Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiê ̣n luâ ̣n văn tha ̣c sỹ Quản lý kính tế, tôi tâ ̣p trung
  nghiên cứu, hê ̣ thống hoá lý luâ ̣n, thu thâ ̣p số liê ̣u, vâ ̣n du ̣ng lý luâ ̣n vào phân
  tích tình hình và giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra . Với sự nỗ lực ho ̣c tâ ̣p ,
  nghiên cứu , đến nay tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp . Tôi luôn nhâ ̣n
  được sự giúp đỡ chỉ bảo và những góp ý vô cùng quý báu của các thầy cô, các
  đồng nghiê ̣p và ba ̣n bè, sự quan tâm đô ̣ng viên của gia đình đã giúp tôi hoàn
  thành luận văn này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi , các tác
  giả mà tôi đã tham khảo, trích dẫn những nghiên cứu, tư liê ̣u của ho ̣, cũng như
  sự hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, các thành
  viên trong Hô ̣i đồng chấm luâ ̣n văn tốt nghiê ̣p , đă ̣c biê ̣t là sự hướng dẫn , chỉ
  bảo tâ ̣n tình không thể thiếu của giáo viên hướng dẫn là PGS .TS. Phạm Thị
  Hồng Điê ̣p.
  Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu bao gồm nhiều nội dung , thời gian nghiên
  cứu ha ̣n he ̣p cùng với những ha ̣n chế về năng lực bản thân cũng như tài liê ̣ u
  tham khảo, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất đi ̣nh trong luâ ̣n văn.
  Vì vậy, rất mong nhâ ̣n được những ý kiến đóng góp các thầy cô và ba ̣n bè để
  luâ ̣n văn được hoàn thiê ̣n hơn.

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG . ii
  DANH MỤC HÌNH . iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ . 6
  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔ
  CHỨC CÔNG . 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 6
  1.1.1. Các nghiên cứu về nhân lực . 6
  1.1.2. Các nghiên cứu về công tác quản lý nhân lực 7
  1.1.3. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra
  cho đề tài Luận văn . 9
  1.2. Cơ sở lý luận về nhân lực và quản lý nhân lực trong tổ chức công 10
  1.2.1. Một số khái niệm về nhân l ực và quản lý nhân lực trong tổ chức
  công . 10
  1.2.2. Sự cần thiết và mục tiêu quản lý nhân lực trong tổ chức công 12
  1.2.3. Nội dung quản lý nhân lực trong tổ chức công 13
  1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhân lực trong tổ chức
  công . 20
  1.2.5. Các tiêu chí đánh giá quản lý nhân lực trong tổ chức công . 21
  1.3. Kinh nghiệ m quả n lý nhân lực trong tổ chức công ở Việ t Nam và bài
  họ c cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN. . 23
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý cán bộ của một số tỉnh . 23
  1.3.2. Một số kinh nghiệm cho hoạt động quản lý nhân lực tại Trung tâm
  Hỗ trợ sinh viên- ĐHQGHN . 25

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
  2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 27
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể . 28
  2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, dữ liệu . 28
  2.2.2. Phương pháp xử lý tài liệu, số liệu . 28
  2.3. Khung phân tích 31
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM HỖ
  TRỢ SINH VIÊN - ĐHQGHN . 32
  3.1. Giới thiệu về ĐHQGHN và TTHTSV- ĐHQGHN 32
  3.1.1. Giới thiệu về ĐHQGHN . 32
  3.1.2. Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ sinh viên- ĐHQGHN . 34
  3.1.3. Các căn cứ pháp lý quy định về quản lý công chức tại ĐHQGHN 44
  3.2. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên . 46
  3.2.1. Kế hoạch hó a nhân lực . 46
  3.2.2. Phân tích công việc và tuyển dụng nhân lực 50
  3.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực . 59
  3.2.4. Đánh giá nhân lực 60
  3.2.5. Chính sách đãi ngộ đố i với nhận lực 62
  3.2.6. Xây dựng chính sách quản lý nhân lực . 66
  3.3. Đánh giá công tác quản lý nhân lực ta ̣i Trung tâm . 67
  3.3.1. Những kết quả đã đạt được . 67
  3.3.2. Tồn tại . 68
  3.3.3. Nguyên nhân tác động đến công tác quản lý 70
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN 72
  4.1. Bối cảnh mới và định hướng hoà n thiệ n công tá c quả n lý nhân lực tại
  Trung tâm . 72

