Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý tài chính tại Trung tâm chứng nhận phù hợp - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài chính tại Trung tâm chứng nhận phù hợp - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  MỤC LỤC

  Trang
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . iii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN
  VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU . 4
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
  LUẬN VĂN 4
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ
  NGHIỆP CÓ THU . 7
  1.2.1. Đơn vị sự nghiệp có thu . 7
  1.2.2. Tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu . 13
  1.2.3. Quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu . 16
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 38
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 39
  2.1. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG 39
  2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU . 39
  2.3. CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG 40
  2.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, TÍNH TOÁN, LỰA CHON ĐƠN VỊ
  PHÂN TÍCH . 41
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM
  CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
  CHẤT LƯỢNG . 43
  3.1. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP . 43
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp . 43
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp 43
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp . 45
  3.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp . 47
  3.2. TÌNH HÌNH THU - CHI TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM CHỨNG
  NHẬN PHÙ HỢP . 49
  3.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM CHỨNG
  NHẬN PHÙ HỢP . 51
  3.3.1. Thực trạng quản lý nguồn thu tài chính tại Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp . 51
  3.3.2. Thực trạng quản lý nguồn chi tài chính tại Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp . 58
  3.3.3. Thực trạng quản lý cân đối thu chi tài chính tại Trung tâm Chứng
  nhận Phù hợp 64
  3.4. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM CHỨNG
  NHẬN PHÙ HỢP . 66
  3.4.1. Đánh giá theo tiêu chí 66
  3.4.2. Đánh giá theo nội dung quản lý tài chính . 68
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 74
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI
  TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP- TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
  ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG . 75
  4.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG
  TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP ĐẾN NĂM 2020 . 75
  4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM
  CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP 76
  4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn thu tại Trung tâm Chứng
  nhận Phù hợp 76
  4.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn chi tại Trung tâm Chứng
  nhận Phù hợp 80
  4.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện cân đối thu chi tại Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp . 85
  4.2.4. Nhóm giải pháp khác . 86
  4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 89
  4.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan Quản lý tài chính phụ trách trực thuộc
  Chính Phủ, Bộ Tài chính . 89
  4.3.2. Kiến nghị đối với Bộ khoa học công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn
  Đo lường Chất lượng . 90
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 92
  KẾT LUẬN 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94


  i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu viết tắt Nghĩa tiếng Việt
  1 Đơn vị SNCT Đơn vị sự nghiệp có thu
  2 NSNN Ngân sách nhà nước
  3 TSCĐ Tài sản cố định
  4 KH & CN Khoa học và công nghệ
  5 JAS-ANZ Tổ chức công nhận Quốc tế
  6 QUACERT Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

  ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1 Tình hình đội ngũ cán bộ của Trung tâm giai đoạn 2012-2014 47
  2 Bảng 3.2 Thu nhập bình quân của đội ngũ cán bộ Trung tâm
  Chứng nhận Phù hợp giai đoạn 2012-2014 49
  3 Bảng 3.3 Tình hình thu chi tài chính Trung tâm Chứng nhận Phù hợp 50
  4 Bảng 3.4 Nguồn thu từ NSNN tại Trung tâm Chứng nhận Phù
  hợp giai đoạn 2010-2014 52
  5 Bảng 3.5 Doanh thu củaTrung tâm Chứng nhậnPhù hợp giai
  đoạn 2010-2014 55
  6 Bảng 3.6 Kết quả hoạt động dịch vụ của Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 56
  7 Bảng 3.7 Chi tiết công nợ từng loại hình hoạt động phải thu của
  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp giai đoạn 2010-1014 57
  8 Bảng 3.8 Chi cho người lao động tại Trung tâm Chứng nhận Phù
  hợp giai đoạn 2010-2014 59
  9 Bảng 3.9 Tổng hợp chi phí của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
  giai đoạn từ 2010-2014 63
  10 Bảng 3.10 Báo cáo tài chính Trung tâm Chứng nhận Phù hợp giai
  đoạn 2010-2014 65
  Bảng 4.1 Theo dõi công nợ khách hàng khó đòi 81


  iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  STT Hình Nội dung Trang
  2 Hình 3.1. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Chứng nhận Phù hợp 45
  3 Hình 3.2. Cơ cấu theo trình độ của cán bộ công nhân viên
  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tính đến thời điểm
  31/12/2014 48
  4 Hình 3.3. Cơ cấu theo độ tuổi của cán bộ công nhân viên
  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tính đến thời điểm
  31/12/2014 48
  5 Hình 3.4. Doanh thu từng loại hình dịch vụ của Trung tâm
  Chứng nhận Phù hợp giai đoạn từ 2010-2014 67
  9 Hình 3.5. Tình hình lợi nhuận của Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp giai đoạn 2010-2014 68


  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam buộc phải có những bước
  chuyển mình, thay đổi cho phù hợp, tránh tụt hậu. Vì vậy, các đơn vị sự nghiệp nói
  chung và đơn vị có thu nói riêng phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính
  cho phù hợp cơ chế tài chính theo hướng tự chủ.
  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
  Chất lượng với tư cách là một đơn vị sự nghiệp có thu, cũng nằm trong tình trạng
  như vậy. Mặc dù trong những năm vừa qua, công tác quản lý tài chính của Trung
  tâm Chứng nhận Phù hợp đã đạt được một số kết quả nhất định và bản thân cá nhân
  làm trong lĩnh vực này cũng nhận thấy: quản lý tài chính hiệu quả giữ vị trí vô cùng
  quan trọng đối với bất kỳ một đơn vị nào. Vì quản lý tài chính tốt là chìa khóa dẫn
  đến sự tồn tại và phát triển bền vững của Trung tâm.
  Để góp phần làm cho công tác quản lý tài chính của Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày càng tốt hơn, phù hợp
  hơn với tiến trình đổi mới của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và
  khu vực, em mạnh dạn chọn đề tài: “Quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” làm đối tượng nghiên cứu
  luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm hoàn
  thiện quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn
  Đo lường Chất lượng.
  Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn xác định các nhiệm vụ cụ thể sau:
  - Xác định khung lý luận về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong giai đoạn 2010-2014
  nhằm chỉ ra những điểm mạnh, yếu và nguyên nhân của điểm yếu trong công tác
  quản lý tài chính tại Trung tâm.
  2
  - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng
  nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng nghiên cứu
  Quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn
  Đo lường Chất lượng.
  * Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý tài chính tại
  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp
  cận theo nội dung quản lý.
  - Về không gian: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
  lường Chất lượng.
  - Về thời gian: Số liệu được thu thập, xử lý và phân tích trong giai đoạn
  2010-2014; các giải pháp được đề xuất đến năm 2020.
  4.Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu
  - Đơn vị sự nghiệp có thu là gì? Đơn vị sự nghiệp có thu có những đặc điểm
  đặc thù gì?
  - Tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu là gì? Tài chính tại đơn vị sự nghiệp
  có thu có những vai trò nào?
  - Thế nào là quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu? Quản lý tài chính
  tại đơn vị sự nghiệp có thu bao gồm những nội dung nào?
  - Công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục
  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong giai đoạn 2010-2014 diễn ra như thế nào?
  còn có những tồn tại gì và nguyên nhân tồn tại?
  -Phương hướng và các giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý tài chính tại
  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong
  thời gian tới?
  5. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được trình bày
  ở 04 chương như sau:
  3
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu.
  Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp -
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trung tâm Chứng nhận
  Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

  Xem Thêm: Quản lý tài chính tại Trung tâm chứng nhận phù hợp - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài chính tại Trung tâm chứng nhận phù hợp - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status