Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha - CHDCND Lào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha - CHDCND Lào

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Luận văn được hoàn thành tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
  Nguyên. Trong quá trình làm luận văn, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình
  của PGS. TS. Nguyễn Thị Tính, TS. Phí Thị Hiếu. Em xin bày tỏ lòng biết ơn
  sâu sắc tới các cô đã luôn chỉ bảo tận tình, hướng dẫn và giúp đỡ em để em có
  thể hoàn thành luận văn. Đồng thời, em xin gửi tới các thầy, cô giáo Phòng đào
  tạo, bộ phận phụ trách Sau đại học và khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học
  Sư phạm - Đại học Thái Nguyên lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm, tạo mọi
  điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt luận văn của mình.
  Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, các khoa chuyên
  môn, giảng viên và SV trường CĐSP Luông Nặm Tha - CHDCND Lào đã
  nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin cho đề tài
  nghiên cứu.
  Xin cảm ơn các bạn học viên lớp Cao học quản lý giáo dục K21 đã luôn động
  viên, chia sẻ khó khăn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập tại trường.
  Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tới những người thân trong gia đình đã luôn
  động viên, quan tâm giúp đỡ tôi trong quá trình học tập.
  Bản luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy
  em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô để luận văn
  được hoàn chỉnh hơn.
  Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
  Tác giả  PHOUSINH KHOUNSYLIHEUANG
  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG . v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2
  4. Giả thuyết khoa học . 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM . 5
  1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 5
  1.1.1. Trên thế giới . 5
  1.1.2. Ở Lào 6
  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 7
  1.2.1. Quản lý . 7
  1.2.2. Quản lý giáo dục 9
  1.2.3. Quản lý nhà trường 10
  1.2.4. Hoạt động dạy học . 11
  1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học 13
  1.2.6. Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP . 14
  1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở
  trường Cao đẳng Sư phạm . 15
  iv
  1.3.1. Đặc điểm của HĐDH môn tiếng Anh ở trường CĐSP 15
  1.3.2. Những quy định của Bộ giáo dục và thể thao Lào về dạy học môn
  tiếng Anh ở trường CĐSP . 20
  1.3.3. Hiệu trưởng trường CĐSP với chức năng quản lý hoạt động dạy
  học môn tiếng Anh trong nhà trường 20
  1.3.4. Một số nội dung quản lý HĐDH môn tiếng Anh của Hiệu trưởng . 23
  1.3.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở
  trường CĐSP . 30
  Kết luận chương 1 33
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN
  TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LUÔNG NẶM THA -
  CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO . 34
  2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng . 34
  2.1.1. Khái quát về khách thể khảo sát . 34
  2.1.2. Mục tiêu khảo sát . 36
  2.1.3. Nội dung khảo sát . 36
  2.1.4. Khách thể khảo sát . 36
  2.1.5. Phương pháp khảo sát 36
  2.2. Thực trạng dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha 38
  2.2.1. Thực trạng về việc thực hiện nội dung chương trình, phương pháp
  dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha 38
  2.2.2. Thực trạng hoạt động dạy tiếng Anh của giảng viên . 39
  2.2.3. Thực trạng học tập môn tiếng Anh của sinh viên 44
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường CĐSP
  Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 48
  2.3.1. Thực trạng quản lý chương trình, nội dung giảng dạy môn tiếng Anh 48
  2.3.2. Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch dạy học môn tiếng Anh . 50
  2.3.3. Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 52
  v
  2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn tiếng Anh 54
  2.3.5. Thực trạng quản lý hoạt động học môn tiếng Anh của sinh viên 56
  2.3.6. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh . 58
  2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường
  CĐSP Luông Nặm Tha 60
  2.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn tiếng
  Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha . 62
  Kết luận chương 2 63
  Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN
  TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LUÔNG NẶM THA-
  CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO . 65
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 65
  3.1.1. Đảm bảo tính thực tiễn . 65
  3.1.2. Đảm bảo tính khả thi 65
  3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ 65
  3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả . 65
  3.2. Các biện pháp đề xuất . 66
  3.2.1. Tăng cường quản lý toàn diện hoạt động dạy học tiếng Anh của
  giảng viên, tập trung xử lý những tồn tại trong dạy học tiếng Anh 66
  3.2.2. Giáo dục nhận thức đúng đắn, hình thành năng lực tự học tiếng
  Anh cho sinh viên 72
  3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh 74
  3.2.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn tiếng Anh . 78
  3.2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt
  động dạy học môn tiếng Anh 81
  3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp . 82
  3.3.1. Mục đích khảo nghiệm . 82
  3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm 82
  vi
  3.3.3. Kết quả khảo nghiệm . 82
  Kết luận chương 3 85
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 86
  1. Kết luận 86
  2. Khuyến nghị . 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
  PHỤ LỤC  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CBQL Cán bộ quản lý
  CĐSP Cao đẳng sư phạm
  CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân
  CNTT Công nghệ thông tin
  CSVC Cơ sở vật chất
  DH Dạy học
  GV Giảng viên
  HĐDH Hoạt động dạy học
  PPDH Phương pháp dạy học
  QLGD Quản lý giáo dục
  SV Sinh viên
  TBDH Trang thiết bị dạy học

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Đánh giá của giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên về hoạt
  động dạy học tiếng Anh 40
  Bảng 2.2. Kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên trường CĐSP
  Luông Nặm Tha trong 2 năm gần đây 44
  Bảng 2.3. Thực trạng học tập môn tiếng Anh của sinh viên . 46
  Bảng 2.4. Thực trạng quản lý chương trình, nội dung giảng dạy môn tiếng Anh . 49
  Bảng 2.5. Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch dạy học môn tiếng Anh 51
  Bảng 2.6. Thực trạng hoạt động quản lý đổi mới phương pháp, hình thức tổ
  chức dạy học 53
  Bảng 2.7. Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn tiếng Anh . 55
  Bảng 2.8. Thực trạng quản lý hoạt động học môn tiếng Anh của sinh viên . 57
  Bảng 2.9. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh 59
  Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 83
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lào đang cùng nhân loại bước vào những năm đầu của thế kỷ XXI, thế
  kỷ của nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn cầu, thế kỷ của sự bùng nổ thông
  tin và khoa học công nghệ. Nền kinh tế tri thức đòi hỏi con người phải có nhiều
  kiến thức, kỹ năng mới và một thái độ tích cực để làm chủ cuộc sống. Xu thế
  hội nhập quốc tế ngày nay đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao làm
  việc được trong một môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Yêu cầu này làm cho
  việc dạy học ngoại ngữ nói chung và dạy học tiếng Anh nói riêng trở nên quan
  trọng hơn bao giờ hết trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt trong giáo dục
  đại học. Trong bối cảnh đó. Tiếng Anh đã thực sự trở thành một phương tiện
  giao tiếp, là chìa khóa mở cửa kho tàng tri thức nhân loại, góp phần to lớn trong
  công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giúp chúng ta vững bước
  trên con đường hội nhập quốc tế. Tiếng Anh là công cụ giao tiếp mới, giúp
  người học nâng cao và mở rộng tầm hiểu biết của mình qua việc tiếp xúc, tìm
  hiểu và chọn lọc được những tri thức văn hóa không những của riêng dân tộc
  có thứ tiếng đó mà còn của cả loài người. Thực tế đặt ra cho ngành Giáo dục
  đối với việc dạy và học tiếng Anh là đào tạo ra nguồn nhân lực lao động có
  chất lượng cao, có khả năng sử dụng được tiếng Anh như một công cụ giao tiếp
  trong công việc hàng ngày.
  Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh có ý nghĩa vô cùng quan
  trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Quản lý tốt
  hoạt động dạy học môn tiếng Anh sẽ giúp giảng viên và sinh viên có những
  bước đi đúng đắn trong từng khâu của quá trình dạy học nhằm đạt được các yêu
  cầu do mục tiêu giáo dục đề ra.
  Hiện nay, việc quản lý dạy và học tiếng Anh còn nhiều bất cập, chậm đổi
  mới, một số giảng viên giảng dạy qua loa, nhiều sinh viên chỉ học để đối phó
  với thi cử. Việc dạy và học còn mang nặng tính hình thức, chạy theo thành tích.
