Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành bản đề tài này ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi
  luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phạm Công Toàn, người đã
  tận tình chỉ bảo, hướng dẫn giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành đề tài này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo - Bộ phận
  Quản lý Đào tạo và Sau đại học cũng như các khoa chuyên môn, của Trường
  Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi
  trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.
  Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Viễn
  thông tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thu thập
  số liệu thứ cấp, sơ cấp và các thông tin hữu ích phục vụ nghiên cứu.
  Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi
  trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp.
  Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2014
  Tác giả luận văn  Nguyễn Tú Anh
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ . ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài . 3
  4.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 3
  4.1. Những đóng góp mới của đề tài . 3
  5. Bố cục của đề tài . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC
  CẠNH TRANH CỦA NGÀNH VIỄN THÔNG . 5
  1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 5
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 5
  1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh . 11
  1.2. Đặc điểm ngành viễn thông và cạnh tranh dịch vụ viễn thông 13
  1.2.1. Đặc điểm ngành viễn thông 13
  1.2.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu cạnh tranh dịch vụ viễn thông 18
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh ngành viễn thông . 21
  1.3.1. Nhân tố bên ngoài . 21
  1.3.2. Yếu tố bên trong 27
  1.4. Một số chiến lược cạnh tranh . 30
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.1. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp . 30
  1.4.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 32
  1.4.3. Chiến lược tập trung trọng điểm (chiến lược tiêu điểm) 34
  1.4.4. Chiến lược phản ứng nhanh 35
  1.5. Thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của ở
  Việt Nam 37
  1.5.1. Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành viễn thông
  Việt Nam 37
  1.5.2. Kinh nghiệm thực tế nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn
  Viễn thông Quân đội 38
  1.5.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn bưu chính
  viễn thông Việt Nam (VNPT) 38
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 40
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 40
  2.2.1. Phương pháp luận 40
  2.2.2. Các phương pháp cụ thể 40
  2.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 42
  2.3.1. Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp . 42
  2.3.2. Giá bán sản phẩm dịch vụ . 43
  2.3.3. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ . 43
  2.3.4. Đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm, dịch vụ . 43
  2.3.5. Nâng cao thương hiệu và uy tín 44
  Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ
  VIỄN THÔNG CỦA VNPT THÁI NGUYÊN . 46
  3.1. Tổng quan về VNPT Thái Nguyên 46
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT Thái Nguyên 46
  3.1.2. Các loại dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên cung cấp . 47
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức của VNPT Thái Nguyên 49
  3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010-2013 . 57
  3.2. Thực trạng cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên . 58
  3.2.1.Tổng quan cạnh tranh lĩnh vực viễn thông trên thị trường Việt Nam . 58
  3.2.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh Thái Nguyên . 71
  3.2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT
  Thái Nguyên . 73
  3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông
  của VNPT Thái Nguyên 96
  3.3.1. Môi trường vĩ mô 96
  3.3.2. Môi trường ngành 98
  3.4. Phân tích ma trận SWOT tại VNPT Thái Nguyên . 99
  3.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên 100
  Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH
  VỤ VIỄN THÔNG CHO VNPT THÁI NGUYÊN 104
  4.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động của VNPT Thái Nguyên trong
  cung ứng dịch vụ viễn thông trong thời gian tới . 104
  4.1.1. Mục tiêu hoạt động của VNPT Thái Nguyên . 104
  4.1.2. Phương hướng hoạt động của VNPT Thái Nguyên trong thời gian tới 105
  4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho VNPT Thái Nguyên
  trong cung ứng dịch vụ viễn thông . 106
  4.2.1. Giải pháp giữ vững thị trường và phát triển thị trường 106
  4.2.2. Phát triển sản phẩm và mạng lưới . 109
  4.2.3. Đa dạng và linh hoạt trong các chính sách giá cước . 110
  4.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng 110
  4.2.5. Thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng. 111
  KẾT LUẬN 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 115
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi

  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

  CBCNV : Cán bộ công nhân viên
  CNTT và TT : Cộng nghệ thông tin và truyền thông
  DT VT - CNTT : Doanh thu viễn thông công nghệ thông tin
  KHCN : Khoa học công nghệ
  KTTK- TC : Kế toán thống kê tài chính
  QLDA : Quản lý dự án
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  TC - CBLĐ : Tổ chức cán bộ lao động
  TD - CM : Truyền dẫn chuyển mạch
  TP : Thành phố
  Triệu TB : Triệu thuê bao
  TT : Trung tâm
  VT- CNTT : Viễn thông công nghệ thông tin
  XDCB : Xây dựng cơ bản


