRONG
  NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN . 46
  2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp . 46
  2.2.2. Phương pháp lịch sử 47
  2.2.3. Thống kê mô tả 48
  2.2.4. Phân tích nhân tố . 48
  2.3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN, SỐ LIỆU 48
  2.3.1. Phương pháp thu thập 48
  2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu. 49
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO
  ĐỘNG Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2014 . 51
  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA HÀ NỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở HÀ NỘI 51
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 51
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế . 52
  3.1.3. Đặc điểm xã hội . 54
  3.2.TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở HÀ
  NỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2014 55
  3.2.1. Tình hình cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về thị trường lao động ở Hà Nội
  trong giai đoạn 2008 – 2014 55
  3.2.2. Hoạch định, ban hành và thực thi các chính sách về thị trường lao động
  trong giai đoạn 2008 – 2014. . 57
  3.2.3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách và cơ chế
  hoạt động liên quan đến đến thị trường lao động. 78
  3.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO
  ĐỘNG Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2014 . 79
  3.3.1. Các thành tựu đã đạt được . 79 3.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân . 81
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ
  TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI . 88
  4.1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC 88
  4.1.1. Tình hình quốc tế . 88
  4.1.2. Tình hình trong nước . 90
  4.1.3. Tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước đến quản lý nhà nước về thị
  trường lao động ở Hà Nội trong thời gian tới . 91
  4.2. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU . 92
  4.2.1. Quan điểm . 93
  4.2.2. Mục tiêu 93
  4.3.GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG
  LAO ĐỘNG Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI . 94
  4.3.1. Nâng cao chất lượng cơ quan quản lý trên thị trường lao động ở Hà
  Nội 94
  4.3.2. Cải cách chính sách tiền lương 95
  4.3.3. Đẩy mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề . 98
  4.3.4. Nhóm giải pháp nhằm hài hoà quan hệ lao động trên thị trường lao động ở
  Hà Nội 98
  4.3.5. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống trung gian trên thị
  trường lao động ở Hà Nội. . 99
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  i

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 AEC
  ASEAN Economic Community
  Cộng đồng kinh tế ASEAN
  2 ASEAN
  (Association of Southeast Asian Nations)
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  3 CNXH Chủ nghĩa xã hội
  4 DN Doanh nghiệp
  5 GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn
  6 GTVL Giới thiệu việc làm
  7 HĐND Hội đồng nhân dân
  8 KT – XH Kinh tế – xã hội
  9 LĐTB$XH Lao động thương binh và xã hội
  10 NN Nhà nước
  11 QLNN Quản lý nhà nước
  12 TP Thành phố
  13 TPP
  (Trans–Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)
  Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương
  14 TTLĐ Thị trường lao động
  17 THCS Trung học cơ sở
  18 THPT Trung học phổ thông
  15 UBND Uỷ ban nhân dân
  16 XHCN Xã hội chủ nghĩa
  ii  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1 Tăng trưởng và quy mô GRDP của Hà Nội. 54
  2 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế của thành phố Hà Nội 55
  3 Bảng 3.3 Dân số và lao động ở Hà Nội qua các năm. 61
  4 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo loại hình kinh tế. 63
  5 Bảng 3.5
  Cơ cấu lao động có việc làm của Hà Nội theo
  khu vực kinh tế, quý 4 năm 2014.
  64
  6 Bảng 3.6
  Số trường học, lớp học, học sinh các cấp trên
  địa bàn Hà Nội.
  66
  7 Bảng 3.7
  Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở Hà Nội và cả
  nước.
  67
  8 Bảng 3.8
  Số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
  Hà Nội.
  69
  9 Bảng 3.9
  Lương bình quân tháng của lao động làm công
  ăn lương từ 15 tuổi trở lên theo giới tính, thành
  thị/nông thôn của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  72  DANH MỤC HÌNH

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức ngành LĐTB&XH Hà Nội. 59
  2 Hình 3.2 Dân số Hà Nội phân bố theo thành thị và nông thôn 62
  1

