Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7

  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện đề tài: “Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ
  phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7”, tôi đã nhận được sự
  hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày
  tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện
  giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý
  Đào tạo sau Đại học, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế -
  ĐHQGHN đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và
  hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn
  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
  khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN .
  Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác
  của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn ban
  lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7, các
  bạn bè, đồng nghiệp, và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành
  đề tài nghiên cứu này.
  Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
  Tác giả


  Nguyễn Tuấn Cường
  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
  liệu, kết quả đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và chưa
  được dùng để bảo vệ một học vị nào và nó xuất phát từ tình hình thực tế đòi
  hỏi cấp bách củaCông ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà
  7. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đề đã được cảm ơn. Các
  thông tin, trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc./.
  Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2015
  Tác giả


  Nguyễn Tuấn Cường

  TÓM TẮT LUẬN VĂN

  1. Tên luận văn: “Quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư đô thị
  và khu công nghiệp Sông Đà 7”
  2. Tác giả: Nguyễn Tuấn Cường
  3. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  4. Bảo vệ năm: 2015
  5. Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân
  6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công
  tác Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp
  Sông Đà 7, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công Quản lý dự án
  đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7.
  7. Những đóng góp mới của luận văn: Các giải pháp nhằm tăng cường
  công tác Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công
  nghiệp Sông Đà 7.


  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ iii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . iv
  DANH MỤC HÌNH VẼ . v
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA
  HỌC VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ . 5
  1.1.Tổng quan các công trình nghiên cứu . 5
  1.2. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng 9
  1.2.1. Dự án đầu tư xây dựng . 9
  1.2.2. Khái quát về quản lý dự án đầu tư xây dựng . 21
  1.2.3. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng . 24
  1.3.Nội dung công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 27
  1.3.1. Quản lý kế hoạch tổng thể 28
  1.3.2. Quản lý tiến độ . 29
  1.3.3. Quản lý chi phí . 33
  1.3.4. Quản lý chất lượng . 36
  1.4. Những nhân tốảnh hưởng đến quản lý dự án . 38
  1.4.1. Các nhân tốbên trong 38
  1.4.2. Nhân tốbên ngoài 39
  1.5.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án 39
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41
  2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu tại bàn 41
  2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu và tài liệu từ nguồn thứ cấp 41
  2.3. Phương pháp thống kê mô tả . 43
  2.4. Phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp . 44
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ 7 GIAI
  ĐOẠN 2011-2014 46
  3.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà
  7 . 46
  3.1.1. Giới thiệu chung về Công ty . 46
  3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty . 46
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 46
  3.1.4. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 47
  3.2. Phân tích thực trạng công tác Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Công
  ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 . 49
  3.2.1.Thực trạng về quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng . 49
  3.2.2.Thực trạng về dự án tại Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công
  nghiệp Sông Đà 7 . 50
  3.2.3. Thực trạng về quản lý kế hoạch tổng thểcủa Công ty 52
  3.2.4. Thực trạng về công tác quản lý tiến độ của Công ty . 57
  3.2.5. Thực trạng về công tác quản lý chi phí của Công ty . 61
  3.2.6. Thực trạng về công tác quản lý chất lượng của Công ty 67
  3.3.Đánh giá công tác quản lý dự án tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu
  công nghiệp Sông Đà 7 70
  3.3.1. Kết quả đạt được . 70
  3.3.2. Các hạn chế 71
  3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 74
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN . 76
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
  TƯ ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ 7 . 76
  TRONG THỜI GIAN TỚI . 76
  4.1. Định hướng và kế hoạch phát triển của Công ty trong giai đoạn 2015-
  2020, tầm nhìn đến 2025 76
  4.1.1. Định hướng 76
  4.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo . 76
  4.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Công
  ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7trong các năm tiếp
  theo 78
  4.2.1.Hoàn thiện môi trường pháp lý và quá trình quản lý thực hiện các dự án
  đầu tư . 78
  4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các Dự
  án đầu tư . 80
  4.2.3.Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư 80
  4.2.4. Giải pháp cho quản lý chất lượng dự án 82
  4.2.5. Đổi mới khâu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư . 82
  4.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của các cán bộ làm
  các dự án 83
  4.2.7. Hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc lập, tổ chức
  thực hiện và điều hành dự án 84
  4.2.8. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch dự án 85
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 BQL Ban quản lý
  2 BQLDA Ban Quản lý dự án
  3 CBCNV Cán bộ công nhân viên
  4 CĐT Chủ đầu tư
  5 CP Chính phủ
  6 DADT Dự án đầu tư
  7 GĐ Giám đốc
  8 HĐCĐ Hội đồng cổ đông
  9 KCN Khu công nghiệp
  10 NSNN Ngân sách nhà nước
  11 QĐ Quyết định
  12 QH Quốc hội
  13 TKKT-TDT Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán
  14 XDCB Xây dựng cơ bản
  ii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.2. Phân loại dự án đầu xây dựng công trình 12
  Bảng 3.1: Giá trị sản xuất và kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2014 . 48
  Bảng 3.2.Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 48
  Bảng 3.3. Các dự án của Công ty trong giai đoạn 2010-2014 . 51
  Bảng 3.4. Kết qua kinh doanh trong các năm 2011 -2014 của Công ty . 52
  Bảng 3.5. Tiến độ thực hiện một số dự án 58
  Bảng 3.6. Chi phí cho thực hiện các dự án của Công ty cổ phần đầu tư đô thị
  và khu công nghiệp Sông Đà 7 . 61
  Bảng 3.7. Kế hoạch cho chi phí Xây lắp + thiết bị 62
  Bảng 3.8. Kế hoạch cho chi phí khác 63
  Bảng 3.9: Tổng hợp tổng mức đầu tư . 65
  Bảng3.10: Phân bổ chi phí cho từng hạng mục công trình 65

  iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1. Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng 15
  Sơ đồ 1.2. Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng 19
  Sơ đồ1.3. Chu trình quản lý dự án 22
  Sơ đồ 1.4. Hình thức CĐT trực tiếp quản lý thực hiện dự án 26
  Sơ đồ 1.5. Sơ đồ chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án 26
  Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp
  Sông Đà 7 . 47
  Sơ đồ 3.2.Quy trình quản lý dự án tại Công ty 50
  iv
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 1.1.Quan hệ chi phí trong các giai đoạn quản lý dự án đầu tư 20
  Biểu đồ 3.1. Doanh thu của công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -2014
  . 55
  Biểu đồ 3.2. Giá trị đầu tư của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -
  2014 . 55
  Biểu đồ 3.3. Giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ
  năm 2011 -2014 . 56
  Biểu đồ 3.4 Lợi nhuận kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm
  2011 - 2014 56
  Biểu đồ 3.5.Thu nhập bình quân của người lao độngtại Công ty so với kế
  hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014 57


  v
  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1. Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: thời gian, chi phí và kết quả. 24
  Hình 1.2. Các nội dung công tác quản lý dự án 27
  Hình 1.3: Trình bày đường chi phí tích lũy theo vòng đời dự án và đường
  cong ảnh hưởng của quyết định quản lý . 34 1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, nhu cầu
  về đầu tư và xây dựng là rất lớn. Như vậy, đầu tư xây dựng là một trong
  những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển xã hội. Trong bối cảnh
  nền kinh tế chuyển đổi và đang trong quá trình thực hiện lộ trình hội nhập
  kinh tế quốc tế thì vấn đề này càng mang tính cấp bách và cần thiết hơn bao
  giờ hết.
  Xây dựng các công trình dân dụng đã có từ lâu, nhưng chỉ phát triển
  mạnh trong thời gian gần đây, khi cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam đổi mới và
  có nhiều biến chuyển về mọi mặt. Hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng là rất
  lớn, nhưng trên thực tế, quá trình quản lý, chất lượng và hiệu quả quản lý các
  dự án đầu tư xây dựng là rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng đó có
  thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do sự chưa
  hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, quy trình quản lý chưa chặt chẽ, tính
  chuyên nghiệp hoá chưa cao và chất lượng đội ngũ cán bộ trong công tác
  quản lý các dự án xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
  Đặc biệt, trong thời gian quá, trước bối cảnh khó khăn chung của cả
  nước, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp đầu tư xây dựng
  nói riêng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, với nhiều diễn biến phức
  tạp của nền kinh tế, cũng như sự thay đổi liên tục của chính sách quản lý xây
  dựng cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động quản lý dự án đầu tư.
  Trong bối cảnh đó, hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công
  ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 cũng gặp nhiều khó
  khăn bất cập, làm cho hiệu quả đầu tư của các dự án tại công ty chưa cao.
  Từ các lý do trên tác giả chọn đề tài: “Quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ
  phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7”, thông quá đề tài tác giả sẽ 2
  đánh giá hiện trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại công ty, đối chiếu
  với cơ sở lý luận đã được đúc rút để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc
  phục những hạn chế nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
  tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7.
  Câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp nào để hoàn thiện công tác Quản lý dự
  án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
  trong giai đoạn hiện nay?
  2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư tại công
  ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7, từ đó đề xuất các giải
  pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu
  tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện
  đại hóa hiện nay.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả đã đề ra các nhiệm vụ
  như sau:
  - Nghiên cứu một số các công trình nghiên cứu về Quản lý dự án đầu tư
  trong và ngoài nước trong thời gian vừa quá.
  - Hệ thống được các cơ sở lý luận và thực tiễn về Quản lý dự án đầu tư.
  - Phân tích thực trạng, đánh giá hoạt động Quản lý dự án đầu tư tại
  Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7.
  - Để xuất mốt số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu
  tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 trong giai
  đoạn hiện nay.


  3
  3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Hoạt động Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và
  khu công nghiệp Sông Đà 7.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung: Thực trạng công tácQuản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ
  phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 trong những năm vừa qua.
  Tập trung vào bốn nội dung chính của công tác quản lý dự án đầu tư xây
  dựng, bao gồm: quản lý kế hoạch tổng thể, quản lý tiến độ, quản lý chi phí,
  quản lý chất lượng.
  - Thời gian: từ năm 2010 -2014.
  - Không gian: tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp
  Sông Đà 7.
  4. Những đóng góp của luận văn
  - Phân tích thực trạng, đánh giá hoạt động Quản lý dự án đầu tư tại
  Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7.
  - Để xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản lý dự án
  đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7.
  5.Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phục lục đính kèm, nội dung của
  luận văn bao gồm 4 chương:
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở khoa học về quản
  lý dự án đầu tư
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3. Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư
  đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 giai đoạn 2010-2014 Chương 4. Một số định hướng nhằmhoàn thiện công tác quản lý dự án
  đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 trong
  thời gian tới.

  Xem Thêm: Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý dự án đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status