Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ban Giám
  hiệu Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên: Khoa tâm lý giáo dục -
  Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, các Thầy giáo, Cô giáo đã tham gia
  quản lý, giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đã
  tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành khoá học.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. TS Phó Đức Hòa, Đại học Sư phạm Hà
  Nội người hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ trong suốt quá trình
  nghiên cứu và làm luận văn.
  Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí: Lãnh đạo
  UBND thành phố Uông Bí, Phòng GD&ĐT Uông Bí Ban giám hiệu, tổ trưởng,
  tổ phó chuyên môn, các giáo viên của các trường Mầm non Phường Bắc Sơn
  Uông Bí, trường Mầm non Điền Công Uông Bí, trường Mầm non 19.5 Phường
  Vàng Danh thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh; cảm ơn gia đình, bạn bè và
  đồng nghiệp đã cung cấp tài liệu, động viên, khích lệ và giúp đỡ về mọi mặt
  trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn.
  Do điều kiện thời gian và phạm vi nghiên cứu có hạn, chắc chắn luận văn
  tốt nghiệp của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô
  và các bạn đồng nghiệp hết sức thông cảm, giúp đỡ và chỉ dẫn thêm cho tôi để
  luận văn trở nên hoàn thiện hơn.

  Thái Nguyên, tháng 5 năm 2015
  Tác giả  Đoàn Thị The iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 6
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 6
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 6
  5. Giả thuyết khoa học . 6
  6. Giới hạn phạm vi và phương pháp nghiên cứu . 7
  7. Đóng góp của đề tài . 8
  8. Cấu trúc luận văn . 8
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP . 9
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 9
  1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài . 9
  1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam . 10
  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 13
  1.2.1. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 13
  1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non . 16
  1.3. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 31
  1.3.1. Mô hình định hướng phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non đáp ứng
  chuẩn nghề nghiệp 31
  1.3.2. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non vùng kinh tế khó
  khăn theo chuẩn nghề nghiệp 34 iv
  1.4. Các yếu tố quản lý có ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ GV
  Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn . 38
  1.4.1. Hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành về
  công tác phát triển đội ngũ GV Mầm non . 38
  1.4.2. Nhận thức và năng lực làm công tác phát triển đội ngũ GV của các
  cấp, ban, ngành địa phương . 40
  1.4.3. Nhận thức, ý thức, năng lực của đội ngũ GV mầm non . 41
  1.4.4. Sự đảm bảo các điều kiện hỗ trợ khác . 42
  Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
  GIÁO VIÊN MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ KHÓ
  KHĂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH THEO
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 44
  2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí tỉnh
  Quảng Ninh . 44
  2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân số 44
  2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội . 44
  2.2. Tình hình phát triển giáo dục Mầm non thuộc vùng kinh tế khó
  khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 47
  2.2.1. Tình hình phát triển trường lớp, giáo viên, học sinh . 47
  2.2.2. Cơ sở vật chất thiết bị trường học 48
  2.2.3. Chất lượng đào tạo và những thành tựu cơ bản . 49
  2.2.4. Quy mô phát triển cấp học Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn
  thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 51
  2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên Mầm non ba trường thuộc vùng kinh
  tế khó khăn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 52
  2.3.1. Thực trạng về số lượng, cơ cấu của đội ngũ GV Mầm non . 52
  2.3.2. Thực trạng về phẩm chất, chính trị, năng lực đạo đức lối sống, của
  đội ngũ GV Mầm non ba trường thuộc vùng kinh tế khó khăn
  thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 55
  v
  2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ GV mầm non thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh . 63
  2.4.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV . 64
  2.4.2. Thực trạng công tác tuyển chọn, bố trí sử dụng 65
  2.4.3. Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên . 66
  2.4.4. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV 67
  2.4.5. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV trường mầm non 69
  2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non
  thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 71
  2.5.1. Thuận lợi 71
  2.5.2. Khó khăn 72
  2.5.3. Nguyên nhân 73
  Kết luận chương 2 76
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO
  VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ
  KHÓ KHĂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH
  THEO CHUẨN NGHỀP NGHIỆP 77
  3.1. Các nguyên tắc trong việc đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội
