Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin đã được trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.

  Thanh Hoá, tháng 10 năm 2012
  Người cam đoan  Hoàng Ngọc Duyên
  LỜI CẢM ƠN

  Luận văn là kết quả quá trình học tập, nghiên cứu ở nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn công tác, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân.
  Đạt được kết quả này, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý Thầy giáo, quý Cô giáo trường Đại học kinh tế Huế, trường Đại học Hồng Đức Thanh Hoá; các đồng chí đồng nghiệp và bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho Tôi. Đặc biệt Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo TS. Trần Văn Hoà, Phó hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Huế, là người trực tiếp hướng dẫn khoa học; Thầy đã dày công giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn tất luận văn thạc sĩ.
  Xin chân thành cám ơn đến Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục hải quan Thanh Hoá, Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hoá, Chi cục hải quan cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Chi cục hải quan Ninh Bình, Chi cục hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, Chi cục hải quan Nam Định, Chi cục kiểm tra sau thông quan, các phòng tham mưu và các doanh nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành luận văn này.
  Mặc dù với sự nổ lực cố gắng của bản thân, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của quý Thầy, quý Cô, đồng nghiệp và bạn bè để luận văn được hoàn thiện hơn.
  Xin chân thành cám ơn!

  Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2012
  Hoàng Ngọc Duyên
  TÓM LƯỢC LUẬN VĂN

  Họ và tên học viên: HOÀNG NGỌC DUYÊN
  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05
  Niên khoá 2010-2012
  Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN VĂN HÒA
  Tên đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THANH HÓA.
  1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá.
  - Đối tượng nghiên cứu là thực trạng hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục Hải quan Thanh Hóa, các văn bản pháp luật quy định về gia công xuất khẩu ở Việt Nam hiện nay và công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu của Cục hải quan Thanh Hoá.
  2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
  - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
  - Phương pháp thu thập số liệu
  - Phương pháp tổng hợp và phân tích
  - Phương pháp chuyên gia
  3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận
  - Tiến hành điều tra ý kiến đánh giá của doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động XNK qua các Chi cục và CBCC thuộc Cục hải quan Thanh Hoá trên các mặt tác động đến công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu
  - Qua nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu ở Cục HQTH, tác giả đã nêu lên một số hạn chế trong công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu.
  - Luận văn đã đề xuất định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá.


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Diễn giải nội dung


  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  (Association of Southeast Áia Nations)
  CBCC Cán bộ công chức
  CEPT Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)
  CNTT Công nghệ thông tin
  FOB Điều kiện giao hàng lên tầu (Free On Board)
  GATT Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
  (General Agreement on Tariffs and Trade)
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GC Gia công
  HQTH Hải quan Thanh Hoá
  HĐLĐ Hợp đồng lao động
  KTSTQ Kiểm tra sau thông quan
  NSNN Ngân sách nhà nước
  NSXXK Nhập sản xuất xuất khẩu
  NK Nhập khẩu
  PTVT Phương tiện vận tải
  WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)
  XK Xuất khẩu
  XNK Xuất nhập khẩu
  XNC Xuất nhập cảnh  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Số liệu bảng Tên bảng Trang

  Bảng 2.2: Tình hình sử dụng tài sản của Cục HQTH thời kỳ 2007-2011 35
  Bảng 2.3: Tình hình thực hiện giám sát quản lý hải quan . 38
  Bảng 2.4: Tình hình thực hiện dự toán thu nộp NSNN . 41
  Bảng 2.5: Tình hình thực hiện kim ngạch xuất khẩu 44
  Bảng 2.6: Tình hình thực hiện số lượng tờ khai XNK . 46
  Bảng 2.7: Tình hình doanh nghiệp trên các tỉnh có hoạt động gia công XK tại Cục HQTH thời kỳ 2007-2011 50
  Bảng 2.9: Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về thời gian thông quan hàng hoá . . 55
  Bảng 2.10: Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về quy trình, thủ tục hải quan nói chung và quản lý hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng . .58
  Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về kỷ năng, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức hải quan .63
  Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người làm thủ tục thanh khoản hàng hoá gia công xuất khẩu 67
  Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về hải quan nói chung và hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng 72
  MỤC LỤC

