Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các hình thức nô lệ hiện đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các hình thức nô lệ hiện đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt

  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC HÌNH THỨC NÔ LỆ
  HIỆN ĐẠI . 5
  1.1. Chế độ nô lệ 5
  1.1.1. Nguồn gốc và lịch sử của chế độ nô lệ 5
  1.1.2. Khái niệm ”Nô lệ” 8
  1.2. Các hình thức Nô lệ hiện đại . 10
  1.2.1. Buôn bán người 10
  1.2.2. Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc . 14
  1.2.3. Lao động trẻ em và các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất . 22

  Chương 2: CÁC HÌNH THỨC NÔ LỆ HIỆN ĐẠI VÀ VIỆC BẢO ĐẢM
  QUYỀN CON NGƯỜI 30
  2.1. Những thách thức của chế độ nô lệ hiện đại đối với việc bảo đảm
  quyền con người . 30
  2.2. Các chủ thể chịu trách nhiệm ngăn chặn và xóa bỏ các hình thức
  nô lệ hiện đại . 33
  2.3. Các văn kiện quốc tế cơ bản ngăn cấm các hình thức nô lệ hiện đại 37
  2.3.1. Bộ luật nhân quyền quốc tế và một số công ước về xóa bỏ chế độ nô lệ 37
  2.3.2. Các văn kiện quốc tế về phòng chống mua bán người 40
  2.3.3. Các văn kiện phòng chống lao động cưỡng bức 44
  2.3.4. Các văn kiện phòng chống lao động trẻ em . 472.4. Các chương trình hành động nhằm xóa bỏ các hình thức nô lệ
  hiện đại 49
  2.4.1. Kế hoạch hành động toàn cầu chống nạn buôn bán người của Liên
  Hợp Quốc . 49
  2.4.2. Chương trình hành động đặc biệt chống Lao động cưỡng bức của
  ILO (SAP-FL) . 51

  Chương 3: NGĂN CHẶN VÀ XÓA BỎ CÁC HÌNH THỨC NÔ LỆ HIỆN
  ĐẠI Ở VIỆT NAM . 53
  3.1. Thực trạng các hình thức nô lệ hiện đại ở Việt Nam 53
  3.1.1. Các đối tượng có nguy cơ cao và phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm . 53
  3.1.2. Diễn biến của các hình thức nô lệ hiện đại 54
  3.1.3. Nguyên nhân 60
  3.2. Chính sách và pháp luật Việt Nam về đấu tranh phòng, chống các
  hình thức nô lệ hiện đại . 64
  3.2.1. Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai
  đoạn 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg
  ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ) . 68
  3.2.2. Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi năm 2009 . 69
  3.2.3. Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung 2012) và Luật Công đoàn (sửa đổi 2012) 72
  3.2.4. Luật phòng chống mua bán người 2011 . 73
  3.2.5. Luật bảo vệ giáo dục và chăm sóc trẻ em 2004 . 78
  3.3. Phương hướng ngăn chặn và xóa bỏ các hình thức nô lệ hiện đại ở
  Việt Nam 79
  3.3.1. Đẩy mạnh Tăng cường việc xây dựng và hoàn thiện khung chính sách
  và pháp luật sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật 79
  3.3.2. Tăng cường việc bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn bán người . 81
  3.3.3. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống lao động cưỡng bức . 83
  3.3.4. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống lao động trẻ em 843.3.5. Tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quyền
  con người 86
  3.3.6. Tăng cường năng lực thực thi pháp luật về phòng, chống các hình thức
  nô lệ hiện đại 87
  3.3.7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các hình
  thức nô lệ hiện đại 88

