Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành luận văn này tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trường Đại
  học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các thầy, cô giáo đã giảng dạy
  và giúp đỡ tận tình về mọi mặt để tôi hoàn thành tốt khóa đào tạo thạc sỹ
  chuyên ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Kinh tế.
  Tôi cũng rất biết ơn sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo
  HĐND-UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnhcác phòng, ban, ngành, đơn vị
  trên địa bàn huyện, các đồng nghiệp, học viên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
  cho tôi hoàn thành khóa học.
  Đặc biệt, tôi rất biết ơn côPGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh - Giảng viên
  Trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Quốc gia Hà Nội là người đã trực
  tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tận tình để tôi có thể hoàn thành luận văn này.
  Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng đây là một đề
  tài rộng, bên cạnh đó thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên luận văn
  không tránh khỏi những thiếu sót. rất mong nhận được ý kiến đóng góp của
  các thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp và độc giả để luận văn được hoàn
  thiện và đề tài có giá trị thực tiễn cao hơn./.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Đức Thọ, tháng năm 2015
  Tác giả


  Phạm Thị Vân Anh
  MỤC LỤC

  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ
  VẤN ĐỀ VỀ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN . 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
  1.2 Một số vấn đề về tăng thu ngân sách nhà nước cấp huyện . 9
  1.2.1 . 9
  Thu ngân sách nhà nước cấp Huyện . 9
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 25
  2.1. Phương pháp nghiên cứu . 25
  2.1.1. Phương pháp thống kê mô tả 25
  2.1.2. Phương pháp phân tích . 25
  2.1.3. Phương pháp phân tích so sánh . 25
  2.1.4. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu . 26
  2.1.5. Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo . 26
  2.1.6. Phương pháp khảo sát điều tra 26
  2. Nguồn tư liệu 27
  2.3. Qui trình nghiên cứu 28
  2.4. Địa điểm nghiên cứu . 31
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA
  BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 32
  3.1. Tổng quan tình hình kinh tế xã hội và cơ chế thu NSNN của Huyện Đức
  Thọ, tỉnh Hà Tĩnh . 32
  3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 32
  3.1.2 Đặc điểm nguồn lực phát triển KTXH . 34
  3.1.3 Cơ chế phân cấp quản lý thu NSNN trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà
  Tĩnh 36
  3.2. Thực trạng thu ngân sách nhà nước huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh giai đoạn
  2010 -2014 . 38
  3.2.1 Tình hình thực hiện các nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện so với
  dự toán giai đoạn 2010-2014 38
  3.2.2. Một số nguồn thu chiếm tỷ lệ lớn của NSNN Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
  từ 2010-2014 45
  3.2.3. Tác động của thu ngân sách đối với phát triển kinh tế xã hội huyện Đức
  Thọ, Hà Tĩnh 52
  3.3. Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN của Huyện Đức Thọ giai đoạn
  2010-2014 55
  3.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân . 55
  3.3.2 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. . 57
  3.4. Đánh giá chung 61
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN
  ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ, HÀ TĨNH 64
  4.1 Mục tiêu của cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 của Chính phủ 64
  4.1.1. Mục tiêu tổng quát 64
  4.1.2. Mục tiêu cụ thể . 64
  4.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đến năm
  2020 . 65
  4.2.1 Mục tiêu tổng quát . 65
  4.2.2. Mục tiêu cụ thể để năm 2020 65
  4.2.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 . 66
  4.3 Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Đức Thọ, Hà
  Tĩnh 67
  4.3.1 Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán thu ngân sách của Huyện . 68
  4.3.2 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các nguồn thu trên địa
  bàn đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời, đặc biệt tập trung cho các khoản thu
  chiếm tỷ trọng lớn như: 69
  4.3.3. Giải pháp về hoàn thiện và cải tiến công tác tổ chức cán bộ và bộ máy
  quản lý thu thuế 73
  4.3.4 Giải pháp về tăng cường công tác vận động, giáo dục, tuyên truyền về
  thuế 74
  4.3.5. Cải cách thủ tục hành chính: . 75
  4.3.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và thực hiện
  chế độ khen thưởng 77
  4.3.7. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để phát triển
  kinh tế bền vững nhằm tăng nguồn thu từ nội tại bản thân nền kinh tế, giải
  pháp thực hiện cụ thể cho từng ngành 80
  4.3.8. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách . 81
  PHẦN THỨ BA . 82
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 i

  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 NSNN Ngân sách nhà nước
  2 NSĐP Ngân sách địa phương
  3 UBND Uỷ ban nhân dân
  4 HĐND Hội đồng nhân dân
  5 DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  6 QD Quốc doanh
  7 NQD Ngoài quốc doanh
  8 KTXH Kinh tế xã hội
  ii