  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn .ii
  Tóm lược luận văn . . iii
  Danh mục các chữ viết tắt .iv
  Danh mục các bảng biểu . . v
  Mục lục . vi
  PHẦN MỞ ĐẦU . .1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu của luận văn . . 2
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  3.1. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 2
  3.2. Phương pháp thu thập số liệu 2
  3.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích 2
  3.4. Phương pháp chuyên gia .3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 3
  5. Kết cấu của luận văn 3
  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU 4
  1.1. Khái niệm gia công .4
  1.2. Vai trò của hoạt động gia công đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay 6
  1.3. Nội dung và quy trình nghiệp vụ quản lý của hải quan đối với .9
  1.3.1. Nội dung quản lý của hải quan đối với hoạt động gia công 9
  1.3.2. Quy trình nghiệp vụ quản lý của Hải quan đối với 13
  1.3.2.1. Thông báo hợp đồng gia công xuất khẩu, phụ lục hợp đồng .15
  1.3.2.2. Thông báo định mức sản phẩm xuất khẩu, điều chỉnh định mức .16
  1.3.2.3. Thanh khoản hợp đồng gia công xuất khẩu 16
  1.3.2.4. Nhận xét quy trình quản lý hoạt động gia công xuất khẩu .19
  1.4. Các nhân tố tác động đến quản lý của hải quan đối với .20
  1.4.1. Môi trường pháp lý 20
  1.4.2. Môi trường kinh doanh quốc tế 22
  1.4.3. Năng lực của cơ quan quản lý 22
  1.5. Tính tất yếu khách quan của việc thúc đẩy quản lý hải quan 23
  1.5.1. Xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế .23
  1.5.2. Xuất phát từ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 24
  1.5.3. Xuất phát từ nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý của hải quan .25
  1.5.4. Xuất phát từ những bất cập hạn chế của pháp luật .26
  1.5.5. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý .27
  1.6. Kinh nghiệm của Hải quan Trung Quốc 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THANH HOÁ 33
  2.1. Đặc điểm của Cục hải quan Thanh Hoá .33
  2.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá 36
  2.2.1. Tình hình thực hiện giám sát quản lý về hải quan .36
  2.2.2. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 39
  2.2.3. Tình hình quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục .42
  2.2.3.1. Kết quả quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục 42
  2.2.3.2. Tình hình gian lận thương mại .47
  2.2.4. Kết quả đạt được từ công tác quản lý 48
  2.3. Đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá .52
  2.3.1. Đặc điểm mẫu điều tra .52
  2.3.2. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về thời gian thông quan hàng hoá 52
  2.3.3. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về thủ tục hải quan nói chung và quản lý hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng .56
  2.3.4. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về kỷ năng, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức hải quan 61
  2.3.5. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người làm thủ tục thanh khoản hàng hoá gia công xuất khẩu .65
  2.3.6. Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp và cán bộ công chức hải quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về hải quan nói chung và hoạt động gia công xuất khẩu nói riêng 70
  2.4. Một số hạn chế trong công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá 73
  2.4.1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin .73
  2.4.2. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin .73
  2.4.3. Công tác tổ chức cán bộ .74
  2.4.4. Công tác cải cách hành chính và hiện đại hoá hải quan .74
  2.4.5. Công tác quản lý gian lận thương mại .75
  CHƯƠNG III: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THANH HOÁ 81
  3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước 81
  3.1.1. Bối cảnh quốc tế .81
  3.1.2. Bối cảnh trong nước .83
  3.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển của ngành hải quan .84
  3.2.1. Quan điểm phát triển 84
  3.2.2. Mục tiêu phát triển .85
  3.3. Định hướng công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu .86
  3.3.1. Đồng bộ với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật .86
  3.3.2. Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý .87
  3.3.3. Đảm bảo phương châm của ngành .88
  3.3.4. Đưa máy móc, thiết bị và khoa học kỹ thuật 89
  3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục hải quan Thanh Hoá .91
  3.4.1. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin 91
  3.4.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan 92
  3.4.3. Nâng cao năng lực, trình độ và tăng cường công tác đào tạo .93
  3.4.4. Hệ thống hoá pháp luật để phát hiện những chồng chéo mâu thuẫn, bổ sung những sơ hở trong các quy định pháp luật 96
  3.4.5. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền .98
  3.4.6. Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro 100
  3.4.7. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan 101
  3.4.8. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động gian lận thương mại .102
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103
  1. KẾT LUẬN 103
  2. KIẾN NGHỊ .104
  DANG MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .108
  PHỤ LỤC .110
  BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ
  1. PHẢN BIỆN 1
  2. PHẢN BIỆN 2

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động gia công xuất khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status