Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội

  LỜI CẢM ƠN

  Luận văn là kết quả quá trình học tập, nghiên cứu ở nhà trường, kết hợp
  với kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn công tác, với sự cố gắng nỗ lực của
  bản thân.
  Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới thầy giáo
  - TS. Nguyễn Tiến Hùng là người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình
  hướng dẫn cho tôi cả chuyên môn và phương pháp nghiên cứu và chỉ bảo cho
  tôi nhiều kinh nghiệm trong thời gian thực hiện đề tài.
  Tôi xin chân thành cám ơn Cán bộ công nhân viênXí nghiệp Môi
  trường đô thị huyện Sóc Sơn đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập dữ liệu và
  cung cấp thông tin của luận văn.
  Tôi xin chân thành cám ơn các thầy, cô giáo trong Trường Đại học kinh
  tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và bạn bè đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập
  cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn này.
  Sau cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn tạo điều
  kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện luận văn.
  Mặc dù với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, luận văn không tránh khỏi
  những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của quý Thầy, quý
  Cô, đồng nghiệp và bạn bè để luận văn được hoàn thiện hơn.
  Hà Nội, 16 tháng 8 năm 2015
  Họcviên  Nguyễn Quý Bình

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VỀ
  TẠO ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH
  NGHIỆP VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ CÔNG
  TY/DOANH NGHIỆP . 6
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.2. Lý luận về tạo động lực đối với người lao động . 18
  1.2.1. Khung lý thuyết về tạo động lực đối với người lao động . 18
  1.2.2. Động lực lao động 18
  1.2.3. Tạo động lực lao động 19
  1.2.4. Vai trò, ý nghĩa hoạt động tạo động lực đối với người lao động 20
  1.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực đối với người lao động
  trong doanh nghiệp . 21
  1.2.6. Một số học thuyết tạo động lực . 24
  1.3. Các phương thức tạo động lực đối với người lao động . 26
  1.3.1. Xác định nhiệm vụ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả thực hiện
  công việc 26
  1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi . 27
  1.3.3. Kích thích động lực lao động bằng vật chất và tinh thần . 29
  1.4. Tạo động lực đối với người lao động tại một số công ty/doanh nghiệp
  trên địa bàn Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội . 33
  1.4.1. Tạo động lực tại Xí nghiệp xử lý chất thải Nam Sơn . 33
  1.4.2. Tạo động lực tại Công ty TNHH thiết kế, xây dựng,thương mại
  Sóc Sơn 35
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 39

  2.1. Quy trình nghiên cứu 39
  2.2. Phương pháp luận của luận văn 39
  2.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 40
  2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp 40
  2.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp . 41
  2.3.3. Phương pháp thống kê mô tả . 43
  2.3.4. Phương pháp so sánh đối chiếu phân tích tổng hợp . 43
  2.4. Công cụ để thực hiện luận văn . 45
  2.4.1. Công cụ tra cứu trực tuyến 45
  2.4.2. Công cụ phân tích . 45
  2.5. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu . 45
  2.5.1. Địa điểm . 45
  2.5.2. Thời gian 45
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG
  LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ
  THỊ HUYỆN SÓC SƠN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 47
  3.1. Tổng quan về Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn 47
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 47
  3.1.2. Chức năng nhiệm vụ . 49
  3.1.3. Bộ máy tổ chức . 50
  3.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2010 - 2014) 53
  3.2 Những đặc điểm của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn ảnh
  hưởng tới công tác tạo động lực lao động. 56
  3.2.1. Mặt bằng . 56
  3.2.2. Trang thiết bị máy móc . 56
  3.2.3. Đặc điểm về nguồn kinh phí . 57
  3.2.4. Cơ cấu lao động 57
  3.3. Thực trạng hoạt động tạo động lực đối với người lao động tại Xí nghiệp
  Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 60

