Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương của kiểm toán nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương của kiểm toán nhà nước

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH . ii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ
  BẢN VÀ KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐỊA
  PHƯƠNG . 5
  1.1. Tổng quan các tài liệu nghiên cứu trước đây 5
  1.1.1 Các nghiên cứu trước đây . 5
  1.1.2 Nhận xét chung về các nghiên cứu trước đây 5
  1.2. Lý luận chung về dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản . 6
  1.2.1 Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng cơ bản . 6
  1.2.2 Đặc điểm chung và chu kỳ của dự án đầu tư Xây dựng cơ bản . 6
  1.2.3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản 8
  1.2.4. Đặc trưng của dự án XDCB và quá trình quản lý tác động đến kiểm
  toán dự án đầu tư XDCB . 9
  1.3 Lý luận chung về kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương 12
  1.3.1 Khái niệm kiểm toán, Kiểm toán nhà nước . 12
  1.3.2 Sự hình thành và phát triển của KTNN Việt Nam . 13
  1.3.3 Nội dung kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương . 16
  1.4 Các nhân tố tác động trực tiếp đến công tác kiểm toán dự án ĐTXD tại địa
  phương 21
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
  2.1. Định hướng phương pháp nghiên cứu 24
  2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp . 24
  2.1.2 Phương pháp diễn giải 25
  2.1.3. Phương pháp lôgíc . 26

  2.2. Cách thức thực hiện . 27
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN
  NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 30
  3.1. Các bước trong quy trình một cuộc Kiểm toán dự án ĐTXD 30
  3.2. Thực trạng công tác kiểm toán dự án ĐTXD tại địa phương . 30
  3.2.1 Bước chuẩn bị kiểm toán 30
  3.2.2 Bước thực hiện kiểm toán . 34
  3.2.3. Bước lập và gửi báo cáo kiểm toán 44
  3.2.4. Bước kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán . 46
  3.3. Hạn chế công tác kiểm toán dự án ĐTXD tại địa phương của KTNN . 47
  3.4. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác kiểm toán dự án ĐTXD
  tại địa phương . 51
  3.5. Một số kết quả kiểm toán lĩnh vực ĐTXD do KTNN khu vực I thực hiện
  (2011-2014) . 55
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHẤT
  LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐTXD TẠI ĐỊA PHƯƠNG 58
  4.1 Một số quan điểm và định hướng phát triển Kiểm toán Nhà nước . 58
  4.1.1 Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2020 phải
  quán triệt các quan điểm sau 58
  4.1.2 Mục tiêu phát triển KTNN đến năm 2020 . 59
  4.1.3 Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 59
  4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán lĩnh vực ĐTXD tại địa
  phương của KTNN 72
  4.2.1. Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực
  ĐTXD cho kiểm toán viên 73
  4.2.2. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống quy trình, chuẩn mực và hồ sơ mẫu
  biểu kiểm toán lĩnh vực ĐTXD . 75
  4.2.3. Nhóm giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán 76

  4.2.4. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán . 79
  4.2.5. Một số giải pháp khác 80
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83


  i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 ASEANSAI
  Asean supreme audit institutions (Tổ chức cơ quan kiểm
  toán tối cao Đông Nam Á)
  2 ASOSAI
  Asian organization of supreme audit institutions (Tổ
  chức cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á)
  3 BCKT Báo cáo kiểm toán
  4 HĐND Hội đồng nhân dân
  5 HMCT Hạng mục công trình
  6 INTOSAI
  International organization of supreme audit institutions
  (Tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế)
  7 KBNN Kho Bạc Nhà nước
  8 KHCL Kế hoạch chiến lược
  9 KTNN Kiểm toán nhà nước
  10 KTNN CN Kiểm toán nhà nước chuyên ngành
  11 KTNN KV Kiểm toán nhà nước khu vực
  12 KTV Kiểm toán viên
  13 NSĐP Ngân sách địa phương
  14 QLDA Quản lý dự án
  15 SAI Supreme audit institutions (tổ chức kiểm toán tối cao)
  16 TSCĐ Tài sản cố định
  17 TSLĐ Tài sản lưu động
  18 UBTVQH Ủy ban thường vụ quốc hội
  19 XDCB Xây dựng cơ bản
  20 ĐTXD Đầu tư xây dựng
  21 trđ Triệu đồng

  ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH
  STT Sơ đồ Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 1.1 Chu kỳ của dự án đầu tư 7
  2 Sơ đồ 1.2 Cơ cấu vốn đầu tư 18

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 3.1 Các tài liệu cần thiết khi kiểm toán đơn giá, định mức 39

