Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giao thức truyền thông thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm trên mạng Internet

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giao thức truyền thông thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm trên mạng Internet

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . I
  LỜI CẢM ƠN . II
  MỤC LỤC . III
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . VI
  DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ .VIII
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH TRỰC
  TUYẾN . 1
  1.1. HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN 1
  1.1.1. Hội nghị truyền hình 1
  1.1.2. Những vấn đề cơ bản của việc truyền thông tin âm thanh và hình ảnh 1
  1.1.3. Các kênh có thể dùng cho hội nghị truyền hình 2
  1.1.4. Công nghệ truyền thông đa phương tiện thời gian thực 3
  1.2. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN HÌNH TRÊN MẠNG 4
  1.2.1. Khái niệm QoS 4
  1.2.2. Yêu cầu QoS cho truyền thông đa phương tiện . 5
  1.2.3. Đặc điểm vận chuyển lưu lượng kiểu “Cố gắng tối đa” 6
  1.2.4. Băng thông . 9
  1.2.5. Độ trễ và biến thiên độ trễ . 9
  1.2.6. Tỉ lệ mất mát gói tin 10
  1.2.7. Một số tham số khác 11
  CHƯƠNG 2. MỘT SỐ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG THỜI GIAN
  THỰC . 13
  2.1. GIAO THỨC STREAMING . 13
  2.1.1. Giới thiệu chung 13
  2.1.2. Kiến trúc hệ thống streaming thời gian thực . 14


  iv
  2.1.3. Phân lớp giao thức trong hệ thống streaming thời gian thực 17
  2.2. GIAO THỨC RTP 19
  2.2.1. Cấu trúc của header của RTP 20
  2.2.2. Ghép kênh RTP . 25
  2.2.3. Mở rộng Header cho RTP 25
  2.3. GIAO THỨC RTCP . 26
  2.3.1. Giao thức điều khiển luồng RTCP 26
  2.3.2. Quá trình truyền và nhận gói tin RTCP . 28
  2.4. GIAO THỨC RTSP 29
  2.5. MỐI QUAN HỆ GIỮA RTSP, RTP VÀ RTCP . 32
  2.6. CHUẨN H323 . 33
  2.6.1. Chồng giao thức H.323 34
  2.6.2. Các thành phần trong hệ thống H.323 . 34
  2.7. GIAO THỨC RTMP. . 38
  2.7.1. Giới thiệu . 38
  2.7.2. Nguyên tắc hoạt động 39
  2.7.3. Quá trình bắt tay 39
  2.7.4. Tiêu đề RTMP . 43
  CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG
  TRỰC TUYẾN ĐA ĐIỂM QUA MẠNG INTERNET 45
  3.1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ STREAMING XÂY DỰNG CHƯƠNG
  TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP ĐA ĐIỂM . 45
  3.2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 51
  3.2.1. Phân tích nhu cầu . 51
  3.2.2. Đặc tả các yêu cầu hệ thống 52
  3.3.3. Đặc tả chức năng. 52


  v
  3.3. THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TIN SỬ DỤNG CÔNG
  NGHỆ STREAMING 53
  3.4. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC 54
  3.5. THIẾT KẾ VAI TRÒ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG QUÁ
  TRÌNH TẬP HUẤN 56
  3.6. MỘT SỐ KẾT QUẢ . 57
  3.6.1. Quản lý người dùng . 57
  3.6.2. Phân hệ truyền dữ liệu đa phương tiện thời gian thực qua mạng IP 57
  3.6.3. Phân hệ nhận dữ liệu đa phương tiện thời gian thực qua mạng IP. . 58
  3.6.3. Phân hệ kết nối camera HD với mạng . . 59
  3.7. TÍNH BẢO MẬT 60
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  vi
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  IP Internet Protocol Giao thức Internet
  ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internett
  LAN Local Area Network Mạng cục bộ
  QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ
  RSVP Resource Revervation Protocol Giao thức dành trước tài nguyên
  SS Slow Start Khởi động chậm
  SE Shared – Explicit Chia sẻ rõ ràng
  SLA Service level agreement Thỏa thuận mức dịch vụ
  TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn
  TOS Type Of Service Loại dịch vụ
  UDP User Datagram Protocol Giao thức bản tin người sử dụng
  PSTN Public Switched telephone Network
  Mạng điện thoại chuyển mạch
  công cộng
  ISDN Integrated Services Digital Network Mạng số tích hợp đa dịch vụ
  MCU Multipoint Control Unit Hội nghị truyền hình đa điểm
  MC Multipoint Controller Bộ điều khiển đa điểm
  MP Multipoint Processor Bộ xử lý đa điểm
  BYE Bye Gói tin kết thúc phiên
  RR Receiver Reports Bản tin bên nhận
  RTP Realtime transport protocol Giao thức truyền tải thời gian thực
  RTCP Realtime Transport Control Protocol
  Giao thức điều khiển truyền tải
  thời gian thực
  SDES Source Description Gói tin miêu tả nguồn
  SR Sender Reports Bản tin bên phát
  AAC Advanced Audio Coding
  AMF Action Massage Format


