Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Để có được luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn đối với các
  Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh Tế & Quản trị kinh doanh đã tận
  tình giảng dạy, hướng dẫn và quan tâm giúp đỡ tác giả trong quá trình học
  tập, nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp.
  Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Văn Bá Thanh,
  người đã tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận
  văn này.
  Xin chân thành cảm ơn, Lãnh đạo và cán bộ các phòng ban của Cục
  thống kê tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo và cán bộ các phòng ban huyện Đại Từ,
  các bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến, cung cấp tài
  liệu, tạo điều kiện tốt nhất để tác giả hoàn thành luận văn này.
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về mặt lý luận, kinh
  nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu nên chắc chắn khó tránh khỏi những
  thiếu sót, tác giả mong nhận được những đóng góp của các nhà khoa học, các
  thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.
  Xin trân trọng cảm ơn./.
  Thái Nguyên, ngày . tháng . năm 2014
  Tác giả luận văn  Phạm Hoàng Hải

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . viii
  DANH MỤC BẢNG ix
  DANH MỤC HÌNH x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
  5. Bố cục của luận văn 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CHUYỂN DỊCH CƠ
  CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG
  NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 6
  1.1. Khái niệm, đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông . 6
  1.1.1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông thôn 6
  1.1.2. Đặc trưng cơ bản của cơ cấu kinh tế nông thôn 7
  1.1.3. Bản chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 9
  1.2. Nội dung và xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông thôn . 10
  1.2.1. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn 10
  1.2.2. Xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn . 14
  1.3. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 16
  1.4. Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 17

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 17
  1.4.2. Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 19
  1.4.3. Tầm quan trọng phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa
  nông nghiệp, nông thôn . 19
  1.4.4. Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá . 20
  1.5. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của các địa
  phương trong nước 22
  1.5.1. Kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc 22
  1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang 26
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. Các câu hỏi đề ra mà đề tài cần giải quyết . 30
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 30
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 30
  2.2.2. Phương pháp phân tích 30
  2.2.3. Phương pháp dự báo 31
  2.2.4. Phương pháp xử lý thông tin . 31
  2.2.5. Phương pháp sử dụng mô hình SWOT để phân tích các điểm
  mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong quá trình
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 31
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn . 32
  Chương 3. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
  NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH
  THÁI NGUYÊN 34
  3.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở huyện Đại Từ . 34
  3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên . 34
  3.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội . 37

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Đại Từ,
  tỉnh Thái Nguyên 43
  3.2.1. Cơ cấu các ngành kinh tế ở nông thôn 45
  3.2.2. Cơ cấu các thành phần kinh tế ở nông thôn 59
  3.3. Đánh giá chung thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở
  huyện Đại Từ trong những năm qua . 63
  3.3.1. Những kết quả đạt được . 63
  3.3.2. Những hạn chế, yếu kém chủ yếu 65
  3.3.3. Nguyên nhân của những mặt làm được và những hạn chế, yếu kém . 65
  Chương 4. GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH
  TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA,
  HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH
  THÁI NGUYÊN 67
  4.1. Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 67
  4.1.1. Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá và xây
  dựng một nền kinh tế mở 68
  4.1.2. Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi
  trường sinh thái . 68
  4.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp
  hoá, hiện đại hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh . 69
  4.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên cơ sở gắn với chiến
  lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu
  quả kinh tế - xã hội 70
  4.1.5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn phải kết hợp giữa phát
  triển kinh tế với phát triển văn hoá, giáo dục, xây dựng cộng
  đồng nông thôn vì mục tiêu phát triển con người . 71

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.2. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa . 72
  4.2.1. Đối với cơ cấu các ngành kinh tế 72
  4.2.2. Đối với cơ cấu các thành phần kinh tế 76
  4.2.3. Mô hình SWOT phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội
  và thách thức trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn . 79
  4.3. Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh
  Thái Nguyên . 82
  4.3.1. Xây dựng chiến lược và Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông
  thôn trong đó chú trọng phát triển sản xuất theo từng vùng sinh thái 82
  4.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp, nông thôn . 83
  4.3.3. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 84
  4.3.4. Có chính sách ưu tiên đầu tư và huy động vốn cho nông thôn . 85
  4.3.5. Mở rộng công tác khuyến nông, nghiên cứu ứng dụng và chuyển
  giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới nông dân . 86
  4.3.6. Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đẩy nhanh cơ giới hoá nông
  nghiệp và không ngừng phát triển các loại dịch vụ nông thôn 88
  4.3.7. Tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho
  khu vực nông thôn . 89
  4.3.8. Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế nông thôn 90
  4.3.9. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn . 91
  4.3.10. Tăng cường mô hình liên kết “4 nhà” trong chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế 94
  4.3.11. Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển dịch
  cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 96

