Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của
  nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
  sắc tới PGS.TS. Nguyễn Thị Tình - Phó trưởng Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường
  Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong
  suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
  Tôi trân trọng cảm ơn Khoa Tâm lý Giáo dục, Phòng Quản lý Sau đại học,
  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Các thầy cô giáo bộ môn
  trong các Khoa của Nhà trường; Các thày cô giáo trong Hội đồng bảo vệ đề
  cương luận văn, những người đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu và
  giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Trường Trung cấp nghề
  Nam Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, Phòng Lao động Thương
  binh và Xã hội huyện Phổ Yên, Chi cục Thống kê Phổ Yên, các cơ sở đào tạo
  nghề của huyện, các cán bộ quản lý và chuyên viên Tổng cục Dạy nghề, Sở
  Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên và toàn thể cán bộ giáo
  viên các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn huyện Phổ Yên đã giúp đỡ tôi trong
  quá trình thu thập số liệu và kiểm nghiệm những kết quả nghiên cứu.
  Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong
  quá trình nghiên cứu.
  Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2015
  Tác giả luận văn


  Ngô Thượng Thủy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC BẢNG v
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 4
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 4
  4. Giả thuyết khoa học . 4
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
  6. Phạm vi nghiên cứu . 5
  7. Phương pháp nghiên cứu . 6
  8. Cấu trúc của luận văn 7
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
  QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ8
  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 8
  1.2. Các khái niệm cơ bản . 9
  1.2.1. Quản lý 9
  1.2.2. Cơ sở dạy nghề, quản lý dạy nghề và quản lý cơ sở dạy nghề 12
  1.2.3. Bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý . 16
  1.3. Cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề và yêu cầu về nghiệp vụ quản lý của cán
  bộ quản lý cơ sở dạy nghề . 19
  1.3.1. Cán bộ quản lý . 19
  1.3.2. Cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 20 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.3. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 20
  1.4. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề . 23
  1.4.1. Tổ chức xác định nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ
  quản lý cơ sở dạy nghề 24
  1.4.2. Tổ chức lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản
  lý cơ sở dạy nghề . 24
  1.4.3. Tổ chức việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho
  cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 24
  1.4.4. Tổ chức việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp bồi dưỡng
  và hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở
  dạy nghề . 25
  1.4.5. Tổ chức các điều kiện (nguồn lực) bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho
  cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 25
  1.4.6. Tổ chức tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở
  dạy nghề . 26
  1.4.7. Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý
  cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 27
  1.4.8. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 27
  1.5. Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề và Sở Lao đông - Thương binh và
  Xã hội với công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý
  cơ sở dạy nghề . 28
  1.5.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động -
  Thương binh và Xã hội đối với lĩnh vực dạy nghề . 28
  1.5.2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục dạy nghề . 29
  1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán
  bộ quản lý cơ sở dạy nghề 30
  1.6.1. Yếu tố khách quan . 30
  1.6.2. Yếu tố chủ quan . 30
  Kết luận chương 1 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN
  LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở
  HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN . 32
  2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phổ Yên . 32
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 32
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội 32
  2.2. Khái quát tình hình dạy nghề ở huyện Phổ Yên . 33
  2.2.1. Mạng lưới cơ sở dạy nghề . 33
  2.2.2. Thực trạng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đội
  ngũ giáo viên tại các cơ sở dạy nghề huyện Phổ Yên . 35
  2.2.3. Thực trạng nghiệp vụ quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở
  dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên . 36
