Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Tâm lý Giáo dục,
  khoa Sau đại học, các thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
  Nguyên, đã nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình
  học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa học tại trường.
  Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Trịnh Ngọc Thạch
  đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình hình thành và hoàn chỉnh
  luận văn.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở GD&ĐT Tuyên Quang, phòng GD&ĐT
  huyện Chiêm Hóa, Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên dạy Toán ở các
  trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
  đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập
  và nghiên cứu để luận văn được hoàn thành.
  Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng
  nghiệp đã động viên, khuyến khích tôi trong thời gian học tập và nghiên
  cứu làm luận văn.
  Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
  Tác giả  Dương Cảnh Tiệp
  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  4. Giả thuyết khoa học . 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY
  HỌC MÔN TOÁN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN
  NĂNG LỰC 5
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 7
  1.2.1. Năng lực . 7
  1.2.2. Tiếp cận năng lực 10
  1.3. Hoạt động dạy học môn toán ở trường THCS theo tiếp cận năng lực . 11
  1.3.1. Vị trí, vai trò môn Toán trong nhà trường phổ thông nói chung
  và trường THCS nói riêng . 11
  1.3.2. Mục tiêu của môn Toán trong nhà trường phổ thông và mục tiêu
  cụ thể đối với cấp THCS . 12
  1.3.3. Cấu trúc nội dung, phân phối chương trình môn Toán cấp THCS . 13 iv
  1.3.4. Hoạt động dạy học môn Toán cấp THCS theo tiếp cận năng lực . 15
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở
  trường THCS theo tiếp cận năng lực . 20
  1.4.1. Mục tiêu và nội dung chương trình môn Toán THCS 20
  1.4.2. Cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên Toán ở trường THCS 21
  1.4.3. Đối tượng tuyển sinh . 21
  1.4.4. Cơ sở vật chất và phương tiện dạy học Toán 22
  1.4.5. Môi trường quản lý hoạt động dạy học môn Toán 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN
  TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN
  QUANG TỪ GÓC ĐỘ TIẾP CẬN NĂNG LỰC . 25
  2.1. Thực trạng hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân
  tộc bán trú THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp
  cận năng lực . 25
  2.1.1. Thực trạng hoạt động giảng dạy của giáo viên . 26
  2.2.2. Thực trạng về hoạt động học tập của học sinh 33
  2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy và học môn Toán ở các trường
  phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
  từ góc độ tiếp cận năng lực 36
  2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý về việc quản lý hiệu
  quả hoạt động dạy học . 36
  2.2.2. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên 37
  2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh 47
  2.2.4. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất và phương tiện dạy học Toán . 50
  2.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở
  các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
  Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận năng lực . 52 v
  2.3.1. Ưu điểm . 52
  2.3.2. Tồn tại 53
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 54
  Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN
  TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
  TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN
  QUANG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC . 55
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 55
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 55
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 55
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ . 56
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả . 56
  3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường
  phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
  theo tiếp cận năng lực 57
  3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường quản lý việc thực hiện nội dung
  chương trình môn Toán đáp ứng mục tiêu môn học nói riêng và mục tiêu
  cấp học nói chung 57
  3.2.2. Biện pháp 2: Thường xuyên chỉ đạo việc nâng cao năng lực dạy
  học cho đội ngũ giáo viên môn Toán 59
  3.2.3. Biện pháp 3: Thường xuyên chỉ đạo việc bồi dưỡng động cơ
  thái độ học tập, các kỹ năng học tập, phương pháp tự học cho học sinh 61
  3.2.4. Biện pháp 4: Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất
  lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh . 65
  3.2.5. Biện pháp 5: Quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương
  tiện dạy học và tăng cường ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại vào
  dạy học môn Toán . 69
  3.2.6. Biện pháp 6: Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành
  mạnh có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường nói
  chung và hoạt động dạy học bộ môn Toán nói riêng 71 vi
  3.3. Mối quan hệ của các biện pháp 72
  3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 73
  3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 73
  3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm . 73
  3.4.3. Nội dung và kết quả khảo nghiệm . 73
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 77
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78
  1. Kết luận 78
  2. Khuyến nghị . 79
  2.1. Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở GD&ĐT Tuyên Quang . 79
