Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Huy động nguồn nhân lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Huy động nguồn nhân lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin bày tỏ lòng cảm ơn trân thành tới cô
  giáo TS Nguyễn Thị Thanh Huyền đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em
  trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
  Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các thầy cô
  giáo khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên;
  Cán bộ, nhân viên Hội đồng nhân dân và UBND huyện Võ Nhai cùng gia đình
  và các bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên, khích lệ em trong thời gian
  học tập và thực hiện luận văn.
  Dù đã có nhiều cố gắng, song do điều kiện và thời gian hạn chế nên
  trong luận văn của em chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong
  nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo để luận văn
  này được hoàn chỉnh hơn.
  Thái Nguyên, tháng 6 năm 2015
  Tác giả
  Nguyễn Đức Thịnh
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giả thuyết khoa học . 4
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  6. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Cấu trúc nội dung luận văn 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 7
  1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề . 7
  1.2. Một số khái niệm công cụ . 10
  1.2.1. Chuẩn, chuẩn quốc gia . 10
  1.2.2. Trường tiểu học, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 11
  1.2.3. Nguồn lực, Huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học 18
  1.3. Những vấn đề cơ bản về huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu
  học đạt chuẩn quốc gia 21
  1.3.1. Vị trí, vai trò của giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 21
  1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của việc huy động nguồn lực xây dựng trường
  tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 22
  1.3.3. Nội dung huy động nguồn lực . 23
  1.3.4. Nguyên tắc huy động nguồn lực 24
  1.3.5. Quá trình huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  iv
  quốc gia . 25
  1.3.6. Yêu cầu của công tác huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu
  học đạt chuẩn quốc gia 30
  1.3.7. Những yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực của trường tiểu học 31
  1.4. Vai trò của Hiệu trưởng trường tiểu học trong việc huy động nguồn lực
  để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 33
  Kết luận chương 1 34
  Chương 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN VÕ NHAI
  TỈNH THÁI NGUYÊN 35
  2.1. Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục của huyện
  Võ Nhai . 35
  2.1.1. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 35
  2.1.2. Tình hình giáo dục trên địa bàn huyện Võ Nhai . 36
  2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng 37
  2.2.1. Mục đích khảo sát 37
  2.2.2. Đối tượng khảo sát . 37
  2.2.3. Nội dung khảo sát 37
  2.2.4. Phương pháp khảo sát 38
  2.3. Thực trạng huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn
  quốc gia ở huyện Võ Nhai và những kết quả đã đạt được 38
  2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL và GV trường tiểu học về huy
  động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở
  huyện Võ Nhai . 38
  2.3.2. Thực trạng huy động nguồn lực nhằm xây dựng trường tiểu học
  đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai 42
  Kết luận chương 2 62
  Chương 3. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG
  TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH
  THÁI NGUYÊN . 63
  3.1. Nguyên tắc lựa chọn các biện pháp 63
  3.1.1. Nguyên tắc kết hợp Nhà nước với xã hội trong huy động nguồn
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  v
  lực phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 63
  3.1.2. Đảm bảo tính pháp lý trong huy động nguồn lực 64
  3.1.3. Đảm bảo tính dân chủ, đồng thuận của các lực lượng tham gia . 64
  3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả . 65
  3.1.5. Đảm bảo sự thống nhất giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài 65
  3.2. Các biện pháp huy động nguồn lực 65
  3.2.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch chiến lược huy động nguồn lực . 65
  3.2.2. Biện pháp 2: Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân
  của cán bộ, giáo viên trong huy động nguồn lực xây dựng trường
  tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 70
  3.2.3. Biện pháp 3: Thể chế hoá chủ trương, chính sách huy động nguồn
  lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở địa bàn huyện
  Võ Nhai . 72
  3.2.4. Biện pháp 4: Chỉ đạo khai thác một cách hiệu quả các nguồn lực
  đã có của trường tiểu học 74
  3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng môi trường thuận lợi cho tổ chức xã hội và
  cá nhân tham gia làm chủ phát triển giáo dục nói chung và tiểu
  học nói riêng 77
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 82
  3.4. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 82
  3.4.1. Đối tượng khảo nghiệm . 82
  3.4.2. Mục đích khảo nghiệm 83
  3.4.3. Nội dung khảo nghiệm 83
  3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm 83
  3.4.5. Kết quả khảo nghiệm . 83
  Kết luận chương 3 88
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 89
  1. Kết luận 89
  2. Một số khuyến nghị . 90
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

  CBQL : Cán bộ quản lý
  GD : Giáo dục
  GD-ĐT : Giáo dục - đào tạo
  GV : Giáo viên
  PCGDTH-CMC : Phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ
  TH : Tiểu học
  TH&THCS : Trung học và trung học cơ sở
  THCS : Trung học cơ sở Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Thống kê số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Thái Nguyên 36
  Bảng 2.2. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của công tác huy động nguồn lực
  xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 40
