Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

  LỜI CẢM ƠN

  Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến PGS.TS. Đỗ
  Hữu Tùng là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong quá trình
  nghiên cứu thực hiện luận văn này. Nếu không có sự chỉ bảo và hướng dẫn
  nhiệt tình, những tài liệu phục vụ nghiên cứu và những lời động viên khích lệ
  của thầy thì luận văn này không thể hoàn thành.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường, khoa và các ban ngành đoàn thể của
  trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận
  lợi cho học viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.
  Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Agribank chi nhánh Cầu
  Giấy đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện, cung cấp các tài
  liệu, số liệu liên quan đến đề tài.
  Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng, tuy nhiên với
  khả năng bản thân còn hạn chế, không tránh được có nhiều thiếu sót, rất mong
  nhận được sự giúp đỡ, đóng góp quý báu và cảm thông của quý thầy/cô.
  Xin trân trọng cảm ơn!


  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ iii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY
  ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
  1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại 6
  1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng Thương mại (NHTM) 6
  1.1.2 Vai trò của ngân hàng thương mại . 7
  1.1.3. Các hoạt động của Ngân hàng thương mại . 8
  1.2 Huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 10
  1.2.1 Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 10
  1.2.2 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 11
  1.2.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng 13
  1.2.4. Các hình thức huy động vốn 15
  1.3. Quản lý huy động vốn của ngân hàng thương mại . 18
  1.3.1. Khái niệm quản lý huy động vốn của ngân hàng thương mại 18
  1.3.2. Mục tiêu và các chỉ tiêu đánh giá quản lý huy động vốn . 18
  1.3.3. Quy trình, nội dung quản lý hoạt động huy động vốn tại ngân hàng
  thương mại 22
  1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động huy động vốn 28
  1.4 Tổng quan và các công trình nghiên cứu liên quan đề tài 32
  1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng ANZ . 32
  1.4.2 Một số bài học kinh nghiệm đối với NHTM Việt Nam 34
  1.4.3 Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 35


  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37
  2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 37
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 37
  2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu . 37
  2.3.1 Thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp 37
  2.3.2 Thu thập thông tin, dữ liệu sơ cấp 38
  2.4 Phương pháp phân tích và diễn giải dữ liệu 40
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CẦU GIẤY . 42
  3.1 Khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp Cầu
  Giấy . 42
  3.1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Việt Nam. 42
  3.1.2. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn Cầu Giấy . 42
  3.1.3 Khái quát tình hình hoạt động của ngân hàng những năm gần đây 44
  3.2. Kết quả công tác quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy . 48
  3.2.1. Quy mô nguồn vốn huy động . 48
  3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động 51
  3.2.3. Chi phí huy động vốn 59
  3.3. Công tác quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  phát triển nông thôn Cầu giấy . 60
  3.3.1. Bộ máy quản lý huy động vốn 60
  3.3.2. Lập kế hoạch huy động vốn . 62
  3.3.3. Tổ chức thực hiện hoạt động huy động vốn . 69
  3.3.4. Kiểm soát huy động vốn 71


  3.4. Đánh giá công tác quản lý hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn Cầu Giấy . 72
  3.4.1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu quản lý huy động vốn . 72
  3.4.2. Đánh giá quản lý hoạt động huy động vốn 74
  CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦU GIẤY . 79
  4.1 Những định hướng chiến lược kinh doanh 79
  4.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Việt Nam 79
  4.1.2 Định hướng phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn Cầu Giấy . 80
  4.2. Các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý hoạt động huy động vốn tại
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cầu Giấy 82
  4.2.1 Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý huy động vốn . 82
  4.2.2 Giải pháp về lập kế hoạch huy động vốn 85
  4.2.3 Giải pháp về kiểm soát huy động vốn . 93
  4.3 Một số kiến nghị . 94
  4.3.1 Đối với Chính phủ 94
  4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 95
  4.3.3 Đối với Agribank Việt Nam 95
  KẾT LUẬN 97
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
  PHỤ LỤC
  i

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 Agribank
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn Việt Nam
  2 ATM Máy rút tiền tự động
  3 CN Chi nhánh
  4 EUR Đồng Euro
  5 gd Giai đoạn
  6 HĐQT Hội đồng quản trị
  7 KHTH Kế hoạch tổng hợp
  8 KTNQ Kế toán ngân quỹ
  9 NHNN Ngân hàng nhà nước
  10 NHTM Ngân hàng thương mại
  11 NHTW Ngân hàng trung ương
  12 TCTD Tổ chức tín dụng
  13 TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn
  14 TGDC Tiền gửi dân cư
  15 TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn
  16 TGTCKT Tiề Tiền gửi Tổ chức kinh tế
  17 TGTK Tiền gửi tiết kiệm
  18 TTQT Thanh toán quốc tế
  19 USD Đô la Mỹ
  20 VND Đồng Việt Nam
  ii

