Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng

  LỜI CẢM ƠN

  Luận văn hoàn thành là sự kết hợp kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu
  ở nhà trường với kinh nghiệm thực tiễn của bản thân.
  Để hoàn thành tốt như hôm nay, trước hết tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
  đối với toàn thể các Thầy Cô giáo Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà
  Nội. Đặc biệt là Thầy giáo PGS.TS Phạm Quốc Trung người trực tiếp hướng dẫn
  khoa học và đã dày công giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành
  luận văn.
  Tiếp đó, tôi xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo, cán bộ Cục Hải quan Cao
  Bằng, Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài chính và Cục thống kê, ban quản lý khu kinh tế
  cửa khẩu tỉnh Cao bằng đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận
  văn này.
  Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người
  đã luôn giúp đỡ, khích lệ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn
  thành luận văn.
  Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những
  khiếm khuyết, tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy, cô giáo; bạn
  bè và đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.
  Xin chân thành cảm ơn !
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG .ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.2. Cơ sở lý luận về thuế xuất nhập khẩu 6
  1.2.1. Khái niệm thuế xuất nhập khẩu 6
  1.2.2. Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu . 7
  1.2.3. Phân loại thuế xuất nhập khẩu 8
  1.2.4. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu . 9
  .1.3. Quản lý thuế xuất nhập khẩu 14
  1.3.1. Khái niệm 14
  1.3.2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan hải quan . 14
  1.3.5. Quản lý nộp thuế 23
  1.3.6. Phòng chống buôn lậu, gian lân thương mại và hang nhái hàng giả . 25
  1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của một số địa phương 32
  1.4.1. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Lạng Sơn. 32
  1.4.2. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Lào Cai . 34
  1.4.3. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Quảng Ninh . 35
  1.4.4. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Hà Giang . 37
  1.4.5. Bài học cho quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Cao bằng . 38
  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Quy trình nghiên cứu 41
  2.1.1. Xác định vấn đề cần nghiên cứu . 42
  2.1.2. Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 42
  2.1.3. Nghiên cứu định tính . 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu và sử lý số liệu 42
  2.2.1. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để thực hiện luận văn 43
  2.2.2. Số liệu sử dụng 46
  2.2.3. Xử lý số liệu 46
  2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 48
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC
  HẢI QUAN CAO BẰNG 49
  3.1. Khái quát về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu 49
  3.1.1. Giới thiệu về Cục Hải quan Cao Bằng . 49
  3.1.2. Tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Cục Hải quan Cao Bằng. . 52
  3.2. Phân tích thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan cao bằng. 55
  3.2.1. Quản lý khai thuế . 55
  3.2.2. Quản lý nộp thuế. . 57
  3.2.3. Công tác hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế: . 62
  3.2.4. Công tác thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật, phòng chống buôn lậu, gian
  lận thương mại: . 63
  3.2.5. Công tác giải quyết khiếu nại về thuế: 65
  3.3. Đánh giá thực trạng công tac quản lý thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan Cao
  Bằng 65
  3.3.1. Những kết qủa đạt được trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục
  Hải quan Cao Bằng 65
  3.3.2. Một sô hạn chế trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan
  Cao Bằng . 69
  3.3. 3. Nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý thuế xuất nhapak khẩu tại Cục
  Hải quan Cao Bằng 77
  CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP
  KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN CAO BẰNG . 81
  4.1. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ
  cán bộ công chức Hải quan 81
  4.1.1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 81
  4.1.2. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực . 84
  4.2. Tăng cường phổ biến đường lối chính sách của đảng nâng cao nhận thức chính
  trị, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện liêm chính hải quan . 85
  4.3. Tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ nhân viên trong đơn vị . 86
  4.4. Nhóm giải pháp về chống buôn lậu, gian lận thương mại . 87
  4.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin,ứng dụng khai báo hải quan điện tử từ xa vào
  hoạt động nghiệp vụ của hải quan tỉnh Cao Bằng 88
  4.5.1. Xây dựng triển khai hệ thống thông tin,cở sở hạ tầng mạng hiện đại 89
  4.5.2. Ứng dụng khai báo hải quan điện tử từ xa 90
  4.6. Đẩy mạnh cải cách hành chính,ở cục hải quan tỉnh Cao Bằng . 91
  4.7. Tăng cường kiểm tra,thanh tra nghiệp vụ của cục hải quan Cao Bằng . 93
  KẾT LUẬN . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Từ viết tắt Nguyên Nghĩa
  1 AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  2 ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  3 CEPT/AFTA Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung
  cho khu vực
  4 CEPT Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung
  5 DN Doanh nghiệp
  6 ĐTNT Đối tượng nộp thuế
  7 GATT Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch
  8 NK Nhập khẩu
  9 NSNN Ngân sách nhà nước
  10 WTO Tổ chức thương mại thế giới
  11 XK Xuất khẩu
  12 XNK Xuất nhập khẩu

  ii
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1 Thống kê hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Cao Bằng . 54
  Bảng 3.2 Thống kê các mặt hàng nhập khẩu của tỉnh Cao Bằng 55
  Bảng 3.3 So sanh mức thu thuế XNK tại Cục Hải quan Cao Bằng các năm 2004-
  2014 so với cùng kỳ năm trước. . 59


  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 1.1 Phương pháp, hình thức quản lý thuế . 16
  Sơ đồ 1.2 . Mối quan hệ giữa DN và Hải Quan trong quy trình quản lý thuế 19
  Sơ đồ 1.3. Tiếp nhận khai báo thuế của Doanh nghiệp 20
  Biểu đồ 3.1: Kết quả thu thuế XNK vào ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan Cao
  bằng từ năm 2010 đến năm 20014 ( Đơn vị: VNĐ) . 58
  Biểu đồ 3.2 Số vụ vi phạm được phát hiện, lập biên bản và xử lý tại Cục Hải quan
  Cao bằng từ năm 2010-2014. (Đơn vị: Triệu VNĐ) . 64
  Biểu đồ 3.3: Tình hình nợ thuế tại Cục Hải quan Cao Bằng từ năm 2010 đến năm
  2014. . 71 1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, chính vì vậy mà trong
  những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm hoàn thiện chính sách và cơ
  chế quản lý thuế để đáp yêu cầu mới của sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện
  nay, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tạo ra
  những tiền đề cần thiết để chuyển nền kinh tế sang một thời kỳ phát triển mới thời
  kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Thương mại hóa đã và đang trở thành động lực phát triển của mỗi quốc gia và kinh
  tế thế giới. Tự do hóa thương mại đã làm cho lưu lượng hàng hóa qua biên giới giữa
  các nước ngày càng tăng, quan hệ giao lưu kinh tế ngày càng phát triển và su thế
  toàn cầu hóa hiện nay với sự gia tăng của su thế hội nhập, với cam kết trong hội
  nhập kinh tế quốc tế. Quá trình quảnlý thuế nói chung và quản lý thuyế xuất nhập
  khẩu (XNK)nói riêng trở nên kho khăn, phức tạp hơn.
  Hoạt động Hải quan luôn gắn liền với hoạt động đối ngoại, an ninh quốc gia,
  hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), đầu tư và du lịch quốc tế. Hải quan Việt Nam đã
  chủ động tiến hành cải cách và đã có những bước tiên phong trong hội nhập trong
  đó vấn đề quản lý chặt chẽ các hoạt động XNK, thu đúng, đủ tiền thuế cho Nhà
  nước, vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong điều kiện tự do hóa thương mại.