  KẾT LUẬN 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  UNODC United Nations Office on Drugs and
  Crime
  Văn phòng Liên Hợp Quốc về
  ma túy và tội phạm
  ILO International Labour Organization Tổ chức Lao động Quốc tế
  UDHR Universal Declaration of Human
  Rights
  Tuyên ngôn quốc tế về nhân
  quyền
  ICCPR International Covenant on Civil and
  Political Rights
  Công ước quốc tế về các quyền
  Dân sự Chính trị
  ICESCR International Covenant on Economic,
  Social and Cultural Rights
  Công ước quốc tế về các quyền
  Kinh tế, Xã hội, Văn hóa
  UNIAP United Nation Inter-Agency Project
  on Human Trafficking in the Greater
  Mekong Sub-Region
  Dự án Liên minh các tổ chức
  Liên Hợp Quốc về phòng chống
  Buôn bán Người khu vực Tiểu
  vùng sông Mê Kông
  AAT Liên minh phòng chống mua
  bán người
  KSMSHGĐ Khảo sát mức sống hộ gia đình
  LPCMBN Luật Phòng chống Mua bán người

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Về lý thuyết, chế độ nô lệ đã bị xoá bỏ cách đây 150 năm (kể từ khi
  Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln ban hành Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
  năm 1862 – 1863), song tàn dư của nó vẫn tiếp tục tồn tại cho tới hôm nay.
  Theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Nassir Abdulaziz Al-Nasser phát
  biểu nhân Ngày quốc tế tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ nô lệ và buôn bán
  nô lệ xuyên Đại Tây dương (27/3/2012) thì chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ
  vẫn còn tàn dư đến ngày nay và tiếp tục gây ra sự thù hận, phân biệt chủng
  tộc, định kiến, phá hoại các lục địa và các nước, gây bất bình đẳng kinh tế xã
  hội sâu sắc. [19]
  Nô lệ hiện đại đã biến tướng rất nhiều so với chế độ nô lệ hàng trăm
  năm trước đây, dưới các hình thức như phân biệt chủng tộc, buôn bán người,
  bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức, hôn nhân cưỡng bức hay cưỡng bức trẻ
  em vào lính trong các cuộc xung đột vũ trang .đòi hỏi phải có những thay đổi
  trong cách tiếp cận và nhận thức.
  Để loại trừ được các hình thức nô lệ hiện đại, cần có một cuộc đấu
  tranh kiên trì và lâu dài thông qua luật pháp, giáo dục và hợp tác quốc tế
  nhằm tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và cần thiết về nhận thức, thái độ, hành
  động cũng như tập quán của con người. Bên cạnh đó cũng cần phải trừng phạt
  nghiêm khắc tội phạm, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân vô tội giành lại cuộc
  sống và phẩm giá, đảm bảo loại trừ vĩnh viễn mọi hình thức nô lệ.
  Các hình thức nô lệ hiện đại đã manh nha và đang có dấu hiệu gia tăng
  ở Việt Nam đặc biệt là tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em vì mục đích
  cưỡng ép lao động hoặc cưỡng ép tình dục. Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức về
  lĩnh vực này vẫn còn rất mơ hồ và hạn chế, chưa được quan tâm, nghiên cứu
  đúng mức cả dưới góc độ pháp lý cũng như thực tiễn. 2
  Với những lí do trên, tác giả đã chọn đề tài “Các hình thức nô lệ hiện
  đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn” làm đề tài luận văn thạc sĩ của
  mình, với mục đích góp phần khắc phục những hạn chế trong nghiên cứu
  khoa học về bảo đảm cung cấp những kiến thức lý luận chung nhất về vấn đề
  nô lệ hiện đại cũng như thực tiễn đang diễn ra trên thế giới và một phần ở Việt
  Nam. Qua đó, tác giả mong muốn đóng góp công sức vào tiến trình xóa bỏ
  các hình thức nô lệ hiện đại để xây dựng một xã hội văn minh và nhân văn.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Trên thế giới đã có nhiều học giả nghiên cứu về vấn đề nô lệ hiện đại
  với các tác phẩm nổi tiếng như:
  - “Not for Sale: The Return of the Global Slave Trade - and How We
  Can Fight It” - David Batstone;
  - Modern Slavery: The Secret World of 27 Million People” - Kevin
  Bales, Zoe Trodd, Alex Kent Williamson;
  - A Crime So Monstrous: Face-to-Face with Modern-Day Slavery - E.
