Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của Liên Hợp quốc Tác động và việc tổ chức thực hiện ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của Liên Hợp quốc Tác động và việc tổ chức thực hiện ở Việt Nam

  MỤC LỤC


  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục bảng, biểu


  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ TOÀN THỂ VỀ QUYỀN CON
  NGƯỜI CỦA LIÊN HỢP QUỐC 7
  1.1. Một số khái niệm cơ bản . 7
  1.1.1. Quyền con người 7
  1.1.2. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Liên hợp quốc 9
  1.1.3. Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể 13
  1.2. Sự ra đời, tiến trình, mục đích của cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể . 14
  1.2.1. Sự ra đời của cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể . 14
  1.2.2. Tiến trình thực hiện . 15
  1.2.3. Mục đích của của cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể . 17
  1.3. Tổ chức thực hiện Cơ chế báo cáo đánh giá định kỳ toàn thể 18
  1.3.1. Về chủ thể tiến hành 18
  1.3.2. Về việc đánh giá 18
  1.3.3. Về sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ 20
  1.3.4. Về việc xem xét của các quốc gia . 20
  1.3.5. Về trách nhiệm của các quốc gia với các khuyến nghị . 22
  1.4. Nội dung và những yêu cầu chính của cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể 22
  1.4.1. Cơ sở, nguyên tắc và mục tiêu 22
  1.4.2. Chu kỳ, trình tự đánh giá . 23
  1.4.3. Một số đánh giá về quá trình thực thi trên thế giới . 27Chương 2: VIỆT NAM VÀ CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ TOÀN THỂ
  VỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA LIÊN HỢP QUỐC 29
  2.1. Khái quát quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam
  về quyền con người 29
  2.2. Tổ chức và thực hiện cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể chu kỳ I ở
  Việt Nam . 42
  2.2.1. Xây dựng và bảo vệ báo cáo đánh giá định kỳ toàn thể của Việt Nam
  năm 2009 . 42
  2.2.2. Thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế báo cáo đánh giá định kỳ toàn
  thể của Việt Nam . 45
  2.3. Nhận xét về việc tổ chức, thực hiện cơ chế báo cáo đánh giá định kỳ
  toàn thể Chu kỳ I của Việt Nam . 64
  2.3.1. Những ưu điểm 64
  2.3.2. Hạn chế và bài học kinh nghiệm . 67

  Chương 3: HOÀN THIỆN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ CHẾ ĐÁNH
  GIÁ ĐỊNH KỲ TOÀN THỂ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA LIÊN
  HỢP QUỐC Ở VIỆT NAM 70
  3.1. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện cơ chế đánh giá
  định kỳ toàn thể tại Việt Nam 70
  3.1.1. Về thuận lợi . 70
  3.1.2. Về khó khăn 73
  3.2. Công tác chuẩn bị báo cáo đánh giá định kỳ toàn thể chu kỳ II của
  Việt Nam . 78
  3.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể tại Việt Nam . 82
  3.3.1. Việc tổ chức soạn thảo báo cáo . 82
  3.3.2. Về chuẩn bị bảo vệ báo cáo . 83
  3.3.3. Tổ chức thực thi các khuyến nghị . 85

  KẾT LUẬN 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  AICHR Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người
  ASEM Diễn đàn hợp tác Á–Âu
  BCVĐB Báo cáo viên đặc biệt về các vấn đề quyền con người của
  Liên Hợp quốc
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  TBCN Tư bản chủ nghĩa
  EU Liên minh Châu Âu
  ECOSOC Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp quốc
  ICCPR Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966
  ICESCR Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội năm 1966
  ILO Tổ chức Lao động quốc tế
  TANDTC Tòa án nhân dân tối cao
  VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  UDHR Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người năm 1948
  UPR Cơ chế Đánh giá Định kỳ toàn thể về quyền con người của
  Liên hợp quốc
  UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp quốc
  UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc
  UNICEF Quỹ nhi đồng của Liên Hợp quốc
  UNHRC Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc
  UNCHR Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc
  OHCHR Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp quốc
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU

  Bảng 1.1: Các giai đoạn của quá trình báo cáo quốc gia UPR 25
  Biểu đồ 2.1: Các nhóm khuyến nghị về Báo cáo UPR của Việt Nam Chu kỳ I 46