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài.
  Lao động là yếu tố đầu vào không thể thiếu trong mọi quá trình sản xuất, là
  động lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường,
  sức lao động trở thành hàng hóa trao đổi giữa người bán sức lao động (người lao
  động làm thuê) và người mua sức lao động (ông chủ, người sử dụng lao động). Để
  hàng hóa sức lao động từ người lao động đến người sử dụng lao động cần phải có
  TTLĐ. Thị trường này được hình thành như một tất yếu khách quan nhằm thực hiện
  tất cả các mối quan hệ xã hội giữa các chủ thể trên thị trường. Cũng như các loại
  hình thị trường khác, trên TTLĐ, sự can thiệp của NN có vai trò rất quan trọng. Sự
  can thiệp này nhằm hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt động thị trường và từ đó phát
  huy vai trò của nó trong quá trình phát triển hệ thống kinh tế.
  Ở nước ta, trong quá trình đổi mới TTLĐ đã từng bước được hình thành và
  phát triển. Tuy nhiên, đang trong quá trình hoàn thiện, nên diễn biến của TTLĐ còn
  khá phức tạp, mang tính tự phát, ảnh hưởng xấu đến phát triển KT – XH của đất
  nước.
  Hà Nội – là thủ đô của cả nước, với số dân hơn 7, 2 triệu người (năm 2014).
  Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có nhiều thuận lợi để TTLĐ phát triển. Trong
  những năm qua, Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, xây dựng đề án,
  quy hoạch liên quan đến TTLĐ, đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nguồn cung
  ứng lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố, TTLĐ ở Hà Nội có nhiều
  khởi sắc.
  Tuy nhiên, so với tiềm năng sẵn có của Thủ đô, TTLĐ ở Hà Nội vẫn còn
  nhiều hạn chế, như: cung cầu về lao động mất cân đối, vấn đề bảo đảm việc làm và
  lưu động hóa nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực trình độ cao còn thấp; chưa
  tạo được khung pháp lý và cơ hội cho người lao động có cơ hội lựa chọn việc làm,
  ký kết hợp đồng lao động bình đẳng với chủ sở hữu lao động; chưa hoàn thiện
  khung pháp chế và thể chế cần thiết về luật hợp đồng và tuyển dụng; chưa có những
  cơ chế, chính sách phù hợp với quản lý và sử dụng lao động đối với người lao động 2

  nhập cư. Nhìn chung, TTLĐ ở Hà Nội chưa thực sự phát triển mang tính bền vững.
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa và đặc biệt là hội nhập TPP, hội nhập AEC, công cuộc
  phát triển TTLĐ ở Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn.
  TTLĐ ở Hà Nội cần có sự quản lý thật sự hiệu quả từ phía NN. Vì vậy, hoàn thiện
  công tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội trở thành vấn đề vô cùng quan trọng và cấp
  thiết.
  Để hoàn thiện công tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội, cần phải làm sáng tỏ các
  vấn đề như: cơ sở lý luận của QLNN về TTLĐ là gì; thực trạng QLNN về TTLĐ ở
  Hà Nội thời gian qua như thế nào; và cần phải đề xuất những giải pháp gì để hoàn
  thiện công tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội trong thời gian tới?
  Xuất phát từ những vấn đề trên đây, việc thực hiện đề tài “Quản lý nhà
  nước về thị trường lao động ở Hà Nội” là có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn và thực
  tiễn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1 Mục tiêu nghiên cứu.
  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công
  tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.
  Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là:
  - Nghiên cứu lý thuyết nhằm góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận của QLNN
  về TTLĐ.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội trong
  giai đoạn 2008 – 2014.
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội
  trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: Thị trường lao động ở Hà Nội và Quản lý Nhà nước về
  thị trường lao động ở Hà Nội.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: ở Hà Nội
  - Về thời gian: nghiên cứu cập nhật số liệu trong giai đoạn 2008 – 2014, đề
  xuất giải pháp trong thời gian tới.
  4. Đóng góp của luận văn.
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác QLNN về TTLĐ, khái
  quát một số bài học kinh nghiệm đối với công tác QLNN về TTLĐ ở Hà Nội.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về TTLĐ ở Hà Nội trong những năm
  2008 – 2014, đưa ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của công tác QLNN
  về TTLĐ ở Hà Nội.
  - Dựa trên quan điểm, mục tiêu phát triển của NN và TP, luận văn đề xuất 4
  nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về TTLĐ ở Hà Nội trong thời gian tới.
  5. Cấu trúc luận văn.
  Ngoài phần: Mở đầu, Mục Lục, Tài liệu tham khảo, cấu trúc luận văn gồm 4
  chương:
  CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO
  ĐỘNG Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 – 2014
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
  THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về thị trường lao động ở Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về thị trường lao động ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status