  3.3.1. Xác định nhiệm vụ cho từng cá nhân và đánh giá kết quả thực
  hiện công việc . 60
  3.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi . 65
  3.3.3. Kích thích động lực lao động bằng vật chất và tinh thần . 70
  3.4. Đánh giá thực trạng hoạt động tạo động lực đối với người lao động tại
  Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 78
  3.4.1. Mặt tích cực 78
  3.4.2. Mặt hạn chế bất cập 79
  3.4.3. Nguyên nhân hạn chế bất cập 80
  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC TẠO
  ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP MÔI
  TRƯỜNG ĐÔ THỊ HUYỆN SÓC SƠN - THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 82
  4.1 Phương hướng phát triển của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc
  Sơn đến năm 2020 82
  4.1.1 Phương hướng phát triển kinh doanh . 82
  4.1.2 Phương hướng tạo động lực lao động: . 85
  4.2 Quan điểm tạo động lực đối với người lao động tại Xí nghiệp Môi
  trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội 85
  4.3 Giải pháp tạo động lực đối với người lao động tại Xí nghiệp Môi trường
  đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội . 87
  4.3.1 Tổ chức hoạt động phân tích và thiết kế công việc . 87
  4.3.2 Tổ chức đánh giá thực hiện công việc 92
  4.3.3 Hoàn thiện công tác tiền lương 94
  4.3.4 Hoàn thiện công tác tiền thưởng 97
  4.3.5 Hoàn thiện công tác phúc lợi 98
  4.3.6.Điều kiện thực hiện giải pháp 99
  KẾT LUẬN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .


  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 CBCNV-LĐ Cán bộ công nhân viên lao động
  2 CP Cổ phần
  3 LĐ Lao động
  4 SX Sản xuất
  5 SXKD Sản xuất kinh doanh
  6 GĐ Giám đốc
  7 TP Trưởng phòng
  8 XN Xí nghiệp
  9 Cty Công ty
  10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  11 MTV Một thành viên
  12 MTĐT Môi trường đô thị
  13 BHXH Bảo hiểm xã hội
  14 BHYT Bảo hiểm y tế
  15 BHTT Bảo hiểm thân thể


  ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 53
  2 Bảng 3.2 Tổng khối lượng chất thải xử lí từ` năm 2010 - 2014 54
  3 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động từ năm 2010 - 2014 58
  4 Bảng 3.4
  Mức độ hiểu biết về kế hoạch phát triển của Xí
  nghiệp
  60
  5 Bảng 3.5
  Mức độ chính xác của công tác đánh giá thực hiện
  công việc
  64
  6 Bảng 3.6 Mức độ đáp ứng của điều kiện làm việc 66
  7 Bảng 3.7 Mối quan hệ của các đồng nghiệp trong Xí nghiệp 67
  8 Bảng 3.8
  Đánh giá của người lao động đối với lãnh đạo quản

  68
  9 Bảng 3.9 Lý do làm việc tại Xí nghiệp của người lao động 68
  10 Bảng 3.10 Bảng tính tiền lương thángtheo cấp bậc công việc 72
  11 Bảng 3.11
  Mức độ đáp ứng của thu nhập đối với nhu cầu sinh
  hoạt
  73
  12 Bảng 3.12 Mức độ xứng đáng của tiền lương so với đóng góp 73
  13 Bảng 3.13 Mức độ thỏa mãn đối với mức tiền thưởng 75
  14 Bảng 4.1
  Bảng dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh đến
  2020
  83
  15 Bảng 4.2 Bản mô tả công việc 91
  16 Bảng 4.3 Bản yêu cầu công việc đối với người thực hiện 91
  17 Bảng 4.4 Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 92
  18 Bảng 4.5 Các chỉ tiêu đánh giá công việc của người lao động 96
  19 Bảng 4.6 Bảng xếp loại lao động 96
  20 Bảng 4.7 Bảng tính thưởng theo mức bình bầu 97


  iii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 1.1 Khung lý thuyết tạo động lực đối với người lao động 28
  2 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 39
  3 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức 50
  4 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ quy trình sản xuất 51