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  4.4. Một số kiến nghị . 98
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  CNH Công nghiệp hóa
  HĐH Hiện đại hóa
  NN Nông nghiệp
  CN Công nghiệp
  DV Dịch vụ
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1: Cơ cấu tổng sản phẩm (GDP) của các ngành qua các năm 39
  Bảng 3.2: Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu /năm 39
  Bảng 3.3: Dân số trung bình phân theo giới tính, thành thị và nông thôn 42
  Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2009-2013 . 44
  Bảng 3.5: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2009-2013 . 46
  Bảng 3.6: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt giai đoạn 2009-2013 47
  Bảng 3.7: Diện tích và cơ cấu diện tích gieo trồng cây hàng năm . 48
  Bảng 3.8: Diện tích và sản lượng trồng cây lâu năm 50
  Bảng 3.9: Diện tích năng suất và sản lượng lúa giai đoạn 2009-2013 . 51
  Bảng 3.10: Số lượng gia súc, gia cầm giai đoạn 2009-2013 . 52
  Bảng 3.11: Diện tích và sản lượng thủy sản chủ yếu giai đoạn 2009-2013 . 53
  Bảng 3.12: Cơ cấu ngành chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành
  nông nghiệp giai đoạn 2009-2013 53
  Bảng 3.13: Cơ cấu ngành lâm nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn
  ngành nông, lâm nghiệp giai đoạn 2009-2013 54
  Bảng 3.14: Diện tích và độ che phủ của rừng giai đoạn 2009-2013 . 55
  Bảng 3.15: Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành lâm nghiệp giai đoạn 2009-2013 55
  Bảng 3.16: Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành công nghiệp giai đoạn
  2009-2013 56
  Bảng 3.17: Tỷ lệ giá trị sản xuất của ngành dịch vụ nông nghiệp giai
  đoạn 2009-2013 . 58
  Bảng 3.18: Kết quả điều tra trang trại huyện Đại Từ giai đoạn 2009-2013 59


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  x
  DANH MỤC HÌNH

  Hình 3.1. Bản đồ hành chính huyện Đại Từ . 35

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn có một vị trí đặc biệt quan trọng
  trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đất nước,
  bởi đây là khu vực sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu nuôi sống con người.
  Mặt khác, đây còn là lĩnh vực của đời sống xã hội bao gồm tổng hợp
  các ngành, với một môi trường gồm nhiều hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra
  mà nội dung cốt lõi là xác định và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nông thôn, hơn
  nữa hiện nay thu nhập bình quân của dân cư nông thôn còn rất hạn chế, muốn
  đưa nông thôn trở nên giàu có, theo kịp sự phát triển của đô thị thì không có
  cách nào khác là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một cơ cấu kinh tế nông
  thôn tốt, hợp lý sẽ có các bộ phận, các phân hệ được kết hợp với nhau một
  cách hài hoà, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước,
  làm cho nền kinh tế phát triển lành mạnh, có nhịp độ tăng trưởng và phát triển
  ổn định, góp phần xoá đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông
  thôn, nâng cao trình độ, mức sống văn hoá, tinh thần của dân cư nông thôn,
  giữ gìn các giá trị văn hoá, tinh thần tích cực ở nông thôn. Song để đạt được
  mục tiêu này chúng ta phải tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở vật chất, kỹ
  thuật, về công nghệ và thiết bị để hiện đại hoá sản xuất tạo ra mức tăng
  trưởng nhanh hơn, đồng thời tạo ra việc làm với thu nhập cao hơn cho số lao
  động dôi dư và mới tăng thêm ở nông thôn.
  Ngày nay, những thành tựu của khoa học và công nghệ đã và đang tác
  động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế với nhiều ngành, nghề
  mới, nhưng không vì thế làm giảm vai trò của nông nghiệp, nông thôn. Nông
  nghiệp, nông thôn chiếm đại bộ phận tài nguyên đất đai, khoáng sản, động
  thực vật, rừng, biển có ảnh hưởng to lớn đến bảo vệ môi trường sinh thái, khai