  2.3. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các
  cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên hiện nay . 42
  2.3.1. Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý
  cơ sở dạy nghề . 42
  2.3.2. Thực trạng việc tổ chức lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý
  cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 43
  2.3.3. Thực trạng việc tổ chức lựa chọn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ
  quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề . 44
  2.3.4. Thực trạng việc tổ chức lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình
  thức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 45
  2.3.5. Thực trạng việc tổ chức các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí bồi
  dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề . 46
  2.3.6. Thực trạng tổ chức tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản
  lý cơ sở dạy nghề . 47
  2.3.7. Thực trạng tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp
  vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  2.4. Kết quả tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở
  dạy nghề từ năm 2010 đến 2014 48
  2.5. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho
  cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên . 50
  2.5.1. Những ưu điểm và nguyên nhân . 50
  2.5.2. Những tồn tại và nguyên nhân 51
  Kết luận chương 2 52
  Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỜNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
  CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ Ở HUYỆN
  PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN . 53
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 53
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 53
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ 53
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 54
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 54
  3.2. Biện pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các
  cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên 54
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của
  hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở
  dạy nghề 54
  3.2.2. Biện pháp 2. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp
  vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề . 56
  3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường việc lựa chọn và sử dụng nội dung,
  phương pháp và hình thức bồi dưỡng cập nhật và tích cực 59
  3.2.4. Biện pháp 4. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất và tài
  chính cho công tác bồi dưỡng 62
  3.2.5. Biện pháp 5. Tăng cường tổ chức nghiên cứu, học tập thực tế các
  mô hình quản lý tiên tiến . 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  3.2.6. Biện pháp 6. Tăng cường tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trong đội
  ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề . 65
  3.2.7. Biện pháp 7. Đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp
  vụ quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề 68
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 71
  3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 72
  3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 72
  3.4.2. Nội dung khảo nghiệm 72
  3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm 72
  3.4.4. Kết quả khảo nghiệm . 72
  Kết luận chương 3 75
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 76
  1. Kết luận . 76
  2. Khuyến nghị 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  TT Chữ viết tắt Diến giải
  1 BD Bồi dưỡng
  2 CB Cán bộ
  3 CBQL Cán bộ quản lý
  4 CĐN Cao đằng nghề
  5 CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
  6 CSDN Cơ sở dạy nghề
  7 GD Giáo dục
  8 GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo
  9 GV Giáo viên
  10 HTX Hợp tác xã
  11 HV Học viên
  12 LĐTB&XH Lao động - Thương binh và Xã hội
  13 NLQL Năng lực quản lý
  14 NVQL Nghiệp vụ quản lý
  15 QL Quản lý
  16 QLDN Quản lý dạy nghề
  17 QLGD Quản lý giáo dục
  18 QLNN Quản lý nhà nước
  19 TCDN Tổng cục Dạy nghề
  20 TCN Trung cấp nghề
  21 TTDN Trung tâm dạy nghề Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Giá trị sản xuất và cơ cấu kinh tế Phổ Yên giai đoạn 2010-2014 . 33
  Bảng 2.2. Kết quả đào tạo nghề từ năm 2012 đến 2014 34
  Bảng 2.3. Trình độ chuyên môn giáo viên dạy nghề huyện Phổ Yên 2014 35
  Bảng 2.4. Trình độ nghiệp vụ sư phạm giáo viên dạy nghề năm 2014 . 35
  Bảng 2.5. Cơ cấu đội ngũ CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên năm 2014 . 36
  Bảng 2.6. Trình độ đào tạo, BD của đội ngũ CBQL CSDN . 37
  Bảng 2.7. Kết quả khảo sát đánh giá năng lực QL của CBQL các CSDN 39
