Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  LỜI CẢM ƠN

  Tôi xin trân thành biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo, Phó giáo sư tiến sỹ
  Lương Văn Hinh đã hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện
  Luận văn này.
  Tôi xin cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong Khoa Quản lý tài nguyên –
  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt là các thầy, cô thuộc Bộ môn
  Quy hoạch đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn.
  Tôi xin cảm ơn các thầy, cô giáo và cán bộ thuộc Phòng Quản lý đào tạo
  sau đại học – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện
  thuận lợi và giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành Luận năn.
  Tôi xin cảm ơn các cơ quan chức năng và cá nhân có liên quan thuộc
  thành phố Hà Tĩnh đã cung cấp tài liệu và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện
  nghiên cứu đề tài; xin cảm ơn các anh, chị đồng nghiệp và các bạn học viên cao
  học ngành Quản lý đất đai Khóa 19 đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện
  Luận văn; xin cảm ơn bạn bè tôi, những người thân trong gia đình tôi đã luôn
  cổ vũ, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn này.
  Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!
  Tác giả


  Lê Tuấn Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  BXD Bộ Xây dựng
  BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường
  GIS Hệ thống thông tin địa lý
  TW Trung ương
  TT Thông tư
  UBND Ủy ban nhân dân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Tình hình công tác lập quy hoạch và mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng
  đất và quy hoạch xây dựng của một số nước trên thế giới 4
  1.1.1. Công tác quy hoạch ở Cộng hòa Liên Bang Đức; 4
  1.1.2. Một số đặc điểm Quy hoạch vùng ở Mỹ: 5
  1.1.3. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở Trung Quốc 6
  1.1.4. Một vài nhận xét qua nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạh ở một số nước
  trên thế giới 9
  1.2. Tình hình công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở Việt Nam . 10
  1.2.1. Tình hình công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và mối
  quan hệ giữa hai loại quy hoạch ở nước ta qua các thời kỳ 10
  1.3. Luận chứng về mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng . 18
  1.3.1. Tính tất yếu khách quan của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và
  quy hoạch xây dựng: . 18
  1.3.2. Nội dung chủ yếu của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy
  hoạch xây dựng: 19
  1.3.3. Vấn đề về chất lượng của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và
  mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch. . 20
  1.3.4. Các quy định chung về quản lý, tổ chức thực hiện hai loại quy hoạch 21
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG . 27
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 27
  2.2. Phạm vi nghiên cứu 27
  2.3. Nội dung nghiên cứu 27
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 27
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Hà Tĩnh . 30
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 30
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 32
  3.2. Nghiên cứu sự phù hợp và chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy
  hoạch xây dựng ở thành phố Hà Tĩnh . 40
  3.2.1 Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Tĩnh . 40
  3.2.2 Quy hoạch xây dựng của thành phố Hà Tĩnh 48
  3.2.3. Phân tích, so sánh về nội dung lập quy hoạch giữa quy hoạch sử dụng đất
  và quy hoạch xây dựng: 54
  3.2.4. Quản lý, tổ chức thực hiện hai loại quy hoạch ở thành phố Hà Tĩnh . 70
  3.2.5. Đánh giá chung về mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch
  xây dựng tại thành phố Hà Tĩnh: . 72
  3.3. Những bất cập giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở thành
  phố Hà Tĩnh . 73
  3.3.1. Những bất cập trong việc áp dụng các văn bản pháp quy 73
  3.3.2. Những bất cập về nội dung giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây
  dựng ở thành phố Hà Tĩnh 74
  3.3.3. Những bất cập về quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất và
  quy hoạch xây dựng 76
  3.4. Đề xuất phương hướng khắc phục những bất cập để nâng cao chất lượng
  quy hoạch sử dụng đất trong mối quan hệ với quy hoạch xây dựng 77
  3.4.1. Phương hướng đối với thành phố Hà Tĩnh . 77
  3.4.2. Phương hướng chung để khắc phục tình trạng bất cập, mâu thuẫn giữa quy
  hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng . 79
  KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 3.1. Bảng cơ cấu sản xuất của các ngành Thành phố qua các năm. 32
  Bảng 3.2: Hiện trạng phân bố dân cư thành phố Hà Tĩnh 36
  Bảng 3.3: Cơ cấu lao động làm việc trong ngành của toàn thành phố . 37
  Bảng 3.4: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quy hoạch 42
  Bảng 3.5: Cơ cấu đất phi nông nghiệp trước và sau quy hoạch 47
  Bảng 3.6. So sánh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa quy hoạch sử dụng đất và
  quy hoạch xây dựng ở Hà Tĩnh . 59
  Bảng 3.7. So sánh một số chỉ tiêu sử dụng đất đai giữa quy hoạch sử dụng đất và
  quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh . 61
  Bảng 3.8. So sánh một số chỉ tiêu về diện tích của một số công trình giữa quy
  hoạch sử dụng đất 64
  và quy hoạch xây dựng trên địa bản thành phố Hà Tĩnh 64
  Bảng 3.9. Mối quan hệ các nội dung trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch
  xây dựng 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC HÌNH

