Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần công nghệ Apro

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần công nghệ Apro

  ii

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI
  LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 4
  1.1. Tình hình nghiên cứu về chính sách tạo động lực làm việc cho người lao
  động trong doanh nghiệp. 4
  1.2. Động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh
  nghiệp . 6
  1.2.1. Khái niệm và đặc điểm động lực làm việc 6
  1.2.2. Tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp . 8
  1.3. Chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động của doanh nghiệp 11
  1.3.1. Khái niệm chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động của
  doanh nghiệp. . 11
  1.3.2. Mục tiêu và các tiêu chí đánh giá chính sách tạo động lực làm
  việc cho người lao động của doanh nghiệp . 12
  1.3.3. Nôi dung các chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động
  trong doanh nghiệp. 13
  1.3.4. Các yếu tố cơ bản tác động đến hoàn thiện các chính sách tạo động
  lực làm việc của người lao động . 21
  1.3.5. Kinh nghiệm sử dụng các chính sách tạo động lực cho người lao
  động ở một số doanh nghiệp . 26
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ
  THỰC HIỆN LUẬN VĂN . 32
  2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu . 32
  2.2 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 32
  2.2.1. Nguồn số liệu . 32
  2.2.2. Phương pháp điều tra 33
  2.3. Quy trình nghiên cứu 35
  iii

  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC
  LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  CÔNG NGHỆ APRO. 36
  3.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ Apro . 36
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 36
  3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 36
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân lực của công ty 37
  3.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 40
  3.2. Chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần
  công nghệ Apro 42
  3.2.1. Chính sách về kinh tế nhằm tạo động lực làm việc cho người lao
  động 42
  3.2.2. Chính sách về tổ chức hành chính nhằm tạo động lực làm việc cho
  người lao động 49
  3.2.3. Chính sách về tâm lý - giáo dục nhằm tạo động lực làm việc cho
  người lao động 53
  3.3. Đánh giá thực trạng các chính sách tạo động lực làm việc cho người lao
  động ở Công ty cổ phần công nghệ APRO. . 57
  3.3.1. Đánh giá thực trạng chính sách tạo động lực làm việc cho người lao
  động theo các tiêu chí 57
  3.3.2. Đánh giá chung về chính sách tạo động lực làm việc cho người lao
  động 63
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TẠO
  ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
  CP CÔNG NGHỆ APRO . 75
  4.1. Phương hướng hoàn thiện các chính sách tạo động lực làm việc cho người
  lao động tại công ty đến năm 2018 75
  4.1.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh đến năm 2018 75
  iv

  4.1.2. Phương hướng hoàn thiện các chính sách tạo động lực làm việc đến
  năm 2018 77
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện các chính sách tạo động lực làm việc cho
  nguời lao động tại Công ty cổ phần công nghệ APRO . 77
  4.2.1. Các giải pháp hoàn thiện chính sách về kinh tế . 77
  4.2.2. Các giải pháp hoàn thiện chính sách về tổ chức – hành chính 83
  4.2.3. Các giải pháp hoàn thiện chính sách về tâm lý – giáo dục 86
  4.3. Những điều kiện thực hiện giải pháp . 88
  4.3.1. Kiến nghị đối với doanh nghiệp . 88
  4.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước . 91
  KẾT LUẬN . 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  PHỤ LỤC 95

  v

  DANH SÁCH BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1. Bảng hỏi về mức độ thỏa man của người lao động đối với chính
  sách tạo động lực của công ty. . 33
  Bảng 3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm . 40
  Bảng 3.2: Tổng hợp tiền lương bình quân các năm 43
  Bảng 3.3: Tốc độ tăng tiền lương bình quân các năm 43
  Bảng 3.4: Tổng hợp tiền thưởng cuối năm bình quân . 46
  Bảng 3.5: Tổng hợp điều tra sự thoả mãn của NLĐ đối với công cụ
  kinh tế 60
  Bảng 3.6: Tổng hợp điều tra sự thoả mãn của NLĐ đối với công cụ tổ chức -
  hành chính 61
  Bảng 3.7: Tổng hợp điều tra sự thoả mãn của NLĐ đối với công cụ tâm lý
  giáo dục . 62
  Bảng 4.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh . 76

  vi

  DANH SÁCH HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ
  Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần công nghệ Apro 38
  Biểu đồ 3.2: Doanh thu qua các năm . 40
  Biểu đồ 3.3: Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm 41
  Biểu đồ 3.4: Nộp ngân sách Nhà nước và Lợi nhuận qua các năm . 41

