Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện luận văn thạc sỹ Quản lý kính tế, với Đề tài:
  “Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, tôi đã tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá lý
  luận, thu thập số liệu, vận dụng lý luận vào phân tích tình hình và giải quyết
  vấn đề thực tiễn đặt ra. Với sự nỗ lực học tập, nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn
  thành luận văn tốt nghiệp. Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo và những
  góp ý vô cùng quý báu của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp và bạn bè, sự
  quan tâm động viên của gia đình đã giúp tôi hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi, các tác
  giả mà tôi đã tham khảo, trích dẫn những nghiên cứu, tư liệu của họ, cũng như
  sự hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, các thành
  viên trong Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ
  bảo tận tình không thể thiếu của giáo viên hướng dẫn khoa học là PGS.TS.
  Phạm Thị Hồng Điệp.
  Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu bao gồm nhiều nội dung, thời gian nghiên
  cứu hạn hẹp cùng với những hạn chế về năng lực bản thân cũng như tài liệu
  tham khảo, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định trong luận văn.
  Vì vậy, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp các thầy cô giáo và bạn
  bè, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn./.


  MỤC LỤC


  Trang:
  Danh mục hình i
  MỞ ĐẦU 01
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và
  thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các
  tổ chức tôn giáo
  05
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 05
  1.1.1. Các công trình liên quan đến đề tài 05
  1.1.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 08
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế
  của các tổ chức tôn giáo.
  09
  1.2.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh tế của các tổ
  chức tôn giáo
  09
  1.2.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các
  tổ chức tôn giáo
  23
  1.3. Kinh nghiệm quản lý các hoạt động kinh tế của Phật giáo ở
  một số quốc gia, vùng lãnh thổ và bài học cho Việt Nam.
  37
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động
  kinh tế của Phật giáo ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ.
  37
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 45
  Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu 48
  2.1. Phương pháp luận 48
  2.2. Các phương pháp cụ thể 48
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 48
  2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu, tài liệu 50 Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động
  kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt
  Nam
  52
  3.1. Khái quát về Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những yếu tố
  ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của
  các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  52
  3.1.1. Khái quát về Giáo hội Phật giáo Việt Nam 52
  3.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối
  với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo
  hội Phật giáo Việt Nam
  58
  3.2. Thực trạng quản lý hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị
  thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 2003 đến nay
  71
  3.2.1. Định hướng, quy hoạch, tạo hành lang pháp lý 71
  3.2.2. Tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên
  quan đến quản lý các hoạt động kinh tế của Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam.
  74
  3.2.3. Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với hoạt động
  kinh tế Phật giáo của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội
  Phật giáo Việt Nam
  79
  3.3. Đánh giá chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh
  tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  80
  3.3.1. Những mặt đạt được 80
  3.3.2. Những mặt còn hạn chế 81
  3.3.3. Nguyên nhân 82
  Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà
  nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  85 4.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các tổ
  chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  85
  4.1.1. Tình hình thế giới và trong nước 85
  4.1.2. Tình hình tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng 86
  4.2. Quan điểm quản lý đối với hoạt động kinh tế của các tổ
  chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  91
  4.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các hoạt
  động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo
  Việt Nam
  94
  4.3.1. Về định hướng, quy hoạch, tạo hành lang pháp lý 94
  4.3.2. Về tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên
  quan đến quản lý các hoạt động kinh tế của Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam
  96
  4.3.3. Về giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với hoạt
  động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam.
  98
  KẾT LUẬN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  i


  DANH MỤC HÌNH


  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 3.1
  Cơ cấu tổ chức Giáo hội Phật giáo
  Việt Nam hiện nay
  57 1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam là nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Phật giáo đã được du nhập và
  phát triển ở Việt Nam gần 2000 năm, hiện là một tôn giáo lớn, phổ biến ở hầu
  hết các tỉnh, thành trong cả nước. Tư tưởng, triết lý Phật giáo có nhiều ảnh
  hưởng, tác động tới đời sống tình cảm, tín ngưỡng cũng như trong phong tục,
  tập quán của đa số người dân đất Việt. Lịch sử Phật giáo ở Việt Nam luôn tồn
  tại, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ
  quốc và Phật giáo được coi là tôn giáo của dân tộc.
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 trên cơ sở thống
  nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Hiện nay, Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt
  Nam trong quan hệ đối nội và đối ngoại và điều hành các hoạt động Phật giáo
  trong cả nước, hoạt động theo phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ
  nghĩa xã hội”. Tiếp nối truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam luôn khẳng định được sự đồng hành cùng dân tộc, trong quá
  trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  Kinh tế và tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng là hai lĩnh vực xã hội
  khác nhau, nhưng chúng có quan hệ tương tác lẫn nhau: các hoạt động kinh tế
  tạo cho Phật giáo có những cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động của
  mình, ngược lại Phật giáo cũng giúp cho kinh tế phát triển lành mạnh, ổn định
  (tác động về đạo đức kinh doanh, môi trường trong sản xuất kinh doanh .).
  Ở Việt Nam, tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng là lĩnh vực nhạy
  cảm, thường được các thế lực xấu ở trong và ngoài nước khai thác, lợi dụng
  để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vậy, khi Phật giáo thông qua các tổ chức,
  đơn vị trực thuộc tham gia vào các hoạt động kinh tế thì nhà nước sẽ quản lý 2
  như thế nào? Hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu rõ về quản lý nhà
  nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội
  Phật giáo nói riêng, trong khi thực tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua
  các tổ chức, đơn vị trực thuộc đã có hoạt động kinh tế để tạo nguồn thu phục
  vụ cho hoạt động của mình như: thành lập các trung tâm ngoại ngữ, thành lập
  công ty, hoạt động kinh tế chùa Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Quản lý nhà
  nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết.
  Câu hỏi nghiên cứu của đề tài:
  - Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của
  các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay như thế nào?
  - Cần phải làm gì để hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động
  kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời
  gian tới?
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt
  động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề
  xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh tế
  của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm đáp ứng yêu
  cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  + Làm rõ cơ sở lý luận, những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước đối
  với hoạt động kinh tế của Phật giáo.
  + Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của
  các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay.
  + Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 3
  kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời
  gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu vấn đề quản lý nhà
  nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi không gian: Việt Nam
  + Phạm vi thời gian: Từ năm 2003 (Thời điểm Ban Chấp hành TW
  Đảng ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác tôn
  giáo. Đây là Nghị quyết đầu tiên công khai về công tác tôn giáo của Đảng ta)
  đến năm 2014.
  + Các hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật
  giáo Việt Nam có đem lại nguồn thu.
  4. Đóng góp mới của Luận văn
  - Góp phần làm rõ tình hình hoạt động kinh tế và quản lý nhà nước đối
  với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt
  Nam.
  - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh
  tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần giúp
  cơ quan chức năng quản lý tốt hơn hoạt động này của Giáo hội Phật giáo Việt
  Nam và thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về
  Công tác tôn giáo.
  5. Kết cấu luận văn
  Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn được chia
  thành 04 chương và 11 tiết. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
  về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức tôn giáo.
  Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của
  các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
  Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối
  với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt
  Nam.

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của các tổ chức, đơn vị thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status