  Bảng 2.3. Đánh giá về thực trạng kế hoạch huy động nguồn lực xây
  dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia . 43
  Bảng 2.4. Thực trạng biện pháp chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực xây
  dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia . 46
  Bảng 2.5. Các biện pháp chỉ đạo huy động nguồn tài chính phát triển
  trường TH đạt chuẩn quốc gia . 49
  Bảng 2.6. Thực trạng huy động nguồn lực cơ sở vật chất để xây dựng
  trường TH đạt chuẩn quốc gia . 51
  Bảng 2.7. Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động huy động nguồn lực
  xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai 54
  Bảng 2.8. Những khó khăn trong huy động nguồn lực để xây dựng
  trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai 56
  Bảng 2.9. Thực trạng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở
  huyện Võ Nhai 59
  Bảng 3.1. Đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp huy
  động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở
  huyện Võ Nhai 84
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  vi
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
  Biểu đồ:
  Biểu đồ 3.1. Tổng hợp kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp 85
  Biểu đồ 3.2. Tổng hợp kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp . 86
  Biểu đồ 3.3. Mối quan hệ giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các
  biện pháp . 87
  Sơ đồ:
  Sơ đồ 1.1. Hệ thống thông tin quản lý (EMIS) của trường tiểu học 21
  Sơ đồ 1.2. Khái quát quá trình huy động nguồn lực xây dựng trường
  tiểu học đạt chuẩn quốc gia . 26
  Sơ đồ1.3. Môi trường hoạt động của trường tiểu học . 33 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Nước Việt Nam, từ khi dành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi
  nạn mù chữ như là một thứ giặc “giặc dốt”, Người coi trọng việc chống “giặc
  dốt” là nhiệm vụ quan trọng thứ 2 sau “giặc đói”. Lời kêu gọi của Bác về
  nhiệm vụ chống giặc dốt đã thể hiện rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
  của Đảng và nhà nước ta về giáo dục ngay từ những ngày đầu dành được độc
  lập, coi nhiệm vụ giáo dục là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định sự
  phát triển của đất nước.
  Từ đó đến nay, trong các văn kiện của Đảng đều thể hiện quan điể
  ề giáo dục và đào tạo, đó là: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu;
  đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triể ục là sự nghiệp củ ảng,
  của Nhà nướ n dân; mục tiêu của giáo dục là nâng cao dân trí, đào
  tạo nhân lực, bồi dưỡ ục gắn vớ ển
  kinh tế - xã hộ - an ninh; thực hiện công bằng trong
  giáo dụ ển giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
  đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng diện chính sách; thực
  hiện dân chủ hoá, xã hội hoá giáo dục [19].
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII BCH TW Đảng khóa XI, (Nghị quyết
  số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
  cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
  hướng XHCN và hội nhập quốc tế cũng đã nêu rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện
  giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan
  điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính
  sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
  của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc
  tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất
  cả các bậc học, ngành học” [2]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  2
  Thực tế ở nước ta hiện nay, sự nghiệp giáo dục liên tục phát triển về
  qui mô, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Tuy nhiên, chất lượng giáo
  dục còn nhiều hạn chế. Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của
  Quốc hội khoá XI đã khẳng định "Trong những năm đổi mới, sự nghiệp giáo
  dục tiếp tục phát triển về quy mô, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao
  của nhân dân; cả nước đã hoàn thành phổ cập tiểu học vào năm 2000 và đến
  năm học 2004 - 2005 đã có 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được
  công nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; chất lượng giáo dục có
  chuyển biến tích cực, lực lượng lao động được đào tạo đã và đang góp phần
  có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội". Bên cạnh việc ghi nhận
  những kết quả đạt được, Nghị quyết cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của
  giáo dục Việt Nam "Hệ thống giáo dục phát triển chưa cân đối giữa giáo dục
  nghề nghiệp với giáo dục trung học phổ thông và giáo dục đại học. Quy mô
  giáo dục nghề nghiệp còn nhỏ bé, chưa đáp ứng được nhu cầu học nghề của
  xã hội. Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, hiệu quả giáo dục
  còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự
  nghiệp phát triển đất nước, công tác quản lý giáo dục còn hạn chế ." [19]. Vì
  vậy, xây dựng hệ thống các trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những
  yêu cầu cấp thiết và đang đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý đối với
  ngành GD-ĐT cũng như các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương nhằm
  xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục. Xây
  dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là yêu cầu tất yếu khách quan của sự
  nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường học tập
  chất lượng cao của xã hội. Để có tiêu chí đánh giá, xếp loại, công nhận
  trường chuẩn quốc gia đối với từng cấp học, bậc học thống nhất trong toàn
  quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra các quyết định ban hành quy chế trường
  đạt chuẩn quốc gia: bậc mầm non, bậc tiểu học, bậc trung học. Trong điều
  kiện nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn hẹp, để xây dựng được trường học
  đạt chuẩn quốc gia, đòi hỏi cần có cộng đồng trách nhiệm, huy động các nguồn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  3
  lực để thực hiện.
