Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhành Bắc Kạn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhành Bắc Kạn

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
  Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn, em đã nỗ lực, cố gắng vận
  dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường để hoàn thành luận văn
  với tên đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại
  cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn”.
  Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
  đã truyền đạt những tri thức bổ ích, tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian em
  học tập tại trường.
  Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên
  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc
  Kạn đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em giúp em hoàn thành luận văn
  đúng thời hạn quy định của nhà trường.
  Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung
  người đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
  Em xin chân thành cảm ơn !
  Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015
  Tác giả


  Dương Thị Hà


  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ . vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của đề tài . 3
  5. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG
  NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG . 5
  1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng 5
  1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực 5
  1.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngân
  hàng trong giai đoạn hiện nay . 9
  1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng 12
  1.1.4. Yêu cầu của nguồn nhân lực làm việc trong ngân hàng . 15
  1.2.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở một số ngân
  hàng trong nước và bài học đối với BIDV chi nhánh Bắc Kạn 28
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 35
  2.2. Chọn địa điểm nghiên cứu . 35
  2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 36
  2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu . 37
  2.3.3. Phương pháp phân tích số liệu 38


  iv
  2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 38
  Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH
  BẮC KẠN . 41
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của BIDV chi nhánh Bắc Kạn 44
  3.1.3. Tình hình hoạt động của BIDV chi nhánh Bắc Kạn . 48
  3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn . 51
  3.2.1. Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực 51
  3.2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn 58
  3.2.3. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn . 67
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
  TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN 71
  4.1. Chiến lược phát triển của BIDV và BIDV chi nhánh Bắc Kạn giai
  đoạn 2015 – 2020 71
  4.1.1. Chiến lược phát triển của BIDV . 71
  4.1.2. Chiến lược phát triển của BIDV chi nhánh Bắc Kạn 73
  4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại
  BIDV chi nhánh Bắc Kạn . 76
  4.2.1. Tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong Chi nhánh, tạo
  động lực cho người lao động 76
  4.2.3. Xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại
  BIDV chi nhánh Bắc Kạn đến năm 2020 . 80
  4.2.4. Sử dụng công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82
  KẾT LUẬN 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85
  PHỤ LỤC 86  v
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ
  1 CNH Công nghiệp hóa
  2 BHXH Bảo hiểm xã hội
  3 BIDV
  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam
  4 ĐVT Đơn vị tính
  5 HĐH Hiện đại hóa
  6 HĐQT Hội đồng quản trị
  7 LĐ Lao động
  8 NHNN Ngân hàng nhà nước
  9 NQ Nghị quyết
  10 TCKT Tổ chức kinh tế
  11 THCN Trung học chuyên nghiệp
  12 THCS Trung học cơ sở
  13 TMCP Thương mại cổ phần  vi
  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của BIDV chi nhánh Bắc Kạn 45
  Bảng 3.1: Tình hình hoạt động của BIDV chi nhánh Bắc Kạn 48
  Bảng 3.2 Tổng số lao động tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn 52
  Bảng 3.3 Cơ cấu lao động theo giới tính tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn . 53
  Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động tại BIDV chi nhánh
  Bắc Kạn . 54
  Bảng 3.5 Cơ cấu lao động theo độ tuổi tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn . 56
  Bảng 3.6 Cơ cấu lao động theo hợp đồng lao động tại BIDV chi nhánh
  Bắc Kạn . 57
  Bảng 3.7 Trình độ chuyên môn của cán bộ công chức tại BIDV chi
  nhánh Bắc Kạn 58
  Bảng 3.8 Chuyên ngành đào tạo của cán bộ công chức tại BIDV chi
  nhánh Bắc Kạn 60
  Bảng 3.9 Trình độ lý luận chính trị của cán bộ công chức tại BIDV chi
  nhánh Bắc Kạn 61
  Bảng 3.10 Trình độ ngoại ngữ của cán bộ công chức tại BIDV chi nhánh
  Bắc Kạn . 62
  Bảng 3.11 Trình độ tin học của cán bộ công chức tại BIDV chi nhánh
  Bắc Kạn . 63
  Bảng 3.12 Tình trạng sức khỏe cán bộ công chức tại BIDV chi nhánh
  Bắc Kạn . 64
  Bảng 3.13. Kết quả đánh giá cán bộ công chức tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn 65
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại và diễn ra mạnh
  mẽ trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, song song với việc vươn ra thị trường thế
  giới, Việt Nam cũng phải mở cửa thị trường trong nước, trong đó có lĩnh vực
  Tài chính - Ngân hàng. Thị trường trong nước không còn mức bảo hộ cao như
  trước, các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu và cạnh tranh
  ngay tại sân nhà. Trong bối cảnh chung đó, với vai trò là huyết mạch của nền
  kinh tế, các ngân hàng Việt Nam phải chủ động nhận thức và sẵn sàng tham
  gia vào quá trình hội nhập và cạnh tranh. Trong các yếu tố mang tính quyết
  định cấu thành hoạt động của ngân hàng như: vốn, trụ sở làm việc, trang thiết
  bị, nhân lực và môi trường thì nhân lực là yếu tố quyết định nhất. Đặc biệt,
  trong một ngành kinh tế phát triển nhờ quy mô và tri thức như ngân hàng thì
  nguồn nhân lực chất lượng cao lại càng có vai trò quan trọng.
  Được thành lập năm 1997, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Kạn hoạt động trong một môi
  trường hết sức khó khăn và nhỏ bé. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên trẻ,
  năng động, được đào tạo cơ bản, cùng với hệ thống công nghệ hiện đại, BIDV
  chi nhánh Bắc Kạn đã ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, nâng cao uy tín và
  vị thế của ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực đầu tư và phát triển góp phần
  nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu BIDV trên địa bàn. Thị phần hoạt động
  của BIDV chi nhánh Bắc Kạn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2012
  đến năm 2014 không có sự biến động lớn, BIDV Bắc Kạn đã duy trì mức dư
  nợ tín dụng từ 32 - 35%. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn
  chế. Dư nợ tín dụng tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng chưa ổn định, mức
  tăng ngày càng có xu hướng giảm xuống so với năm trước. Mức độ đáp ứng
  vốn huy động cho nhu cầu sử dụng vốn chỉ đạt hơn 50%. Do nhiều yếu tố
  khách quan và chủ quan, chất lượng nguồn nhân lực của BIDV chi nhánh Bắc