  Bảng 2.8. Kết quả khảo sát khó khăn mà CBQL thường gặp trong QL CSDN 41
  Bảng 2.9. Kết quả khảo sát nguyên nhân khó khăn trong QL của CBQL CSD 42
  Bảng 2.10. Kết quả khảo sát nhu cầu BD NVQL cho CBQL CSDN . 43
  Bảng 2.11. Kết quả khảo sát thực trạng lập kế hoạch BD NVQL cho CBQL
  CSDN 44
  Bảng 2.12. Tổng hợp kết quả điều tra nhu cầu nội dung BD NVQL cho
  CBQL CSDN . 45
  Bảng 2.13. Các phương pháp và hình thức BD NVQL cho CBQL CSDN 46
  Bảng 2.14. Kết quả khảo sát thực trạng các nguồn lực và kinh phí tổ chức
  BD NVQL . 47
  Bảng 2.15. Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức tự BD NVQL 47
  Bảng 2.16. Thực trạng tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động BD NVQL 48
  Bảng 2.17. Số lượng CBQL các CSDN đã và đang tham gia các lớp đào tạo,
  BD về NVQL từ 2010 - 2014 49
  Bảng 2.18. Kết quả điều tra số lượng CBQL được BD NVQL DN 49
  Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm biện pháp BD NVQL cho CBQL CSDN . 73
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo nghiệm các biện pháp BD NVQL cho CBQL CSDN . 74

  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1. Sơ đồ về quản lý . 11
  Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa các chức năng QL với thông tin QL . 12
  Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp 71
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Việt Nam đang bước vào thời kỳ CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc
  tế, muốn thực hiện thành công CNH - HĐH trước hết cần phát huy yếu tố nội
  lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mà trong đó nâng cao chất lượng đội
  ngũ cán bộ nói chung và CBQL nói riêng là hết sức quan trọng. Nói đến công
  tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công
  việc”; “Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Có cán
  bộ tốt việc gì cũng xong” [10, tr. 273].
  Trong GD&ĐT, đội ngũ nhà giáo và CB QLGD là nhân tố quyết định
  chất lượng của GD&ĐT. Xây dựng đội ngũ CB QLGD là một vấn đề cấp thiết
  được nhấn mạnh trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Chỉ thị 40-CT/TW
  ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư TW Đảng về việc xây dựng nâng cao chất
  lượng đội ngũ nhà giáo và CB QLGD đã nêu “ . xây dựng đội ngũ nhà giáo và
  CB QLGD được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về
  cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống,
  lương tâm, tay nghề của nhà giáo ”[1]. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần
  thứ IX cũng đã chỉ rõ “Đổi mới cơ chế và phương thức GD; Xây dựng và thực
  hiện chuẩn hoá đội ngũ CB QLGD - đào tạo; BD thường xuyên đội ngũ CB
  QLGD các cấp về kiến thức, kỹ năng QL và rèn luyện phẩm chất của từng
  CBQL” [4]. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng đã khẳng định
  "Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại
  hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế
  QLGD, phát triển đội ngũ giáo viên và CB QLGD là khâu then chốt” [5]. Nghị
  quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  với nội dung “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
  nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
  chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển đội Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT “ Xây
  dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CB QLGD
  gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và
  hội nhập quốc tế ” [16].
  Có thể nói, phát triển GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, là một trong
  những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH là điều kiện để phát huy
  nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó nhà
  giáo và đội ngũ CB QLGD là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng. Nâng
  cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CB QLGD nói chung và CB QLDN nói riêng
  một cách toàn diện là nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trước mắt và mang tính chiến
  lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển GD&ĐT giai
  đoạn từ nay đến năm 2020.
  Mục tiêu của Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020 là:
  “Nâng cao chất lượng và số lượng giáo viên và CBQL dạy nghề theo chuẩn
  hóa cấp quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo
  nghề đạt 40% (khoảng 23,5 triệu người) vào năm 2015 và 55% vào năm 2020,
  đến năm 2015 có khoảng 190 trường Cao đẳng nghề, 300 trường Trung cấp
  nghề, trong đó 26 trường đạt chất lượng cao (5- 6 trường đạt đẳng cấp quốc
  tế), 920 trung tâm dạy nghề” [25]. Để đạt được những mục tiêu đề ra đó thì
  việc nâng cao kỹ năng QL đối với CBQL ở các CSDN hiện nay là rất quan
  trọng. Ngoài việc BD kỹ năng, phải đa dạng hóa hình thức BD cũng như việc
  thực hành, rèn luyện kỹ năng đó.
  Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có các Quyết định, Thông tư quy định rõ về
  trình độ, năng lực, phẩm chất của Hiệu trưởng, Hiệu phó và các trưởng phòng,
  trưởng khoa của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy
  nghề (Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH và Quyết định sồ 51/2008/QĐ-
  BLĐTBXH, Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH) và trong hệ thống tiêu
  chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề, đội ngũ CBQL cũng phải Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  đáp ứng được các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đảm bảo cả về
  số lượng và chất lượng.
  phía nam
  Nguyên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phổ Yên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã
  đề ra mục tiêu đưa huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp vào năm 2015.
  Để thực hiện mục tiêu đó, t nhà nước đã
  hạng mục công trình đảm bảo các tiêu chí của thị xã công nghiệp. H
  lao động nông thôn không còn đất canh tác cần
  được đào tạo nghề để đến làm việc tại các khu công nghiệp, dịch vụ. Nhiều lao
  động nông thôn chưa qua đào tạo nghề nên không tìm được việc làm, hoặc tìm
  được việc làm không ổn định, lao
  động theo cam kết rồi lại sa thải lao động hoặc trả lương quá thấp.
  Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động, năm 2009 UBND tỉnh
  Thái Nguyên đã ra Quyết định nâng cấp TTDN huyện Phổ Yên thành Trường
  TCN Nam Thái Nguyên, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là: “Tổ chức đào
  tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các cấp trình độ trung
  cấp nghề; sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề
  tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ
  chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc
  làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của
  thị trường lao động, phục vụ cho các thành phần kinh tế trong tỉnh và xuất khẩu
  lao động sang các nước ” [23]. Đồng thời Sở LĐTB&XH tỉnh Thải Nguyên
  cũng đã cấp giấy phép cho Trạm Khuyến nông huyện Phổ Yên; HTX thêu ren
  xuất khẩu Trung Thành được phép mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao
  động của huyện Phổ Yên. Các CSDN này đã tham gia tích cực vào công tác đào
  tạo nghề tạo ra nguồn lao động có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
  của địa phương. Tuy vậy, hệ thống các CSDN của huyện đều mới đi vào hoạt
  động nên tồn tại nhiều bất cập và hạn chế, đặc biệt chưa xây dựng được đội ngũ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  CBQL đủ mạnh, giỏi về năng lực chuyên môn và kỹ năng QL đáp ứng yêu cầu
  thực hiện nhiệm vụ QL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các CSDN. Muốn
  khắc phục được tình trạng đó cần phải tổ chức BD NVQL vụ nhằm nâng cao
  năng lực cho đội ngũ CBQL các CSDN trên địa bàn huyện Phổ Yên.
  Xuất phát từ những lý do trên, bản thân đang công tác tại Trường Trung
  cấp nghề Nam Thái và được đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành QLGD, tác
  giả chọn vấn đề: “Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý
  các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài luận văn
  thạc sĩ để nghiên cứu, đề ra biện pháp góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ
  CBQL CSDN nói riêng và nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề nói chung
  tại các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tổ chức BD NVQL cho CBQL các
  CSDN và thực trạng tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN ở huyện Phổ
  Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất biện pháp tổ chức BD NVQL nhằm nâng cao
  chất lượng cho đội ngũ CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Công tác BD NVQL cho CBQL các CSDN.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên,
  tỉnh Thái Nguyên.
  4. Giả thuyết khoa học
  Đội ngũ CBQL các CSDN trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái
  Nguyên hầu hết chưa được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ về NVQL nên NLQL
  còn nhiều hạn chế. Nếu đề xuất được các biện pháp tổ chức BD NVQL cho đội
  ngũ CBQL một cách khoa học, đồng bộ và phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã
  hội ở địa phương, chắc chắn công tác lãnh đạo, QL ở các CSDN trên địa bàn
  huyện sẽ được đổi mới để đạt hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng
  đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng cao cho xã hội. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN;
  5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức BD NVQL cho
  CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;
  5.3. Đề xuất biện pháp tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN ở
  huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi
  của các biện pháp đã đề xuất.
