Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số kỹ thuật lọc gói tin trong IP

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số kỹ thuật lọc gói tin trong IP

  iii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  LỜI CẢM ƠN
  Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS
  Nguyễn Văn Tam về những chỉ dẫn khoa học, định hướng nghiên cứu và tận tình
  hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn.
  Tôi xin cảm ơn các các Thầy trong viện Công Nghệ Thông Tin, các Thầy, Cô
  giáo trong trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái
  Nguyên đã cung cấp cho tôi những kiến thức vô cùng quý báu và cần thiết trong suốt
  thời gian học tập tại trường để tôi có thể thực hiện và hoàn thành tốt đồ án chuyên
  ngành này.
  Tôi xin chân cảm ơn lãnh đạo, bạn đồng nghiệp trường THPT Đồng Hỷ đã tạo
  điều kiện giúp đỡ tôi trong công việc để tôi yên tâm theo học.
  Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và
  động viên tôi, giúp tôi yên tâm và có tâm lý thuận lợi nhất để tôi nghiên cứu luận văn
  này. Tuy nhiên do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức nên đồ án chắc chắn sẽ
  không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm
  và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.
  Học viên

  Lưu Thị Thanh Hương iv

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN iii
  MỤC LỤC iv
  BẢNG KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . viii
  DANH MỤC BẢNG . x
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1 3
  TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRONG MẠNG IP 3
  1.1. Các khái niệm cơ bản 3
  1.1.1. An toàn và bảo mật là gì? [11] . 3
  1.1.2. Các nguy cơ gây mất an toàn [11] 4
  1.2. Các kiểu tấn công mạng IP [2] . 4
  1.2.1. Các kỹ thuật bắt thông tin . 4
  1.2.2. Tấn công xâm nhập mạng 6
  1.2.3. Tấn công từ chối dịch vụ DoS, DdoS [6] . 7
  1.3. Các biện pháp bảo vệ an toàn mạng . 10
  1.3.1. An toàn trung chuyển (Transit Security) 10
  1.3.1.1. Các mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) [11] 10
  1.3.1.2. Giải pháp mật mã thông tin (Cryptography) [2] 11
  1.3.2. Giải pháp kiểm soát lưu lượng (Traffic Regulation) . 17
  1.3.2.1. Giải pháp phát hiện và phòng tránh xâm nhập [3] . 17
  1.3.2.2. Giải pháp kỹ thuật bức tường lửa (Firewall technology) [5] . 19
  Chương 2 27 v

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  KỸ THUẬT LỌC GÓI TIN 27
  2.1. Kỹ thuật lọc gói tin . 27
  2.2. Kỹ thuật lọc gói tin tĩnh 30
  2.2.1. Giải thuật lọc gói tĩnh [4] . 30
  2.2.2. Lọc gói dựa trên tiêu đề TCP/UDP . 33
  2.2.3. Lọc gói dựa trên tiêu đề của gói tin IP 37
  2.2.4. Mặc định từ chối so với mặc định cho phép . 40
  2.3. Kỹ thuật lọc gói tin động 40
  2.3.1. Giải thuật lọc gói tin động [4] 41
  2.3.2. Theo dõi trạng thái 43
  2.3.3. Lưu giữ và kiểm tra trạng thái 46
  2.3.4. Theo dõi số trình tự của TCP 46
  2.3.5. Kiểm tra giao thức . 47
  2.4. Sự khác nhau giữa kỹ thuật lọc gói tin tĩnh và kỹ thuật lọc gói tin động . 48
  Chương 3 49
  XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM BỨC TƯỜNG LỬA . 49
  3.1. Phân tích bài toán 49
  3.1.1. Xây dựng chính sách lọc gói tin tĩnh 50
  3.1.2. Xây dựng chính sách lọc gói tin động 51
  3.2. Phân tích lựa chọn công cụ . 51
  * Hoạt động xử lý gói tin IP 53
  3.3. Kết quả thử nghiệm thực thi chương trình . 56
  KẾT LUẬN 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67
  PHỤ LỤC 68 vi