  2.2. Đối với UBND huyện Chiêm Hóa, Phòng GD&ĐT Chiêm Hóa 79
  2.3. Đối với cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên bộ môn Toán ở các
  trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
  Tuyên Quang . 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  PHỤ LỤC iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CBQL : Cán bộ quản lý
  CNTT : Công nghệ thông tin
  CSVC : Cơ sở vật chất
  GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo
  HĐNGLL : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
  GV : Giáo viên
  HS : Học sinh
  NVSP : Nghiệp vụ sư phạm
  Nxb : Nhà xuất bản
  PPDH : Phương pháp dạy học
  PPHT : Phương pháp học tập
  PTDH : Phương tiện dạy học
  PTDTBT : Phổ thông dân tộc bán trú
  QLGD : Quản lý giáo dục
  SGK : Sách giáo khoa
  TB : Trung bình
  TĐCM : Trình độ chuyên môn
  THCN : Trung học chuyên nghiệp
  THCS : Trung học cơ sở
  THPT : Trung học phổ thông
  UBND : Ủy ban nhân dân
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ

  Bảng 1.1. Chương trình Toán THCS . 14
  Bảng 2.1: Số liệu giáo viên dạy môn Toán và trình độ đào tạo 25
  Bảng 2.2: Cơ cấu theo độ tuổi và thâm niên giảng dạy của đội ngũ giáo
  viên Toán ở các trường PTDTBT THCS năm học 2013 - 2014 . 26
  Bảng 2.3: Kết quả khảo sát thực trạng về TĐCM, NVSP của giáo viên
  đáp ứng yêu cầu hiện nay của hoạt động giảng dạy môn Toán 27
  Bảng 2.4: Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ giáo viên thực hiện các
  nội dung hoạt động dạy học 28
  Bảng 2.5: Kết quả khảo sát thực trạng sử dụng PPDH và PTDH Toán
  trong hoạt động giảng dạy của giáo viên 32
  Bảng 2.6: Kết quả khảo sát thực trạng về mức độ học sinh thực hiện các
  nội dung hoạt động học tập . 35
  Bảng 2.7: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý phân công giảng dạy cho
  giáo viên . 37
  Bảng 2.8: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý việc thực hiện nội dung
  chương trình môn Toán THCS 39
  Bảng 2.9: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý việc chuẩn bị lên lớp của
  giáo viên 40
  Bảng 2.10: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý việc lên lớp của giáo
  viên 42
  Bảng 2.11: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dự giờ và
  kiểm tra chuyên môn . 43
  Bảng 2.12: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh
  giá kết quả học tập của học sinh 44
  Bảng 2.13: Kết quả khảo sát thực trạng thực hiện quy định về hồ sơ
  chuyên môn của giáo viên . 46 vi
  Bảng 2.14: Kết quả khảo sát thực trạng thực quản lý công tác bồi dưỡng
  giáo viên 47
  Bảng 2.15: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động học tập của
  học sinh 48
  Bảng 2.16: Kết quả khảo sát thực trạng quản lý CSVC và PTDH Toán 50
  Bảng 3.1: Kết quả ý kiến đánh giá về tính cần thiết của các biện pháp 74
  Bảng 3.2: Kết quả ý kiến đánh giá tính khả thi của các biện pháp . 75

  Biểu đồ 3.1. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 88  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong thời đại ngày nay, chiến lược phát triển nhanh, bền vững nhất đối với
  mỗi Quốc gia đó là phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), tạo tiền đề quan trọng
  cho việc phát triển nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước. Việt Nam trong giai đoạn
  hiện nay với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh, mạnh, có phạm vi
  ảnh hưởng rộng lớn trên cả nước, trên tất cả các lĩnh vực. Đảng và Nhà nước ta hết
  sức chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
  Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Giáo dục và đào tạo
  cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Phát triển giáo dục là nền tảng,
  nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng
  trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
  Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban bí thư Trung ương
  Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
  quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về
  cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương
  tâm, tay nghề nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa đất nước”.[1]
  Mặc dù đã đạt được các thành tựu trên hệ thống Giáo dục và Đào tạo nước ta
  vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập so với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa VIII đã
  khẳng định: “Giáo dục nước ta vẫn còn nhiều yếu kém bất cập cả về quy mô lẫn cơ
  cấu và nhất là chất lượng ít hiệu quả, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao về
  nhân lực và công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để giải
  quyết mâu thuẫn trên đòi hỏi chúng ta phải thay đổi quan niệm, nhận thức về giáo
  dục, phải hướng tới chất lượng giáo dục, điều đó đồng nghĩa với việc phải chú trọng
  nâng cao có hiệu quả hoạt động dạy học trong các nhà trường.
  Trong thời gian gần đây, các nhà khoa học và nhà quản lý đang trao đổi rất
  nhiều xung quanh vấn đề tìm hướng tiếp cận mới trong việc xây dựng, đổi mới
  chương trình giáo dục. Quốc hội đã ban hành nghị quyết về đổi mới chương trình 2
  giáo dục phổ thông, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới chương trình giáo dục theo
  hướng tập trung nhiều hơn vào bồi dưỡng năng lực, hạn chế trang bị kiến thức hàn
  lâm. Tiếp cận năng lực trong Giáo dục và Đào tạo là hướng tiếp cận được nhiều nhà
  nghiên cứu giáo dục quan tâm bởi hệ thống lý luận về Giáo dục và Đào tạo theo tiếp
  cận năng lực và thực tiễn giáo dục của nhiều Quốc gia trên thế giới đã khẳng định đây
  là hướng tiếp cận có thể đảm bảo đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao thúc
  đẩy sự phát triển của xã hội.