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1 Công tác Kế toán Ngân quỹ gd 2011-2014 42
  2 Bảng 3.2
  Biến động vốn huy động của Chi nhánh giai
  đoạn 2011-2014
  45
  3 Bảng 3.3
  Tình hình nguồn vốn huy động và cho vay của
  CN 2011-2014
  46
  4 Bảng 3.4
  Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng
  giai đoạn 2011-2014
  47
  5 Bảng 3.5 Cơ cấu tiền gửi dân cư giai đoạn 2011-2014 47
  6 Bảng 3.6
  Cơ cấu nguồn vốn phân theo kỳ hạn giai đoạn
  2011-2014
  51
  7 Bảng 3.7
  Nguồn vốn và sử dụng vốn theo kỳ hạn giai
  đoạn 2011-2014
  53
  8 Bảng 3.8
  Cơ cấu nguồn vốn phân theo loại tiền giai đoạn
  2011-2014
  54
  9 Bảng3.9
  Nguồn vốn và sử dụng vốn theo loại tiền tệ
  giai đoạn 2011-2014
  54
  10 Bảng 3.10
  Chi phí huy động vốn tại Agribank CN Cầu
  Giấy
  55
  11 Bảng 3.11 Lãi suất huy động tại Agribank CN Cầu Giấy 56
  12 Bảng 3.12
  Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch huy động
  vốn 2011-2014
  64
  13 Bảng 3.13
  Tỷ lệ sử dụng vốn tại Agribank CN Cầu Giấy
  giai đoạn 2011 – 2014
  65
  iii

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  STT Biểu đồ Nội dung Trang
  1 Biểu đồ 3.1
  Biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn
  2011-2014
  41
  2 Biểu đồ 3.2
  Biểu đồ tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2011-
  2014
  42
  3 Biểu đồ 3.3
  Biểu đồ tăng trưởng doanh số TTQT giai đoạn
  2011-2014
  43
  4 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ tăng trưởng thẻ giai đoạn 2011-2014 44

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  STT Sơ đồ Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 3.1 Bộ máy quản lý huy động vốn của chi nhánh 57
  2 Sơ đồ 3.2 Quy trình lập kế hoạch trong hệ thống Agribank 59
  1

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài :
  Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế là một xu hướng tất yếu, việc này đã
  và đang mở ra cho nền kinh tế Việt Nam những cơ hội và thách thức mới.
  Trong lĩnh vực tài chính, ngành ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh đặc
  thù, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, là huyết
  mạch trong lưu thông, luân chuyển vốn của xã hội. Vì vậy hoạt động của ngân
  hàng thương mại (NHTM) luôn được quan tâm, kiểm tra giám sát chặt chẽ.
  Trong bối cảnh mở của thị trường, các ngân hàng nước ngoài xâm ngập vào
  thị trường tài chính tiền tệ ở Việt Nam, đã và đang đặt các ngân hàng thương
  mại vào một cuộc đua về vốn và chất lượng dịch vụ càng trở nên gay gắt và
  khốc liệt hơn. Vốn luôn luôn là yếu tố quan trọng cần thiết, quyết định cho sự
  vận động và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với ngân hàng, vốn
  không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh
  chủ yếu của ngân hàng thương mại. Vốn chính là tiềm lực tài chính, là yếu tố
  căn bản đảm bảo khả năng hoạt động và khả năng thanh khoản của các ngân
  hàng. Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, ưu tiên mỗi ngân hàng
  là phải huy động được tốt nguồn vốn cho mình để có thể hoạt động ổn định và
  phát triển trên cơ sở tận dụng được các cơ hội và hạn chế những rủi ro trong
  quá trình hội nhập. Việc khai thông nguồn vốn đối với hoạt động huy động
  vốn của các NHTM là vấn để bức thiết được đặt ra hiện nay.
  Thực hiện đường lối chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước, trong
  những năm gần đây hệ thống Ngân hàng nói chung và hệ thống các Ngân
  hàng thương mại nói riêng đã huy động được khối lượng vốn lớn cho sản xuất
  kinh doanh và đầu tư phát triển kinh tế. Trước yêu cầu phát triển ngày càng
  cao của xã hội, đòi hỏi các ngân hàng phải quan tâm, chú ý nhằm cải thiện,
  2