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  BẢNG KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ACK Acknowledgement
  AH
  Authentication Header. Header xác thực được thêm vào sau header của
  gói tin IP
  AES Advanced Encryption Standard. Thuật toán mã hóa khối
  DA Destination Address. Địa chỉ IP đích
  DES Data Encryption Standard. Thuật toán mã hoá với 64 bit dữ liệu và 56 bit khoá.
  DNS Domain Name System. Hệ thống tên miền
  DoS Denial of Service. Tấn công từ chối dịch vụ
  DDoS Distributed Denial of Service. Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
  DNAT Destination NAT
  ESP Encapsulated Security Payload. Phương thức đóng gói bảo vệ dữ liệu
  ICMP
  Internet Control Message Protocol. Sử dụng trong giao thức IP để truyền
  các thông tin điều khiển và lỗi mạng
  IP Internet Protocol (IPV4). Giao thức truyền trên mạng Internet
  IDS Intruction Detect System. Hệ thống phát hiện xâm nhập
  IOS Intruction
  IPX Internetwork packet Exchange. Giao thức mạng
  LAN Local area network. Mạng cục bộ
  MAC Media Access Control. Điều khiển truy cập
  NAT Network Address Translation. Phương thức chuyển đổi địa chỉ.
  RSA Rivest Shamir Adleman. RSA là một phương thức mã hoá công khai
  SA Security Association. Địa chỉ IP nguồn
  SYN Synchronous.
  SNMP Simple Network Management Protocol. Tâp hợp giao thức
  SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Giao thức truyền tải thư tín
  UDP User Datagram Protocol vii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  OSI Open Systems Interconnection. Mô hình tham chiếu kết nối hệ thống mở
  TCP Transmission Control Protocol. Giao thức điều khiển truyền vận
  VPN
  Virtual Private Network. Mạng riêng của một tổ chức nhưng sử dụng
  đường truyền công cộng. viii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Tên hình Trang
  Chương 1
  Hình 1.1. Kỹ thuật bắt gói tin thụ động 5
  Hình 1.2. Kỹ thuật Sniffers chủ động 5
  Hình 1.3. Kỹ thuật tấn công kiểu Smurf 7
  Hình 1.4. Kỹ thuật tấn công kiểu SYN flood 8
  HÌnh 1.5. Kỹ thuật tấn công DdoS 9
  Hình 1.6. Kỹ thuật tấn công DDoS, các loại tấn công DDoS 9
  Hình 1.7. Mạng riêng ảo 10
  Hình 1.8. Sơ đồ thuật toán mã hóa 12
  Hình 1.9. Vị trí của DES trên mạng 16
  Hình 1.10. Bức tường Lửa 18
  Hình 1.11. Firewall lọc gói 19
  Hình 1.12. Tường lửa ứng dụng 21
  Hình 1.13. tường lửa nhiều tầng 22
  Hình 1.14. Kiến trúc máy chủ trung gian 23
  Hình 1.15. Kiến trúc máy chủ sàng lọc 23
  Hình 1.16. Kiến trúc mạng con sàng lọc 24
  Hình 1.17. Mô hình sử dụng nhiều Bastion Host 24
  Hình 1.18. Kiến trúc ghép chung Router trong và Router ngoài 25
  Hình 1.19. Kiến trúc ghép chung Bastion Host và Router ngoài 25
  Chương 2
  Hình 2.1. Các luồng gói tin trên bức tường lửa lọc gói 27
  Hình 2.2. Lưu đồ thuật toán lọc gói tin tĩnh 29
  Hình 2.3a. Tiêu đề mảng tin TCP 30
  Hình 2.3b. Tiêu đề mảng tin UDP 31
  Hình 2.4. Các cổng trong giao thức TCP 33
  Hình 2.5. Quá trình bắt tay ba bước của giao thức TCP 33 ix

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  Hình 2.6. Tiêu đề của gói tin IP 34
  Hình 2.7. Lưu đồ thuật toán lọc gói tin động 38
  Hình 2.8. Thông điệp ICMP trong gói tin IP 41
  Chương 3
  Hình 3.1. Sơ đồ kết nối mạng trong trường học 47
  Hình 3.2. Netfiter và TPtable trong nhân Linux 49
  Hình 3.3a, b. Các chính sách luật lọc gói tin tĩnh 52
  Hình 3.4. Các luật lọc gói tin tĩnh được cài đặt 53
  Hình 3.5a, b. Các chính sách luật lọc gói tin động 54, 55
  Hình 3.6. Các luật lọc gói tin động được cài đặt 55
  Hình 3.7. Các luật trong firewall được active và bắt đầu thực thi trên HT 56
  Hình 3.8. Giao diện chương trình trên Quickly 58
  Hình 3.9. Cấm truy cập Internet 60
  Hình 3.10. Cho phép truy cập Internet 60
  Hình 3.11. Luật chưa được active 61
  Hình 3.12. Luật được active 61