  Hải quan Việt Nam càng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong
  bối cảnh thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh cả về giá trị và khối lượng, cả
  thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin
  (CNTT) và sự phát triển gia tăng của nạn buôn lậu, gian lận thương mại và những
  loại hình tội phạm mới cũng đang đặt ra cho Hải quan Việt Nam nhiều nhiệm vụ
  mới.Với yêu cầu cam kết trong điều kiện hôi nhập kinh tế quốc tế như từng bước
  cắt giảm thuế quan. Bên cạnh các chính sách thuế XNK của Việt Nam trong thời
  gian qua còn tồn tại rất nhiều bất cập. Điều đó làm hạn chế tiến trình hội nhập kinh
  tế quốc tế, phát triển kinh tế đối ngoại, thương mại và đầu tư giữ Việt Nam và các 2
  nước. Việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới đã đưa
  đến cho Việt Nam những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng làm xuất hiện những
  thách thức, đòi hỏi hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNK phải được đổi
  mới về thẩm quyền, kỹ năng, biện pháp quản lý. Các quy định của pháp luật về
  quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) cần
  được sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc
  tế, góp phần tăng cường quản lý, giám sát thực thi công tác quản lý thuế XNK nhằm
  đảm bảo lợi ích quốc gia về quyền thu thuế. Bên cạnh đó, trước yêu cầu cải cách,
  đơn giản hóa thủ tục hành chính, các quy định về thủ tục hành chính trong quản lý
  thuế XNK phải tiếp tục cải cách hơn nữa, đi đôi với việc tạo cơ sở pháp lý để thực
  hiện hiện đại hoá công tác quản lý thuế như kê khai thuế điện tử, hải quan điện tử
  Đồng thời, thực tiễn của Việt Nam về hoạt động XNK trong những năm qua cũng
  có nhiều biến chuyển. Số lượng hàng hóa XNK tăng lên nhanh chóng, nhu cầu
  XNK hàng hóa dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Điều này kéo theo việc
  quản lý hàng hóa cần phải có sự thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Công tác quản
  quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế cần phải được điều chỉnh linh
  hoạt và phù hợp với thông lệ quốc tế đồng thời cũng phù hợi với vai trò bảo hộ sản
  xuất trong nước. tạo nguồn thu nhập cho ngân sách nhà nước.
  Thời gian qua quản lý thuế XNK Tổng cục Hải quan nói chung và Cục Hải
  quan tỉnh Cao Bằng nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; tuy nhiên
  vẫn còn những tồn tại như: tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế và gian lận hương mại
  còn khá phổ biến; hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chính sách thuế
  hàng hoá XNK chưa được coi trọng đúng mức gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà
  nước. Bên cạnh đó sự bình đẳng và công bằng về nghĩa vụ thuế cũng chưa được
  đảm bảo.
  Xuất phát từ những tồn tại trong quản lý thuế XNK nêu trên đòi hỏi phải
  luôn quan tâm hoàn thiện. Để đạt hiệu quả cao, đây là yêu cầu cấp bách nhằm tăng
  cường quản lý thuế đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, kích thích sản xuất
  kinh doanh phát triển. Cao Bằng là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc của tổ quốc có 3
  đường biên giới kéo dài giáp với Trung Quốc, việc phát triển kinh tế của Cao bằng
  gắng liền với phát triển kinh tế đối ngoại, góp phần gia tăng nguồn thu từ Hải quan
  biên giới. Mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động thương mại, du lịch,
  XNK hàng hóa và khai thác lợi thế các cửa khẩu một cách hiệu quả nhất. Điều kiện
  kinh tế - xã hội còn chậm phát triển, địa hình của khu vực biên giới rất phức tạp nên
  quá trình quản lý hàng hoá XNK nói chung, và quản lý thuế XNK nói riêng còn gặp
  nhiều khó khăn. Vì vậy, quản lý thuế XNK là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
  của Cục Hải quan Cao Bằng. Trong bối cảnh đó, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài:
  “Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng”, để đáp ứng được
  yêu cầu cấp thiết từ thực tế quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan Cao Bằng trong giai
  đoạn hiện nay.
  Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Giải pháp nào để hoàn thiện quản lý thuế
  xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng?
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu luận văn
  2.1. Mục đích nghiên cứu luận văn
  Đánh giá thực trạng việc quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh
  Cao Bằng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập khẩu
  tại Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.
  b. Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn
  Để đạt được mục tiêu trên tác giả đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu như sau:
  - Tổng quan các tài liệu nghiên cứu về quản lý thuế xuất nhập khẩu.
  - Hệ thống cơ sở lý luận về quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan.
  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan
  trong những năm vừa qua.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập
  khẩu tại Cục Hải quan trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 4
  Luân văn nghiên cứu phân tích các vấn đề liên quan đến quản lý thuế xuất
  nhập khẩu .
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  -Về nội dung : Luận văn nghiên cứu chủ yếu hoạt động quản lý thuế XNK tại
  Cục Hải quan Cao Bằng
  - Về thời gian: từ năm 2010 – 2014.
  -Về không gian: Tại chi cục Hải quan Cao Bằng.
  4. Một số đóng góp của luận văn
  - Đánh giá toàn diện thực trạng quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan Cao
  Bằng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014.