  Benjamin Skinner
  .
  Tại Việt Nam, “Các hình thức nô lệ hiện đại” nếu xét là một tổng thể
  thì chưa có công trình nghiên cứu nào. Tuy nhiên nếu xét ở từng hình thức cụ
  thể thì đã có một số hội thảo, nghiên cứu khoa học, bài viết học thuật . đề cập
  tới như là vấn đề buôn bán người, lao động trẻ em .Ví dụ như:
  - Hội thảo "Phòng, chống buôn bán người: Viễn cảnh Quốc tế, ASEAN và
  Việt Nam" do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 02/12/2011;
  - Các biện pháp phòng ngừa mua bán người nhìn từ góc độ giới - Tài
  liệu Hội thảo “Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về tư vấn pháp luật và trợ giúp
  pháp lý cho PN” – tác giả Trần Thị Mai Hương, Tổ tư vấn Trung ương Hội
  LHPN Việt Nam; 3
  .
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  3.1. Mục đích: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các
  hình thức nô lệ hiện đại trên thế giới và Việt Nam và đề xuất phương hướng,
  giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả tiến trình xóa bỏ các hình thức
  nô lệ hiện đại ở nước ta.
  3.2. Nhiệm vụ: Để thực hiện được mục đích nói trên, tác giả đã đưa ra
  và giải quyết các nhiệm vụ sau:
  - Nghiên cứu, làm rõ lý luận về các hình thức nô lệ hiện đại tập trung
  vào các hình thức nổi cộm nhất đó là buôn bán người, lao động cưỡng bức,
  lao động trẻ em;
  - Tổng hợp, phân tích khuôn khổ pháp luật nhân quyền quốc tế về
  các hình thức nô lệ hiện đại và những thách thức của chế độ hiện đại với
  việc bảo đảm quyền con người;
  - Đánh giá thực trạng diễn biến của một số hình thức nô lệ hiện đại
  tại Việt Nam; trên cơ sở đó rút ra nguyên nhân của những bất cập trong
  việc xóa bỏ chúng.
  - Tổng hợp, phân tích quan điểm, chính sách, pháp luật liên quan đến
  một số hình thức nô lệ hiện đại ở Việt Nam;
  - Kiến nghị, đề xuất một số giải pháp ngăn chặn và xóa bỏ các hình
  thức nô lệ hiện đại ở Việt Nam.
  4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  - Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện
  chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê Nin, quan điểm, đánh giá của
  cộng đồng quốc tế; đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước ta liên
  quan đến việc xóa bỏ các hình thức nô lệ hiện đại
  - Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phân tích – tổng hợp,
  so sánh, đánh giá để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan. 5. Những nét mới của luận văn
  - Phân tích, làm rõ nhận thức lý luận về các hình thức nô lệ hiện đại –
  vấn đề còn nhiều mới mẻ ở Việt Nam
  - Góp phần làm rõ thực trạng, tính tương thích của pháp luật Việt Nam
  và pháp luật quốc tế về các hình thức nô lệ hiện đại.
  - Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá, luận văn
  cũng đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm xóa bỏ các hình thức nô lệ
  hiện đại ở nước ta.
  6. Kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của luận văn
  Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ góp phần cung cấp những tri thức
  khoa học cơ bản mang tính lý luận về các hình thức nô lệ hiện đại; giúp người
  đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện về khuôn khổ pháp lý quốc tế và Việt Nam
  trong lĩnh vực này.
  Luận văn cũng nêu lên những thực trạng của các hình thức nô lệ hiện
  đại trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó nêu ra một số giải pháp cơ bản để ngăn
  chặn và xóa bỏ chúng.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn
  kết cấu gồm 3 chương như sau:
  - Chương 1: Một số vấn đề chung về các hình thức nô lệ hiện đại
  - Chương 2. Các hình thức nô lệ hiện đại và việc bảo đảm quyền con người
  - Chương 3. Ngăn chặn và xóa bỏ các hình thức nô lệ hiện đại ở Việt Nam

  Xem Thêm: Các hình thức nô lệ hiện đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các hình thức nô lệ hiện đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status