  1

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong nền kinh tế toàn cầu với áp lực cạnh tranh ngày càng trở nên gay
  gắt như ngày nay, các doanh nghiệp buộc phải tìm mọi cách để thu hút và giữ
  được cho mình nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo động lực cho họ
  làm việc hết mình vì mục tiêu của doanh nghiệp. Động lực làm việc được coi
  là nhân tố quan trọng dẫn tới thành công của doanh nghiệp. Nhiều nhà nghiên
  cứu cũng như thông qua thực tiễn cho thấy: Kết quả làm việc của người lao
  động = Khả năng X Động lực làm viêc. Như vậy động lực làm việc có vai trò
  quan trọng trong kết quả công việc của người lao động. Khi người lao động
  có động lực làm việc, họ sẽ tự giác dùng mọi khả năng của mình để thực hiện
  công việc được giao hiệu quả, tăng năng suất chất lượng công viêc. Do đó
  việc tạo động lực để thúc đẩy nhân viên làm việc tốt là vấn đề mà hầu hết các
  nhà quản trị đều phải quan tâm. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại
  và phát triển được thì cần phải xây dựng những chính sách hiệu quả để tạo
  động lực làm việc cho người lao động.
  Thực hiện các chính sách đối với NLĐ nói chung và chính sách tạo
  động lực làm việc đối với NLĐ nói riêng, Công ty cổ phần công nghệ APRO
  đã có nhiều cố gắng nhằm thực hiện tốt nhất, với hiệu quả cao nhất những quy
  định nhà nước và điều kiện thực tế của công ty. Trong những năm qua, công
  tác tạo động lực làm việc cho NLĐ luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, chú
  trọng. Tuy vậy, những khó khăn, thách thức nảy sinh trong quá trình phát
  triển của doanh nghiệp với cơ chế thị trường đầy biến động hiện nay, làm sao
  để hoàn thiện hơn nữa chính sách tạo động lực làm việc đối với NLĐ trong
  các doanh nghiệp để NLĐ yên tâm, hăng say làm việc, nâng cao trách nhiệm,
  năng suất, hiệu quả, góp phần làm cho chất lượng hoạt động SXKD của công
  2

  ty không ngừng được phát triển? . Đây là câu hỏi khiến cho ban lãnh đạo công
  ty trăn trở. Xuất phát từ yêu cầu thực tế khách quan đó, nên tác giả chọn đề tài
  "Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công
  ty cổ phần công nghệ APRO" làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học
  chuyên ngành Quản lý kinh tế.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2. 1 Mục tiêu nghiên cứu
  - Phân tích thực trạng chính sách tạo động lực làm việc cho người lao
  động tại công ty cổ phần công nghệ APRO, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm
  hoàn thiện các chính sách đó cho công ty.
  2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Xây dựng khung lý thuyết để nghiên cứu chính sách tạo động lực làm
  việc cho người lao động trong doanh nghiệp
  - Phân tích thực trạng các chính sách tạo động lực làm việc cho NLĐ ở
  Công ty cổ phần công nghệ APRO.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách tạo động lực
  làm việc cho NLĐ ở Công ty cổ phần công nghệ APRO.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: các chính sách tạo động lực làm việc cho NLĐ
  tại Công ty cổ phần công nghệ Apro.
  - Phạm vi nghiên cứu: tại Công ty cổ phần công nghệ APRO trong
  khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014, Tác giả chỉ tập trung vào giải pháp
  hoàn thiện các chính sách tạo động lực làm việc cho NLĐ tại Công ty cổ phần
  công nghệ Apro.
  3

  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Ý nghĩa khoa học: Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về
  các chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp
  - Ý nghĩa thực tiễn: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoàn thiện các
  chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần
  công nghệ APRO, luận văn đã xây dựng và đề xuất một số giải pháp nhằm
  hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty
  trong thời gian tới.
  5. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
  của luận văn gồm bốn chương:
  - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chính
  sách tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  - Chương 3: Thực trạng chính sách tạo động lực làm việc cho người lao
  động tại Công ty cổ phần công nghệ APRO.
  - Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách tạo động lực
  làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần công nghệ APRO.

  Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần công nghệ Apro
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần công nghệ Apro sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status