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  khác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, đảm bảo cho việc phát triển lâu dài
  và bền vững của đất nước.
  Bên cạnh đó, những tồn tại hiện nay của cơ cấu kinh tế nông thôn cũng
  là những nhân tố thúc đẩy sự cần thiết phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp, nông thôn như:
  - Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tuy đã có chuyển biến theo
  hướng tích cực nhưng còn chậm. Khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn vẫn
  phát triển tự phát và chưa ổn định. Sự gia tăng của các ngành phục vụ kinh tế
  - xã hội nông thôn còn chậm; hệ thống dịch vụ cho kinh tế hộ chậm đổi mới;
  cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn kém phát triển.
  - Nhiều vấn đề xã hội ở nông thôn đang trở thành vấn đề bức xúc, đòi
  hỏi phải giải quyết, trong đó nổi bật là khoảng cách kinh tế - xã hội giữa nông
  thôn và thành thị, giữa miền núi và miền xuôi, giữa người nghèo và người
  giàu ở nông thôn đang có xu hướng tăng lên; lao động nông nghiệp dư thừa,
  thiếu việc làm, thu nhập của nông dân thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn,
  các tệ nạn xã hội đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân ở nông thôn.
  - Việc bảo vệ môi trường sinh thái trong nông thôn còn nhiều hạn chế,
  tình trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiều hoá chất độc hại vẫn chưa
  giảm và có xu hướng gia tăng.
  Kinh nghiệm cũng như thực tiễn cho thấy chỉ có bằng con đường công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn mới đáp ứng được yêu cầu
  đặt ra. Như vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn muốn có hiệu quả phải
  không được tách rời với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp,
  nông thôn, đồng thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
  cũng phải bao gồm cả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông
  thôn, đó là hai quá trình có quan hệ tương hỗ với nhau.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Đại từ là Huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên,
  phía Bắc giáp huyện Định Hoá; Phía nam giáp huyện Phổ Yên và Thành Phố
  Thái Nguyên; Phía đông giáp huyện Phú Lương; Phía tây bắc và đông nam
  giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ. Huyện Đại Từ có nhiều đơn vị hành
  chính nhất tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng
  và Nhà nước, kinh tế của huyện Đại Từ tăng trưởng khá và liên tục. Bộ mặt
  nông thôn có những chuyển biến rõ nét, kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã
  thu được những kết quả bước đầu, song so với mục tiêu đặt ra chưa đạt được
  như mong muốn, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm, cơ cấu
  còn bất hợp lý, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh
  tế nông thôn chưa thực sự gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  nông nghiệp, nông thôn, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh cũng như
  lợi thế về đất đai, khí hậu của huyện. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tôi
  chọn và nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện
  Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế nông thôn của Huyện Đại Từ,
  tỉnh Thái Nguyên, kết hợp lý luận và thực tiễn nhằm phát hiện những ưu
  điểm, hạn chế, khó khăn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
  thôn, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá để đạt được những
  mục tiêu như mong muốn.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Một là, Đánh giá được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
  ở huyện Đại Từ trong những năm qua.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Hai là, Trên cơ sở cơ cấu kinh tế nông thôn hiện có chỉ ra được lĩnh
  vực nào huyện có thế mạnh, trong cơ cấu nông nghiệp cây nào, con gì đem
  giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện chăm sóc của địa phương.
  Ba là, Những tiềm năng, thế mạnh nào của huyện cần được phát huy và
  khai thác phục vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
  Bốn là, Đề ra được những giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy quá
  trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hoá,
  hiện đại hoá đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội như mong muốn.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giải pháp dịch chuyển cơ cấu
  kinh tế nông thôn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu về thực trạng
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  - Về thời gian: Để phục vụ nghiên cứu đề tài, tác giải tiến hành thu thập
  số liệu từ năm 2009 đến năm 2013 từ cục thống kê tỉnh Thái Nguyên và các
  phòng ban của Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  - Về nội dung: Xung quanh vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn
  nhiều vấn đề cần tiếp cận và nghiên cứu. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian
  và trình độ, nên tác giả chỉ nghiên cứu, đánh giá thực trạng quá trình chuyển
  dịch cơ cấu kinh tế và đề ra một số giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  trong khu vực nông thôn của huyện Đại Từ. Trong điều kiện nghiên cứu cho
  phép và trên cơ sở thực tiễn của huyện, đề tài nghiên cứu quá trình chuyển
  dịch với hai nội dung chính là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo ngành
  và theo thành phần kinh tế.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là căn cứ
  tin cậy giúp lãnh đạo huyện Đại Từ tham khảo trong quá trình ra quyết định
  xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đáp
  ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá phù hợp với cơ chế thị trường, góp
  phần nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người dân nông thôn
  và xây dựng nông thôn mới.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được chia
  thành 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
  thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện
  Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  Chương 4: Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo
  hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đạt được kết quả như mong
  muốn, trong điều kiện của một huyện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đòi hỏi
  phải trải qua một quá trình lâu dài, với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các
  ngành cũng như sự cần thiết phải có những cơ chế, chính sách thích hợp của
  Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, cố gắng không nhỏ của nhân dân. Trên đây là
  luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của
  mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Từ,
  tỉnh Thái Nguyên nói chung và của vùng nông thôn nói riêng./.

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status