  6. Phạm vi nghiên cứu
  6.1. Nội dung nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận của tổ chức BD NVQL cho
  CBQL các CSDN, khảo sát thực trạng tổ chức BD NVQL cho CBQL các CSDN
  ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Nhu cầu BD; việc xây dựng kế hoạch BD;
  việc lựa chọn nội dung BD; lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình thức
  BD; công tác huy động các nguồn lực và kinh phí BD; việc tổ chức tự BD
  NVQL; công tác kiểm tra đánh giá chất lượng BD và các yếu tố ảnh hưởng đến
  hoạt động BD . Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức BD
  NVQL cho CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
  6.2. Địa bàn và khách thể khảo sát
  Chọn các CSDN trên địa bàn huyện Phổ Yên: Trường TCN Nam Thái
  Nguyên; Trạm Khuyến nông huyện Phổ Yên; HTX thêu ren xuất khẩu Trung
  Thành để khảo sát thực trạng đội ngũ CBQL và công tổ chức BD NVQL cho
  CBQL các CSDN này. Tổng số người được khảo 19 CBQL (hiệu trưởng, phó
  hiệu trưởng và các trưởng, phó các phòng (khoa) Trường TCN Nam Thái
  Nguyên; trạm trưởng, phó trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Phổ Yên; chủ
  nhiệm, phó chủ nhiệm HTX thêu ren xuất khẩu Trung Thành và 45 GV giáo
  viên tại các CSDN trên địa bàn huyện Phổ Yên.
  6.3. Thời gian nghiên cứu
  Thời gian nghiên cứu của đề tài từ năm 2010 đến năm 2014, đề xuất các
  giải pháp trong thời gian đến năm 2020. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6
  6.4. Về chủ thể quản lý
  Đề tài đề xuất biện pháp với chủ thể quản lý đó là TCND; Sở LĐTB&XH
  Thái Nguyên; UBND huyện Phổ Yên và với đối tượng được BD là đội ngũ
  CBQL các CSDN ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu các tác phẩm, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước,
  các văn bản pháp quy, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của
  ngành GD&ĐT và ngành LĐTB&XH có liên quan đến đề tài QL công tác tổ
  chức BD NVQL cho CBQL nói chung và CBQL các CSDN nói riêng. Trên cơ
  sở đó tiến hành phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa tài liệu để
  xây dựng khung lý luận làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu.
  7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
  Xây dựng phiếu điều tra CBQL dạy nghề ở Sở LĐTB&XH, Phòng
  LĐTB&XH các CSDN: Tìm hiểu về nhận thức, thái độ đối với công tác BD
  NVQL, kết quả thực hiện của CBQL trong các CSDN.
  7.2.2. Phương pháp phỏng vấn
  Phỏng vấn các CBQL và chuyên viên TCDN; Phòng dạy nghề thuộc Sở
  LĐTB&XH; Phòng LĐTB&XH và CBQL các CSDN trên địa bàn huyện về
  thực trạng NVQL làm căn cứ đề xuất những biện pháp BD NVQL hiệu quả.
  7.2.3. Phương pháp quan sát
  Sử dụng các quan sát để thu thập thông tin về NVQL của CBQL các
  CSDN.
  7.2.4. Phương pháp chuyên gia
  Thông qua lãnh đạo và chuyên viên TCDN; Sở LĐTB&XH và CBQL các
  CSDN để xác định các giải pháp tối ưu cho công tác BD NVQL.
  7.2.5. Phương pháp khảo nghiệm
  Tiến hành khảo nghiệm về nhận thức các biện pháp đã đề xuất để khẳng
  định tính khoa học, cần thiết và khả thi của các biện pháp đó. 7.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê
  Sử dụng phương pháp thống kê toán học để lượng hóa các số liệu thu
  thập được.
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, mục lục và danh mục các
  tài liệu tham khảo; luận văn có 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận của tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho
  cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề
  Chương 2. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ
  quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;
  Chương 3. Biện pháp tổ chức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho
  cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề ở Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status