  4.1.1. Bố i cảnh chung . 72
  4.1.2. Định hướng phát triểnTrung tâm Hỗ trợ sinh viên 73
  4.2 Giả i phá p hoà n thiệ n công tá c quả n lý nhân lực tại TTHTSV 75
  4.2.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược, quy hoạch tổng thể để phát triển đội
  ngũ cán bộ TTHTSV từ nay đến năm 2020 . 75
  4.2.2. Tuyển dụng, lựa chọn, và sử dụng cán bộ cho phù hợp . 78
  4.2.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ . 79
  4.2.4. Thực hiện tốt chế độ chính sách và đãi ngộ đối với cán bộ , tạo môi
  trường làm việc thuận lợi cho cán bộ phát triển 81
  4.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra . 83
  KẾT LUẬN . 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87

  i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Kí hiệu Nguyên nghĩa
  1 ĐHQGHN Đa ̣i ho ̣c Quốc gia Hà Nô ̣i
  2 HSSV Học sinh sinh viên
  3 HĐLĐ Hợp đồng lao đô ̣ng
  4 NNL Nguồn nhân lực
  5 QLNL Quản lý nhân lực
  6 TTHTSV Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  ii
  DANH MỤC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1
  Tổng hợp số lượng cán bô ̣ và hợp đồng lao đô ̣ng
  năm 2014
  42
  2 Bảng 3.2 Tổng hợp trình đô ̣ cán bô ̣ được đào tạo năm 2014 43
  3 Bảng 3.3
  Cơ cấu cán bô ̣ phân theo đô ̣ tuổi và giới tính
  năm 2014
  44
  4 Bảng 3.4
  Cơ cấu nga ̣ch viên chức và hợp đồng lao đô ̣ng
  năm 2014
  44
  5 Bả ng 3.5
  Tổng hợp biên chế và HĐLĐ đề nghị và được
  giao năm 2010 - 2014
  47
  6 Bả ng 3.6 Biên chế theo yêu cầ u vị trí việ c là m 2014 48
  7 Bả ng 3.7 Kết quả tuyể n dụng HĐLĐ 2010 - 2014 58
  8 Bả ng 3.8 Kết quả đà o tạ o, bồ i dưỡng cá n bộ 2010 - 2014 59
  9 Bả ng 3.9 Kết quả Phân loạ i đá nh giá cá n bộ 2010 -2014 61
  10 Bả ng 3.10 Mức lương được hưởng của cá n bộ năm 2014 63
  11 Bả ng 3.11
  Kết quả nâng bậc lương, nâng mức phụ cấp
  thâm niên vượt khung 2010 - 2014
  64

  iii
  DANH MỤC HÌNH

  STT Hình Nô ̣i dung Trang
  1 Hình 2.1
  Khung phân tích về công tác quản lý nhân
  lực ta ̣i Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  31
  2 Hình 3.1
  Mô hình tổ chức Bô ̣ máy của Trung tâm Hỗ
  trợ sinh viên
  36