  vii
  ITU-T
  Telecommunication Standardization
  Sector
  Tiêu chuẩn hoá viễn thông
  CODEC COmpressor/DECcompressor Mã hóa và giải mã
  MMS Microsoft Media Services
  Dịch vụ đề dùng trong Windows
  Media
  RDT Real Network Data Transport
  SSRC Synchronization Source
  SDP Session Description Protocol
  MPEG Moving Picture Experts Group
  IPv4 Internet Protocol Version 4 Giao thức internet phiên bản 4
  IPv6 Internet Protocol Version 4 Giao thức internet phiên bản 6
  FMS Flash Media Server 2.0
  FLV Flash Video Định dạng video
  IE Internet Explorer Trình duyệt Internet Explorer
  HD High Definition Độ nét cao
  UC Use Case Ca sử dụng trong UML
  PDA Personal Digital Assistant Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân
  IPTV Internet Protocol Television Truyền hình giao thức Internet
  RTSP Real Time Streaming Protocol
  ASP Active Server Page Ngôn ngữ lập trình ASP
  PHP Hypertext Preprocessor Ngôn ngữ lập trình PHP

  viii
  DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
  Hình 1: Mô hình chung về hệ thống streaming thời gian thực 15
  Hình 2: Kiến trúc chung hệ thống video streaming . 15
  Hình 3: Mối quan hệ giữa các giao thức trong hệ thống video streaming . 18
  Hình 4: Cấu trúc header của RTP 20
  Hình 5: Khởi tạo phiên . 22
  Hình 6 : Phân mảnh dữ liệu 23
  Hình 7: Mở rộng header của RTP 26
  Hình 8: Cấu trúc RTCP 27
  Hình 9: Nhóm gói (compound packets) . 28
  Hình 10: Quá trình truyền và nhận gói tin RTCP giữa nơi gửi và nơi nhận của
  công nghệ streaming thời gian thực . 29
  Hình 11: Minh họa quá trình hoạt động của giao thức RTSP 30
  Hình 12: Minh họa về vị trí của các giao thức truyền thông streaming thời gian
  thực trong kiến trúc phân tầng của mạng IP 32
  Hình 13: Chồng giao thức H.323 . 34
  Hình 14: Cấu trúc hệ thống H323 35
  Hình 15: Thiết bị đầu cuối H.323 (H.323 Terminal) . 36
  Hình 16: RTMP ở chế độ tiêu chuẩn . 39
  Hình 17: RTMP ở chế độ đường hầm 39
  Hình 18: C0 và S0 bít . 40
  Hình 19: C1 và S1 bít 40
  Hình 20: C2 và S2 bít 41
  Hình 21: Hình vẽ trực quan sự bắt tay 42
  Hình 22: Tiêu đề RTMP 12 byte 43
  Hình 23: Một số giá trị trong trường Content Type . 44
  Hình 24: Giao diện chương trình truyền thông đa phương tiện thời gian thực đơn
  giản sử dụng công nghệ streaming trong ActionScript của Adobe 47
  Hình 25: Giao diện chương trình trước khi chạy . 50


  ix
  Hình 26: Giao diện chương trình sau khi chạy 50
  Hình 27: Biểu đồ trình tự quá trình truyền thông sử dụng công nghệ Streaming
  thời gian thực cho chương trình ứng dụng . 54
  Hình 28: Biểu đồ trình tự quá trình truyền thông sử dụng công nghệ Streaming
  thời gian thực 55
  Hình 29: Vai trò giữa các thành viên trong quá trình tập huấn của hệ thống truyền
  thông đa phương tiện thời gian thực qua mạng IP . 56
  Hình 30: Giao diện thống kê danh sách người dùng 57
  Hình 31: Quá trình truyền dữ liệu đa phương tiện từ phía clients tới streaming
  server 58
  Hình 32: Quá trình nhận dữ liệu đa phương tiện từ streaming server về clients . 59
  Hình 33: a) Sơ đồ kết nối Camera HD với ứng dụng; b) kết quả kết nối camera
  HD với ứng dụng 60
  1

  Xem Thêm: Một số giao thức truyền thông thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm trên mạng Internet
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giao thức truyền thông thời gian thực và ứng dụng xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm trên mạng Internet sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Tai audio truyen

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status