Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  Tên luận án: Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
  Mã số: 62.38.01.01
  Nghiên cứu sinh: Vanlaty KHAMVANVONGSA
  Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Đức Thảo
  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là quá trình thay đổi có chủ đích về cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước cấp trung ương nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước vì lợi ích chính đáng của Nhà nước, của xã hội, của công dân và đảm bảo quyền con người. Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương cần đáp ứng được mục tiêu chung của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương được coi là bộ phận trong hệ thống cơ quan hành chính và là cỗ máy có khả năng vận hành để thực hiện quyền hành pháp cũng như quản lý hành chính ở cấp quốc gia và đứng ở vị trí, vai trò trọng tâm của bộ máy nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong đổi mới đất nước ở Lào.
  2. Thực trạng cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay còn nhiều bất cập như: 1) Không ít văn bản liên quan với bộ, ngành chưa rõ ràng và chồng chéo; 2) Nhiều điều của Luật Chính phủ không còn phù hợp và chưa quy định rõ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan hoặc đơn vị thuộc Chính phủ; 3) Còn một số tổ chức bộ máy thành lập tổ chức các loại khác nhau không cần thiết và có hiện tượng xin - cho để hình thành bộ phận bộ máy trong bộ, ban, ngành còn tồn tại; 4) Chưa phân định rõ được và sẽ sắp xếp, bố trí một số tổ chưc, đơn vị trong hệ thống bộ máy tổ chức quyền hành pháp như thế nào, loại tổ chức theo mô hình như thế nào
  3. Để bảo đảm trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có hiệu quả, cần có nhiều giải pháp như: 1) Đổi mới tư duy nhận thức, khẳng định quyết tâm chính trị và trách nhiệm về cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương; 2) Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để làm nền tảng pháp lý cho xây dựng và cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương; 3) Thiết lập mô hình mới về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương một cách hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương; 4) Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương; 5) Tăng cường ngân sách và hiện đại hóa các cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương; 6) Phối hợp chặt chẽ giữa cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương; 7) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cải cách bộ máy nhà nước, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học về bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương.

  BRIEF INFORMATION THE CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

  Title: Reforming the state administrative apparatus at the Central level in the Lao People's Democratic Republic
  Field of Study: Theory and History of State and Law
  Code: 62 38 01 01
  PhD Candidate: Vanlaty KHAMVANVONGSA
  Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Trinh Duc Thao
  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics


  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS
  1. Reforming the state administrative apparatus at the Central level in the Lao People's Democratic Republic is the process of purposeful change of organizational structure, redefining the position, role, task and the relationship within the organizational system of state administration at central level, in order to ensure the effectiveness and efficiency of state administrative management for the legitimate interests of the State, the society, the citizen and to ensure human rights. Reforming the state administrative apparatus at the Central level requires to meet the overall objectives of the administrative reform, that is building a strong administrative background and improving the effectiveness and efficiency of state administrative management. The state administrative apparatus at the Central level is considered to be a part of the system of administrative agencies and the machine with capability of operation to carry out executive power as well as administrative management at the national level and at the key position, role of the state apparatus in organizing and implementing the Party line, policies and laws of the State into social life to meet the requirements of national renovation in Laos.
  2. The situation in reforming the state administrative apparatus at the Central level in the Lao People's Democratic Republic today exposed a number of problems, such as: 1) Many documents related to the ministries and departments are unclear and overlapped; 2) Many legal documents of the Government are no longer relevant and not be clearly stipulated the organizational structure of the Government, ministries, ministerial-level agencies and the agencies or units of government; 3) There are redundancies in some organizational apparatus, resulted from the mechanism of asking - granting to establish or remain some parts of the apparatus in ministries, departments; 4) It is not clearly defined how some organizations, units in the organizational structure system of executive power be organized and arranged, or about the type that unit should be organize .
  3. To ensure the effectiveness of reforming the state administrative apparatus at the Central level in the Lao People's Democratic Republic, there should be more measures such as: 1) To innovate the cognitive thinking, affirming the political determination and responsibility to reform the state administrative apparatus at the Central level; 2) To develope and improve the legal normative documents to become the legal basis for the construction and reformation of the state administrative apparatus at the Central level; 3) To establish new model of organizing the state administrative apparatus at the Central level logically, to enhance the effectiveness and efficiency of operation of the State management agencies at central level; 4) To consolidate the staff and officials of the state administrative apparatus at the Central level; 5) To strengthen the budget and modernizing infrastructures, equipments for the state administrative apparatus at the Central level; 6) To ensure the close coordination between reforming the state administrative apparatus at the Central and local level; 7) To strengthen the leadership and direction of the Board of the state apparatus reform, focusing on scientific research on the state administrative apparatus at the Central level.

  Xem Thêm: Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải cách bộ máy hành chính nhà nước cấp trung ương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status