Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn này, tôi đã nhận
  được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Trường Đại
  học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quốc gia Hà Nô ̣i.
  Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học
  Kinh tế, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập.
  Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Chu Đức Dũng đã dành rất
  nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành
  luận văn tốt nghiệp.
  Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện
  luận văn, tuy nhiên không thể trá nh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được
  những đóng góp tận tình của quý thầy cô và các bạn.

  MỤC LỤC

  Danh mục bảng . i
  Danh mục hình ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN
  QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 4
  1. 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến quản lý cá c dự á n đầu
  tư phá t triể n sử dụng vốn ngân sá ch nhà n ước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng . 4
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 4
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước . 5
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý dự á n đầu t ư phá t triển sử dụng vốn ngân
  sách nhà nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nói riêng 7
  1.2.1. Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước 7
  1.2.2. Quản lý dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 17
  1.2.3. Các nhân tố tác động đến quản lý các dự án đầu tư phát triển sử
  dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng . 25
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30
  2.1. Nguồn tài liệu và dữ liệu 30
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng . 30
  2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 30
  2.2.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp 31
  2.2.3. Phương pháp thống kê mô tả 32
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 33
  3.1. Khá i quá t tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng 33
  3.1.1. Các đặc điểm tự nhiên xã hội của tỉnh Cao Bằng 33

  3.1.2. Đặc điểm xã hội, các đơn vị hành chính . 37
  3.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2014 . 39
  3.2. Thực trạng quản lý cá c dự á n đầu tư phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch
  Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2014 45
  3.2.1. Kết quả đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2010 -
  2014 . 45
  3.2.2. Phân tích tình hình quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng
  vốn từ ngân sách. 53
  3.3 Đá nh giá chung về công tá c quản lý cá c dự á n đầu t ư phá t triển sử
  dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2014 . 66
  3.3.1 Ưu điểm 66
  3.3.2 Hạn chế 68
  3.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế . 69
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NSNN
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 71
  4.1. Định hướng và mục tiêu phá t triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng,
  giai đoạn 2016 - 2020 71
  4.2. Chiến lược đầu tư phá t triển . 72
  4.3. Giải phá p hoàn thiện quản lý dự á n đầu t ư phá t triển sử dụng vốn
  ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83 i

  DANH MỤC BẢNG

  Stt Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1
  Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của
  tỉnh Cao Bằng (từ năm 2010 - năm 2014)
  37
  2 Bảng 3.2
  Cơ cấu vốn đầu tư phá t triển thời kỳ 2010 –
  2014 phân theo ngành kinh tế
  43
  3 Bảng 3.3
  GDP và tốc độ tăng trưởng GDP thời kỳ
  2010 - 2014
  46
  4 Bảng 3.4
  Tỷ lệ lực lượng lao động giữa cá c khu
  vựctrong cá c ngành kinh tế thời kỳ 2010 -
  2014
  48
  5 Bảng 3.5 Số việc làm tăng thêm 48
  6 Bảng 3.6
  Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo
  ba khu vực kinh tế
  49
  7 Bảng 3.7
  Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB
  qua cá c năm
  51 ii

