Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  LỜI CAM ĐOAN
  Học viên xin cam đoan đề tài luận văn “Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ
  tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng” là công trình nghiên cứu
  độc lập của học viên dưới sự định hướng và chỉ dẫn của PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà.
  Công trình nghiên cứu này được thực hiện trong quá trình học tập tại Trường Đại
  học Kinh tế, ĐHQGHN.
  Các tài liệu, số liệu mà học viên sử dụng có nguồn trích dẫn rõ ràng, không
  trích dẫn vi phạm quy định của pháp luật.
  Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu
  được trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố, bố trí tại các công
  trình khác.
  Học viên xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn
  trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường và trước Ban chủ nhiệm Khoa cũng
  như giáo viên hướng dẫn.

  Học viên
  Nguyễn Văn Nhân


  LỜI CẢM ƠN


  Luận văn này được thực hiện dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Đoàn
  Thị Thu Hà. Học viên xin trân trọng cảm ơn cô giáo đã định hướng và chỉ dẫn mẫu
  mực trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu này.
  Học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo khoa Kinh tế chính
  trị - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã đào tạo và giúp đỡ học viên trong quá
  trình hoàn thiện nghiên cứu này.
  Học viên xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Khoa sau Đại học và cán bộ, nhân
  viên trong Khoa đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên được bảo vệ
  Luận văn này.
  Học viên xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Lãnh đạo Viện KHCN Xây dựng,
  các phòng ban và các đồng nghiệp tại Viện đã nhiệt tình hỗ trợ thời gian, thông tin,
  đóng góp và phân tích sâu sắc những nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu này.
  Xin trân trọng cảm ơn!  TÓM TẮT

  Tên luận văn: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học Công nghệ
  Xây dựng – Bộ Xây dựng.
  Tác giả: Nguyễn Văn Nhân
  Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  Bảo vệ năm: 2015
  Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu:
  - Tổng hợp và làm rõ thêm cơ sở luận về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại
  các tổ chức công lập trong giai đoạn hiện nay.
  - Đánh giá thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học
  Công nghệ Xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý
  tài chính theo cơ chế tự chủ.
  Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Xác định khung lý thuyết về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các tổ chức
  khoa học công nghệ công lập.
  - Đánh giá thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học
  Công nghệ Xây dựng.
  - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ.
  Những đóng góp mới của luận văn:
  Luận văn đã đánh giá thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại một đơn vị
  khoa học công nghệ công lập là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây
  dựng. Từ đó, học viên đã tìm ra được những điểm mạnh cần phát huy, những hạn
  chế cần khắc phục sửa chữa và nêu giải pháp, kiến nghị trong hoạt động quản lý tài
  chính của các tổ chức công lập nói chung.


  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH iii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI CÁC TỔ CHỨC
  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 4
  1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu về cơ chế tự chủ tài chính đối với các tổ
  chức khoa học công nghệ công lập 4
  1.2 Khái quát về cơ chế tự chủ tài chính đối với các tổ chức khoa học công nghệ
  công lập . 6
  1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của tổ chức khoa học công nghệ công lập 6
  1.2.3 Cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học công nghệ công lập 8
  1.3 Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại tổ chức khoa học công nghệ công lập . 10
  1.3.1 Khái niệm quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại tổ chức khoa học công nghệ
  công lập . 10
  1.3.2 Mục tiêu và tiêu chí đánh giá của quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại tổ
  chức khoa học công nghệ công lập 11
  1.3.3 Nguyên tắc quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại tổ chức khoa học công
  nghệ công lập 12
  1.3.4 Nội dung quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại tổ chức khoa học công nghệ
  công lập . 13
  1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại tổ chức
  khoa học công nghệ công lập . 21
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25
  2.1 Khung lý thuyết và quy trình nghiên cứu . 25
  2.2 Nguồn số liệu thu thập 26
  2.2.1 Nguồn số liệu từ bên trong 26
  2.2.2 Nguồn số liệu từ bên ngoài . 26
  2.3 Các phương pháp nghiên cứu . 27
  2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 27
  2.3.2 Phương pháp thống kê mô tả 27
  2.3.3 Phương pháp phân tích – tổng hợp . 28
  Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ
  CHẾ TỰ CHỦ TẠI VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – BỘ
  XÂY DỰNG . 29
  3.1 Giới thiệu Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng– Bộ Xây dựng 29
  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng . 29
  3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 30
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự 31
  3.1.4 Cơ chế tự chủ tài chính tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 34
  3.2 Tình hình thu chi tài chính của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 36
  3.2.1 Các nguồn thu của đơn vị . 36
  3.2.2 Nội dung chi của đơn vị 39
  3.2.3 Chênh lệch thu chi của đơn vị . 41
  3.3 Thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học Công nghệ
  Xây dựng . 43
  3.3.1 Thực trạng lập kế hoạch thu chi tài chính . 43
  3.3.2 Thực trạng tổ chức thực hiện thu chi tài chính 44
  3.3.3 Thực trạng kiểm soát thực hiện thu chi tài chính . 48
  3.4 Đánh giá quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện KHCN Xây dựng 48
  3.4.1 Đánh giá theo các tiêu chí cụ thể 48
  3.4.2 Đánh giá chung 51
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI
  VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – BỘ XÂY DỰNG . 56
  4.1 Định hướng chung của Nhà nước về quản lý tài chính tại các tổ chức khoa học
  công nghệ công lập 56
  4.2 Mục tiêu và phương hướng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa
  học Công nghệ Xây dựng 57
  4.3. Các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học
  Công nghệ Xây dựng . 59
  4.3.1 Giải pháp về chính sách, kế hoạch thu chi tài chính 59
  4.3.2 Giải pháp về tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính 60
  4.3.3 Giải pháp về kiểm soát thực hiện kế hoạch tài chính . 60
  4.3.4 Các giải pháp hỗ trợ nhằm tăng nguồn thu . 61
  4.4. Một số kiến nghị . 67
  4.4.1 Kiến nghị với Nhà nước, Bộ chủ quản . 67
  4.4.2 Kiến nghị với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng . 67
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71