  ngũ giáo viên mầm non 77
  3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống và kế thừa 77
  3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn 78
  3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ . 78
  3.1.4. Đảm bảo tính khả thi . 79
  3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo
  chuẩn nghề nghiệp . 80
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người giáo viên
  trong việc giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức nhà giáo và tinh
  thần tự học tập rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ . 80
  vi
  3.2.2. Đổi mới công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
  thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp . 82
  3.2.3. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường mầm non
  thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí - Quảng Ninh 84
  3.2.4. Đẩy mạnh công tác NCKH và quan tâm xây dựng đội ngũ giáo
  viên cốt cán các trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn
  thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 88
  3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV mầm non
  thành phố Uông Bí Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp 90
  3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong trường
  Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí - tỉnh
  Quảng Ninh 93
  3.2.7. Tạo động lực phát triển cho đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí- tỉnh Quảng Ninh 95
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 97
  3.4. Khảo nghiệp tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất . 97
  3.4.1. Kết quả thăm dò 97
  3.4.2. Đánh giá kết quả thăm dò . 100
  3.5. Phạm vi và kết quả bước đầu áp dụng các biện pháp . 100
  Kết luận chương 3 102
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106
  PHỤ LỤC

  iv
  BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  BCH Ban chấp hành
  CNH Công nghiệp hoá
  GD Giáo dục
  GDTX Giáo dục thường xuyên
  GV Giáo viên
  GVMN Giáo viên mầm non
  HĐH Hiện đại hoá
  KH Khoa học
  KT Kinh tế
  NCKH Nghiên cứu khoa học
  Nxb Nhà xuất bản
  QLGD Quản lý giáo dục
  TEMN Học sinh mầm non
  TMN Trường mầm non
  TW Trung ương
  UBND Uỷ ban nhân dân
  XH Xã hội


  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
  Bảng:
  Bảng 2.1. Số trường, lớp, cán bộ giáo viên, học sinh thuộc vùng kinh tế
  khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh . 47
  Bảng 2.2. Bảng thống kê CSVC các trường Mầm non thuộc vùng kinh tế
  khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 48
  Bảng 2.3. Đánh giá trẻ theo 5 lĩnh vực (LV ) 49
  Bảng 2.4. Thống kê số lượng học sinh 3-4tuổi. 49
  Bảng 2.5. Kết quả chăm sóc giáo dục học sinh hàng năm thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 50
  Bảng 2.6. Số lượng lớp, học sinh thuộc ba trường vùng kinh tế khó khăn
  thành phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh (từ năm 2010- 2015) . 51
  Bảng 2.7. Số lượng và tỷ lệ giáo viên trên lớp 52
  Bảng 2.8. Cơ cấu đội ngũ giáo viên . 53
  Bảng 2.9. Đội ngũ giáo viên Mầm non ba trường thuộc vùng kinh tế khó
  khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh . 54
  Bảng 2.10. Bảng tỷ lệ % các độ tuổi trên tổng số giáo viên ba trường mầm
  non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành Phố Uông Bí tỉnh
  Quảng Ninh . 55
  Bảng 2.11. Thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên qua
  đánh giá của Hiệu trưởng các trường Mầm non . 55
  Bảng 2.12. Thực trạng kiến thức của đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc
  vùng kinh tế khó khăn phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh tổng 69
  giáo viên 57
  Bảng 2.13. Thực trạng kỹ năng sư phạm của giáo viên Mầm non thuộc
  vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh . 60
  Bảng 2.14. Đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp ba trường 62 vi
  Bảng 2.15. Thực trạng công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên
  mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí . 64
  Bảng 2.16. Thực trạng công tác tuyển chọn bổ sung luân chuyển giáo viên
  ba trường mầm non vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí . 65
  Bảng 2.17. Thực trạng công tác đánh giá, sàng lọc đội ngũ giáo viên trường
  mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí 69
  Bảng 3.1. Kết quả phiếu trưng cầu ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp 98
  Bảng 3.2. Kết quả phiếu trưng cầu ý kiến về tính khả thi của các biện pháp . 99

  Biểu đồ:
  Biểu đồ 3.1. So sánh tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được
  đề xuất . 100 1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Như chúng ta đã biết đội ngũ cán bộ giáo viên Mầm non có vai
  trò vô cùng quan trọng, trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em ở các trường
  mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào cũng không thể bỏ qua việc phát
  triển đội ngũ bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác
  bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót
  lệch lạc trong công tác giảng dạy và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mầm non,
  về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những
  yêu cầu mới đặt ra của xã hội.
  Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ em mầm non đòi hỏi
  người giáo viên mầm non phải có phẩm chất, trình độ, năng lực đề cao
  lương tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tụy thương yêu học sinh,
  thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp
  chăm sóc giáo dục học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động tại trường
  mầm non.
  Trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục
  phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức. Thế giới
  đang hướng tới cuộc cách mạng công nghệ, lấy tri thức làm động lực phát triển.
  Trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề và ứng dụng tri thức quyết định trình
  độ phát triển của mỗi quốc gia. Khoa học - công nghệ trở thành động lực cơ
  bản của sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã
  làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trong các nhà trường,
  đồng thời đòi hỏi giáo dục phải cung cấp được nguồn nhân lực có trình độ cao
  phù hợp cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
  Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
  xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu rõ “Giáo dục và đào tạo có sứ
  mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp
  phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt
  Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ 2
  là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển.
  Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của
  xã hội nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa,
  dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo
  vệ tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi
  công dân được học tập suất đời” [14]. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ XI -2010).
  Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của Ban chấp
  hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW của Hội nghị TW 8
  (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
  hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các cuộc vận động và các phong trào thi đua
  của ngành.
  Để hoàn thành được sứ mệnh đó phải cần có một đội ngũ giáo viên được
  chuẩn hóa. Đội ngũ giáo viên luôn được coi là lực lượng cơ bản tham gia xây
  dựng và phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng có vai trò quyết
  định việc nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của
  Đảng thành hiện thực. Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 khóa
  VIII đã xác định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng”[16]. Chỉ thị
  40/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng
  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã chỉ rõ: “Mục tiêu là xây dựng
  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất
  lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh
  chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua
  việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để
  nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, theo những đòi hỏi ngày càng
  cao của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”[8]. Tại Đại hội đại
  biểu toàn quốc lần thứ XI đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
  2011-2020, trong mục 9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn
  diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Có nêu: “ .Phát triển giáo dục là 3
  quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo
  hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế,
  trong đó, đổi mới cơ chế quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản
  lý là khâu then chốt ”[15]. Trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT)
  đội ngũ giáo viên (ĐNGV) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này được
  khẳng định rất rõ trong Điều 14, Luật giáo dục: “Nhà giáo giữ vai trò quyết
  định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục”. Chất lượng ĐNGV phản ánh
  trực tiếp chất lượng của giáo dục, có thể nói rằng đội ngũ nhà giáo là lực lượng
  quyết định đến sự thành công của ngành giáo dục, do đó, chiến lược phát triển
  giáo dục 2011- 2020 của Bộ GD&ĐT đã chú trọng: “Phát triển đội ngũ nhà giáo
  một trong những nhiệm vụ hết sức cấp thiết của ngành giáo dục - đào tạo nói
  chung và của từng cấp học, bậc học nói riêng”[18]. Trong đó ĐNGV Mầm non
  có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân; ĐNGV mầm non
  thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục cho học sinh, tạo tiền đề vững chắc cho
  sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Mặt khác, việc dạy học cho học
  sinh trường mầm non là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của toàn
  dân và toàn xã hội. Lứa tuổi của học sinh mầm non có vị trí rất quan trọng trong
  suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Nó là nền móng ban đầu
  giúp cho học sinh mầm non (Trẻ em MN). Nhiều công trình nghiên cứu khoa
  học dưới góc độ sinh lý, tâm vận động, tâm lý xã hội đã khẳng định sự phát
  triển của học sinh mầm non là giai đoạn phát triển có tính quyết định để tạo nên
  thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai.
