Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện đề tài: “Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An”, tôi đã nhận
  được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin
  được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo
  điều kiện giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý
  Đào tạo sau Đại học, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế -
  ĐHQGHN đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và
  hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn
  GS.TS. Phan Huy Đường
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
  khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN .
  Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác
  của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn ban
  lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ
  An, các bạn bè, đồng nghiệp, và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn
  thành đề tài nghiên cứu này.
  Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
  liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và chưa
  được dùng để bảo vệ một học vị nào và nó xuất phát từ tình hình thực tế đòi
  hỏi cấp bách củaNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
  nhánh Nghệ An. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đề đã được
  cảm ơn. Các thông tin, trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn
  gốc./.


  TÓM TẮT LUẬN VĂN

  1. Tên luận văn: “Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An”
  2. Tác giả: Nguyễn Thị Hòa
  3. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  4. Bảo vệ năm: 2015
  5. Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Phan Huy Đường
  6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công
  tác Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam - Chi nhánh Nghệ An, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng
  cường công Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
  triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.
  7. Những đóng góp mới của luận văn: Các giải pháp nhằm tăng cường
  công tác Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . iii
  DANH MỤC HÌNH VẼ . iii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . iv
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUẢN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG LÝ
  LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI . 4
  1.1.Tổng quan các công trình nghiên cứu . 4
  1.2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dịch vụ thẻ NHTM 10
  1.2.1. Khái niệm về thẻ ngân hàng 10
  1.2.2. Phân loại thẻ ngân hàng 10
  1.2.3. Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại . 12
  1.2.4. Quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại . 21
  1.2.5. Nội dung quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại 21
  1.2.6. Các tiêu chí đánh giá quản lý dịch vụ thẻ . 27
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dịch vụ thẻ 27
  1.3.1. Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô . 27
  1.3.2. Nhóm nhân tố môi trường vi mô . 29
  1.4. Kinh nghiệm quản lý dịch vụ thẻ của một số ngân hàng và những gợi ý
  rút ra cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ
  An 37
  1.4.1. Kinh nghiệm quản lý dịch vụ thẻ của một số NHTMCP 37
  1.4.2. Một số gợi ý cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -
  Chi nhánh Nghệ An . 40
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.1 Nghiên cứu sơ bộ 43
  2.1.1. Phương pháp điều tra dữ liệu sơ cấp . 43
  2.1.2. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 45
  2.2. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát . 45
  2.3. Thang đo hoàn chỉnh 45
  2.4. Nghiên cứu định l ư ợng 46
  2.5. Đo l ư ờng kết quả nghiên cứu . 46
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN GIAI
  ĐOẠN 2012-2015 . 48
  3.1. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam- chi nhánh Nghệ An . 48
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển BIDV Nghệ An . 48
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Nghệ An 49
  3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam- chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2012-2014 . 50
  3.2.1. Hoạt động huy động vốn . 50
  3.2.2. Hoạt động tín dụng 51
  3.2.3. Hoạt động thanh toán 52
  3.2.4. Hoạt động dịch vụ . 52
  3.3. Phân tích thực trạng quản lý dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và
  phát triển Việt Nam- chi nhánh Nghệ An . 54
  3.3.1. Thực trạng về xây dựng kế hoạch quản lý dịch vụ thẻ . 54
  3.3.2. Thực trạng về việc ban hành chính sách quản lý dịch vụ thẻ . 56
  3.3.3. Thực trạng về việc tổ chức thực thi quản lý dịch vụ thẻ . 58
  3.3.4. Các chỉ tiêu đạt được trong hoạt động kinh doanh thẻ . 64
  3.3.5. Tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ thẻ . 76
  3.3.6. Sự biến động số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ của khách hàng . 76
  3.3.7. Đa dạng tiện ích của dịch vụ thẻ . 80
  CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ THẺ TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI
  NHÁNH NGHỆ AN . 90
  4.1. Định hướng quản lý dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
  triển Việt Nam- chi nhánh Nghệ An . 90
  4.1.1. Triển vọng phát triển thị trường thẻ của BIDV Nghệ An trong thời gian
  tới . 90
  4.1.2. Khái quát tình hính kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh
  Nghệ An 91
  4.1.3. Định hướng quản lý dịch vụ thẻ của BIDV Nghệ An . 93
  4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam- chi nhánh Nghệ An . 94
  4.2.1.Hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ thẻ . 95
  4.2.2. Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ thẻ 97
  4.2.3. Quán triệt công tác chấp hành nghiêm túc việc quản lý và vận hành hệ
  thống ATM, phân định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân
  có liên quan đến việc thực hiện quản lý, vận hành hệ thống ATM 100
  4.2.4. Giám sát chặt chẽ và tuyệt đối tuân thủ quy trình bảo mật trình tạo,
  quản lý và sử dụng khóa thuộc hệ thống thẻ nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro
  trong quá trình vận hành hệ thống thẻ của BIDV. 100
  4.2.5. Thống nhất việc quản lý và sử dụng Internet tại BIDV nhằm sử dụng
  Internet mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của BIDV, đảm
  bảo trao đổi thông tin trên Internet an toàn đồng thời phòng ngừa, hạn chế rủi
  ro trong quá trình sử dụng Internet . 101
  4.2.6. Phối hợp chặt chẽ với hội sở chính trong công tác quản lý tập trung các
  thiết bị an ninh, bảo mật và mã hóa cho hệ thống mạng đảm bảo hoạt động
  kinh doanh liên tục và an toàn . 102
  4.2.7. Hoàn thiện công tác kiểm tra giám sát dịch vụ thẻ . 103
  4.2.8. Hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển dịch vụ thẻ tại NH 104
  4.3. Một số kiến nghị . 104
  4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 104
  4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 105
  4.3.3. Kiến nghị với Chính phủ . 107
  KẾT LUẬN . 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111 i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa
  1. ATM Máy rút tiền tự động
  2. BIDV
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam
  3. NH Ngân hàng
  4. NHNN Ngân hàng nhà nước
  5. NHTM Ngân hàng thương mại
  6. POS Các thiết bị đọc thẻ tự động
  7. TMCP Thương mại cổ phần

  ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.1: Số lượng thẻ phát hành /1 năm của VCTL . 38
  Bảng 1.2: Số lượng thẻ phát hành /1 năm của Sea Bank- Nghệ An . 39
  Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư
  và Phát triển Nghệ An qua các năm 2012-2014 . 50
  Bảng 3.2: Cơ cấu dư nợ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-
  Chi nhánh Nghệ An qua các năm 2012-2014 . 51
  Bảng 3.3: Kết quả thu dịch vụ ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam- Chi nhánh Nghệ An qua các năm 2012-2014 . 53
  Bảng 3.4: Số lượng thẻ phát hành /1 năm của BIDV Nghệ An 64
  Bảng 3.5: Số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành tại BIDV Nghệ An giai đoạn
  2012-2014 65
  Bảng 3.6: Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành tại BIDV Nghệ An giai
  đoạn 2012-2014 . 67
  Bảng 3.7: Số liệu hành thẻ tín dụng quốc tế tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012
  – 2014 69
  Bảng 3.8: Doanh thu dịch vụ thẻ tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012- 2014 71
  Bảng 3.9: Thị phần dịch vụ thẻ trên địa bàn thành phố Vinh năm 2014 73
  Bảng 3.10: Lợi nhuận từ hoạt động thẻ tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012 –
  2014 . 75
  Bảng 3.11. Tỷ suất lợi nhuận dịch vụ thẻ của BIDV Nghệ An giai đoạn 2012-
  2014 . 76
  Bảng 3.12: Số dư tài khoản thẻ tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012 – 2014 . 77

  iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1. Mô hình lập kế hoạch 23
  Sơ đồ 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 49