  Do có những chủ trương, đường lối chính sách đầu tư, ưu tiên của Đảng và
  Nhà nước ta cho phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là đối với giáo dục miền núi,
  trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên nói
  chung và huyện Võ Nhai nói riêng ngày càng phát triển và hoàn thiện.Võ Nhai,
  là một huyện nghèo, có 13 xã đặc biệt khó khăn, trong những năm qua, nhờ có
  sự đầu tư của Nhà nước bằng các chương trình 135, chương trình đầu tư cho
  huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ cùng với sự quyết tâm của
  Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân công tác xây dựng trường chuẩn nói chung
  và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đã đạt được những kết quả nhất định.
  Tuy nhiên so với mặt bằng chung của tỉnh Thái Nguyên và với yêu cầu đặt ra
  thì tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của huyện là còn thấp. Vậy nên việc tìm giải
  pháp huy động nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là vô
  cùng quan trọng.
  Để góp phần nâng cao kết quả xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc
  gia trên địa bàn huyện Võ Nhai, tôi chọn đề tài: “Huy động nguồn lực xây
  dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh
  Thái Nguyên” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng huy động nguồn lực xây
  dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên,
  đề tài đề xuất một số biện pháp huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học
  đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nhằm tăng số lượng
  trường tiểu học đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quá trình xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai
  tỉnh Thái Nguyên.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  4
  Biện pháp huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc
  gia ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  4. Giả thuyết khoa học
  Trong những năm qua, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều
  biện pháp để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nhưng hiện nay số
  trường tiểu học đạt chuẩn chưa nhiều. Điều này do nhiều nguyên nhân, trong đó
  có nguyên nhân phụ thuộc vào nguồn lực, nếu tìm được các biện pháp huy
  động nguồn lực xây dựng trường tiểu học dựa trên những tiêu chuẩn của trường
  tiểu học đạt chuẩn quốc gia và điều kiện thực tế của địa phương thì có thể đẩy
  nhanh tiến độ xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai,
  tỉnh Thái Nguyên.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Xây dựng cơ sở lý luận về huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu
  học đạt chuẩn quốc gia.
  - Khảo sát, đánh giá thực trạng, huy động nguồn lực xây dựng trường
  tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  - Đề xuất các biện pháp huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học
  đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống
  hóa, khái quát hóa để nghiên cứu các tài liệu, các công trình khoa học có liên
  quan đến công tác xã hội hóa giáo dục và huy động nguồn lực xây dựng trường
  học đạt chuẩn quốc gia. Từ đó đánh giá tìm ra các cơ sở lí luận đã được nghiên
  cứu và những vấn đề cần giải quyết.
  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp điều tra: sử dụng hệ thống bảng hỏi điều tra trên CBQL,
  GV các trường tiểu học trên địa bàn huyện Võ Nhai, nhằm khảo sát, đánh giá
  thực trạng huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/  5
  huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, phân tích nguyên nhân dẫn tới thực
  trạng làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp huy động nguồn lực.
  - Phương pháp quan sát: Tác giả tiến hành đi thực tế các trường tiểu học
  đã đạt chuẩn quốc gia và các trường đang thực hiện xây dựng trường chuẩn
  quốc gia, nhằm thấy được cụ thể thực trạng huy động nguồn lực xây dựng tiểu
  học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai.
  - Phương pháp phỏng vấn: Thực hiện phỏng vấn, trao đổi với giáo viên
  và cán bộ quản lý trường tiểu học, nhằm mục đích đánh giá mức độ nhận thức
  và hiểu thêm về thực trạng, những khó khăn vướng mắc về huy động nguồn lực
  xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở huyện Võ Nhai.
  - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Qua kết quả huy động
  là sản phẩm về vật chất của các trường tiểu học, đánh giá được mức độ huy
  động so với khả năng huy động nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia.
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: qua kinh nghiệm của
  những nhà quản lý giáo dục trong việc huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu
  học đạt chuẩn quốc gia để đề ra biện pháp phù hợp với đặc điểm địa phương.
  - Phương pháp chuyên gia: Khảo sát ý kiến những nhà giáo dục, quản lý
  giáo dục về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biên pháp đề tài đề xuất.
  6.3. Phương pháp sử dụng toán thống kê: để xử lý số liệu, khảo sát và
  khảo nghiệm
  7. Cấu trúc nội dung luận văn
  , K và khuyến nghị, phần Phụ lục
  3 chương:
  Chương 1. ộ ểu
  họ .
  Chương 2. ểu họ
  .
  Chương 3. B ểu họ
  . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Xem Thêm: Huy động nguồn nhân lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động nguồn nhân lực xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status