  1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Trong mọ i thờ i đạ i, nguồ n lực con ngườ i luôn được coi là nguồ n tà i nguyên
  quý giá . Đấ t nước ta đang trong thờ i kỳ đẩy mạ nh công nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa.
  Xu thế toà n cầ u hóa và hội nhập kinh tế quố c tế sâu rộng, trước những yêu cầu
  của thờ i kỳ đổi mới, đòi hỏi cầ n phả i đẩy mạ nh công tá c quả n lý tạ o tiền đề xây
  dựng đội ngũ cá n bộ viên chức trong cơ quan hà nh chính nhà nước vừa có số
  lượng, cơ cấ u hợp lý , chuyên nghiệ p, hiệ n đạ i, vừa có đủ năng lực, giỏi về
  chuyên môn và tố t về phẩm chấ t chính trị là một vấ n đề cấ p thiết, đóng vai trò
  hết sức quan trọ ng, quyết định đến sự thà nh công, uy thế, địa vị và khả năng phát
  triể n bền vững củ a tổ chức. Chúng ta đang ở giai đoạ n phá t triể n mạ nh mẽ của
  công nghệ , thiết bị tiên tiến và hiệ n đạ i, nhưng con ngườ i vẫn là yếu tố quan
  trọ ng nhấ t và không thể thay thế được. Nguồ n nhân lực của tổ chức bao gồm
  kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệ m, phẩm chấ t, óc sá ng tạo , nhiệ t huyết của tập
  thể ngườ i lao động , từ cấ p cao đến cấ p cơ sở , vẫn là yếu tố quyết định thực hiện
  thắng lợi cá c mục tiêu của tổ chức. Do đó cá c quố c gia đều coi trọ ng việ c phát
  triển , quản lý và sử dụng nguồn nhân lực và đặt vào trung tâm cá c chiến lược,
  kế hoạ ch phá t triể n kinh tế xã hội và cạ nh tranh quốc tế.
  Trong những năm qua Đả ng và Nhà nước ta rấ t quan tâm đến công tác
  cá n bộ, đã xây dựng và ban hà nh một hệ thố ng cá c văn bả n quy phạm pháp
  luật để quả n lý cá n bộ công chức trong đó q uy định chi tiết và hướng dẫn các
  nội dung liên quan đến quả n lý cá n bộ công chức như: Tuyể n dụng, sử dụng,
  điều động, biệ t phá i, bổ nhiệ m, từ chức, luân chuyể n, nâng ngạ ch, khen
  thưởng, kỷ luật, thôi việ c và phân cấ p quả n lý cá n bộ công chức .Cá c văn bản
  quy phạ m phá p luật nà y đã tạ o nên hệ thố ng thể chế quả n lý cán bộ công
  chức, là cơ sở phá p lý cho việ c xây dựng, phá t triể n và quả n lý cán bộ công
  2
  chức trong thờ i gian qua. Tuy nhiên trong quá trình chuyể n đổi sang nền kinh
  tế thị trườ ng theo định hướng x ã hội chủ nghĩa, đội ngũ cá n bộ, công chức
  còn bộc lộ nhiều những bấ t cập và hạ n chế: Đội ngũ cá n bộ công chức tuy
  đông nhưng không đồ ng bộ, vẫn còn tình trạ ng thừa và thiếu, trình độ kiến
  thức, năng lực lã nh đạ o quả n lý chưa đá p ứng yêu cầ u và nhiệm vụ mớ i. Vì
  vâ ̣y xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất , năng lực là
  yếu tố quyết định đến chấ t lượng của bộ má y Nhà nước.
  Đạ i họ c Quố c gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một đạ i họ c đa ngà nh, đa lĩnh
  vực có quy mô lớn trong hệ thố ng giá o dục đạ i học của cả nước. Mục tiêu
  phá t triể n của ĐHQGHN là trở thà nh trung tâm đà o tạ o đạ i họ c, sau đại học
  và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngà nh, đa lĩnh vực, chất
  lượng cao. Để góp phầ n phá t triể n giá o dục - đà o tạ o và phá t triể n ĐHQGHN
  ngang tầ m khu vự c, hướng tới trình độ quố c tế, đá p ứng yêu cầ u của sự
  nghiệ p giá o dục trong giai đoạ n hiệ n nay, cù ng với đội ngũ giả ng viên, đội
  ngũ cá n bộ ở cá c đơn vị thuộc ĐHQGHN phả i được quy hoạ ch, đà o tạo, bồi
  dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản
  lý để hoà n thà nh tố t nhiệ m vụ được giao.
  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) hoạt động theo phương thức tự
  chủ, tự chi ̣u trách nhiê ̣m dưới sự quản lý trực tiếp của ĐHQGHN . Giám đốc
  Trung tâm là người đứng đầu , chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm trong đó
  chú trọng đến công tác tổ chức quản lý cán bộ bao gồm:
  - Hoàn thiện đổi mới công tác tổ chức theo hướng gọn nhẹ , phân cấp
  quản lý hiệu quả tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả đề
  án vị trí việc làm sau khi được ĐHQGHN phê duyệt;
  - Căn cứ chức danh quy hoa ̣ch , khung năng lực và thực tiễn , tổ chức
  đào, tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ . Quan tâm quy
  hoạch xây dựng đô ̣i ngũ kế câ ̣n;
  3
  - Nâng cao chất lượng tuyển du ̣ng , thực hiê ̣n chính sách thu hút những
  người có năng lực để triển khai có hiê ̣u quả công viê ̣c được giao;
  - Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá , tăng cường công tác thanh tra , kiểm
  tra từ đó có chế đô ̣ đãi ngô ̣ phù hợp.
  TTHTSV là một đơn vị phục vụ với mô hình hoà n toà n mới về công tác
