Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng EXIMBANK - Chi nhánh Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng EXIMBANK - Chi nhánh Hà Nội

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU . iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ iiii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 2
  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  Những đóng góp của luận văn . 3
  Kết cấu luận văn 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VỀ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1.Rủi ro trong kinh doanh quốc tế . 5
  1.1.2.Rủi ro trong thanh toán quốc tế 6
  1.1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 6
  1.1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 8
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro trong thanh toán quốc tế . 11
  1.2.1. Khái niệm . 11
  1.2.1.1. Khái niệm rủi ro 11
  1.2.1.2. Khái niệm rủi ro trong thanh toán quốc tế . 11
  1.2.2. Nguyên nhân và các loại rủi ro trong thanh toán quốc tế 12
  1.2.2.1. Nguyên nhân 12
  1.2.2.2. Các loại rủi ro trong thanh toán quốc tế 14
  1.2.3. Rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế 19
  1.2.3.1. Phương thức chuyển tiền (Remittance): 20 1.2.3.2. Phương thức nhờ thu (Collection) . 22
  1.2.3.3. Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credit) . 26
  1.2.4. Hậu quả khi phát sinh rủi ro trong thanh toán quốc tế . 33
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 34
  2.1.Phương pháp phân tích tổng hợp . 34
  2.1.1. Nội dung phương pháp . 34
  2.1.2.Mục đích sử dụng phương pháp . 34
  2.1.3.Cách thức luận văn sử dụng phương pháp 35
  2.2.Phương pháp thống kê 36
  2.2.1.Nội dung phương pháp . 36
  2.2.2.Mục đích sử dụng phương pháp . 38
  2.2.3.Cách thức luận văn sử dụng phương pháp 38
  2.3.Phương pháp so sánh 38
  2.3.1. Nội dung phương pháp 38
  2.3.2.Mục đích sử dụng phương pháp . 39
  2.3.3.Cách thức luận văn sử dụng phương pháp 39
  2.4.Phương pháp case study . 40
  2.4.1.Mục đích sử dụng phương pháp 40
  2.4.2. Cách thức luận văn sử dụng phương pháp . 41
  CHƯƠNG 3 :THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ
  TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 42
  3.1. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi
  nhánh Hà Nội từ năm 2010-2014 . 42
  3.1.1. Sự phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank 42
  3.1.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh
  Hà Nội 43 3.1.2.1 Hoạt động thanh toán theo phương thức chuyển tiền . 44
  3.1.2.2 Hoạt động thanh toán theo phương thức nhờ thu . 45
  3.1.2.3 Hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ. 46
  3.2 Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Exinbank chi nhánh Hà Nội
  . 47
  3.2.1 Rủi ro đối với phương thức chuyển tiền . 47
  3.2.2 Rủi ro đối với phương thức nhờ thu . 48
  3.2.3. Rủi ro đối với phương thức tín dụng chứng từ 49
  3.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank chi
  nhánh Hà Nội . 54
  3.3.1. Các nguyên nhân khách quan 54
  3.3.1.1. Nguyên nhân từ thực trạng nền kinh tế Việt nam. . 54
  3.3.1.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng của Eximbank Hà Nội 55
  3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 56
  3.4. Biện pháp phòng chống rủi ro thanh toán quốc tế mà Eximbank chi nhánh
  Hà Nội đã và đang áp dụng 57
  3.4.1. Biện pháp phòng chống rủi ro thanh toán quốc tế . 57
  3.4.1.1. Áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn quan hệ đại lý trong thanh toán
  quốc tế 57
  3.4.1.2. Tuân thủ quy trình kiểm soát rủi ro mới của Hội Sở . 58
  3.4.1.3. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế 59
  3.4.2. Đánh giá công tác phòng chống rủi ro trong thanh toán quốc tế của Ngân
  hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội . 63
  3.4.2.1. Những mặt tích cực . 63
  3.4.2.2. Những hạn chế . 64
  CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH
  TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 66 4.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của Exinbank chi
  nhánh Hà Nội trong thời gian tới 66
  4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Eximbank chi nhánh Hà
  nội trong năm 2015 66
  4.1.2 Định hướng phát triển hoạt động TTQT của Eximbank chi nhánh Hà Nội
  trong thời gian tới 67
  4.2. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong Thanh toán quốc tế của Eximbank
  chi nhánh Hà Nội . 68
  4.2.1. Các giải pháp cơ bản nhằm quản lý rủi ro trong các phương thức TTQT của
  Eximbank chi nhánh Hà Nội 68
  4.2.1.1 Giải pháp rủi ro trong phương pháp chuyển tiền 69
  4.2.1.2. Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức nhờ thu . 69
  4.2.1.3 Giải pháp quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ. . 70
  4.2.2 Các giải pháp đồng bộ nhằm quản lý rủi ro các phương thức TTQT tại
  Eximbank chi nhánh Hà Nội 74
  4.2.2.1. Tập trung nguồn nhân lực phục vụ hoạt động TTQT 74
  4.2.2.2. Xây dựng mô hình quản lý rủi ro mới trong thanh toán quốc tế 76
  4.2.2.3. Tránh những rủi ro quốc gia ảnh hưởng đến các phương thức
  TTQT 76
  4.3. Một số kiến nghị . 77
  4.3.1 Đối với chính phủ . 77
  4.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách trong TTQT . 77
  4.3.1.2 Tăng cường quản lý thị trường, giám sát hợp đồng kinh doanh: 78
  4.3.1.3 Tăng cương các biện pháp quản lý kỹ thuật an toàn trong thanh toán
  xuất nhập khẩu: 80
  4.3.1.4 Nâng cao vai trò của các đại sứ quán ở nước ngoài, có chính sách phù
  hợp khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu 80
  4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 81 4.3.2.1 Xây dựng hệ thống cảnh báo những biến động bất thường về tình hình
  tài chính – kinh tế . 81
  4.3.2.2 Củng cố và phát triển thì trường tiền tệ 82
  4.3.2.3 Chính sách cho vay ngoại tệ, quản lý ngoại hối, tỷ giá cần điều chỉnh
  kịp thời 83
  4.3.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin phòng ngừa và
  xử lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước (CIC): . 83
  KẾT LUẬN 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
  PHỤ LỤC I 90
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan: Luận văn với đề tài “Rủi ro trong thanh toán quốc tế
  tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hà Nội” là công trình nghiên cứu riêng
  của tôi.
  Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được
  trình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác.
  Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015
  Tác giả luận văn
  Vũ Thị Thủy

