Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan Nam Định

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân được đúc kết từ quá trình nghiên cứu từ việc tập hợp các nguồn tài liệu, các kiến thức đã học đến việc tự thu thập các thông tin liên quan và liên hệ thực tế tại đơn vị công tác. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được tác giả cảm ơn và các thông tin đã được trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.

  Tác giả


  Lưu Thị Thu Hương

  LỜI CẢM ƠN

  Luận văn được hoàn thành tại trường Đại học bách khoa Hà Nội, là kết quả của khoá cao học 2010B.
  Đầu tiên cho phép tôi chân thành cám ơn tới Thầy giáo TS.Nguyễn Danh Nguyên đã trực tiếp hướng dẫn và sửa chữa trong suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn này
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo Khoa đào tạo sau đại học đã tham gia giảng dạy lớp Cao học quản trị kinh doanh khoá 2010B Nam Định. Tôi xin cảm ơn gia đình, các đồng nghiệp, các phòng ban chức năng và bạn bè đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thiện luận văn.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Người thực hiện  Lưu Thị Thu Hương  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Diễn giải nội dung
  AFTA Khu vực tự do mậu dịch (ASEAN Free Trade Area)
  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asia Nations)
  CBCC CBCC
  CNTT Công nghệ thông tin
  DN Doanh nghiệp
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  KTSTQ Kiểm tra sau thông quan
  NSNN Ngân sách Nhà nước
  NK Nhập khẩu
  SXXK Sản xuất xuất khẩu
  XK Xuất khẩu
  XNK Xuất nhập khẩu
  WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)

  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ.
  Trang
  Biểu đồ 2.1. Số liệu tỷ lệ tờ khai - kim ngạch NK từ 2008 đến năm 2012 40
  Biểu đồ 2.2. Số liệu tỷ lệ về tờ khai và kim ngạch XK từ năm 2008 đến năm 2012 42
  Bảng 2.1. Số thuế nhập khẩu không thu, hoàn thuế từ năm 2008 đến năm 2012 58
  Bảng 2.2: Số liệu xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2008 đến năm 2012 58
  Bảng 2.3. Số liệu nợ thuế hàng SXXK từ năm 2008 đến năm 2012 61
  Bảng 2.4. Bảng tổng hợp tồn tại và nguyên nhân 66
  Bảng 2.5: Tỷ lệ tờ khai XK, NK được phân luồng từ năm 2008 đến năm 2012 70  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Trang
  Hình 1.1. Quy trình nhập khẩu hàng hoá 6
  Hình 1.2. Quy trình xuất khẩu hàng hoá 7
  Hình 1.3. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư 17
  Hình 1.4. Thủ tục đăng ký định mức nguyên liệu, vật tư và danh mục sản phẩm xuất khẩu 19
  Hình 1.5. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm 21
  Hình 1.6. Thủ tục thanh khoản, hoàn thuế nguyên liệu, vật tư NK 23
  Hình 1.7: Mô hình hệ thống về quản lý thanh khoản 27
  Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Chi cục Hải quan Nam Định 37
  Hình 2.2: Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu vật tư thực tế 45
  tại Chi cục Hải quan Nam Định 45
  Hình 2.3: Thủ tục quản lý định mức 50
  Hình 2.4: Thủ tục hải quan để xuất khẩu sản phẩm 53
  Hình 3.1. Sơ đồ sắp xếp tổ chức lại cơ cấu bộ máy hoạt động Chi cục Hải quan Nam Định 89  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ. iv
  DANH MỤC HÌNH VẼ v
  MỤC LỤC vi
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU 5
  ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU 5
  1.1. Xuất nhập khẩu hàng hoá và hoạt động nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu 5
  1.1.1. Xuất nhập khẩu hàng hoá 5
  1.1.2. Hoạt động nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu 8
  1.1.2.1. Khái niệm 8
  1.1.2.2. Đặc điểm 9
  1.1.2.3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu 10
  1.2. Quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 11
  1.2.1. Quản lý về thủ tục hải quan 11
  1.2.1.1. Khái niệm quản lý thủ tục hải quan 11
  1.2.1.2. Vai trò của quản lý thủ tục hải quan 12
  1.2.1.3. Sự cần thiết phải cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 12
  1.2.2. Nội dung quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 17
  1.2.2.1. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư 17
  1.2.2.2. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và danh mục sản phẩm xuất khẩu 19
  1.2.2.3. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm 21
  1.2.2.4. Quản lý nợ thuế và thanh khoản, hoàn thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 23
  1.2.3. Công cụ quản lý của cơ quan Hải quan đối với nguyên liệu vật tư NK để sản xuất hàng XK 26
  1.2.3.1. Hệ thống các văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ 26
  1.2.3.2. Hệ thống công nghệ thông tin 27
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 28
  1.3.1. Các nhân tố thuộc cơ quan Hải quan 28
  1.3.1.1. Đội ngũ công chức Hải quan 28
  1.3.1.2. Cơ cấu bộ máy, trình độ tổ chức 29
  1.3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ thông tin 29
  1.3.2. Các nhân tố khác 30
  1.3.2.1. Xu thế hội nhập quốc tế 30
  1.3.2.2. Các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan 31
  1.3.2.3. Ý thức chấp hành pháp luật của các DN 31
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 33
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NK ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU 34
  TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NAM ĐỊNH 34
  2.1. Khái quát chung về Chi cục Hải quan Nam Định và kết quả hoạt động nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuẩt khẩu 34
  2.1.1. Điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Nam Định 34
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Chi cục Hải quan Nam Định 35
  2.1.3. Kết quả hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu 39
  2.2. Thực trạng công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định 44
  2.2.1. Quản lý nhập khẩu nguyên liệu vật tư 44
  2.2.2. Quản lý định mức 49
  2.2.3. Quản lý xuất khẩu sản phẩm 53
  2.2.4. Quản lý nợ thuế và thanh khoản 57
  2.3. Đánh giá chung công tác quản lý về thủ tục hải quan quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định 70
  2.3.1. Điểm mạnh 70
  2.3.2. Điểm yếu 73
  2.3.3. Cơ hội 73
  2.3.4. Thách thức 73
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 74
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 75
  VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN NAM ĐỊNH 75
  3.1. Dự báo về hoạt động NK nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Nam Định 75
  3.2. Định hướng phát triển ngành Hải quan đến năm 2020 76
  3.2.1. Quan điểm phát triển 77
  3.2.2. Định hướng phát triển chung 77
  3.3. Định hướng công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định 79
  3.4. Một số biện pháp cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 80
  3.4.1. Nhóm biện pháp chung để cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 80
  3.4.1.1. Đơn giản hoá thủ tục hải quan 80
  3.4.1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ tục hải quan 80
  3.4.1.3. Minh bạch hoá chính sách và các quy định của Hải quan 81
  3.4.1.4. Tăng cường hợp tác hải quan 82
  3.4.2. Biện pháp cụ thể để cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 82
  3.4.2.1. Chính sách pháp luật liên quan 82
  3.4.2.2. Đội ngũ công chức và trình độ tổ chức 87
  3.4.2.3. Về công nghệ thông tin 92
  3.4.2.4. Ý thức chấp hành của DN 93
  3.4.2.5. Một số biện pháp khác 95
  3.5. Kiến nghị 97
  3.5.1. Đối với Nhà nước 97
  3.5.2. Đối với Tổng cục Hải quan 98
  3.5.3. Đối với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá 99
  3.5.4. Đối với Chi cục Hải quan Nam Định 100
  KẾT LUẬN 102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104
  PHỤ LỤC 106

  Xem Thêm: Cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status