  Giáo dục trung học cơ sở (THCS) là một trong những cấp học của giáo dục
  phổ thông trong hệ thống giáo dục của nước ta, cấp THCS là cấp học cơ bản, là giai
  đoạn trung gian giữa Tiểu học và trung học phổ thông (THPT). Ở giai đoạn này, học
  sinh được cung cấp kiến thức cơ bản nhất, giáo dục và hình thành nhân cách, gắn với
  tâm sinh lý của lứa tuổi này cũng nhiều biến động. Như vậy, hoạt động dạy học ở các
  trường THCS là vô cùng quan trọng, là cơ sở cho các cấp học, bậc học cao hơn.
  Những năm gần đây sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Chiêm Hóa, tỉnh
  Tuyên Quang nói chung và các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS
  nói riêng đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, cơ bản và sâu sắc. Bên cạnh những thành tựu
  cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém nhiều mặt, trong đó nguyên nhân cơ bản
  là những hạn chế về quản lý nhà trường nói chung và quản lý hoạt động dạy học nói
  riêng, không theo kịp thực tiễn phát triển giáo dục của đất nước.
  Môn Toán là môn học quan trọng ở trường THCS, môn học có số tiết nhiều nhất
  trong tuần. Công tác quản lý chất lượng dạy học nói chung, quản lý chất lượng dạy học
  môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
  Quang đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế,
  làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý chất lượng dạy học môn Toán nhằm
  tìm ra các biện pháp quản lý chất lượng dạy học bộ môn này là vấn đề cấp thiết.
  Từ lý luận và thực tiễn cho thấy việc quản lý hoạt động dạy và học môn Toán của
  các trường THCS trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nói chung và ở các
  trường phổ thông dân tộc bán trú THCS nói riêng là rất cần thiết. Xuất phát từ những lý
  do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn
  Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
  Quang theo tiếp cận năng lực” nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
  trung học cơ sở nói riêng, giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang nói chung. 3
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học bộ môn Toán ở
  các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
  theo tiếp cận năng lực.
  3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường THCS.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở
  các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
  theo tiếp cận năng lực.
  4. Giả thuyết khoa học
  Chất lượng dạy học môn Toán của giáo viên và học sinh các trường phổ thông
  dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang hiện nay chưa đồng đều,
  còn nhiều bất cập. Nếu xây dựng và áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học
  theo tiếp cận năng lực một cách sáng tạo, khoa học đồng bộ, khả thi và hiệu quả sẽ
  góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở các trường.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học, quản lý hoạt động dạy học
  môn Toán cấp THCS theo tiếp cận năng lực.
  5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, quản lý
  hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện
  Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận năng lực.
  5.3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã tìm hiểu đề xuất các biện pháp quản lý
  hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện
  Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực.
  6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đề tài 03 trường phổ thông
  dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
  Thời gian lấy số liệu nghiên cứu: trong ba năm học 2011-2012; 2012-2013 và
  2013-2014.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Nghiên cứu tài liệu, các văn bản Nhà nước, Nghị quyết của Đảng về quản lý
  Giáo dục và quản lý dạy học ở trường phổ thông. 4
  - Tham khảo một số công trình nghiên cứu, các sách báo có liên quan đến đề tài.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: gồm phiếu dành cho cán bộ quản
  lý; dành cho giáo viên; dành cho học sinh nhằm thu thập thông tin về thực trạng quản
  lý dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm
  Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận năng lực.
  7.2.2. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: tham khảo các bản báo cáo
  tổng kết năm học, kế hoạch năm học của các trường, ngành và một số báo cáo hội thảo
  về công tác chuyên môn nhằm tổng kết các kinh nghiệm quản lý dạy học bộ môn Toán.
  7.2.3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: gặp gỡ, trực tiếp trao đổi, tọa đàm
  hoặc thảo luận qua email với những chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục ở các cấp
  trong tỉnh và ngoài tỉnh Tuyên Quang.
  7.2.4. Phương pháp khảo nghiệm: về tính cần thiết, khả thi của các biện pháp
  được đưa ra trong luận văn.
  7.3. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ
  7.3.1. Phương pháp xử lý số liệu thống kê.
  7.3.2. Phương pháp so sánh để xử lý các kết quả nghiên cứu.
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,
  nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Toán cấp Trung
  học cơ sở theo tiếp cận năng lực.
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ
  thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận
  năng lực.
  Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường
  phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp
  cận năng lực.

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status