  - Nêu lên những quan điểm cơ bản cần quán triệt trong quản lý thuế XNK
  hiện nay
  - Đề xuất các giải pháp cơ bản và kiến nghị có tính khả thi nhằm hoàn thiện
  quản lý thuế XNK hiệu quả tại Cục Hải Quan Cao Bằng.
  - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc sơ kết,
  tổng kết, đánh giá về quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan Cao Bằng và làm cơ sở để
  xây dựng một số kế hoạch, đề án về quản lý thuế XNK tai Cục Hải quan Cao
  Bằng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014.
  5. Kết cấu luận văn
  Ngoài các phần Mở đầu, các phụ biểu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục.
  Nội dung luận văn có 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận và kinh nghiệm
  thực tiễn về quản lý thuế xuất nhập khẩu
  - Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu.
  - Chương 3: Thực trạng của quá trình quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục
  Hải quan Cao Bằng.
  - Chương 4: Gải pháp tăng cường quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải
  quan Cao Bằng 5
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
  KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Đề tài về pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một đề tài thu hút sự
  quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả cả ở phương diệnlý
  luận và thực tiễn. Tuy nhiên, nghiên cứu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên
  phương diện chuyên sâu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thì chưa có nhiều.
  Theo dõi các công trình nghiên cứu hoặc tài liệu liên quan đến thuế xuất khẩu, nhập
  khẩu cho thấy:
  Trong chương trình đào tạo bậc đại học, một số vấn đề của pháp luật quản lý
  thuế được đề cập ở nội dung giảng dạy như, “ Giáo trình Luật tàichính Việt Nam”
  của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002; “Giáo trìnhLuật thuế Việt Nam” của
  Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2005; “Giáotrình nghiệp vụ thuế” và “Giáo trình
  lý thuyết thuế” của Học viện Tàichính năm 2005
  Ở chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành luật, một số luận vănvà
  luận án đề cập đến vấn đề quản lý thuế dưới giác độ nghiên cứu về từngvấn đề riêng
  lẻ trong toàn bộ quá trình quản lý thuế nói chung, chẳng hạn nhưluận án tiến sỹ luật
  học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý thuếtheo cơ chế tự khai, tự nộp”
  của nghiên cứu sinh Vũ Văn Cương; luận vănthạc sỹ luật học “Đổi mới và hoàn
  thiện pháp luật về thuế ở Việt Nam” của tácgiả Trần Trung Nhân; luận văn thạc sỹ
  luật học “Pháp luật Quản lý thuế vàvấn đề thực thi trong lĩnh vực hải quan” của tác
  giả Đoàn Mạnh Hải
  Ngoài ra, có một số bài viết nghiên cứu trên báo, tạp chí liên quan đếnquản
  lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như bài viết “Thông tin về người nộpthuế trong
  luật quản lí thuế ở nước ta hiện nay” của ThS.Vũ Văn Cương đăngtrên Tạp chí Luật
  học số 4/2009; “Bản chất của thuế - sự tiếp cận từ các họcthuyết thuế cổ điển và
  hiện đại” của TS. Nguyễn Văn Tuyến đăng trên Tạpchí luật học số 4/2009; “Các
  nguyên tắc của pháp luật thuế và mô hình cấuThuế xuất nhập khẩu trúc của hệ 6
  thống pháp luật thuế” của TS. Nguyễn Văn Tuyến đăng trên Tạp chí Nhà nước và
  Pháp luật số 8/2008; bài viết “Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ
  thống pháp luật thuế Việt Nam” của TS. Phạm Thị Giang Thu đăng trên Tạp chí
  Luật học số 4/2009 .
  Các công trình nghiên cứu trên phần nhiều đề cập đến một khía cạnh trong
  công tác quản lý thuế nói chung mà chưa đề cập chuyên sâu về quản lý trong lĩnh
  vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
  1.2. Cơ sở lý luận về thuế xuất nhập khẩu
  1.2.1.Khái niệm thuế xuất nhập khẩu
  Cho đến thời điểm hiện nay, chưa có một khái niệm đồng nhất về thuế XKN.
  Thuế XNK thường có tên gọi chung là thuế quan (Custom duty). Đây là loại
  thuế mà các nước dùng để đánh vào hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu nhằm
  huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN), bảo hộ sản xuất và can thiệp
  vào quá trình hoạt động ngoại thương, buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các quốc
  gia.