  Giáo dục Mầm non có vị trí rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc
  dân. “Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2020” đã thể hiện
  quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục Mầm non thời kỳ công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề án có các mục tiêu cụ thể sau đây: Xây dựng đội
  ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đủ về số lượng, được đào
  tạo để có 100% giáo viên đạt chuẩn vào năm 2012 và có 50% giáo viên trên
  chuẩn vào năm 2015, mở rộng mạng lưới trường, lớp, bảo đảm nhu cầu học tại
  các trường công lập và ngoài công lập. 4
  Xác định được vai trò của giáo dục mầm non trong chiến lược phát triển
  nguồn nhân lực, phát triển con người, sau hơn hai mươi năm đổi mới và năm
  năm thực hiện“Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2015”, giáo dục Mầm non
  đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, loại hình, lớp học vượt định mức chỉ
  tiêu chiến lược đề ra, tăng cường các hoạt động phổ biến kiến thức và tư vấn
  dạy học, giáo dục cho gia đình. Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản và từng
  bước nâng cao về chất lượng, trình độ đào tạo. Chất lượng dạy học, giáo dục
  cho học sinh trong các cơ sở giáo dục Mầm non ngày càng tốt hơn, góp phần
  nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục.
  1.2. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy mức độ phát triển nói trên của giáo dục
  bậc Mầm non vẫn chưa theo được nhu cầu dạy và học cũng như những đòi hỏi
  mới của sự nghiệp phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới và xu thế toàn
  cầu hoá. Nhằm thực hiện được các mục tiêu trên, một cách sâu, rộng. Quyết định
  số 02 ngày 22 tháng 01 năm 2008 QĐ- BGD&ĐT ban hành quyết định chuẩn
  nghề giáo viên Mầm non. Dựa trên cơ sở đó giúp mỗi nhà trường có định hướng
  để tăng cường xây dựng và phát triển đội ngũ một cách toàn diện theo hướng
  chuẩn hóa là một nhiệm vụ vừa theo yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến
  lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục.
  Thành phố Uông Bí là một trong những thành phố trẻ của tỉnh Quảng
  Ninh mới được lên thành phố từ ngày 28 tháng 2 năm 2011, nhân dân trong
  thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh chủ yếu là người lao động có thu nhập
  thấp (hơn 70% là người lao động có thu nhập thấp). Chỉ số HDI (Human
  Development Index) Nhận thức còn hạn chế, quan điểm trong việc cho học sinh
  đến trường Mầm non còn coi nhẹ. Một trong những nguyên nhân đó là chất
  lượng giáo dục thấp Giáo dục Mầm non ở xã Điền Công nơi tôi công tác đã hai
  năm, trường Mầm non 19.5 Vàng Danh, trường Mầm non Phường Bắc Sơn
  Uông Bí, phát triển chậm do nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân
  chủ yếu đó là đội ngũ giáo viên. Hiện nay trong cả nước hầu hết đã được đào
  tạo chính qui bậc đại học hệ 4 năm, song đối với khu vực miền núi như thành
  phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh chất lượng đào tạo của giáo viên thực sự không 5
  đồng đều, một số giáo viên được đào tạo theo hệ cử tuyển, một số giáo viên
  tuổi cao do lịch sử để lại có trình độ Cao đẳng tại chức ý thức làm việc kém
  giảng dạy kém nhưng thậm chí có rất nhiều giáo viên được đào tạo theo loại
  hình đại học từ xa và vừa học vừa làm nhưng lại thiếu tinh thần tự học, tự rèn
  luyện về chuyên môn, nghiệp vụ và giáo viên phần lớn trẻ tuổi mới vào nghề
  kinh nghiệm làm việc còn hạn chế nên dẫn đến chất lượng giáo viên vẫn chưa
  theo được nhu cầu của giáo dục trong thời kỳ hiện nay. phương pháp dạy chưa
  phù hợp nên hiệu quả chưa cao. Ba trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó
  khăn đều cách xa trung tâm thành phố việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm của
  giáo viên còn nhiều hạn chế, giáo viên day con em dân tộc còn hạn chế về tiếng
  dân tộc. Tất cả những khó khăn bất cập nói trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới
  chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội
  ngũ giáo viên vùng kinh tế khó khăn đòi hỏi người cán bộ quản lý nhà trường
  trực tiếp Hiệu trưởng là rất quan trọng và phải hết sức quan tâm, đặt nó vào vị
  trí trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  1.3. Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý của các trường mầm non ở
  thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh nói chung và của trường Mầm non thuộc
  vùng kinh tế khó khăn nói riêng nhằm phát huy thế mạnh và thu hút sự tham
  gia của các lực lượng xã hội, theo nhu cầu đòi hỏi của phụ huynh học sinh. Do
  vậy chất lượng đội ngũ phải thực sự được xem là then chốt.