  x

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC BẢNG

  Tên bảng Trang
  Bảng 2.1. Bảng dịch vụ và tương ứng với số cổng 32
  Bảng 3.2. Miêu tả các target mà IPtables thường dùng 51

  xi

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  MỞ ĐẦU
  Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, việc có được thông tin chính xác kịp thời là hết
  sức quan trọng đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp. Mạng máy tính đặc biệt là mạng
  Internet đã giúp cho mọi người tiếp cận, trao đổi những thông tin mới nhất một cách
  nhanh chóng, thuận tiện. Mạng Internet đã mang lại cho con người những lợi ích
  không thể phủ nhận, Khoảng cách về địa lý ngày càng trở nên mờ dần và khái niệm
  về một thế giới “phẳng” đang trở nên rõ nét. Internet không chỉ là một công cụ trao
  đổi thông tin nhanh chóng tin cậy mà còn là kho thông tin vô tận, cập nhật, đa dạng
  và đầy đủ nhất.
  Tuy nhiên ngoài những lợi ích to lớn mạng Internet cũng có những nguy cơ
  khôn lường về khả năng đánh cắp, phá hoại những tài sản thông tin là tác nhân gây
  nên những hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy công việc và trọng trách đặt lên vai
  những người làm công nghệ thông tin trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói
  riêng không chỉ là nghiên cứu xây dựng và phát triển nhanh chóng mạng máy tính
  trong nước để mọi người có thể khai thác tiềm năng hết sức phong phú trên Internet
  mà đồng thời cũng phải nghiên cứu và phục hồi được các hành vi tấn công phá hoại
  trái phép trên mạng, nhằm đảm bảo được tối đa sự phát triển. Việc kiểm soát luồng
  dữ liệu giữa mạng nội bộ của tổ chức và doanh nghiệp với mạng IP bên ngoài là hết
  sức cần thiết, nó góp phần phòng chống các truy nhập bất hợp pháp và các tấn công
  vào mạng nội bộ. Giải pháp lọc gói tin đã và đang là các công cụ hữu hiệu trong việc
  bảo vệ mạng. Từ các phân tích trên, em chọn Đề tài “Một số kỹ thuật lọc gói tin trong
  IP” để nghiên cứu. Mục tiêu của luận văn tập chung nghiên cứu các vấn đề sau:
  Thứ nhất: Tìm hiểu và trình bày có chọn lọc về nguy cơ đe dọa an toàn mạng và
  đưa ra một số giải pháp an toàn mạng.
  Thứ hai: Tìm hiểu và trình bày có chọn lọc khái niệm về tường lửa và kỹ thuật
  lọc gói tin, sử dụng hai kỹ thuật lọc gói tin tĩnh và lọc gói tin động.
  Thứ ba: Đưa ra bài toán và xây dựng phần mềm thử nghiệm cho bài toán lọc gói
  tin trong IP với bức tường lửa mã nguồn mở IPtables
  Đối tượng nghiên cứu: Là mạng IP và kỹ thuật lọc gói tin
  Phạm vi nghiên cứu: Giải pháp bảo vệ mạng với bài toán sử dụng kỹ thuật lọc gói tin 2

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm
  Bố cục của luận văn: Gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, phần kết luận và
  danh mục các tài liệu tham khảo.
  Chương 1: Trình bày về các nguy cơ đe dọa mạng và các biện pháp bảo vệ mạng
  Chương 2: Trình bày hai kỹ thuật lọc gói tin tĩnh và động
  Chương 3: Giới thiệu về IPtables và đưa ra bài toán thực tế có sử dụng hai kỹ
  thuật lọc gói tin. Xây dựng chương trình thử nghiệm cho bài toán sử dụng mã nguồn
  mở Iptables.

  Xem Thêm: Một số kỹ thuật lọc gói tin trong IP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kỹ thuật lọc gói tin trong IP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status