Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  i
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn:
  “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp
  tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” đều được thu thập, điều tra, khảo sát thực tế một
  cách trung thực, đánh giá đúng thực trạng của địa phương nơi nghiên cứu và chưa
  từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
  Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ về việc thực hiện luận văn này đã được
  cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014
  Tác giả


  Nông Trung Kiên
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình học tập tại khoa Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm
  Thái Nguyên tôi đã được các thầy, cô giáo truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất
  để có thể đem những kiến thức đã được học ở trường góp một phần công sức của
  mình vào xây dựng đất nước.
  Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, được sự nhất trí của Trường Đại
  học Nông Lâm, phòng QLĐT Sau Đại Học và dưới sự hướng dẫn tận tình của
  GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn đã cho phép, tạo điều kiện, hướng dẫn tôi thực hiện và
  hoàn thành bản khóa luận này.
  Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm,
  Đại học Thái Nguyên, phòng QLĐT Sau Đại Học và GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn đã tạo
  mọi điều kiện thuận lợi, động viên khuyến khích và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập
  cũng như hoàn thành bản khóa luận.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn
  động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành bản luận văn này.
  Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quí thầy cô và các bạn
  học viên để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Thái Nguyên, ngày tháng . năm 2014
  Tác giả


  Nông Trung Kiên
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
  DANH MỤC HÌNH . vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Yêu cầu nghiên cứu của đề tài . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  4.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 3
  4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn của đề tài 3
  Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 4
  1.2. Cơ sở lý luận về công tác giao đất 4
  1.2.1. Tầm quan trọng của công tác giao đất . 8
  1.2.2. Các quy định của nhà nước về giao đất lâm nghiệp 9
  1.3. Chính sách đất đai của một số nước trên thế giới 12
  1.3.1. Chính sách đất đai của Trung Quốc . 13
  1.3.2. Chính sách đất đai ở Nhật Bản 14
  1.3.3. Chính sách đất đai ở Thái Lan . 15
  1.3.4. Chính sách đất đai ở Inđônêxia 17
  1.3.5. Chính sách đất đai ở Đài Loan . 17
  1.4. Chính sách giao đất nông, lâm nghiệp ở Việt Nam 18
  1.4.1. Giai đoạn 1986 -1993 20
  1.4.2. Giai đoạn từ 1993 đến 2003 21
  1.4.3. Giai đoạn từ năm 2003 đến nay . 22
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24
  2.1.1 Đối tượng nghiên cứu . 24
  2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24
  2.2. Nội dung nghiên cứu 24
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 24
  2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp . 24
  2.3.2. Tài liệu sơ cấp 25
  2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu . 26
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Na Rì 28
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên . 28
  3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Rì . 33
  3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Na Rì . 43
  3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Na Rì 45
  3.2.1. Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện Na Rì 45
  3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Na Rì 51
  3.3. Thực trạng công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì 53
  3.3.1. Hiện trạng đất lâm nghiệp được giao cho các đối tượng quản lý 54
  3.3.2. Hiện trạng đất lâm nghiệp được giao theo các đối tượng sử dụng 56
  3.3.3. Kết quả công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn
  2009 - 2013 60
  3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp sau giao đất 63
  3.4.1. Khái quát chung về tình hình của các xã điều tra 63
  3.4.2. Tình hình sử dụng đất lâm nghiệp của các xã điều tra trước và sau khi
  giao đất lâm nghiệp 65
  3.4.3. Đánh giá tác động của công tác giao đất lâm nghiệp đến công tác bảo vệ
  và phát triển rừng . 66
  3.4.4. Đánh giá thu nhập các nguồn thu từ đất lâm nghiệp . 68
  3.4.5. Đánh giá hiệu quả môi trường . 70
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.4.6. Điều tra nông hộ về công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na
  Rì 71
  3.5. Những tồn tại sau khi giao đất lâm nghiệp và các giải pháp thúc đẩy công tác
  giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì 75
  3.5.1. Những vấn đề tồn tại sau khi giao đất lâm nghiệp 75
  3.5.2. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp trên địa
  bàn huyện Na Rì 77
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 3.1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2009 - 2013 . 33
  Bảng 3.2: Diện tích, sản lượng một số sản phẩm nông sản chủ yếu năm 2013 34
  Bảng 3.3: Hiện trạng dân số huyện Na Rì năm 2013 38
  Bảng 3.4: Hiện trạng một số tuyến huyện lộ trên địa bàn huyện 41
  Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Na Rì năm 2013 51
  Bảng 3.6: Hiện trạng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì năm 2013 53
  Bảng 3.7: Diện tích đất lâm nghiệp theo đối tượng được giao quản lý trên địa
  bàn huyện Na Rì năm 2013 . 54
  Bảng 3.8: Diện tích đất lâm nghiệp được giao theo đối tượng sử dụng trên địa
  bàn huyện Na Rì năm 2013 . 57
  Bảng 3.9: Kết quả công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì giai
  đoạn 2009 - 2013 61
  Bảng 3.10: Kết quả đánh giá về các hoạt động quản lý đất lâm nghiệp và rừng 65
  Bảng 3.11: Số vụ vi phạm lâm luật trước và sau giao đất lâm nghiệp năm 2009
  và 2013 67
  Bảng 3.12: Thu nhập từ rừng của các hộ gia đình trên địa bàn 3 xã điều tra
  trước và sau khi giao đất lâm nghiệp 69
  Bảng 3.13: Biến động về độ che phủ rừng tại 3 xã điều tra trước và sau giao
  đất lâm nghiệp . 70
  Bảng 3.14: Tình hình sử dụng và nhu đầu sử dụng đất lâm nghiệp của nông hộ
  trên địa bàn 3 xã điều tra . 71
  Bảng 3.15: Ý kiến của nông hộ về chính sách giao đất lâm nghiệp trên địa bàn
  3 xã điều tra . 73