  Đã có nhiều tác giả có nhiều đề tài nghiên cứu biện pháp quản lý bồi
  dưỡng ĐNGV, phần nào có những đóng góp đáng kể vào lĩnh vực phát triển
  năng lực nghề nghiệp ĐNGV nói chung nhưng chỉ tập chung vào khối trường
  chuyên nghiệp, phổ thông, trường Mầm non trung tâm thuộc vùng kinh tế thuận
  lợi, rất ít đề tài nghiên cứu về phát triển đội ngũ các trường Mầm non thuộc
  vùng kinh tế khó khăn nhưng chưa cụ thể, chưa thực sự mang tính ứng dụng
  trong trường mầm non ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Xuất phát từ
  những lý do cơ bản trên, từ thực tiễn quản lý phát triển ĐNGV ở một số trường
  Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh và
  sự tâm huyết của tác giả nên chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu:
  “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế
  khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp”. 6
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện
  pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường Mầm non thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thê nghiên cứu: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Mầm
  non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên
  trường Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng
  Ninh theo chuẩn nghề nghiệp.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non
  theo chuẩn nghề nghiệp.
  4.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường
  Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí tỉnh
  Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp.
  4.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm
  non thuộc vùng tinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn
  nghề nghiệp.
  5. Giả thuyết khoa học
  Hiện nay hệ thống các trường Mầm non nói chung, các trường Mầm non
  thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh nói riêng,
  còn tồn tại những khó khăn nhất định, trong đó có vấn đề chất lượng đội ngũ
  giáo viên. Vì vậy, nếu xây dựng được hệ thống các biện pháp quản lý phát triển
  đội ngũ giáo viên một cách phù hợp với môi trường thực tiễn thì sẽ góp phần
  nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường Mầm non thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp. 7
  6. Giới hạn phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  6.1. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất một số biện
  pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo trường Mầm non thuộc vùng kinh tế khó
  khăn tại thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp.
  - Về khách thể điều tra: Đề tài khảo sát trên CBQL, GV của 03 trường
  Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh::
  Trường Mầm non 19.5 Vàng Danh Uông Bí, trường Mầm non Bắc Sơn, trường
  Mầm non Điền Công.
  6.2. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
  6.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống
  hóa các tài liệu liên quan đến quản lý phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
  theo chuẩn nghề nghiệp để xây dựng khung lý thuyết cho đề tài.
  6.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.2.1. Phương pháp quan sát
  Quan sát hoạt động dạy của giáo viên; mầm non lượt giáo viên mầm non
  để thu thập thông tin thực tiễn cho đề tài.
  6.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn
  Phỏng vấn trực tiếp CBQL các trường: chủ tịch Công đoàn, tổ trưởng
  chuyên môn - Giáo viên mầm non ba trường thuộc vùng kinh tế khó khăn nhằm
  bổ sung cho kết quả điều tra bằng phiếu hỏi
  6.2.2.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
  Đề tài đã xây dựng hai loại phiếu điều tra dành cho cán bộ quản lý và
  giáo viên nhằm khảo sát ý kiến của các khách thể điều tra về thực trạng quản lý
  phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.
  6.2.2.4. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia:Xin ý kiến của các chuyên gia về
  tính khoa học của các biện pháp đề xuất.
  6.2.2.5. Phương pháp bổ trợ
  Vận dụng các công thức toán thống kê để xử lý số liệu điều tra đã thu
  được nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan của số liệu. 7. Đóng góp của đề tài
  7.1. Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề, làm tác
  động thay đổi về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng
  kinh tế khó khăn thành Phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.
  7.2. Đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cho
  các trường Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh
  Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo,
  các phụ lục, luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
  theo chuẩn nghề nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường mầm
  non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo
  chuẩn nghề nghiệp.
  Chương 3: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm
  non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo
  chuẩn nghề nghiệp.

  Xem Thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status