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1. Chỉ số đo lương năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 45
  Bảng 3.1. Thống kê doanh thu dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
  giai đoạn 2010-2013 . 57
  Bảng 3.2. Thống kê số lượng thuê bao và thị phần dịch vụ cố định các
  doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2009- 2013 . 64
  Bảng 3.3. Thống kê số người sử dụng Internet và tỷ lệ người sử dụng
  Internet/100 dân giai đoạn 2009-2013 65
  Bảng 3.4. Bảng thống kê thị phần và số thuê bao dịch vụ di động Việt
  Nam giai đoạn 2009-2013 . 70
  Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu năng lực tài chính của VNPT Thái Nguyên giai
  đoạn 2010- 2013 . 79
  Bảng 3.6. Bảng thống kê hạ tầng dịch vụ cố định của các doanh nghiệp
  trên địa bàn Thái nguyên năm 2013 80
  Bảng 3.7. Thống kê nguồn nhân lực Viễn thông Thái Nguyên 83
  Bảng 3.8. Bảng so sánh giá cước dịch vụ điện thoại cố định giữa VNPT
  và Viettel . 87
  Bảng 3.9. Bảng so sánh giá cước dịch vụ Internet cáp đồng giữa VNPT,
  Viettel và FPT . 87
  Bảng 3.10. Bảng so sánh giá cước dịch vụ Internet cáp quang giữa VNPT,
  Viettel và FPT . 89
  Bảng 3.11. Bảng so sánh giá cước dịch vụ điện thoại di động trả sau giữa
  VNPT và Viettel (gói truyền thống) . 90
  Bảng 3.12. Bảng so sánh giá cước dịch vụ điện thoại di động trả sau giữa
  VNPT và Viettel (gói đồng nghiệp) 91
  Bảng 3.13. Bảng so sánh giá cước dịch vụ điện thoại di động trả sau giữa
  VNPT và Viettel (gói gia đình) . 91
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  Bảng 3.14. Bảng so sánh giá cước dịch vụ điện thoại di động trả trước
  giữa VNPT và Viettel (gói cơ bản) . 92
  Bảng 3.15. Bảng so sánh giá cước dịch vụ điện thoại di động trả trước
  giữa VNPT và Viettel (gói học sinh sinh viên) 92
  Bảng 3.16. So sánh hệ thống kênh phân phối của VNPT và Viettel 94


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1. Biểu đồ doanh thu dịch vụ viễn thông giai đoạn năm 2009-2013 . 60
  3.2. 2006-2013 62
  3.3.
  Nam năm 2013 62
  Biểu đồ 3.4. Biểu đồ thị phần dịch vụ Internet trên thị trường Việt
  Nam năm 2013 66
  Biểu đồ 3.5. Biểu đồ số thuê bao dịch vụ di động của Việt Nam giai
  đoạn 2008-2013 67
  Biểu đồ 3.6. Biểu đồ thị phần dịch vụ di động trên thị trường Việt
  Nam năm 2013 68
  Biểu đồ 3.7. Thị phần dịch vụ điện thoại cố định tại Thái Nguyên năm 2013 . 74
  Biểu đồ 3.8. Thị phần dịch vụ Internet tại Thái Nguyên năm 2013 . 75
  Biểu đồ 3.9. Thị phần dịch vụ điện thoại di động tại Thái Nguyên năm 2013 76

  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý của Viễn thông Thái Nguyên 52