  nâng cao chất lượng công tác huy động vốn để tạo động lực cho phát triển
  kinh tế. Như vậy huy động vốn được coi là vấn đề cốt lõi trong chiến lược
  phát triển, đồng thời cũng là vấn đề sống còn của các NHTM trong cạnh tranh
  cũng như hội nhập quốc tế. Nguồn vốn các ngân hàng huy động được xuất
  phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu là nguồn tiền gửi của các tổ
  chức và dân cư. Ngoài hạn chế chưa huy động hết được nguồn vốn trong xã
  hội, theo tính toán của các nhà khoa học lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư còn
  rất lớn, hàng nghìn tỷ đồng chưa được huy động và sử dụng đầu tư hiệu quả;
  thì hoạt động huy động vốn của các NHTM hiện nay còn đối mặt với nhiều
  thách thức lớn như huy động được vốn nhưng không cho vay được, không
  quay vòng vốn được dẫn đến ngân hàng hoạt động không có lãi; lại có trường
  hợp khi huy động thì huy động lãi suất cao nhưng vì áp lực cạnh tranh phải
  cho vay ở lãi suất thấp nên hiệu quả kinh tế không cao; áp lực cạnh tranh giữa
  các ngân hàng cao khiến cho việc tổ chức huy động và cho vay giữa các ngân
  hàng trở nên cực kỳ khó khăn và cạnh tranh khốc liệt những hệ lụy đó dẫn
  đến khó kiểm soát các vấn đề khi tiến hành cho vay, Hoạt động kinh doanh
  của các ngân hàng hiện nay đòi hỏi phải đem lại hiệu quả cao, vấn đề huy
  động vốn không chỉ được quan tâm “từ đâu?” mà phải tính đến “như thế nào”,
  “bằng cách gì?” để có hiệu quả cao nhất nhưng lại với chi phí thấp nhất.
  Trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi
  nhánh Cầu Giấy (Agribank chi nhánh Cầu Giấy) với phương châm
  “Agribank: Mang phồn thịnh đến với khách hàng” đã thực hiện hoạt động
  kinh doanh đa dạng, năng động và có những đóng góp nhất định cho sự phát
  triển kinh tế. Với việc nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động huy
  động vốn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu
  Giấy đã áp dụng nhiều chính sách, biện pháp và hình thức để quản lý và phát
  triển nguồn vốn. Tuy nhiên, đứng trước những thách thức không nhỏ trong
  3

  việc duy trì mở rộng thị phần vốn huy động nhằm đáp ứng sự tăng trưởng quy
  mô hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác
  trên địa bàn, thì nguồn vốn huy động của chi nhánh còn chiếm tỷ trọng khá
  khiêm tốn, chưa xứng tầm với tiềm năng của mình. Bên cạnh đó, việc quản lý
  hoạt động huy động vốn của chi nhánh hiện nay còn nhiều vấn đề cần hoàn
  thiện. Xuất phát từ vai trò nguồn vốn huy động của ngân hàng đối với hoạt động
  kinh doanh nói riêng và đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và từ
  thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy, với mong muốn vận dụng những kiến thức
  đã được học về khoa học quản lý, tác giả lựa chọn và triển khai nghiên cứu đề
  tài: “Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy” với việc tìm hiểu, nghiên cứu thực
  trạng quản lý hoạt động huy động vốn của Chi nhánh, từ đó chỉ ra những thành
  tựu, hạn chế và những nguyên nhân hạn chế trong quản lý hoạt động huy động
  vốn; từ đó đề xuất một số giải pháp đề việc quản lý hoạt động huy động vốn của
  chi nhánh đạt hiệu quả tốt hơn trong giai đoạn tới.
  Để thực hiện được điều đó, ta phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Thực trạng
  công tác quản lý hoạt huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Cầu Giấy? Nguyên nhân và giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý
  hoạt động huy động vốn tại Agribank chi nhánh Cầu Giấy trong giai đoạn tới?
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  Mục địch nghiên cứu: Luận văn làm rõ thực trạng quản lý hoạt động huy
  động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy, giai
  đoạn 2011 – 2014. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm
  hoàn thiện công tác quản lý hoạt động huy động tại Agribank CN Cầu Giấy.
  Để thực hiện được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  được xác định như sau:
  4

  - Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động huy động vốn
  của NHTM.
  - Thu thập thông tin để thấy được thực trạng công tác huy động vốn tại
  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động huy động vốn
  của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cầu Giấy.
  - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động huy động vốn
  tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy
  trong giai đoạn tới.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu công tác quản lý hoạt động huy động vốn từ tiền gửi của
  tổ chức và dân cư tại ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy nói riêng.
  Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian : giới hạn nghiên cứu công tác quản lý huy động vốn tại
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy.
  - Về thời gian : từ năm 2011 đến năm 2014.
  - Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động quản lý huy động vốn theo các nội
  dung: lập kế hoạch huy động vốn; tổ chức thực hiện và kiểm soát huy động
  vốn đối với nguồn vốn từ bên ngoài.
  4. Đóng góp của đề tài
  - Luận văn góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về
  quản lý hoạt động huy động vốn của Agribank nói chung và Agribank CN
  Cầu Giấy nói riêng.
  5

  - Hoàn thiện khung lý thuyết quản lý hoạt động huy động trong phạm vi
  của chi nhánh để làm căn cứ phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động
  huy động vốn trong các giai đoạn khác nhau.
  - Rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý hoạt động
  huy động vốn giai đoạn 2011-2014 của Agribank CN Cầu Giấy trên cơ sở
  phân tích, đánh giá thực trạng.
  - Đề xuất phương hướng và hệ thống giải pháp khả thi, phù hợp với điều
  kiện của chi nhánh nhằm quản lý hoạt động huy động vốn của Agribank CN
  Cầu Giấy trong thời gian tới.
  5. Kết cấu của luận văn.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm
  ba chương:
  Chương 1: Một số lý luận về quản lý hoạt động huy động vốn tại ngân hàng
  thương mại
  Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy.
  Chương 4: Các giải pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý hoạt động huy
  động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status