Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển công tác đào tạo nghề tại trường cao đẳng du lịch và thương mại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công tác đào tạo nghề tại trường cao đẳng du lịch và thương mại

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh
  nghiệm trong quá trình công tác và sự nỗ lực cố gắng của bản thân.
  Đạt được kết quả này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban
  Giám hiệu, Phòng Đào tạo và các giảng viên Trường Đại học Kinh tế và
  Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ em
  hoàn thành Luận văn.
  Đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân - Người trực tiếp hướng dẫn
  khoa học và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Thái Nguyên, tháng 5 năm 2015
  Tác giả luận văn


  Lê Việt Anh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG, HÌNH viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Đóng góp của đề tài luận văn 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC
  ĐÀO TẠO NGHỀ . 4
  1.1. Cơ sở lý luận về nghề và công tác đào tạo nghề 4
  1.1.1. Khái niệm nghề . 4
  1.1.2. Đặc trưng của nghề . 5
  1.1.3. Khái niệm đào tạo . 6
  1.1.4. Khái niệm đào tạo nghề 6
  1.1.5. Phân loại đào tạo nghề 7
  1.1.6. Các hình thức đào tạo nghề . 9
  1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề của một trường 12
  1.2.1. Các yếu tố bên ngoài . 12
  1.2.2. Các yếu tố bên trong . 18
  1.3. Vai trò của đào tạo nghề . 30
  1.3.1. Về mặt kinh tế . 30
  1.3.2. Về mặt xã hội 31
  1.3.3. Về mặt văn hoá 31
  1.3.4. Về mặt trật tự, an toàn xã hội 33
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4. Kinh nghiệm về phát triển công tác đào tạo nghề trên thế giới và ở
  Việt Nam . 34
  1.4.1. Kinh nghiệm phát triển đào tạo nghề trên thế giới . 34
  1.4.2. Kinh nghiệm phát triển công tác đào tạo nghề tại Việt Nam
  (kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An) 36
  1.4.3. Kinh nghiệp phát triển công tác đào tạo nghề tại Trường Cao
  đẳng Nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng . 44
  Tiểu kết Chương 1 . 45
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 46
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu: . 46
  2.2. Phương pháp nghiên cứu: 46
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu /thông tin /dữ liệu 46
  2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu . 47
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 47
  2.2.4. 48
  2.3. Các chỉ tiêu sử dụng đánh giá hoạt động đào tạo nghề tại Trường
  Cao đẳng Du lịch và Thương mại . 49
  Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI . 50
  3.1. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại 50
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường 50
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại. . 51
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ
  phận của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại 51
  3.1.4. Quy mô, cơ cấu đội ngũ giáo viên của Nhà trường 54
  3.2. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Du lịch
  và Thương mại 58
  3.2.1. Thực trạng quy mô, cơ cấu đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng
  Du lịch và Thương mại . 58
  3.2.2. Kết quả học tập của học sinh 62
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2.3. Tỷ lệ học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp . 63
  3.2.4. Tỷ lệ học sinh có việc làm ổn định . 64
  3.2.5. Tỷ lệ học sinh được doanh nghiệp đặt hàng . 65
  3.2.6. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nghề của Nhà trường 66
  3.3. Đánh giá chung 68
  3.3.1. Ưu điểm . 68
  3.3.2. Hạn chế 69
  3.3.3. Nguyên nhân . 69
  Tiểu kết chương 3 71
  Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ
  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI . 73
  4.1. Dự báo nhu cầu lao động được đào tạo nghề lĩnh vực du lịch trong
  thời kỳ 2016-2020 và tầm nhìn 2030 73
  4.2. Mục tiêu của công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Du lịch
  và Thương mại 75
  4.2.1. Mục tiêu chung 75
  4.2.2. Các mục tiêu cụ thể . 75
  4.3. Một số giải pháp nhằm phát triển công tác đào tạo nghề tại
  Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại 76
  4.3.1. Hoàn thiện xây dựng nội quy, quy chế của Nhà trường . 76
  4.3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý . 79
  4.3.3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất . 83
  4.3.4. Tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp . 86
  4.3.5. Hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng dạy nghề 91
  Kết luận chương 4 . 94
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  1. Kết luận . 95
  2. Khuyến nghị 96
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

  CĐN : Cao đẳng nghề
  CNKT : Công nhân kỹ thuật
  CSDN : Cơ sở dạy nghề
  CSVC : Cơ sở vật chất
  ĐTN : Đào tạo nghề
  GTVT : Giao thông vận tải
  GVDN : Giáo viên dạy nghề
  HSSV : Học sinh sinh viên
  KCN : Khu công nghiệp
  KTCN : Kỹ thuật công nghiệp
  KT-XH : Kinh tế - xã hội
  TB&XH : Thương binh xã hội
  TCN : Trung cấp nghề
  XKLĐ : Xuất khẩu lao động