  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Biểu đồ 3.1 Tổng giá trị sản lượng 53
  2 Biểu đồ 3.2 Tổng khối lượng chất thải xử lí từ năm 2010 - 2014 54
  3 Biểu đồ 3.3 Thu nhập bình quân đầu người từ năm 2010 - 2014 55
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết, lý do chọn đề tài, câu hỏi nghiên cứu
  Việt Nam, trước yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và
  hội nhập kinh tế Quốc tế, doanh nghiệp và các tổ chức chịu sức ép cạnh tranh
  hết sức khắc nghiệt.
  Để trụ vững và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp thường xuyên, tích cực
  nỗ lực tìm kiếm nhiều biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Một trong
  những biện pháp hữu hiệu, đó là tạo động lực đối với người lao động.
  Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn được thành lập theo quyết
  định số 639/QĐ-UB ngày 03/02/1997 của UBND Thành phố Hà Nội, quy
  định chức năng nhiệm vụ, từ khi được thành lập đến nay đã trải qua 17 năm
  xây dựng và trưởng thành.
  Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn có chức năng nhiệm vụ:
  Thu gom vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Sóc Sơn,
  trồng chăm sóc cây xanh, cây hoa, cây cảnh đô thị, duy trì điện chiếu sáng,
  cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu vực thị trấn, tưới nước rửa đường,
  duy tu đường, nạo vét hố ga cống rãnh, vận động nhân dân thực hiện xã hội
  hoá vệ sinh môi trường, thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường khác.
  Thời gian qua hoạt động tạo động lực đối với người lao động tại Xí
  nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể:
  Việc phân tích công việc: Đối với từng nội dung công việc theo chức
  năng nhiệm vụ của Xí nghiệp đều có quy định chức năng nhiệm vụ, công việc
  được xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, khối lượng, số lượng
  công việc phải đạt được đối với mỗi người lao động theo định mức nội bộ
  hoặc phiếu giao việc theo nhiệm vụ cụ thể.
  Việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động: Được đảm bảo về thời
  gian, công việc, tính chất đặc thù đối với lao động có nhiều năm công tác, lao

  2
  động nữ Xây dựng môi trường làm việc theo quy chế nếp sống văn hoá
  công nghiệp và văn minh công sở.
  Việc khuyến khích vật chất, tinh thần đối với người lao động: Được
  quan tâm đúng mức và cân bằng giữa khuyến khích vật chất và tinh thần, các
  chế độ về tiền lương, tiền thưởng, các khoản bảo hiểm, các chế độ phúc lợi
  được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động năm sau cải thiện so với
  năm trước. Các hoạt động phong trào đoàn thể được quan tâm đầu tư đúng
  mức cả về chủ trương và kinh phí hoạt động, tạo được sân chơi lành mạnh
  cho người lao động, tránh xa được các loại tệ nạn xã hội.
  Việc hoàn thành chính sách tạo động lực đối với người lao động:
  Thường xuyên cập nhật và bổ sung theo các quy định hiện hành của Nhà
  nước, linh hoạt sáng tạo trong vận dụng chính sách của nhà nước để tăng thu
  nhập cho người lao động. Thủ trưởng đơn vị và các phòng nghiệp vụ chuyên
  môn luôn tìm mọi biện pháp để tăng công việc làm, tìm kiếm các loại công
  việc mới, phù hợp với người công nhân, tạo sự đa dạng tránh nhàm chán
  trong thực hiện công việc, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động.
  Song hoạt động tạo động lực đối với người lao động tại Xí nghiệp
  không tránh khỏi một số hạn chế bất cập thể hiện:
  Việc phân tích công việc chỉ trên quyết định phân công nhiệm vụ,
  phiếu giao việc hoặc thể hiện trong hợp đồng lao động mà chưa xây dựng bản
  mô tả công việc cụ thể đối với từng công việc.
  Việc vận dụng linh hoạt các chính sách tài chính của nhà nước để tăng
  thu nhập cho người lao động của Xí nghiệp còn hạn chế, bất cập, khó khăn
  trong việc khuyến khích các hoạt động dịch vụ, chưa duy trì được ổn định
  nguồn thu nhập tăng thêm cho người lao động (Lúc có, lúc không, mức không
  tăng dần đều, không có tăng đột biến)