  i

  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

  STT Kí hiệu Nguyên nghĩa
  1 CBCNV Cán bộ công nhân viên
  2 DVKT Dịch vụ kỹ thuật
  3 ĐVSN Đơn vị sự nghiệp
  4 KHCN Khoa học công nghệ
  5 KH&CN Khoa học và công nghệ
  6 KHCNXD Khoa học công nghệ xây dựng
  7 NCKH Nghiên cứu khoa học
  8 NLĐ Người lao động
  9 NSNN Ngân sách nhà nước
  10 SXKD Sản xuất kinh doanh

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1
  Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính của Viện
  KHCN Xây dựng giai đoạn 2008-2014
  37
  2 Bảng 3.2
  Số liệu tổng hợp các nội dung chi từ 2008 đến
  2012
  42
  3 Bảng 3.3
  Chênh lệch thu – chi từ hoạt động SXKD của
  Viện KHCN Xây dựng giai đoạn 2008-2014
  43
  4 Bảng 3.4
  Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của
  Viện KHCN Xây dựng
  45
  5 Bảng 3.5
  Bảng tổng hợp số liệu trong báo cáo sơ kết hoạt
  động 6 tháng trong năm
  47
  6 Bảng 3.6
  Số liệu về trích lập các quỹ từ năm 2008 đến
  2014
  48


  DANH MỤC CÁC HÌNH
  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 2.1 Khung lý thuyết nghiên cứu 25
  2 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện KHCN Xây dựng 34
  3 Hình 3.2
  Số lượng CBCNV Viện KHCN Xây dựng giai
  đoạn 2008-2014
  35
  4 Hình 3.3
  Biểu đồ so sánh doanh thu từ hoạt động TKDV
  giai đoạn 2008-2014
  39
  5 Hình 3.4
  Biểu đồ so sánh lợi nhuận thuần từ SXKD giai
  đoạn 2008-2014
  40
  6 Hình 3.5
  Biểu đồ so sánh thu nhập bình quân đầu người giai
  đoạn 2008-2014
  51
  7 Hình 3.6
  Biểu đồ so sánh Quỹ phát triển sản xuất giai đoạn
  2008-2014
  53  1

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do lựa chọn đề tài
  Trong những năm qua, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển và hướng vào
  nghiên cứu ứng dụng, bước đầu phát huy vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
  xã hội. Nhiều thành tựu khoa học được ứng dụng trong thực tế đã tác động tích cực
  đến phát triển kinh tế sản xuất trong nhiều lĩnh vực trên nhiều vùng kinh tế của đất
  nước. Cơ chế quản lý khoa học công nghệ đã bước đầu được đổi mới nhằm gắn hoạt
  động khoa học công nghệ với sản xuất và đời sống, mở rộng quyền tự chủ và tự
  chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ.
  Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ban hành ngày 05/9/2005, trong đó quy định
  cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập,
  nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao tính tích cực, chủ động, năng động, sáng
  tạo của tổ chức khoa học và công nghệ và Thủ trưởng tổ chức khoa học và công
  nghệ, tạo điều kiện gắn nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất,
  kinh doanh và đào tạo nhân lực, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa các hoạt động khoa
  học và công nghệ.
  Sau khi quyết định số 789/QĐ-BXD ban hành ngày 23/5/2007 của bộ trưởng
  Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Viện
  Khoa học Công nghệ Xây dựng thành tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải
  kinh phí, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã áp dụng mô hình tổ chức và hoạt
  động mới. Tuy nhiên, thực tế việc chuyển sang mô hình hoạt động tự trang trải kinh
  phí, không còn dựa vào nguồn ngân sách của nhà nước tại đơn vị hay nói cách khác
  là quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ còn nhiều bất cập.
  Vì vậy, nghiên cứu đề tài: “Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa
  học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng” là cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.
  Nghiên cứu đề tài sẽ tập trung làm rõ các câu hỏi nghiên cứu sau: Quản lý tài chính
  theo cơ chế tự chủ bao gồm những nội dung gì? Những yếu tố nào tác động và giải
  pháp hoàn thiện như thế nào? 2

  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1 Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng quản lý tài chính theo
  cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, chỉ ra những kết quả đạt
  được cũng như những hạn chế của công tác này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải
  pháp góp phần hoàn thiện về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại các tổ
  chức khoa học công nghệ công lập nói chung và Viện Khoa học Công nghệ Xây
  dựng nói riêng.
  2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các tổ chức
  khoa học công nghệ công lập
  - Phân tích thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học Công
  nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng
  - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ
  tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học
  Công nghệ Xây dựng
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về nội dung: Tập trung vào quản lý thu chi tài chính từ hoạt động sự nghiệp có
  thu theo cơ chế tự chủ tài chính, thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP,
  không nghiên cứu quản lý tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước, không nghiên
  cứu quản lý tài sản công.
  + Về không gian: Tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng.
  + Về thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2014.
  4. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc luận
  văn được chia làm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các tổ chức
  khoa học công nghệ công lập.
  Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
  Chương 3: Phân tích thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa
  học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng.
  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa
  học Công nghệ Xây dựng– Bộ Xây dựng.

  Xem Thêm: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status