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC BẢNG, HÌNH
  Bảng:
  Bảng 3.1: Số lượng, cơ cấu lực lượng lao động của Trường theo trình độ . 55
  Bảng 3.2: Số lượng giáo viên cơ hữu của Trường theo ngành đào tạo . 57
  Bảng 3.3: Quy mô tuyển sinh của Nhà trường qua các năm 58
  Bảng 3.4: Quy mô đào tạo nghề qua các năm . 59
  Bảng 3.5: Quy mô và cơ cấu nghề đào tạo của Trường năm 2014 . 60
  Bảng 3.6: Kết quả tốt nghiệp qua các năm học . 62
  Bảng 3.7: Tỷ lệ học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp 63
  Bảng 3.8: Tỷ lệ học sinh có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp . 64
  Bảng 3.9: Tỷ lệ học sinh được doanh nghiệp đặt hàng . 65
  Bảng 3.10: Ý kiến của doanh nghiệp về chất lượng lao động 67

  Hình:
  Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại 53

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thực tế tại Việt Nam trong những năm gần đây đang có sự dịch chuyển
  đáng kể lực lượng lao động từ nông nghiệp, nông thôn sang làm việc ở khu
  vực công nghiệp và dịch vụ. Đó chính là cơ sở của thực trạng lao động trong
  công nghiệp vẫn chủ yếu là lao động phổ thông, mới chỉ tham gia vào quá
  trình lao động đơn giản trong các nhà máy nên năng suất lao động còn thấp,
  thu nhập của người lao động chưa đảm bảo ổn định được cuộc sống. Mặt
  khác, sự yếu kém về lao động lành nghề, lao động qua đào tạo đã ảnh hưởng
  xấu đến sự phát triển. Hải Dương là tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng Bắc
  Bộ, có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hiện tại, toàn tỉnh đã quy
  hoạch, triển khai và đưa vào khai thác sử dụng 10 khu công nghiệp với tổng
  diện tích 2.719 ha. Công suất khai thác các khu công nghiệp ước đạt trên
  70%, tương đương số vốn trên 350 triệu USD và thu hút hàng trăm ngàn lao
  động từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.
  Trong định hướng phát triển, Hải Dương ra sức thực hiện các kế hoạch,
  chỉ tiêu đặt ra để trở thành một tỉnh công nghiệp. Vì vậy, nhu cầu về nguồn
  nhân lực phục vụ cho các khu công nghiệp, hiện đại hoá nông thôn và cho các
  làng nghề rất lớn và cấp thiết. Đồng thời, đào tạo nghề để giải quyết việc cho
  số lao động của các địa phương trong diện thu hồi đất xây dựng các khu công
  nghiệp cũng đang được tỉnh quan tâm và là nỗi bức xúc của mỗi địa phương
  và người lao động.
  Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại là cơ sở giáo dục công lập
  trực thuộc Bộ Công Thương đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, có nhiệm vụ
  đào tạo nhân lực ở các trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp gồm cả hệ
  chính quy và hệ nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực kinh doanh du
  lịch, thương mại cho nhu cầu xuất khẩu lao động, khu vực đồng bằng sông

  2
  Hồng và tỉnh Hải Dương. Đến thời điểm hiện nay, Nhà trường đã có bề dày
  đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng trên 50 năm. Hằng năm, Nhà
  trường cung cấp cho thị trường từ 200 đến 300 lao động có tay nghề ở các
  trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Với số lượng và cơ
  cấu học sinh sinh viên được đào tạo nghề ra trường hằng năm, vẫn chưa đáp
  ứng được nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động. Chính vì những lý do trên
  mà em chọn vấn đề: “Phát triển công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng
  Du lịch và Thương mại” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đề xuất các biện pháp cụ thể, phù hợp nhằm phát triển công tác đào
  tạo nghề của Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại để đáp ứng ngày
  một tốt hơn nhu cầu nhân lực lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ, thương
  mại cho tỉnh Hải Dương, khu vực đồng bằng sông Hồng và cho nhu cầu
  xuất khẩu lao động.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác phát triển đào tạo nghề; Nghiên
  cứu một vài bài học thực tiễn về công tác đào tạo nghề của một quốc gia và
  một địa phương có hoạt động đào tạo nghề phát triển.
  Đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo nghề của Trường Cao đẳng
  Du lịch và Thương mại, tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của
  hạn chế trong công tác đào tạo nghề của Nhà trường.
  Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển công tác đào tạo nghề
  của Nhà trường và các biện pháp cụ thể để thực thi các giải pháp đã đề xuất.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo nghề
  tại Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.

  3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Công tác đào tạo nghề.
  Về thời gian: Thời gian: Giai đoạn từ năm 2010 đến nay.
  Về không gian: Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.
  4. Đóng góp của đề tài luận văn
  Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Du lịch
  và Thương mại, chỉ ra được điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
  trong công tác đào tạo nghề, trên cơ sở đó đề xuất được một số giải pháp
  nhằm phát triển công tác đào tạo nghề cho Nhà trường.
  5. Kết cấu của luận văn
  Lời mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo nghề.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng công tác đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Du
  lịch và Thương mại.
  Chương 4: Giải pháp phát triển công tác đào tạo nghề tại Trường Cao
  đẳng Du lịch và Thương mại.
  Kết luận

  Xem Thêm: Phát triển công tác đào tạo nghề tại trường cao đẳng du lịch và thương mại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công tác đào tạo nghề tại trường cao đẳng du lịch và thương mại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status