  3
  Cơ chế khen thưởng đang thực hiện chỉ mang tính chất động viên,
  khuyến khích, chưa thực sự là yếu tố tạo động lực mạnh mẽ đối với người
  lao động của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn (Mức thưởng còn
  quá thấp)
  Thực tế trên, đòi hỏi cần thiết phải có sự nghiên cứu, phân tích đánh giá
  một cách nghiêm túc, có hệ thống để tìm biện pháp khắc phục nhằm giữ vững
  sự ổn định, phát triển của Xí nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập
  kinh tế quốc tế.
  Qua thời gian học tập, nghiên cứu, tiếp cận quá trình sản xuất kinh
  doanh của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn. Tác giả nhận thấy
  câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: Giải pháp nào cho hoạt động tạo động lực đối
  với người lao động tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành
  phố Hà Nội ?
  Vì lý do trên, tác giả lựa chọn “Tạo động lực đối với người lao động
  tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội” làm
  đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích của luận văn là tìm hiểu kỹ, làm rõ những nội dung tạo động
  lực của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội, từ
  đó dựa trên cơ sở khoa học, những kinh nghiệm bài học của một số đơn vị
  trên cùng địa bàn, lĩnh vực và đề xuất những giải pháp chủ yếu, góp phần tìm
  ra giải pháp tích cực khả thi nhất để tạo động lực đối với người lao động tại
  Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội, từ đó tạo ra
  tác động tích cực trong sản xuất kinh doanh của đơn vị, đạt hiệu quả cao về
  mọi mặt.

  4
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động tạo động lực lao động
  Hệ thống hoá khung lý thuyết về tạo động lực đối với người lao động
  trong doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.
  Khảo sát trên cơ sở thực tiễn tại một số cơ quan đơn vị cụ thể trên địa
  bàn, tương đồng về lĩnh vực hoạt động, qua đó nghiên cứu thực trạng hoạt
  động tạo động lực đối với người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức.
  Đánh giá, so sánh thực trạng hoạt động tạo động lực đối với người lao
  động tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn nhấn mạnh, làm rõ
  những mặt tích cực cần được khuyến khích phát huy, đồng thời tìm ra mặt,
  hạn chế bất cập cần thẳng thắn nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân của hạn
  chế bất cập từ đó tìm ra giải pháp phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn
  chế, bất cập.
  Phân tích phương hướng phát triển của Xí nghiệp Môi trường đô thị
  huyện Sóc Sơn. Phân tích quan điểm tạo động lực đối với người lao động của
  Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn.
  Dự báo về nhu cầu của người lao động, đề xuất phương hướng cũng
  như các giải pháp chủ yếu có tính khả thi, nhằm hoàn thiện và nâng cao hoạt
  động tạo động lực tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành
  phố Hà Nội.
  3. Đối tượng và phạm vi, địa điểm nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về hoạt động tạo động lực đối với
  người lao động tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố
  Hà Nội.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Về nội dung: Luận văn nghiên cứu đến cấp tổ sản xuất và người công
  nhân lao động trực tiếp của Xí nghiệp.

  5
  Về thời gian: Luận văn tập trung phân tích thực trạng hoạt động tạo
  động lực đối với người lao động của Xí nghiệp hiện nay, dự báo những năm
  tiếp theo.
  Địa điểm: Tại Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố
  Hà Nội
  4. Dự kiến đóng góp của luận văn
  Bổ sung hoàn thiện khung lý thuyết tạo động lực cho người lao động.
  Trên cơ sở phân tích thực trạng về tạo động lực đối với người lao động
  tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn trong đó có đánh giá mặt tích
  cực, hạn chế, bất cập và nguyên nhân hạn chế, bất cập từ đó đưa ra những giải
  pháp cho hoạt động tạo động lực của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc
  Sơn, dự báo đến năm 2020.
  Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc sơ
  kết, tổng kết, đánh giá về công tác tạo động lực đối với người lao động.
  5. Kết cấu của Luận văn
  Luận văn gồm 4 chương, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài
  liệu tham khảo và phụ lục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, cụ thể như sau:
  Phần mở đầu: Giới thiệu chung
  Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý luận về tạo động lực đối
  với người lao động trong doanh nghiệp và kinh nghiệm tại một số công
  ty/doanh nghiệp
  Chương II: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
  Chương III: Phân tích thực trạng hoạt động tạo động lực đối với người
  lao động tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội.
  Chương IV: Phương hướng và giải pháp để tiếp tục tạo động lực đối
  với người lao động tại Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - Thành
  phố Hà Nội.

  Xem Thêm: Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status