Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời
  cảm ơn tới lãnh đạo trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo và
  các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế chính trị, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy,
  bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập
  và thực hiện luận văn.
  Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Phan Huy Đường, người đã nhiệt
  tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học và
  dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong thời gian qua.
  Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi
  những sai sót, kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của quý thầy cô và bạn bè đồng
  nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa.

  Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015
  Tác giả Luận văn  Nguyễn Bích Thủy


  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý huy động vốn của Ngân hàng thương
  mại. 5
  1.2.1. Khái niệm NHTM và vai trò của NHTM 5
  1.2.2. Huy động vốn của Ngân hàng Thương mại . 8
  1.2.3. Quản lý hoạt động huy động vốn trong Ngân hàng thương mại 16
  1.2.4.Tiêu chí đánh giá công tác quản lý huy động vốn 23
  1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động huy động vốn của NHTM
  . 25
  1.3. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của một số NHTM và bài học cho Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Công thương . 32
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại
  thương Việt Nam 32
  1.3.2. Kinh nghiệm quản lý huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Hà
  Nội . 33
  1.3.3. Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương . 34
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  2.1. Phương pháp luận 35
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 35
  2.2.1. Phương pháp phân tích . 35
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp 36

  2.2.3. Phương pháp so sánh 37
  2.2.4. Phương pháp thống kê mô tả và nghiên cứu tài liệu 37
  2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 38
  2.4. Các bước thực hiện và thu thập số liệu 38
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG . 40
  3.1.Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương . 40
  3.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển . 40
  3.1.2. Đặc điểm bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý nguồn vốn . 41
  3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
  Thương . 43
  3.2.1. Huy động vốn . 43
  3.2.2. Tín dụng 44
  3.2.3. Hoạt động thanh toán quốc tế 47
  3.2.4. Các hoạt động khác . 48
  3.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh . 49
  3.3. Thực trạng công tác quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
  TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2010 – 2013 50
  3.3.1. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn CôngThương 50
  3.3.2. Phân tích công tác quản lý hoạt động huy động vốn . 59
  3.4. Đánh giá chung về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP
  Sài Gòn Công thương. 65
  3.4.1. Những kết quả đạt được 65
  3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 73
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ
  HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 78

  4.1.Định hướng hoạt động quản lý huy động vốn của Ngân hàng Thương mại
  Cổ phần Sài Gòn Công Thương 78
  4.1.1. Bối cảnh hoạt động của SGB trong giai đoạn 2015-2020 78
  4.1.2. Định hướng quản lý hoạt động huy động vốn của SGB trong giai đoạn
  2015-2020 79
  4.2.Giải pháp tăng cường quản lý huy động vốn của Ngân hàng thương mại
  cổ phần Sài Gòn Công Thương 80
  4.2.1.Xây dựng kế hoạch và chiến lược huy động vốn phù hợp 80
  4.2.2.Phát triển các hình thức, sản phẩm huy động vốn 82
  4.2.3.Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt 86
  4.2.5.Nâng cao chất lượng các nguồn lực . 87
  KẾT LUẬN 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95


  i
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa
  1 CBNV Cán bộ nhân viên
  2 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
  3 DN Doanh nghiệp
  4 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
  5 KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội bộ
  6 NH Ngân hàng
  7 NHNN Ngân hàng Nhà nước
  8 NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần
  9 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân
  10 SGB Ngân hàng Sài Gòn Công thương
  11 SHB Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội
  12 TCKT Tổ chức kinh tế
  13 TCKT Tổ chức kinh tế
  14 TCTD Tổ chức tín dụng
  15 TCTD Tổ chức tín dụng
  16 UBNDTP Ủy ban Nhân dân Thành phố
  17 Vietcombank
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
  Nam
  18 VND Việt Nam đồng


  ii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  STT Bảng Nội dung Trang
  1
  Bảng
  3.1
  Tình hình hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Sài
  Gòn Công thương giai đoạn 2012-2014
  44
  2
  Bảng
  3.2
  Chất lượng nợ vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
  Thương giai đoạn 2012-2014
  46
  3
  Bảng
  3.3
  Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
  Thương giai đoạn 2012-2014
  47
  4
  Bảng
  3.4
  Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  TMCP Sài Gòn Công thương giai đoạn 2012-2014
  49
  5
  Bảng
  3.5
  Quy mô nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Sài
  Gòn Công thương giai đoạn 2012-2014
  51
  6
  Bảng
  3.6
  Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài
  Gòn Công thương-giai đoạn 2012-2014 phân theo bản chất
  nghiệp vụ
  52
  7
  Bảng
  3.7
  Cơ cấu tiền gửi của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
  Thương giai đoạn 2012-2014
  54
  8
  Bảng
  3.8
  Các hình thức huy động vốn phân theo loại vốn của SGB
  61
  9
  Bảng
  3.9
  Các hình thức huy động vốn phân theo đối tượng của
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2012-
  2014
  62
  10
  Bảng
  3.10
  Các hình thức huy động vốn phân theo kỳ hạn của Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2012-2014
  67
  11
  Bảng
  3.11
  Cân đối nguồn vốn huy động với cho vay tại Ngân hàng
  TMCP Sai GònCông thương giai đoạn 2012-2014
  68
  12
  Bảng
  3.12
  Chi phí huy động vốn tại Sài Gòn Công thương Ngân
  hàng
  Giai đoạn 2012-2014
  70
  13
  Bảng
  3.13
  Chi phí huy động vốn tại Sài Gòn Công thương Ngân hàng
  giai đoạn 2012 - 2014
  71


