Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hà Nội

  LỜI CẢM ƠN

  Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Viết Lộc là
  người thầy trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện luận văn. Thầy đã chỉ bảo, hướng
  dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin được
  bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với công lao và vai trò to lớn của thầy đối
  với sự hoàn thành của cuốn luận văn này.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường, khoa và các ban ngành đoàn thể
  của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo mọi điều kiện
  thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.
  Xin trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp trong Kho bạc
  Nhà nước Hà Nội đã ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong qua
  trình thực hiện đề tài.
  Cuối cùng, tôi muốn dành lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người
  thân đã hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và
  nghiên cứu, động viên tôi vượt qua những khó khăn trong học tập và cuộc
  sống.
  Xin trân trọng cảm ơn.
  Hà Nội, ngày tháng năm 2015
  Tác giả  Đỗ Thị Mai Lan

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG ii
  DANH MỤC HÌNH . iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ THU NSNN . 5
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ
  THU NSNN . 5
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ THU NSNN 8
  1.2.1. Ngân sách nhà nước 8
  1.2.2. Quản lý thu ngân sách nhà nước . 10
  1.2.3. Quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 13
  1.2.4. Kinh nghiệm quản lý thu NSNN qua KBNN ở một số địa phương . 28
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU 32
  2.1.1. Các bước tiến hành nghiên cứu . 32
  2.1.2. Thu thập dữ liệu (sơ cấp, thứ cấp) . 34
  2.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN . 37
  2.2.1. Về quy trình nghiên cứu . 37
  2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu . 37
  2.2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 39
  2.2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu và công cụ được sử dụng 39
  2.2.5.Kết quả thu thập dữ liệu đưa vào phân tích số liệu . 42
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU NSNN QUA KHO BẠC
  NHÀ NƯỚC HÀ NỘI 45

  3.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  HÀ NỘI . 45
  3.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NSNN QUA
  KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI . 48
  3.2.1. Tổ chức bộ máy thực hiện thu NSNN và các phương thức thu NSNN
  qua KBNN Hà Nội . 48
  3.2.2. Công tác quản lý thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội 55
  3.2.3. Kết quả thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho
  bạc Nhà nước Hà Nội . 63
  3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NSNN QUA
  KBNN HÀ NỘI . 66
  3.3.1. Kết quả đạt được . 66
  3.3.2. Tồn tại, hạn chế 72
  3.3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế . 77
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC
  NHÀ NƯỚC HÀ NỘI 79
  4.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 79
  4.1.1. Định hướng của Nhà nước 79
  4.1.2. Định hướng của Kho bạc Nhà nước Hà Nội . 80
  4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU NSNN QUA
  KBNN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 81
  4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thu NSNN 81
  4.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước
  qua Kho bạc . 83
  4.2.3. Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn
  thiện hạ tầng công nghệ thông tin. 84

  4.2.4. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý thu NSNN
  qua Kho bạc NN Hà Nội 85
  4.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng dự báo, giám sát các khoản thu
  NSNN. . 87
  4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ . 89
  4.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính 89
  4.3.2 Kiến nghị với Kho Bạc Nhà nước . 90
  4.3.3. Kiến nghị với cơ quan thu 90
  4.3.4. Kiến nghị với NHTM nhận Uỷ nhiệm thu . 92
  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  PHỤ LỤC  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Kí hiệu Nguyên nghĩa
  1 BTC Bộ Tài chính
  2 CHƯƠNG TRÌNH TCS
  Tax Collection System (Dự án Hiện
  đại hóa thu, nộp NSNN)
  3 CSDL Cơ sở dữ liệu
  4 DMDC Danh mục dùng chung
  5 KBNN Kho bạc Nhà nước
  6 MLNS Mục lục ngân sách
  7 MST Mã số thuế
  8 NHTM Ngân hàng thương mại
  9 NNT Người nộp thuế
  10 NSNN Ngân sách Nhà nước
  11 TABMIS
  Treasury And Budget Management
  Information System
  (Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân
  Sách và Kho bạc)
  12 TCHQ Tổng cục Hải quan
  13 TCNN Tài Chính Nhà nước
  14 TCT Tổng cục Thuế
  15 TT-TĐTW Trung tâm trao đổi dữ liệu TW
  16 TW Trung ương
  17 UBND Ủy ban Nhân dân


  ii
  DANH MỤC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1
  Bảng
  3.1
  Số thu NSNN qua KBNN Hà nội so với dự toán giai
  đoạn 2010 – 2014
  64
  2
  Bảng
  3.2
  Số thu NSNN trên địa bàn Tp Hà Nội phân theo sắc
  thuế
  65
  3
  Bảng
  3.3
  Số thu NSNN qua KBNN Hà Nội theo hình thức
  chuyển khoản và tiền mặt giai đoạn 2010 -2014
  66

  iii
  DANH MỤC HÌNH

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 2.1 Quy trình thu thập dữ liệu thứ cấp 34
  2 Hình 2.2 Quy trình thu thập dữ liệu sơ cấp 35
  3 Hình 2.3 Các chỉ tiêu nghiên cứu 30
  4 Hình 2.4 Các nguồn thu thập dữ liệu sơ cấp 40