  Giáo trình thuế của Học viện Tài chính định nghĩa: Thuế XK, thuế NK là sắc
  thuế đánh vào hàng hoá XK, NK theo quy định của pháp luật Việt Nam [33, tr 104]
  Theo từ điển Kinh tế học (Anh - Việt giải thích): “Thuế nhập khẩu (Impoprt
  duty) là khoản thuế mà Chính phủ đánh vào sản phẩm nhập khẩu. Thuế nhập khẩu
  được sử dụng để tăng nguồn thu cho Chính phủ và bảo vệ các ngành sản xuất trong
  nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài” [46, tr 439].
  Trên cơ sở nghiên cứu sự ra đời của thuế XK, thuế NK cùng như các quan
  niệm về thuế XK, thuế NK ở các góc độ nghiên cứu khác nhau, có thể hiểu khái
  niệm chung về thuế XK, thuế NK như sau: Thuế XNK là một phần thu nhập được
  tạo ra từ các hoạt động XNK hàng hoá mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải
  đóng góp cho Nhà nước theo quy định của Pháp luật thuế XNK nhằm đáp ứng nhu
  cầu chi tiêu của Nhà nước. 7
  Thuế XNK là một phần thu nhập được tạo ra từ các hoạt động XNK hàng
  hoá mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải đóng góp cho Nhà nước theo quy định
  của Pháp luật thuế XNK nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.
  1.2.2. Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu
  Từ khái niệm về thuế XNK cho thấy, thuế XNK cũng có những đặc điểm của
  thuế nói chung đó là:
  Thứ nhất, thuế mang tính quyền lực Nhà nước. Nhà nước là người duy nhất
  có quyền đặt ra thuế XNK qua đó để kiểm soát và điều tiết đối với hoạt động XNK
  hàng hoá và bảo hộ nền sản xuất trong nước, đồng thời để tạo nguồn thu cho
  NSNN.
  Thứ hai, thuế mang tính pháp lý cao. Thuếlà khoản đóng góp bắt buộc cho
  Nhà nước mà không có sự bồi hoàn trực tiếp nào, việc nộp thuế được thể chế bằng
  pháp luật mà mọi pháp nhân và thể nhân phải tuân theo.
  Thứ ba, thuế chứa đựng các yếu tố KT - XH. Điều này được thể hiện ở chỗ
  thuế XNK là một phần của cải của xã hội, mức huy động thuế XNK vào ngân sách
  Nhà nước phụ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhu cầu chi tiêu của
  Nhà nước và các mục tiêu KT - XH của đất nước đặt ra trong mỗi thời kỳ.
  Ngoài những đặc điểm chung, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn có đặc
  điểm riêng là:
  - Thuế XNK chỉ đánh vào hàng hoá được phép XNK qua biên giới của một
  nước, kể cả hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và
  từ khu phi thuế quan đưa vào tiêu thụ trong nước.
  - Thuế XNK là một loại thuế gián thu. Nhà nước sử dụng thuế XNK để điều
  chỉnh hoạt động ngoại thương thông qua việc tác động vào cơ cấu giá cả của hàng
  hóa XK, NK. Vì vậy, thuế XNK là một yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hóa XK,
  NK, người nộp thuế là người thực hiện hoạt động XK, NK hàng hóa; người chịu
  thuế là người tiêu dùng hàng hóa XK, NK. Nhà nước thu thuế XNK của người tiêu
  dùng gián tiếp thông qua người cung cấp hàng hóa XK, NK.
  8
  1.2.3. Phân loại thuế xuất nhập khẩu
  Có nhiều cách phân loại thuế xuất nhập khẩu.
  Thứ nhất, Nếu căn cứ vào mục đích của thuế XNK, có thể chia thuế XNK
  thành các loại sau:
  - Loại để tạo nguồn thu: Thuế XNK được quy định đối với tất cả các mặt
  hàng để tăng nguồn thu cho Ngân sách quốc gia, không phân biệt khả năng sản
  xuất, nhu cầu bảo hộ và chính sách thương mại của quốc gia đó.