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii

  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 3.1: Bản đồ địa giới hành chính huyện Na Rì 28
  Hình 3.2: Đồ thị cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện Na Rì Năm 2013 52
  Hình 3.3: Đồ thị thể hiện diện tích đất lâm nghiệp theo đối tượng được giao để
  quản lý . 56
  Hình 3.4: Đồ thị cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp giao cho nhóm đối tượng sử
  dụng . 58
  Hình 3.5: Đồ thị thể hiện diện tích đất lâm nghiệp giao cho các đối tượng sử
  dụng ổn định, lâu dài . 60


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là Tài nguyên có vai trò và giá trị đặc biệt quan trọng, là nguồn lực để
  phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và quốc phòng. Việt Nam có gần 80% lao động
  trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Vì thế, việc bảo vệ và sử dụng bền vững
  đất nông, lâm nghiệp giữ một vai trò vô cùng quan trọng.
  Giao đất, giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài
  vào mục đích sản xuất nông – lâm nghiệp theo quy hoạch và kế hoạch là một chủ
  trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước từ nhiều năm nay, nhằm gắn lao động
  với đất đai, tạo động lực phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, từng bước ổn định
  và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng.
  Từ khi có Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/01/1981 của Ban chấp hành trung ương
  Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng công tác khoán sản phẩm đến nhóm và
  người lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nhất là Nghị quyết 10-
  NQ/TW ngày 05/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp
  thì quyền sử dụng đất của nông dân mới được xác lập. Luật Đất đai sửa đổi năm
  1993 được Quốc hội thông qua ngày 14/7/1993 đã thừa nhận 5 quyền cơ bản của
  người sử dụng đất, quan hệ sản xuất trong nông - lâm nghiệp được xác lập trên cơ
  sở giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài đã trở thành động
  lực thúc đẩy quá trình nông - lâm nghiệp phát triển, hiệu quả sử dụng đất đã được
  nâng lên so với giai đoạn trước. Sau khi có Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi
  một số điều Luật Đất đai năm 1998, năm 2001 và Luật Đất đai năm 2003, Nghị định
  số 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 quy định
  “Về giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục
  đích sản xuất lâm nghiệp”, Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 về
  “Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp”.
  Các chính sách đất đai trên đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển
  nền kinh tế đất nước. Giao đất giao rừng là một chủ trương lớn của Nhà nước, là
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  bước chuyển quan trọng từ nền lâm nghiệp thuần túy nhà nước sang nền lâm nghiệp
  xã hội với sự tham gia thực sự của toàn xã hội, trong đó vai trò của hộ gia đình và
  cộng đồng được đề cao và chú trọng.
  Thực tiễn những năm qua cho thấy, chính sách giao đất giao rừng đã thực sự
  đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của người dân, tạo thêm việc làm,
  nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống, nhiều hộ nông dân có thu nhập khá từ các
  hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất được giao. Tuy nhiên, trong quá trình vận
  dụng triển khai thực hiện những chính sách giao đất giao rừng ở mỗi địa phương lại
  có những thuận lợi và khó khăn riêng, chính vì vậy mà tác động của những chính
  sách này tới sự phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương cũng có sự khác nhau và
  mang đặc thù của mỗi vùng, do vậy việc nghiên cứu, đánh giá tình hình giao đất,
  giao rừng trong giai đoạn hiện nay và đưa ra một số phương hướng cho giai đoạn
  tiếp theo là một việc làm cần thiết.
  Xuất phát từ tình hình thực tế dựa trên cơ sở nghiên cứu nhằm hiểu được hiệu
  quả công tác quản lý và sử dụng đất sau khi thực hiện chích sách giao đất, giao rừng
  để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai, từ đó đề xuất giải
  pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp, chúng tôi chọn Đề tài nghiên cứu:
  “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp
  tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao
  đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá tình hình quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh
  Bắc Kạn.
  - Đánh giá tình hình sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh
  Bắc Kạn.
  - Đánh giá thực trạng và công tác giao đất lâm nghiệp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp nhằm nâng cao
  hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.
  3. Yêu cầu nghiên cứu của đề tài
  - thực trạng công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì.
  - thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong
  lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì.
  - một số , phù hợp trên địa bàn huyện Na Rì.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  4.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  - Đánh giá được thực trạng sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Na Rì
  đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho các mô hình sử dụng đất lâm nghiệp trên địa
  bàn huyện.
  - Xây dựng và định hướng một số loại hình (mô hình) quản lý và sử dụng đất
  lâm nghiệp.
  4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn của đề tài
  Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn sẽ là cơ sở để giúp các nhà quản lý ở
  địa phương, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và cải tạo nhóm đất lâm
  nghiệp. Xây dựng được một số mô hình sử dụng đất mang tính đặc thù huyện Na Rì
  nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác giao đất lâm nghiệp tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status