  DANH MỤC HÌNH

  Stt Hình Nội dung Trang
  1 Hình 1.1 Chu kỳ của dự á n đầu tư 11


  1

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đầu tư phá t triển là nhiệm vụ chiến lược, một g iải phá p chủ yếu để thực
  hiện cá c mục tiêu phá t triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng cao, ổn định
  và bền vững cho một đất nước cũng như trong từng địa phương. Vốn ngân sá ch
  là một nguồn vốn chủ đạo của quốc gia trong phá t triển hạ tầng cơ sở dưới hình
  thức đầu tư trực tiếp như cá c chương trình dự á n đầu tư phá t triển, cá c chương
  trình mục tiêu quốc gia. Vấn đề quản lý hiệu quả dự á n đầ u tư phá t triển sử dụng
  vốn ngân sá ch nhà nước đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm.
  Cao Bằng là một trong những tỉnh nghèo, kém phá t triển nhất cả nước,
  do vậy, nhu cầu vốn đầu tư nhằm phá t triển kinh tế xã hội trên địa bàn còn rất
  lớn trong khi tổng chi ngân sá ch dành cho đầu tư phá t triển còn nhỏ, việc huy
  động cá c nguồn lực xã hội còn rất ít. Bởi vậy, đầu tư p há t triển kinh tế xã hội
  đối với Cao Bằng vẫn chủ yếu trông chờ vào sự đầu tư từ ngân sá ch nhà nước.
  Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng và thu
  được những kết quả nhất định trong việc quản lý cá c dự á n đầu tư phá t triển
  sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước theo Luật Ngân sá ch nhà nước, Luật Xây
  dựng, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, cá c Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành
  cá c văn bản luật và cá c văn bản phá p lý có liên quan. Nhiều dự á n đầu tư hoàn
  thành, phá t huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy chu yển dịch cơ cấu kinh tế, xoá
  đói giảm nghèo, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần của nhân
  dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên công tá c quản lý cá c dự á n đầu tư
  phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn
  còn nhiều hạn chế và yếu kém như đầu tư dàn trải, thất thoá t lãng phí vốn đầu
  tư trong cá c khâu, giai đoạn của quá trình đầu tư, hiệu quả đầu tư kém .
  Để hoàn thiện công tá c quản lý dự á n đầ u tư phá t triển sử dụng vốn
  ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm vụ đặt ra không chỉ 2

  cho chủ đầu tư, ban quản lý dự á n mà còn là sự quản lý giá m sá t của cá c cơ
  quan quản lý nhà nước có liên quan đặc biệt là sự quản lý giá m sá t của đơn vị
  sử dụng và giá m sá t cộng đồng nơi triển khai thực hiện dự á n. Hoàn th iện
  công tá c quản lý ở tất cả cá c khâu, cá c giai đoạn của quá trình đầu tư, từ chủ
  trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, cấp phá t vốn đầu tư, nghiệm
  thu đưa công trình vào sử dụng và quyết toá n vốn đầu tư xây dựng công trình.
  Việc nghiên cứu tìm ra cá c giải phá p nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
  đầu tư phá t triển từ vốn Ngân sá ch Nhà nước là vấn đề cấp thiết. Xuất phá t từ
  yêu cầu thực tế đó, học viên chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý các dự án đầu
  tư phát triển sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao
  Bằng” làm luận văn cao học của mình, với mong muốn đóng góp một phần
  vào giải quyết vấn đề trên.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề xuất cá c giải phá p cơ bản nhằm hoàn thiện công tá c quản lý dự án
  đầu tư phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước trong giai đoạn 2016-2020,
  tầm nhìn đến năm 2030
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác
  quản lý dự á n đầu tư phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh
  Cao Bằng.
  Phân tích thực trạng quản lý dự á n đầ u tư phá t triển sử dụng vốn ngân
  sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
  Đề xuất cá c giải phá p cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự á n
  đầu tư phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước trong giai đoạn 2016-2020,
  tầm nhìn đến năm 2030.
  3. Câu hỏi nghiên cứu
  - Thực trạng công tá c quản lý cá c dự á n đầ u tư phá t triển sử dụng vốn ngân
  sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2014 như thế nào?
  - Cần có những giải phá p gì để hoà n thiện công tá c quản lý này trong
  giai đoạn 2016-20120, tầm nhìn 2030?
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Công tá c quản lý cá c dự á n đầ u tư phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà
  nước trên địa bàn tỉnh tỉnh Cao Bằng.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Chỉ tập trung vào công tác quản lý các dự á n đ ầu tư
  phát triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nư ớc do tỉnh Cao Bằng quản lý.
  - Về thời gian: Nghiên cứu giai đoạn năm 2010-2014, đề xuất giải pháp
  cho giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.
  5. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kiến nghị và danh mục tài liệu tham khảo, luận
  văn được kết cấu thành 4 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý cá c dự á n đầu tư
  phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
  Chương 2. Phương phá p và thiết kế nghiên cứu.
  Chương 3. Phân tích thực trạng quản lý cá c dự á n đầu tư phá t triển sử dụng
  vốn ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 -2014.
  Chương 4. Định hướng và giải phá p h oàn thiện công tá c quản lý cá c dự án
  đầu tư phá t triển sử dụng vốn ngân sá ch nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  Xem Thêm: Quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status