  quản lý phục vụ ho ̣c sinh sinh viên (HSSV) nội trú với nhiệ m vụ chăm lo đời
  số ng vật chấ t, văn hóa tinh thầ n cho HSSV, góp phầ n xây dựng lối số ng,
  phẩm chấ t đạ o đức, môi trườ ng tự rèn luyệ n của HSSV nội trú. Việ c quản lý
  và sử dụng có hiệ u quả cá n bộ là nhiệ m vụ trọ ng tâm hà ng đầ u vì nhân lực là
  một bộ phận quan trọ ng, chủ yếu của nguồ n nhân lực trong tổ chức. Qua gần
  hai mươi năm xây dựng và phá t triể n TTHTSV đã vượt qua không ít khó khăn
  đã đạ t được những kết quả đá ng ghi nhận . Song công tác quản lý nhân lực
  hiệ n nay vẫn không trá nh khỏi những hạ n chế, bấ t cập, từ việ c hoạ ch định
  nhân lực chưa phù hợp, tình trạ ng bấ t hợp lý về cơ cấ u, việc b ố trí, sử dụng
  cá n bộ viên chức chưa đá p ứng so với yêu cầ u đổi mới của ĐHQGHN, trình
  độ cá n bộ chưa đồ ng đều so với cá c đơn vị thuộc ĐHQGHN, cơ chế, chính
  sá ch tuyể n dụng và đã i ngộ chưa phù hợp với sự chuyể n đổi nền kinh tế và
  nền giá o dục đạ i họ c trong thờ i kỳ mới , chế độ khen thưởng , kỷ luật đố i với
  cá n bộ vẫn mang tính chấ t “cà o bằng” , năng lực quả n lý còn yếu , kỹ năng,
  nghiệ p vụ chuyên môn chưa thực sự chuyên nghiệp , khả năng sáng tạo, thích
  ứng với sự đổi mới chưa cao, điều kiệ n và phương tiệ n làm v iệ c chưa đồ ng
  bộ .vv.
  Xuấ t phá t từ tình hình trên tá c giả đã chọ n đề tà i nghiên cứu: “Quản lý
  nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên- Đại học Quốc gia Hà Nội” là m đề
  tà i luận văn tố t nghiệ p bậc thạ c sỹ của mình nhằm là m rõ thực trạ ng quản lý
  nhân lực tạ i TTHTSV, chỉ ra nguyên nhân và hạ n chế trong công tá c quản lý,
  sử dụng nhân lực trong thờ i gian qua, xây dựng căn cứ khoa họ c và thực tiễn
  4
  để trên cơ sở đó đưa ra cá c giả i phá p cụ thể đổi mới và góp phầ n nâng cao
  hiệ u quả công tá c quả n lý nhân lực chấ t lượng và đá p ứng yêu cầ u ngà y càng
  cao của ĐHQGHN trong giai đoạ n sắp tới.
  Câu hỏi đặ t ra là: Ban Giám đố c c ần phải làm gì để hoàn thiện công tác
  quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội?
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1 Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luâ ̣n về quản lý nhân lực trong
  tổ chức công và thực tiễn công tác quản lý nhân lực ta ̣i TTHTSV , Luâ ̣n văn
  đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện côn g tác quản lý nhân lực tại
  TTHTSV phù hợp với sự phá t triể n chung của ĐHQGHN trong giai đoạ n tới.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Hệ thống hóa và luâ ̣n giải những vấn đề lý luâ ̣n liên quan đến quản lý
  nhân lực trong tổ chức công;
  - Phân tích và đánh giá thực trạ ng công tá c quả n lý nhân lực tại
  TTHTSV từ năm 2010 đến năm 2014 để chỉ ra những kết quả đạt được ,
  những tồn ta ̣i, hạn chế và nguyên nhân;
  - Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiê ̣n công tác quản lý
  nhân lực tạ i TTHTSV, đ ồng thời đưa ra một số kiến nghị về công tác quản lý
  nhân lực trong tổ chức công nói chung và Trung tâm nói riêng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1 Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ
  sinh viên - Đa ̣i ho ̣c Quốc gia Hà Nô ̣i.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Tạ i Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQG Hà Nội
  - Về thờ i gian : Từ năm 2010 đến 2014 (kể từ khi Luâ ̣t Cán bô ̣ , công
  chức có hiê ̣u lực thi hành).
  5
  4. Những đóng góp mới của luận văn
  - Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễ n về công tá c quả n lý nhân lực
  trong tổ chức công;
  - Đá nh giá thực trạ ng công tá c quả n lý nhân lực tạ i Trung tâm Hỗ trợ
  sinh viên- ĐHQG Hà Nội chỉ rõ được những kết quả , hạ n chế, nguyên nhân
  trong công tá c quả n lý nhân lực giai đoạ n 2010 - 2014;
  - Đề xuấ t cá c giả i phá p nhằm hoà n thiệ n công tá c quả n lý nhân lực tại
  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoà i phầ n Mở đầu , Kết luâ ̣n , Tà i liệ u tham khảo , luận văn gồ m 4
  chương, cụ thể:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
  về quả n lý nhân lực trong tổ chức công;
  Chương 2: Phương phá p nghiên cứu;
  Chương 3: Thực trạ ng quả n lý nhân lực tạ i Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  - Đạ i họ c Quố c gia Hà Nội;
  Chương 4: Một số giả i phá p hoà n thiện c ông tá c quả n lý nhân lực tại
  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN.  6
  Chương 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ
  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔ
  CHỨC CÔNG