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh luôn là động lực nhưng
  cũng đồng thời là thách thức cho mỗi doanh nghiệp khi kinh doanh trong nền
  kinh tế thị trường ở bất kỳ quốc gia nào. Càng ở những quốc gia phát triển có
  nền kinh tế thị trường hoàn hảo thì áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng lớn, từ đó
  đặt ra yêu cầu cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngày
  càng cao.
  Việt Nam đã và đang phát triển nền kinh tế thị trường, với các chính
  sách kinh tế vĩ mô và chiến lược tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển
  kinh tế thị trường đã, đang và sẽ đặt nền kinh tế nước ta nói chung và các
  doanh nghiệp nói riêng đối diện với những thách thức, khó khăn trước sự
  cạnh tranh ngày càng khốc liệt mang tính quốc tế nhằm giành khách hàng và
  mở rộng thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp trong
  nước phải tự điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách
  có hiệu quả để có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển.
  Doanh nghiệp muốn làm được như vậy cần phải đạt được hiệu quả trong hoạt
  động kinh doanh của mình, khi đó doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển.,đặc
  biệt là các doanh nghiệp nhà nước, việc kinh doanh có hiệu quả không những
  tạo đà cho nền kinh tế phát triển, mà còn góp phần giữ vững định hướng nền
  kinh tế nước nhà. Phải luôn giữ vai trò tiên phong trong việc hội nhập kinh tế,
  hợp tác, kinh doanh có hiệu quả hơn.
  Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) là doanh nghiệp nhà
  nước, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giữ một vai trò quan
  trọng trong nền kinh tế quốc gia. Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông
  càng phát triển sẽ thúc đẩy được nền kinh tế phát triển theo. VNPT cung cấp
  rất nhiều dịch vụ ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, việc
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  tạo ra dịch vụ đã khó nhưng để đưa chúng vào hoạt động kinh doanh lại còn
  khó hơn, khi mà trên thị trường ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh xuất
  hiện. Để cạnh tranh trong một thị trường cạnh tranh cao như vậy, hoạt động
  kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp luôn được quan tâm, theo dõi khắt khe.
  Để làm sao kinh doanh có hiệu quả mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người
  tiêu dùng.
  Là một thành viên của VNPT, với kỳ vọng hoạt động VNPT ngày càng
  hiệu quả hơn, góp phần vào sự tăng trưởng ổn định, bền vững và lâu dài,
  Công ty viễn thông Thái Nguyên (Gọi tắt là VNPT Thái Nguyên) luôn trú
  trọng đến việc phát triển các dịch vụ viễn thông chủ lực của ngành đến các địa
  bàn trong toàn tỉnh. Qua thực tế công tác tại VNPT Thái Nguyên, tôi nhận
  thấy vấn đề cạnh tranh giữa các công ty viễn thông trên địa bàn huyện đang
  có nhiều thách thức đáng kể với VNPT Thái Nguyên, vì vậy tôi chọn đề tài:
  “Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên”
  để làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1.Mục tiêu chung
  Nghiên cứu cơ sở khoa học về cạnh tranh và thực trạng năng lực cạnh
  tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên so với các đơn vị cung cấp
  dịch vụ viễn thông khác trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên và đề xuất những giải
  pháp chủ yếu cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên
  trên địa tỉnh Thái Nguyên.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh
  tranh trong kinh doanh nói chung, thị trường viễn thông nói riêng và sự cần
  thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
  - Hệ thống hóa chỉ tiêu nghiên cứu nhằm xác định năng lực cạnh tranh.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Phân tích năng lực cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên trên địa bàn
  Tỉnh Thái Nguyên: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong quá trình
  phát triển.
  - Đề xuất định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả
  năng cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên trong giai đoạn tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài hướng đến đối tượng nghiên cứu là năng lực cạnh tranh trong
  kinh doanh dịch vụ viễn thông của Doanh nghiệp viễn thông.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên.
  - Về thời gian: Các số liệu nghiên cứu tổng quan về địa bàn nghiên
  cứu, thực trạng khả năng cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên trên địa bàn
  được thu thập từ năm 2010 đến năm 2013. Định hướng và một số giải pháp
  nâng cao khả năng cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên trong giai đoạn phát
  triển tiếp theo.
  4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài
  4.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Trên cơ sở kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu trước đây,
  luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, là
  tài liệu nghiên cứu, tham khảo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ
  viễn thông của VNPT Thái Nguyên trong thời gian tới trên cơ sở khoa học.
  Luận văn nghiên cứu khá toàn diện và có hệ thống những giải pháp
  chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT
  Thái Nguyên.
  4.1. Những đóng góp mới của đề tài
  Đã có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngành viễn thông,
  nhưng chưa có nghiên cứu nào về năng lực cạnh tranh của VNPT Thái
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Nguyên. Từ các phân tích về năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của
  VNPT Thái Nguyên, nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh luận văn rút ra những
  kết quả nổi bật và những điểm yếu cần được khắc phục để xác định cơ sở thực
  tiễn cho việc đề xuất các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh
  tranh của VNPT Thái Nguyên trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.
  - Đề tài phân tích và chỉ ra cơ hội và thách thức đối với VNPT Thái
  Nguyên trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, điều này có ý nghĩa quan trọng để
  nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.
  - Đề tài đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của
  VNPT Thái Nguyên so với đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.
  5. Bố cục của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 4 chương
  chính, bao gồm:
  Chương 1: Những lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh dịch vụ
  viễn thông;
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của
  VNPT Thái Nguyên;
  Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của
  VNPT Thái Nguyên trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên;
  Chương 4: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ
  viễn thông của VNPT Thái Nguyên trên địa bànTỉnh Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status