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng con
  người, xác định con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát
  triển kinh tế - xã hội, đồng thời luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc
  đẩy các quyền con người. Điều này thể hiện ở việc Đảng và Nhà nước rất chú
  trọng thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu tăng trưởng
  kinh tế, đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người
  dân; đồng thời coi trọng việc phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp
  quyền, thúc đẩy công bằng và an sinh xã hội . Trong báo cáo của mình trước
  nhóm làm việc của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc theo Cơ chế đánh
  giá định kỳ toàn thể (UPR) của Liên Hợp quốc về tình hình bảo vệ, thúc đẩy
  quyền con người ở các quốc gia thành viên (ngày 8 tháng 5 năm 2009), Chính
  phủ Việt Nam đã nhấn mạnh rằng con người là trung tâm của các chiến lược
  phát triển quốc gia, Việt Nam coi trọng Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể và
  nghiêm túc chuẩn bị báo cáo theo cơ chế này, coi đây không chỉ là việc thực
  hiện nghĩa vụ của nước thành viên Liên Hợp quốc, tăng cường hợp tác quốc
  tế trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền mà còn là cơ hội để các cơ quan, tổ
  chức và đại diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam xem xét toàn diện các chính
  sách, luật pháp và thực tiễn đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam.
  Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nghĩa vụ thành viên báo cáo đánh
  giá định kỳ toàn thể về quyền con người ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, thể
  hiện ở sự lúng túng, chồng chéo giữa các cơ quan, ban ngành, lĩnh vực
  trong bộ máy nhà nước.
  Kể từ khi bắt đầu xây dựng quy trình Đánh giá định kỳ toàn thể về
  quyền con người năm 2006, tất cả các quốc gia đã đã kết thúc Chu kỳ kiểm

  2
  điểm thứ nhất và bắt đầu khởi động Chu kỳ kiểm điểm lần thứ hai từ năm
  2012. Đến nay, Chính phủ Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho việc thực hiện bảo
  vệ Báo cáo kiểm điểm Định kỳ toàn thể nhóm công tác chu kỳ II, dự kiến vào
  tháng 1 năm 2014.
  Trong bối cảnh trên, việc nghiên cứu về Cơ chế Đánh giá Định kỳ
  toàn thể của Liên Hợp quốc về quyền con người, từ đó đề xuất những giải
  pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức, thực hiện cơ chế này tại Việt Nam là
  rất cần thiết.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người là một thủ
  tục mới được Liên Hợp quốc thiết lập, do Hội đồng nhân quyền (HRC) thực
  hiện, nhằm kiểm điểm việc thực hiện tổng thể các quyền con người ở mỗi
  quốc gia thành viên Liên Hợp quốc.
  Ở Việt Nam, việc nghiên cứu về quyền con người và Cơ chế UPR đã
  được một số chuyên gia đề cập dưới các góc độ và ở những phạm vi khác
  nhau. Một số công trình tiêu biểu có thể kể như: Bộ sách về quyền con người
  được triển khai trong khuôn khổ dự án “Diễn đàn giáo dục về quyền con
  người” do PGS.TS Võ Khánh Vinh là chủ biên; “Giáo trình Lý luận và Pháp
  luật về quyền con người” do GS.TS Nguyễn Đăng Dung, TS Vũ Công Giao
  và Ths. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên; cuốn “Luật Nhân quyền quốc tế-
  Những vấn đề cơ bản” do TS Vũ Công Giao và Ths. Lã Khánh Tùng biên
  soạn (Sách tham khảo); Bài viết của GS.TS Trần Ngọc Đường với nhan đề
  “Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp
  luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị”; Bài viết “Việt
  Nam với việc tham gia các công ước quốc tế về quyền con người” của
  PGS.TS Tường Duy Kiên
  Ngoài ra, quyền con người và Cơ chế UPR còn được đề cập tới trong

  3
  các bài tham luận trình bày tại các hội thảo trong nước và quốc tế được tổ
  chức tại Việt Nam với sự tài trợ của Đại sứ quán Na Uy, Đại sứ quán Thụy
  Sỹ, Đại sứ quán Úc, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt
  Nam như hai hội thảo quốc tế vào năm 2008 và năm 2011 về “Nâng cao năng
  lực thực thi các công ước nhân quyền quốc tế tại Việt Nam” (Dự án 00046998
  do UNDP tại Việt Nam hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam); Hội thảo “Việt Nam
  và các cơ chế của Liên Hợp quốc về quyền con người: Một số hoạt động hợp
  tác quốc tế hiện nay” (tổ chức tháng 1 năm 2010 tại Hà Nội); Hội thảo
  “Các công ước quốc tế về quyền con người và cơ chế thực hiện” (tổ chức
  tháng 12 năm 2010 tại Hà Nội); hội thảo “Vấn đề quyền con người ở Việt
  Nam - Từ góc độ lịch sử, xã hội và chủ trương đường lối của Đảng, tư
  tưởng Hồ Chí Minh” (tổ chức tháng 01 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí
  Minh); Hội thảo “Chu kỳ II của cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể của Hội
  đồng nhân quyền Liên Hợp quốc” (tổ chức ngày 5 tháng 7 năm 2012); các
  hội thảo trong khuôn khổ dự án “Diễn đàn giáo dục về quyền con người”
  của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
  Tuy nhiên, các công trình kể trên chủ yếu mới chỉ liệt kê những vấn
  đề thủ tục của cơ chế UPR, chứ chưa phân tích một cách toàn diện đến các
  vấn đề lý luận, thực tiễn của cơ chế này, đặc biệt là tác động và việc tổ
  chức thực hiện cơ chế này ở Việt Nam. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu về
  cơ chế này là rất cần thiết, đặc biệt sau khi Chính phủ Việt Nam bảo vệ
  Báo cáo UPR lần thứ nhất vào năm 2009 trước Nhóm làm việc của Hội
  đồng nhân quyền của Liên Hợp quốc đã cho thấy nhiều hạn chế về nhận
  thức và công tác tổ chức thực hiện.
  Xuất phát từ những phân tích kể trên, tác giả đã chọn đề tài: “Cơ chế
  đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của Liên Hợp quốc:
  Tác động và việc tổ chức thực hiện ở Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt

  4
  nghiệp, với mong muốn góp phần tìm ra những giải pháp để khắc phục
  những hạn chế, thiếu sót, hoàn thiện cơ chế, chuẩn bị và bảo vệ Báo cáo UPR
  chu kỳ II của Việt Nam.
  3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
  Về mục tiêu, đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và
  những yêu cầu của Cơ chế UPR của Liên Hợp quốc với các quốc gia,
  những tác động của cơ chế này đối với Việt Nam, cũng như thực trạng và
  phương hướng hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện cơ chế quan trọng
  này ở nước ta.
  Để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, đề tài xác định giải quyết
  những nhiệm vụ nghiên cứu sau:
  - Phân tích nguồn gốc, lịch sử hình thành, trình tự, thủ tục và những
  yêu cầu và trách nhiệm của các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc trong việc
  tuân thủ Cơ chế UPR.
  - Phân tích tác động của cơ chế này, đặc biệt là đến việc tăng cường
  năng lực thực thi, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, với Việt Nam.
  - Phân tích đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, bảo vệ Báo cáo UPR
  của Việt Nam năm 2009 và việc tiếp thu, tổ chức thực hiện những khuyến
  nghị của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc sau khi bảo vệ báo cáo.
  - Trên cơ sở những phân tích, đánh giá kể trên, đề xuất những phương
  hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức, thực thi Cơ chế UPR tại Việt
  Nam trong thời gian tới.
  4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  Về đối tượng, luận văn tập trung nghiên cứu Cơ chế đánh giá định
  kỳ toàn thể về quyền con người – một trong những cơ chế bảo vệ và thúc
  đẩy nhân quyền của Liên Hợp quốc và việc tổ chức thực hiện cơ chế này
  ở Việt Nam.

  5
  Về phạm vi, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu Cơ chế UPR mà
  không đề cập đến các cơ chế khác về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
  của Liên Hợp quốc. Thêm vào đó, luận văn chỉ tập trung vào việc thực thi
  cơ chế này ở Việt Nam, không mở rộng phạm vi khảo sát tới các quốc gia
  khác trên thế giới. Về việc thực hiện cơ chế này ở Việt Nam, đề tài chỉ tập
  trung vào việc chuẩn bị báo cáo UPR của Việt Nam trong khoảng thời gian
  từ năm 2009 đến nay.
  Về phương pháp luận, luận văn được thực hiện trên cơ sở áp dụng các
  phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác –
  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước
  Việt Nam về nhân quyền. Để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, luận
  văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm: Phân tích, tổng
  hợp, thống kê, so sánh, .
  5. Tính mới và những đóng góp của đề tài
  Luận văn là một công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu
  về Cơ chế UPR và việc thực hiện cơ chế này ở Việt Nam. Vì vậy, nó cung cấp
  một lượng kiến thức, thông tin tương đối đầy đủ, cũng như những đánh giá và
  khuyến nghị mang tính hệ thống về vấn đề, điều mà còn thiếu trong các công
  trình nghiên cứu về quyền con người hiện có ở nước ta.
  Luận văn được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị xây
  dựng và bảo vệ Báo cáo UPR chu kỳ II, vì vậy, nó có tác dụng trực tiếp trong
  việc hoàn thiện việc tổ chức thực hiện báo cáo quan trọng này.
  Ngoài ra, với nội dung như nêu trên, luận văn còn có thể được sử dụng
  làm tài liệu tham khảo phục vụ việc thực hiện các khuyến nghị kèm theo báo
  cáo UPR chu kỳ II của các cơ quan nhà nước, cũng như cho hoạt động nghiên
  cứu, giảng dạy môn luật nhân quyền ở Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
  và các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam. 6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn
  gồm 3 chương như sau:
  - Chương 1: Cơ chế Đánh giá Định kỳ toàn thể về quyền con người của
  Liên Hợp quốc
  - Chương 2: Thực tế tổ chức thực hiện Cơ chế đánh giá Định kỳ toàn
  thể về quyền con người của Liên Hợp quốc ở Việt Nam
  - Chương 3: Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện Cơ chế Đánh giá Định
  kỳ toàn thể về quyền con người của Liên Hợp quốc ở Việt Nam.

  Xem Thêm: Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của Liên Hợp quốc Tác động và việc tổ chức thực hiện ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (UPR) về quyền con người của Liên Hợp quốc Tác động và việc tổ chức thực hiện ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status