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 3.1: Diện tích và cơ cấu các loại đất năm 2010 của Huyện Đức Thọ, Hà
  Tĩnh 3333
  Bảng 3.2: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ giai đoạn 2010 – 2014 . 3939
  Bảng 3.3: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ giai năm 2010 . 4040
  Bảng 3.4: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ năm 2011 4141
  Bảng 3.5: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ giai năm 2012 . 4242
  Bảng 3.6: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ năm 2013 4343
  Bảng 3.7: Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ năm 2014 4444
  Bảng 3.8: Tình hình thực hiện thu thuế Ngoài quốc doanh so với dự toán giai
  đoạn 2010 - 2014 4646
  Bảng 3.9: Tình hình thực hiện thu phí và lệ phí so với dự toán được giao của
  huyện Đức Thọ 2010 – 2014 4848
  Bảng 3.10: Công tác tổ chức cấp quyền sử dụng đất của huyện Đức Thọ giai
  đoạn 2010 - 2014 4949
  Bảng 3.11: Thu tiền cấp quyền sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2014 5050
  Bảng 3.12: Thu khác trong ngân sách huyện Đức Thọ giai đoạn 2010 – 2014
  . 5252
  Bảng 3.13: Đánh giá biến động nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện Đức
  Thọ giai đoạn 2010 - 2014 5656 1

  PHẦN MỞĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngân sách nhà nước, một bộ phận quan trọng trong nền tài chính quốc
  gia, một công cụ hữu hiện mà các quốc gia vẫn sử dụng trong quá trình vận
  động và tồn tại của mình. Chính vì vậy, nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước
  là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia và nước ta cũng không loại trừ. Việc
  hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách tài chính quốc gia là một khâu
  trọng yếu trong việc thực hiện vai trò quản lý xã hội và điều tiết vĩ mô nền
  kinh tế của Nhà nước; trong đó, quản lý thu Ngân sách nhà nước là một bộ
  phận rất quan trọng của chính sách tài chính quốc gia. Thu NSNN là một công
  tác rất quan trọng, nó quyết định việc thực hiện các vai trò của NSNN nói
  chung cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản chi NSNN nói riêng
  Quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta đòi hỏi
  Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài
  chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách thu, chi NSNN. Trong điều kiện cơ cấu
  kinh tế và cơ chế quản lý thay đổi thì hệ quả tất yếu là chính sách tài chính nói
  chung và công tác quản lý, điều hành hoạt động thu ngân sách nói riêng cũng
  phải đổi mới. Do vậy, cơ chế quản lý Ngân sách nhà nước của các cấp chính
  quyền địa phương cũng cần được cải tiến trên một số mặt nhất định.
  Huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh là một huyện có quy mô kinh tế nhỏ, lực
  lượng sản xuất kém phát triển, giá trị sản xuất không cao từ đó làm cho khả
  năng huy động nguồn thu ngân sách nhà nước thấp trong khi nhu cầu chi cho
  đầu tư phát triển kinh tế xã hội là rất lớn. Thời gian qua, công tác quản lý thu
  Ngân sách nhà nước trên điạ bàn, đặc biệt là nguồn thu trong cân đối đã được
  chú trọng cải tiến. thu ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi, góp phần kích
  thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nguồn thu Ngân sách nhà nước trên địa
  bàn huyện hàng năm chưa đảm bảo tự cân đối chi, chủ yếu là từ nguồn cấp 2

  quyền sử dụng đất (hàng năm chiếm trên 65%) Việc phát hiện và nuôi dưỡng
  các nguồn thu, triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách để ổn định và phát
  triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết. Các
  giải mà huyện áp dụng đã thực sự thiết thực, phù hợp với tình hình phát triển
  kinh tế xã hội của địa phương nhằm đẩy mạnh nguồn thu ngân sách nhà nước
  chưa? Xuất phát từ đòi hỏi cần làm rõ những vấn đề trên, từ giác độ quản lý
  để góp phần đẩy mạnh công tác tăng thu ngân sách nhà nước, đó cũng chính
  là lí do mà tác giả chọn đề tài: “Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước
  ởHuyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” để viết luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  Mục tiêu chung
  Dựa trên cơ sở lý luận về thu Ngân sách nhà nước và kết quả phân tích
  đánh giá thực trạng thu ngân sách trên địa bàn, đề xuất các giải pháp tăng thu
  trong cân đối ngân sách ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
  Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về NSNN và thu ngân
  sách nhà nước;
  - Làm rõ thực trạng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nghiên cứu
  trong thời kỳ 2010 - 2014;
  - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước trên
  địa bàn huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ mới đến năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
  Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
  - Phạm vi nghiên cứu
  + Về không gian: Địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 3

  + Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng công tác thu ngân sách
  nhà nước giai đoạn 2010 – 2014 và đề xuất giải pháp đến năm đến 2020.
  4. Bố cục của luận văn
  Luận văn gồm Phần mở đầu, kết luận và 04 chương, cụ thể như sau:
  CHƯƠNG 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề về tăng thu
  ngân sách nhà nước cấp huyện.
  CHƯƠNG 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu
  CHƯƠNG 3: Thực trạng Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Đức
  Thọ, Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2014
  CHƯƠNG 4: Giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn Huyện Đức Thọ, Hà
  Tĩnh

  Xem Thêm: Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status