  Hình 3.1. Bản đồ hành chính của thành phố Hà tĩnh 30
  Hình 3.2 Bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 thành phố Hà Tĩnh . 40
  Hình 3.3. Bản đồ quy hoạch xây dựng chung TP Hà Tĩnh đến năm 2020 . 48
  Hình 3.4. So sánh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng năm 2010 ở
  thành phố Hà Tĩnh . 62
  Hình 3.5. So sánh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đến năm 2020
  ở thành phố Hà Tĩnh 62
  Hình 3.6. Sơ đồ mối quan hệ về mục tiêu giữa QH tổng thể phát triển kinh tế xã hội,
  quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng 66
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, công
  tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã và đang góp phần quan trọng về
  quản lý và sử dụng đất nhưng cũng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
  Trên một địa bàn, lãnh thổ theo đơn vị hành chính thường có nhiều loại quy
  hoạch, mà các quy hoạch đó đều gắn với việc quản lý và sử dụng đất. Do đặc
  điểm, chức năng và nhiệm vụ phát triển của các ngành, lĩnh vực khác nhau,
  nên việc lập quy hoạch của các ngành cũng có nội dung khác nhau. Việc khai
  thác, sử dụng đất trong các quy hoạch của mỗi ngành đều tính đến các yếu tố
  bảo vệ môi trường sinh thái và các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội để đảm
  bảo được các mục tiêu phát triển của ngành đề ra. Tuy nhiên quy hoạch của
  các ngành thường chưa tính toán đầy đủ những ảnh hưởng tiêu cực của việc
  sử dụng đất thuộc chức năng quản lý, khai thác của mỗi ngành đến các loại
  đất thuộc chức năng quản lý, khai thác của ngành khác.
  Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị đô thị là các quy
  hoạch có sự phù hợp rất chặt chẽ, có ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau. Cả
  hai loại quy hoạch này đều có vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong quá trình
  phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng, mỗi địa phương. Về nguyên tắc, quy
  hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị đô thị phải có sự thống nhất
  cả về không gian và thời gian, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện chức năng
  của mỗi loại quy hoạch.
  Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau
  mà giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị thường không
  được lập đồng bộ với nhau cả về thời gian và không gian, nhiều nội dung còn
  trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau, gây khó khăn cho công tác lập,
  thực hiện, kiểm tra, đánh giá công tác quy hoạch.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Để khắc phục được tình trạng nêu trên, tạo sự đồng bộ và nâng cao hiệu
  quả của công tác quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch xây dựng đô thị
  đô thị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cần phải nghiên cứu để làm
  rõ vai trò và sự phù hợp giữa hai loại quy hoạch trên, làm cơ sở cho việc phối
  hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch nói chung,
  lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nói riêng.
  Thành phố Hà Tĩnh là một thành phố trực tỉnh Hà Tĩnh, là trung tõm kinh tế,
  chính trị - xó hội của tỉnh, trong tương lai là thành phố vệ tinh cho Khu công
  nghiệp khai thác mỏ Sắt Thạch Khê. Trong những năm gần đây, công tác quy
  hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị ở Thµnh phè Hµ TÜnh đều đạt
  những kết quả nhất định, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của
  thành phố. Song giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị đô
  thị trên địa bàn Thành phố cũng còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, chưa
  có sự thống nhất và đồng bộ, hạn chế đến vai trò của mỗi loại quy hoạch đối với
  kinh tế - xã hội.
  Xuất phát từ tình hình trên, việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu quy hoạch
  sử dụng đất với quy hoạch xây dựngđô thị thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”
  là rất cần thiết.
  2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu tính phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây
  dựng đô thị trên địa bàn thành phố Thành phố Hà Tĩnh; Đề xuất giải pháp khắc
  phục những bất cập, chưa hợp lý giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây
  dựng đô thị của Tp Hà Tĩnh .
  2.2. Yêu cầu nghiên cứu của đề tài
  - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội thành phố Hà Tĩnh
  - Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây
  dựng đô thị, nghiên cứu sự phù hợp giữa QHSDĐ và QHXD đô thị cụ thể của
  thành phố Hà Tĩnh.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, chưa hợp lý giữa quy
  hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị của Tp Hà Tĩnh .
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  Đánh giá tính phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây
  dựng đô thị đô thị ở thành phố Hà Tĩnh.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, chưa hợp lý giữa quy hoạch sử
  dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố Hà Tĩnh .

  Xem Thêm: Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status