  - Loại để bảo hộ: Loại thuế này thường được quy định có lựa chọn. Nếu
  trong nước có sản xuất hoặc có khả năng sản xuất nhưng chưa đủ sức cạnh tranh,
  cần có sự bảo hộ của Nhà nước thì cần phải xây dựng mức thuế bảo hộ để giảm bớt
  sự cạnh tranh với hàng hoá nhập khẩu.
  - Loại để trừng phạt: Loại thuế này thường được sử dụng để trả đũa lại
  những hành vi phân biệt đối xử của một quốc gia này đối với hàng hoá của một
  quốc gia khác.
  Ví dụ, Mỹ áp dụng mức thuế NK đối với hàng may mặc của Trung Quốc
  xuất khẩu sang Mỹ cao hơn mức thuế thông thường đang áp dụng với các nước
  khác. Để trả đũa lại hành vi phân biệt đối xử này, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế
  nhập khẩu đối với ô tô của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn mức thuế thông
  thường đang áp dụng với các nước khác.
  Thứ hai, Nếu căn cứ vào phạm vi tác dụng của thuế XNK, có thể chia thuế
  XNK thành 2 loại:
  - Thuế XNK tự quản: là loại thuế thể hiện tính độc lập của một quốc gia, loại
  thuế này không phụ thuộc vào bất kỳ một Hiệp định song phương hoặc đa phương
  nào đã ký kết, nó được quy định tuỳ ý theo mục tiêu của mỗi quốc gia.
  - Thuế XNKtheo các cam kết quốc tế: là loại thuế thực hiện theo các cam kết
  trong các Hiệp định song phương hoặc đa phương đã ký kết. Ví dụ phân loại thuế
  NK thành thuế NK ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, thông thường tuỳ theo quan hệ thương
  mại giữa các nước mà áp dụng cho phù hợp.
  Thứ ba, Nếu căn cứ vào cách thức đánh thuế, có thể chia thuế XNK thành: 9
  - Thuế tuyệt đối: là loại thuế tính theo một số tiền nhất định cho mỗi đơn vị
  hàng hoá XNK.
  Ví dụ, quy định thuế NK xăng phải nộp là 500 VNĐ/1lít xăng không phân
  biệt giá NK là bao nhiêu.
  - Thuế theo tỷ lệ phần trăm: loại thuế này được tính theo tỷ lệ phần trăm (%)
  trên trị giá XNK thực tế của mỗi đơn vị hàng hoá XNK. Số thuế XNK phải nộp theo
  tỷ lệ % sẽ thay đổi tuỳ theo trị giá XNK thực tế của hàng hoá.
  Ví dụ, quy định thuế NK phải nộp của một lít xăng là 20%/giá NK thực tế
  1lít xăng.
  - Thuế hỗn hợp: là trường hợp áp dụng hỗn hợp thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ
  lệ %. Ví dụ: xăng thu thuế NK 15% + 30 usd/tấn.
  - Thuế theo lượng thay thế: là trường hợp một mặt hàng được quy định đồng
  thời thuế tính theo tỷ lệ % và thuế theo một số tiền tuyệt đối; nhưng khi tính và nộp
  thuế phải tính và nộp theo số thuế nào cao hơn.
  Ví dụ, hải quan sẽ thu thuế NK 500 VNĐ/1lít xăng hoặc 20% tuỳ theo số
  thuế nào lớn hơn.
  Ngoài ra có thể phân loại thuế XNK theo xu hướng vận động của hàng hoá
  (thuế XK, thuế NK).v.v.
  Thuế XK và NK đều tác động tới giá cả hàng hoá có liên quan. Nhưng thuế
  XK lại khác thuế NK ở chỗ:
  Một là, nó áp dụng cho hàng xuất khẩu chứ không phải hàng nhập khẩu.
  Hai là, nó làm giảm giá cả quốc tế của hàng bị đánh thuế vượt giá cả trong
  nước, dẫn đến bất lợi cho khả năng xuất khẩu. Mức thuế xuất khẩu cao và duy trì
  lâu sẽ có lợi cho đối thủ cạnh tranh, vì vậy các nước phát triển hầu như không đánh
  thuế xuất khẩu. Riêng ở Việt Nam, thuế xuất khẩu chỉ áp dụng đối với một số mặt
  hàng để bổ sung nguồn thu ngân sách nhằm hạn chế xuất khẩu những thứ không
  khuyến khích.
  1.2.4. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu

  Xem Thêm: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status