  LỜI CẢM ƠN
  Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại
  học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô trong Khoa Tài chính -
  Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi
  để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hà
  Văn Hội đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo các phòng ban,
  các anh chị cán bộ công nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất
  nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ trong
  quá trình hoàn thành luận văn.
  Cuối cùng, tôi cũng xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp
  đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
  Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người!

  Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015
  Tác giả  Vũ Thị Thủy
  i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 CIC Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro
  và xử lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước
  2 Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất
  nhập khẩu Việt Nam
  3 Eximbank Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất
  nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội
  4 L/C Thư tín dụng – Letter of Credit
  5 NH Ngân hàng
  6 NHPH Ngân hàng phát hành
  7 NHTM Ngân hàng thương mại
  8 No&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  Nông thôn Việt Nam
  9 TTQT Thanh toán quốc tế
  10 UCP Quy tắc thực hành tín dụng chứng từ -
  Uniform Customs and Pratice for
  Documentary Credits.
  11 URC Quy tắc thống nhất về nhờ thu –
  Uniform Rules for Collections
  12 XNK Xuất nhập khẩu ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1 Bảng số liệu hoạt động thanh toán quốc tế của
  Eximbank giai đoạn 2010 - 2014
  42
  2 Bảng 3.2 Doanh số thanh toán quốc tế của các nghiệp vụ
  TTQT chủ yếu của Eximbank – Chi nhánh Hà
  Nội
  44
  iii

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  STT Sơ đồ Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền 20
  2 Sơ đồ 1.2 Quy trình nghiệp vụ nhờ thu 22
  3 Sơ đồ 1.3 Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ 27
  4 Sơ đồ 3.1 Quy trình gửi bộ chứng từ để kiểm tra tại Hội Sở 58