  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Trong cá c tổ chức ngà y nay trên thế giới c ũ ng như ở Việ t Nam, việc
  quả n lý nguồ n nhân lực như thế nà o cho hiệ u quả ngà y cà ng được lưu tâm,
  cá c vấ n đề liên quan đến nguồ n nhân lực đã thu hút mạ nh mẽ sự quan tâm của
  cá c nhà quả n lý , cá c cấ p lã nh đạ o . Đã có nhiều công trình tập trung luận giải
  về nguồ n nhân lực, cá c yếu tố cấ u thà nh nguồ n nhân lực, nguồ n nhân lực cho
  công nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa, vai trò của nguồ n nhân lực đố i với sự phát
  triể n của cá c tổ chức, cá c cơ quan quả n lý nhà nước nói chung và sử dụng
  nguồ n nhân lực có hiệ u quả phù hợp với chiến lược phá t triể n kinh tế - xã hội
  của đấ t nước.
  Nguồ n nhân lực (NNL) là chủ đề nghiên cứu ở nhiều quố c gia và là vấn
  đề mà mọ i tổ chức đều quan tâm. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn
  đề nà y có thể kể đến một số công trình đã được công bố như sau:
  1.1.1. Các nghiên cứu về nhân lực
  - Công trình: “ Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hải
  Dương” của tá c giả Lê Văn Hả i, Tạ p chí Giá o dục lý luận, 2009. Tá c giả chỉ
  ra một số bấ t cập trong công tá c đà o tạ o mang nặ ng tính hình thức và đề ra
  cá c giả i phá p nhằm nâng cao chấ t lượng nguồ n nhân lực;
  - Công trình: “ Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất
  lượng cao ở Quảng Ninh” của tá c giả Nguyễ n Thị Việ t Nga, Tạ p chí Kinh tế
  và dự bá o, 2008. Tá c giả đã phân tích một số hạ n chế tron g chính sá ch đà o tạo
  và phá t triể n nguồ n nhân lực của tỉnh Quả ng Ninh để từ đó chỉ ra hướng đi

  Xem Thêm: Quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhân lực tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status