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 3.1 Hệ thống tổ chức bộ máy KBNN Hà Nội 47
  2 Sơ đồ 3.2 Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý thu NSNN 49
  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong tiến trình lịch sử, ngân sách nhà nước (NSNN) với tư cách là
  một phạm trù kinh tế đã ra đời và tồn tại từ lâu. Có nhiều cách hiểu khác
  nhau về ngân sách nhà nước, nhưng các quan điểm đều cho thấy biểu hiện
  bên ngoài của ngân sách nhà nước và mối quan hệ mật thiết giữa Nhà nước
  và ngân sách nhà nước. Tại Việt nam, định nghĩa về ngân sách nhà nước
  được nêu rõ trong luật ngân sách nhà nước (01/2002/QH11): Ngân sách
  nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà
  nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo
  đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. (Điều1- Luật ngân
  sách nhà nước).
  NSNN thông qua huy động nguồn tài chính để đáp ứng: nhu cầu chi
  tiêu của nhà nước; thực hiện cân đối giữa các khoản thu và các khoản chi của
  Nhà nước; là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế quốc dân, quản lý xã hội
  về các mặt và quản lý bộ máy nhà nước; bảo đảm thực hiện thành công chính
  sách và nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, ổn
  định thị trường, giá cả, kìm chế lạm pháp.
  Vì vậy, huy động nguồn tài chính hay thu NSNN có vai trò rất quan
  trọng trong nền kinh tế. Việc tăng cường quản lý thu NSNN được Nhà nước,
  các Bộ, các ngành chú trọng ở tất cả các mặt: hình thành khung pháp luật và
  cơ chế chính sách thu NSNN; xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý thu
  thống nhất từ trung ương đến địa phương; đổi mới quy trình thu và áp dụng
  nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý thu NSNN.
  Cùng với việc đổi mới công tác thu, quản lý thu NSNN trong cả
  nước,vừa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, vừa thực hiện được
  mục tiêu đổi mới cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ trong công tác 2
  quản lý thu, nộp NSNN, công tác quản lý thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước
  Hà Nội cũng đã được đổi mới căn bản.
  Trong những năm qua, số thu NSNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  ngày càng tăng cao, đối tượng nộp ngân sách tăng nhanh về lượng và rất đa
  dạng, phức tạp. KBNN Hà Nội đã có rất nhiều biện pháp cùng với các cơ
  quan Tài chính, Thuế, Hải quantrên địa bàn phối hợp áp dụng đổi mới và cải
  tiến cơ chế thu, quản lý nguồn thu NSNN. Nhờ đó, công tác thu NSNN trên
  địa bàn Thành phố trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất
  định.
  Tuy nhiên, trước yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất
  nước và hội nhập kinh tế quốc tế, công tác quản lý thu NSNN qua KBNN cần
  có sự đổi mới, trong đó cần tập trung vào những nội dung trọng tâm như: thực
  hiện cải cách quy trình quản lý, nghiệp vụ; cải cách thủ tục hành chính tạo
  điều kiện thuận lợi tối đa cho các đối tượng giao dịch; khai thác tốt những
  thành tựu công nghệ thông tin vào quản lý thu NSNN; theo dõi hạch toán
  khoa học các nguồn thu của NSNN; tập trung thật đầy đủ, kịp thời nguồn thu
  vào NSNN.
  Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn nói trên, với những kiến thức đã tích
  lũy được qua quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - Đại
  Học Quốc Gia Hà Nội. Tác giả lựa chọn đề tài luận văn : “Quản lý thu ngân
  sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội" với mong muốn góp phần
  tìm hiểu sâu hơn công tác này qua KBNN Hà Nội để hoàn thành tốt nhiệm vụ
  của mình.
  Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Cần có những giải pháp gì để hoàn
  thiện công tác quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội nhằm khắc phục
  những hạn chế, bất cập ? 3
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp và kiến nghị
  hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn đặt ra một số nhiệm
  vụ sau:
  - Hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về NSNN, thu
  NSNN và quản lý thu NSNN qua KBNN.
  - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá có hệ thống thực trạng công tác quản
  lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu
  NSNN qua KBNN Hà Nội trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý thu NSNN qua
  KBNN Hà Nội.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi về không gian: Được thực hiện tại trụ sở KBNN Hà Nội và
  các đơn vị liên quan.
  - Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu công tác quản lý thu NSNN qua
  KBNN Hà Nội giai đoạn 2010-2014.
  - Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung phân tích đánh giá thực
  trạng công tác quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014,
  đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.
  4. Những đóng góp mới của đề tài
  Đề tài được nghiên cứu với mong muốn có những đóng góp sau: - Tổng hợp, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về quản lý NSNN,
  chủ yếu tập trung vào quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội.
  - Phân tích được thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra
  những hạn chế trong việc quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội.
  - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận và đánh giá về tình hình
  quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội, đề tài đã đề xuất ra một số giải pháp
  nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục
  bảng biểu sơ đồ, danh mục chữ viết tắt, luận văn bao gồm 4 chương :
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về NSNN
  và quản lý thu NSNN
  Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thu NSNN qua KBNN Hà Nội
  giai đoạn 2010 - 2014.
  Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu
  NSNN qua Kho bạc NN Hà Nội

  Xem Thêm: Quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status