  1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Năm 2015 được đánh giá là một năm đặc biệt với nền kinh tế Việt Nam, đầu
  tiên là việc Cộng đồng kinh tế Asean (AEC: Asean Economic Community) chính
  thức hoạt động, tiếp nữa là khả năng ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái bình
  dương – TPP. Các sự kiện này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong phát triển
  kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành điểm
  sản xuất cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Tổng giá
  trị Xuất – Nhập Khẩu năm 2014 đã đạt gần 300 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng
  hàng năm luôn đạt trên 2 con số. Đi cùng với đó là quy mô của hoạt động thanh
  toán quốc tế và tài trợ thương mại cũng luôn tăng trưởng nhanh và mạnh. Chính vì
  sự phát triển nóng đó, mà các hoạt động này đã bộc lộ hạn chế và rủi ro của mình.
  Từ đó phát sinh yêu cầu cần những nghiên cứu về vấn đề rủi ro của thanh toán quốc
  tế.
  Ngày nay, các ngân hàng thương mại (NHTM) không ngừng mở rộng các
  nghiệp vụ ngoại bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, bảo lãnh Các
  hoạt động ngoại bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một
  tăng không những về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Trong số các nghiệp vụ ngoại
  bảng, thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam là nghiệp vụ
  quan trọng nhất, có tốc độ tăng trưởng mạnh, mang lại cho ngân hàng khoản thu phí
  ngày một tăng; thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế để phát triển các nghiệp vụ
  khác như mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, tài trợ xuất khẩu . Vì vậy, nghiệp vụ thanh
  toán quốc tế có thể được xem là nghiệp vụ ngoại bảng đặc trưng cho các ngân hàng
  thương mại Việt Nam hiện nay.
  Tuy nhiên, hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) là nghiệp vụ mang tính chất
  toàn cầu, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì sự phức tạp và đa dạng của yếu tố quốc tế đem
  đến, nó chiụ ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố. Do đó, trong quá trình thanh toán
  không thể tránh khỏi những rủi ro mang yếu tố khách quan cũng như chủ quan, các 2
  rủi ro này càng được kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu bao nhiêu càng mang lại lợi
  ích và hiệu quả kinh tế cho các bên cũng như các quốc gia bấy nhiêu.
  Là một ngân hàng thương mại tham gia các hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu
  từ ngày đầu, Eximbank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trong
  lĩnh vực tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế tại Việt Nam. Kinh nghiệm và bản
  lĩnh của Eximbank nói chung, cũng như chi nhánh Eximbank Hà Nội nói riêng tích
  lũy qua 20 năm qua là rất tốt. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh từ hội nhập, sự thay
  đổi trong tập quán thương mại quốc tế diễn ra thường xuyên và liên tục. Đòi hỏi
  phải có sự nghiên cứu sâu và sự cập nhật thường xuyên xu thế, kiến thức về rủi ro
  của hoạt động thanh toán quốc tế.
  Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp
  nhằm quản lý các rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế để nâng cao hiệu
  quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh
  tế đối ngoại là một nhu cầu khách quan và hợp quy luật. Đề tài: “Rủi ro trong thanh
  toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Hà Nội” là cần thiết để giải quyết
  các yêu cầu đặt ra của vấn đề.
  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  Mục đích
  Hệ thống hóa và làm rõ những lý luận về thanh toán quốc tế . Trên cơ sở phân
  tích hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu
  Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Hà Nội, qua đó đề xuất giải pháp để hạn chế rủi ro
  trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội một cách hiệu quả.
  Câu hỏi nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài “Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
  Eximbank - chi nhánh Hà Nội” luận văn lần lượt đi vào giải quyết các câu hỏi sau:
  - Hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Exinbank chi nhánh Hà Nội
  trong thời gian vừa qua đã gặp phải những rủi ro gì?
  - Eximbank chi nhánh Hà Nội đã thực hiện công tác phòng chống rủi ro
  trong thanh toán quốc tế như thế nào? 3
  - Trong thời gian tới, Eximbank chi nhánh Hà Nội cần làm gì để hạn chế rủi
  ro trong thanh toán quốc tế?
  Nhiệm vụ nghiên cứu
  Thứ nhất, đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro
  trong thanh toán quốc tế. Từ những cơ sở lý luận này, sẽ đưa ra những rủi ro có thể
  xảy ra đối với từng phương thức thanh toán cụ thể.
  Thứ hai, mô tả thực trạng rủi ro thanh toán quốc tế, phân tích những rủi
  ro trong thanh toán quốc tế thực tế đã xảy ra tại Ngân hàng Eximbank chi
  nhánh Hà Nội.
  Cuối cùng, đề tài đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh
  toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.
  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
  Eximbank chi nhánh Hà Nội.
  Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội trong thời gian
  từ năm 2011 đến năm 2014
  Những đóng góp của luận văn
  - Phân tích rủi ro trong thanh toán quốc tế dưới góc độ của ngân hàng trong
  bối cảnh hiện nay.
  - Phân tích những rủi ro trong thanh toán quốc tế đã xảy ra tại Ngân hàng
  Eximbank – Chi nhánh Hà Nội, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của việc
  phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh
  Hà Nội.
  - Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế
  tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Hà Nội một cách hiệu quả hơn.
  Kết cấu luận văn
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu sơ đồ, tài
  liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro trong
  thanh toán quốc tế
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
  Eximbank chi nhánh Hà Nội.
  Chương 4: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân
  hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.

  Xem Thêm: Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng EXIMBANK - Chi nhánh Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng EXIMBANK - Chi nhánh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status