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm qua, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định
  hướng theo Xã hội Chủ nghĩa, nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung
  nhiều vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng cho sự phát triển. Chi
  đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng khoảng 31%GDP cả nước, theo báo
  cáo của Tổng cục thống kê, trong những năm gần đây chi đầu tư xây dựng cơ
  bản thuộc nguồn vốn NSĐP chiếm khoảng 52%-56% trong tổng số chi đầu tư
  từ vốn NSNN hằng năm.
  Với tỷ trọng lớn, chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSĐP đang là một
  điểm nóng trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ NSNN. Thực tế cho
  thấy, trong những năm gần đây, việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng tại các
  địa phương đang ngày càng sâu rộng, chủ đầu tư ngày càng chịu trách nhiệm
  cao trong quản lý đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước đang giảm dần trách
  nhiệm trong việc kiểm soát và thanh toán vốn đầu tư điều đó đã tạo ra những
  kẽ hở không nhỏ trong việc quản lý vốn đầu tư từ NSNN. Bên cạnh đó, công
  tác quản lý đầu tư chưa đáp ứng được sự phân cấp này như trình độ quản lý,
  năng lực cán bộ đã dẫn đến thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và gia
  tăng tham ô, tham nhũng trong đầu tư tại các địa phương làm giảm hiệu quả
  sử dụng vốn đầu tư từ NSNN.
  KTNN là một bộ phận trong quản lý kinh tế của Nhà nước, là cơ quan
  chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập,
  hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, KTNN có chức năng kiểm toán
  báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ
  chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.Với vai trò của
  mình, kiểm toán nhà nước luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào để công tác kiểm
  toán chi đầu tư xây dựng ngày càng nâng cao chất lượng, có hiệu quả trong

  2
  công tác phòng chống tham nhũng, hạn chế được các sai phạm trong đầu tư để
  từ đó vốn NSNN được sử dụng một cách có hiệu quả. Chính vì vậy, qua quá
  trình thực hiện kiểm toán tại các địa phương trên cả nước KTNN đã không
  ngừng nghiên cứu tìm tòi, học hỏi rút kinh nghiệm qua từng đợt công tác
  nhằm ngày càng nâng cao năng lực, trình độ của KTV nhằm đáp ứng được
  công tác chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư dự án.
  Dựa trên những kinh nghiệm đúc rút ra từ thực tế kết hợp với việc tìm
  tòi nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn hạn
  chế trong quá trình kiểm toán dự án đầu tư tại NSĐP là rất cần thiết, giúp
  KTNN hạn chế được rủi ro kiểm toán và nâng chất lượng kiểm toán. Chính vì
  tầm quan trọng của nó nên tác giả quyết định đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về
  đề tài “Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương của Kiểm toán
  Nhà nước”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp nhằm nâng
  cao chất lượng công tác kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương của kiểm
  toán nhà nước. Để đạt được mục tiêu, tác giả sẽ thực hiện một số công việc :
  - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về các nhân tố có ảnh hưởng
  tới việc công tác kiểm toán dự án đầu tư.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng về việc vận dụng quy trình kiểm toán
  dự án đầu tư trong cuộc kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương và thực
  trạng công tác kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương, đưa ra những tồn
  tại thực tế trong công tác kiểm toán.
  - Xác định phương hướng, mục tiêu và đề xuất một số ý kiến nhằm
  nâng cao chất lượng kiểm toán dự án ĐTXD của cuộc kiểm toán ngân sách
  địa phương.

  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Dựa vào hệ thống lý luận và thực
  tiễn về công tác kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương của
  KTNN trong thời gian qua, trên cơ sở phân tích thực trạng và tồn tại một số
  cuộc kiểm toán thuộc địa bàn của KTNN Khu vực I thực hiện từ đó tìm ra
  một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán dự án đầu tư
  xây dựng từ NSNN tại các địa phương của kiểm toán nhà nước trong thời
  gian tới. Vì vậy, đề tài sẽ đi sâu vào nghiên cứu và phân tích thực trạng trong
  từng khâu của quy trình kiểm toán dự án đầu tư XDCB vào cuộc kiểm toán
  dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương và thực trạng công tác kiểm toán để
  nêu ra nguyên nhân và các tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc kiểm
  toán.
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu một cách có hệ thống
  những yếu tố tác động đến cuộc kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương.
  Từ đó, rút ra những tồn tại, những yếu tố làm giảm chất lượng của cuộc kiểm
  toán dự án đầu, để đưa có những giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng
  trong kiểm toán dự án ĐTXD tại các địa phương của KTNN.
  Câu hỏi nghiên cứu:
  Làm thế nào nâng cao chất lượng công tác kiểm toán dự án đầu tư xây
  dựng tại các địa phương.
  Phương pháp nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, tác giả không sử dụng
  một phương pháp nhất định nào mà sẽ tổng hợp giữa phương pháp định lượng
  và định tính.
  Với phương pháp định lượng thì sau khi thu thập số liệu sẽ tổng hợp và
  sử dụng phần mềm exel để tổng hợp. Phương pháp định tính giúp tác giả tìm ra các vấn đề mới trong nghiên
  cứu để đưa ra kết luận.
  4. Cấu trúc của luận văn
  Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu luận văn này được chia thành 4
  chương như sau:
  Chương 1 - Lý luận chung về dự án đầu tư xây dựng cơ bản và Kiểm
  toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương
  Chương 2 - Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3 - Thực trạng công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về
  đầu tư xây dựng tại địa phương
  Chương 4 - Định hướng và giải pháp tăng cường chất lượng công tác
  kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương của Kiểm toán Nhà nước.

  Xem Thêm: Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương của kiểm toán nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tại địa phương của kiểm toán nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status