  2
  Kạn chưa cao. Xem xét về năng lực thực thi nhiệm vụ thì chưa đáp ứng yêu
  cầu và gặp nhiều khó khăn khi môi trường hoạt động của thị trường tài chính
  nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng có nhiều biến động. Điều đó đã đặt
  ra yêu cầu cấp thiết cho hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của
  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc
  Kạn là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu trong
  thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam giao.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài "Nâng cao chất lượng
  nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn" làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc
  Kạn giai đoạn 2012-2014, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất
  lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn trong điều kiện hội nhập
  kinh tế quốc tế.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá và luận giải những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân
  lực, chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng.
  - kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực c
  rút ra bài học cho BIDV chi nhánh Bắc Kạn.
  - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn
  những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và
  nguyên nhân của những hạn chế đó.
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn trong thời gian tới.


  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV
  chi nhánh Bắc Kạn.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: trong phạm vi của luận văn này, tác giả đề cập
  đến vấn đề chất lượng nguồn nhân lực của BIDV chi nhánh Bắc Kạn chủ yếu
  dựa trên việc tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá cơ cấu, số lượng và các tiêu chí
  phản ánh chất lượng hiện tại nguồn nhân lực cùng những chính sách ảnh
  hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng
  cao chất lượng nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh Bắc Kạn.
  - Phạm vi về không gian: Luận văn được nghiên cứu tại BIDV chi
  nhánh Bắc Kạn.
  - Phạm vi về thời gian: số liệu trong luận văn lấy từ năm 2012 đến 2014.
  4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của đề tài
  4.1. Ý nghĩa khoa học
  Việc nghiên cứu thực trạng vấn đề nâng cao nguồn nhân lực tại BIDV
  chi nhánh Bắc Kạn sẽ giúp Tác giả đưa ra những thành tựu đã đạt được,
  những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của các hạn chế đó. Từ đó tác giả
  sẽ có những đề xuất với Ban Giám đốc BIDV chi nhánh Bắc Kạn một số giải
  pháp chính để Ban Giám đốc Chi nhánh có thể áp dụng vào thực tế của Chi
  nhánh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh.
  4.2. Đóng góp của đề tài
  - Đưa ra cách nhìn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo quan
  điểm tổng thể, thống nhất.
  - Đúc rút kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực của một số ngân
  hàng tiêu biểu.
  - Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của BIDV chi nhánh
  Bắc Kạn từ năm 2012-2014.


  4
  - Đề xuất định hướng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
  nhân lực của BIDV chi nhánh Bắc Kạn nhằm đáp ứng các yêu cầu cho chiến
  lược phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam đến năm 2020.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn bao gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực
  trong ngân hàng.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng
  Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn.
  Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân
  lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi
  nhánh Bắc Kạn.

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhành Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhành Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status