  iii
  DANH MỤC HÌNH VẼ

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 3.1
  Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài
  Gòn Công thương
  42
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vốn được xem là yếu tố huyết mạch đối với mỗi quốc gia. Vốn là một trong
  bốn nguồn lực đầu vào cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi tổ chức
  kinh tế, và cũng chính là cơ sở mở rộng, phát triển kinh tế. Đối với ngân hàng thương
  mại - tổ chức thực hiện chức năng trung gian tài chính trong nền kinh tế - nguồn vốn
  không chỉ là yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh mà thông qua đó còn đóng
  vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Mỗi nền kinh tế vận hành và phát triển đều phải dựa trên một hệ thống nguồn
  lực trong đó vốn là nguồn lực không thể thay thế. Vốn bao gồm : tiền tệ, vật tư, tri
  thức, khoa học . Trong cơ chế thị trường với các quan hệ được tiền tệ hoá thì tiền tệ
  trở thành nguồn vốn quan trọng nhất. Nền kinh tế của một nước chỉ phát triển với
  tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn và hệ thống Ngân
  hàng hoạt động đủ mạnh, có hiệu quả cao, có khả năng thu hút tập trung các nguồn
  vốn và phân bổ các nguồn vốn đó cho nền kinh tế. Vì vậy việc tìm kiếm những giải
  pháp huy động vốn cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước có ý nghĩa rất quan trọng.
  Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với sự
  ổn định và phát triển kinh tế của một đất nước. Ngân hàng chính là nơi tích tụ tập
  trung vốn, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế. Nó đóng
  vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế.
  Ở nước ta, cùng với quá trình đổi mới đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với
  nền kinh tế thế giới, trước những đòi hỏi cấp bách của việc mở rộng các quan hệ
  kinh tế để phát triển kinh tế đất nước. Trong nhiều năm qua hệ thống Ngân hàng
  nước ta đã có những bước chuyển biến rõ rệt và không ngừng đổi mới hoàn thiện
  căn bản tất cả các nghiệp vụ trong đó có nghiệp vụ huy động vốn. Nguồn vốn huy
  động của các ngân hàng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng.
  Tuy nhiên, trong những năm qua, chính sách tiền tệ với việc ưu tiên cho mục tiêu ổn
  định kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn của ngân hàng. Tình

  2
  trạng thừa, thiếu vốn, thậm chí ngân hàng không chủ động được nguồn vốn, hoặc
  tình trạng đọng vốn lớn đã gây nhiều khó khăn cho kinh doanh ngân hàng. Tình
  trạng trên có nguyên nhân từ vấn đề quản lý nguồn vốn nói chung, quản lý hoạt
  động huy động vốn nói riêng của ngân hàng.
  Do vậy, việc phân tích và đánh giá công tác quản lý hoạt động huy động vốn
  của các ngân hàng để có những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác này tại
  các ngân hàng thương mại là rất cần thiết.
  Xuất phát từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề, tôi chọn đề tài “Quản lý
  hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương” làm đề tài
  luận văn cao học của mình.
  Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là: Đâu là thành công và hạn chế của Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Công Thương trong công tác quản lý hoạt động huy động
  vốn? Nguyên nhân của những hạn chế và những giải pháp gì nhằm hoàn thiện công
  tác quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng này?
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1 Mục đích
  Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là để làm rõ vấn đề về quản lý hoạt
  động huy động vốn. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động huy
  động vốn để thấy được kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác quản lý
  hoạt động huy động vốn để có giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản lý hoạt
  động huy động vốn có hiệu quả t¹i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
  2.2 Nhiệm vụ
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy
  động vốn tại các ngân hàng thương mại.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn và sự cân đối giữa huy động
  vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
  - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động huy động vốn tại
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1 Đối tượng
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản lý hoạt động huy động vốn tại
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  *Phạm vi không gian:
  Đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
  TMCP Sài Gòn Công Thương
  *Phạm vi thời gian: Từ 2012 đến 2014 và tầm nhìn đến năm 2020.
  4. Kết cấu đề tài.
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, đề tài: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY
  ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
  bao gồm 04 chương:
  Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về
  quản lý huy động vốn của NHTM
  Chương II: Phương pháp nghiên cứu
  Chương III: Thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
  TMCP Sài Gòn Công thương.
  Chương IV: Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status