  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu 43
  Hình 2.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ NHĐT và sự thỏa mãn của
  khách hàng theo mô hình SERVPERF . 46

  iv


  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1: Số lượng phát thẻ phát hành/1 năm của BIDV Nghệ An năm
  2012,2013,2014 . 65
  Biểu đồ 3.2: Doanh thu dịch vụ thẻ tại BIDV Nghệ An giai đoạn 2012 – 2014
  . 72
  Biểu đồ 3.3: Thị phần phát hành thẻ tại Thành phố Vinh năm 2014 73
  Biểu đồ 3.4: Số dư tài khoản thẻ tại BIDV Nghệ Angiai đoạn 2012 – 2014 . 77
  Bảng 3.13: Biểu phí phát hành và hạn mức sử dụng của thẻ ghi nợ BIDV 78
  Bảng 3.14: Biểu phí phát hành và hạn mức sử dụng của thẻ tín dụng quốc tế
  BIDV . 80
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự phát triển và hội nhập của Việt Nam trong những năm gần đây
  không chỉ được nhận thấy ở tốc độ phát triển kinh tế mà còn có thể nhận thấy
  được trong phong cách tiêu dùng, thanh toán của người dân Việt Nam. Đó là
  việc ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán
  không dùng tiền mặt, đặc biệt là thẻ. Thẻ xuất hiện ngày càng nhiều và đa
  dạng, không chỉ ở thành thị mà còn cả ở nông thôn.
  Dịch vụ thẻ là một dịch vụ ngân hàng độc đáo, hiện đại, ra đời và phát
  triển dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Với những tính
  năng ưu việt, cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, dịch vụ thẻ đã nhanh
  chóng trở thành dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến và được ưa
  chuộng hàng đầu trên thế giới. Và nay, thẻ cũng đang dần khẳng định vị trí
  của mình trong hoạt động thanh toán tại Việt Nam.
  Từ năm 1995, thẻ ngân hàng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam cho đến
  nay, tại Việt Nam đã có hơn 20 ngân hàng phát hành thẻ thanh toán, với mức
  tăng trưởng bình quân 300%/năm và các sản phẩm ngày càng phong phú, đa
  dạng hơn. Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của
  WTO, nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập tạo tiền đề thuận lợi cho
  lĩnh vực thẻ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.
  Tuy nhiên, một số vấn đề đặt ra là: Liệu sự tăng trưởng mạnh mẽ của
  thị trường thẻ trong những năm qua có quá “nóng” không? Thực chất sự phát
  triển ấy có đạt được cân bằng giữa số lượng và chất lượng không? Và hình
  thức thanh toán này trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển của nền
  kinh tế như thế nào? Đã thực sự góp phần làm giảm lượng tiền mặt lưu thông
  trong nền kinh tế chưa? Trong giai đoạn lạm phát tăng cao như hiện nay thẻ
  ngân hàng có góp phần trong việc làm giảm lạm phát hay không? 2
  Trên cơ sở nhận thức được tính cấp thiếp của vấn đề trên, trong quá
  trình công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh
  Nghệ An, đi sâu vào tìm hiểu thực tế,tác giả đã chọn đề tài “Quản lý dịch vụ
  thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ
  An”
  2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, từ đó đề
  xuất các giải pháp nhằm tăng cường công Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An .
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả đã đề ra các nhiệm vụ
  như sau:
  - Nghiên cứu một số các công trình nghiên cứu về dịch vụ thẻ tại ngân
  hàng ở trong và ngoài nước.
  - Hệ thống được các cơ sở lý luận và thực tiễn về Quản lý dịch vụ thẻ
  của Ngân hàng thương mại.
  - Phân tích thực trạng, đánh giá hoạt động Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An
  - Để xuất mốt số giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản lý dịch vụ
  thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ
  An.
  3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Hoạt động Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
  triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung: Thực trạng Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu
  tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.
  - Thời gian: tác giả nghiên cứu dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu
  tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ Antừ năm2012 đến năm 2015.
  4. Những đóng góp của luận văn
  - Phân tích thực trạng, đánh giá hoạt động Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An
  - Để xuất mốt số giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản lý dịch vụ
  thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ
  An.
  5.Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phục lục đính kèm, nội dung của
  luận văn bao gồm 4 chương:
  Chương 1. Một số vấn đề chung về quản lý dịch vụ thẻ của ngân hàng
  thương mại
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3. Thực trạng quản lý dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCPĐầu tư
  và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
  Chương 4. Giải pháp tăng cường quản lý dịch vụ thẻ tại ngân hàng
  TMCPĐầu tư và Phát triển việt nam- chi nhánh Nghệ An.

  Xem Thêm: Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status