  2
  Chất lượng dạy và học tiếng Anh còn thấp, khả năng thực hành tiếng của sinh
  viên còn kém, không sử dụng được để giao tiếp. Việc đầu tư trang thiết bị hiện
  đại phục vụ cho việc dạy và học còn hạn chế hoặc nếu được trang bị thì hiệu
  quả sử dụng còn thấp. Trường CĐSP Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ
  Nhân dân Lào là cơ quan có vai trò quan trọng trong đào tạo và bồi dưỡng đội
  ngũ công chức, viên chức; có trách nhiệm đào tạo nhân lực cho các 4 tỉnh miền
  Bắc như: tỉnh Luông Nặm Tha, tỉnh Bo Keo, tỉnh Ou Đôm Xay và tỉnh Phộng
  Sa Li. Việc dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh được Đảng và nhà nước
  Lào hết sức quan tâm, coi trọng. Trong nhiều năm nay, ngoại ngữ là một môn
  học bắt buộc không thể thiếu trong chương trình đào tạo ở các nhà trường. Vì
  vậy, việc dạy và học tốt môn tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng
  cao chất lượng đào tạo của nhà trường và trình độ tiếng Anh vững vàng không
  chỉ có ích cho sinh viên trong quá trình học tập mà còn tạo điều kiện thuận lợi
  cho công việc của họ sau khi ra trường.
  Xuất phát từ tình hình thực tế trên, chúng tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt
  động dạy học môn tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha -
  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm đề tài luận văn.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng
  Anh, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh
  nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao đẳng Sư phạm
  Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quá trình quản lý HĐDH ở trường Cao đẳng Sư phạm.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Các biện pháp quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường CĐSP Luông
  Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  3
  4. Giả thuyết khoa học
  Chất lượng dạy học môn tiếng Anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
  có yếu tố quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh.
  Quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha vẫn còn
  hạn chế. Nếu đề xuất được những biện pháp quản lý có tính khoa học, tích cực
  và khả thi, phù hợp với thực tiễn thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn
  tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường CĐSP
  5.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường
  CĐSP Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH môn tiếng Anh ở trường CĐSP
  Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  6. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý HĐDH môn
  tiếng Anh ở trường CĐSP Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  trong 2 năm học 2012-2013 và 2013-2014.
  Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh được tiếp cận theo quá trình
  quản lý, coi hoạt động dạy học tiếng Anh là đối tượng quản lý, gồm nhiều nội
  dung. Trong đề tài này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu: Quản lý mục tiêu,
  chương trình, nội dung dạy học; Quản lý PPDH, hình thức tổ chức dạy học;
  quản lý hoạt động dạy của GV; Quản lý hoạt động học tập của SV; quản lý việc
  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  7.2.1. Phương pháp phân tích lý thuyết: Phân tích các tài liệu lý luận, hệ thống
  hóa những chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ
  Nhân dân Lào, các thông tư, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Thể thao có liên quan
  đến vấn đề dạy học tiếng Anh và quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh
  4
  7.2.2. Phương pháp tổng hợp lý thuyết: liên kết, sắp xếp các tài liệu, thông tin
  lý thuyết đã thu thập được để tạo ra một hệ thống lý thuyết đầy đủ, sâu sắc về
  vấn đề quản lý dạy học tiếng Anh ở trường Cao đẳng sư phạm
  7.2.3. Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết:
  Tham khảo các luận văn cùng chuyên ngành, các tạp chí, sách báo, bài
  giảng của các giáo sư, tiến sĩ về quản lý giáo dục và sắp xếp chúng thành một
  hệ thống logic chặt chẽ về từng nội dung: hoạt động dạy học tiếng Anh và quản
  lý hoạt động dạy học tiếng Anh để xây dựng khung lý thuyết cho đề tài.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương pháp điều tra viết: Xây dựng các mẫu phiếu điều tra để thu thập
  thông tin phục vụ cho vấn đề nghiên cứu.
  7.2.2. Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng
  viên, sinh viên của trường CĐSP Luông Nặm Tha về hoạt động dạy học tiếng
  Anh hiện nay ở trường để thu thập thông tin thực tiễn cho đề tài.
  7.2.3. Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động dạy và học môn tiếng Anh
  của giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha - Cộng
  Hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
  7.3. Phương pháp bổ trợ: Đề tài sử dụng 1 số công thức toán học để xử lý các
  số liệu thu được với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0.
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các tài liệu tham
  khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở
  trường Cao đẳng Sư phạm
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở
  trường CĐSP Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở
  trường CĐSP Luông Nặm Tha - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha - CHDCND Lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha - CHDCND Lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status