Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Hán hiện đại

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Hán hiện đại

  目录
  前言
  第一章:现代汉语状语的概述 . 1
  1.1 现代汉语状语的定义 . 1
  1.2 现代汉语状语的分类 . 2
  1.2.1 描写性的状语 . 2
  1.2.2 非描写性的状语 . 5
  1.2.3 描写性状语和非描写性状语的区别 . 8
  1.3 能充当状语的成分 10
  1.3.1 副词作状语 . 10
  1.3.2 形容词作状语 . 11
  1.3.3 动词作状语 11
  1.3.4 名词作状语 . 12
  1.3.5 数量词组作状语 13
  1.3.6 介词词组作状语 13
  1.3.7 固定词组作状语 14
  小结 14
  第二章 :现代汉语状语研究 15
  2.1 现代汉语状语在句中的位置 15
  2.1.1 只能位于主语前的状语 . 15
  2.1.2 只能位于主语后的状语 . 16
  2.1.3 既可以位于主语前也可以位于主语后 状语 16
  2.2 现代汉语状语的语义特点 . 19
  2.2.1 表示时间 . 19
  2.2.2 表示处所 . 19
  2.2.3 表示程度 . 19
  2.2.4 表示范围 . 20
  2.2.5 表示语气 . 20
  2.2.6 表示对象 . 20
  2.2.7 表示方式 . 21
  2.3 汉语状语的用法特点 21
  2.4 现代汉语状语后结构助词“地”的使 问题 23
  2.4.1 非描写性状语后一般不能用“地” 23
  2.4.2 描写性的状语绝大多数后边都可以用 地” 23
  小结 28
  第三章 :现代汉语状语与越南语的状语对比 . 29
  3.1 有关越南语状语的理论概述 29


  3.1.1 越南语状语的定义 . 29
  3.1.2 越南语状语的分类 . 29
  3.2 现代汉语状语与越南语状语对比 32
  3.2.1 充当汉越语状语的成分对比 32
  3.2.2 汉越语状语的位置对比 35
  3.2.3 汉越语状语的语义对比 40
  3.3 使用现代汉语状语时应该注意的若干 题 43
  3.3.1 母语负迁移 43
  3.3.2 学习者个体因素 43
  3.3.3 现代汉语状语本身的复杂性 . 44
  小结 44
  结语 45
  参考文献
  致谢


  前言
  1. 选材理由
  汉语是相当复杂的一种语言,特别是 语法方面。其中
  状语在句中起比较重要的作用。了解 语的语法功能、语
  义、分类及用法对汉语学习者有很大 帮助。
  作为一名学生,本人在学汉语状语过 中常常错用,对
  句中状语的语序把握不太准确。一方 由于母语状语的影
  响、与汉语状语语序有不同的地方, 更重要的是由于汉语
  状语特点相对复杂。
  我想通过考察现代汉语状语的过程更 地了解汉语状语
  的语法语义和语用。 从此提高自己的汉语水平。因此我把
  “现代汉语状语研究”作为自己的学 学位论文, 希望本论
  文的研究结果会有一定的参考价值。
  2. 研究目的及任务
  2.1. 研究目的
  本论文的研究目的是深入了解汉语状 的用法,掌握
  使用汉语状语的有效方法,逐步减少 误的发生率. 同
  时,本论文为越南的汉语学习者提供 份参考资料。
  2.2. 研究任务
  为了达到上述目的, 本论文要完成以下几项任务:
  - 对汉语语法进行阐述汉语状语的特征 其用法。
  - 指出汉语状语用法的常见错误。
  - 对汉语状语和越南语状语进行对比及 析,指出异同点并提
  出一些有关建议。
  3. 研究对象及范围
  从古代到现在,汉语状语在语言长久 展过程中已经过 很多
  变化。 因为时间、篇幅有限,本论文只着重 究现代汉语状语的
  语法特征、语义及用法。
  4. 研究方法
  - 本论文研究的放法包括综合法、描写 、例证法、统计
  法,分析法等。
  5. 论文结构
  本论文除了目录、前言、结论、参考 献等之外,主要内容分为
  三章:
  (一) 第一章: 现代汉语状语的语法概述
  (二) 第二章: 现代汉语状语研究
  (三) 第三章: 现代汉语状语与越南语状语对比
  《现代汉语状语研究》—阮氏红 a17173

  1
  第一章:现代汉语状语的概述
  在汉语本体研究中,汉语状语涉及主 有:状语的定义、分
  类,能充当汉语状语的词语及现代汉 状语的研究现状。
  1.1 现代汉语状语的定义
  朱德熙(1985)认为状语的定义需要考 三个方面的因素:修
  饰语本身的性质、中心语的性质、整 偏正结构的性质。这三个
  因素正是汉语语法研究史上给状语进 界定的三个标准。马建忠
  (1898)、黎饰熙(1924)就修饰语本身 的性质界定状语,这显
  然是受到西方语言学理论的影响。陈 泽(1957)、丁声树
  (1961)、吕叔湘(1979)和刘月华(198 3)以中心语的性质来
  界定状语,即谓语性成分的修饰语。 德熙(1985)认为界定状
  语应该考虑整个偏正结构的性质;并 明确指出“凡是真谓语性
  偏正结构里头的修饰语都是状语”, 是学术界对状语最为严格
  的界定。另外,早在 20 世纪 40 年代,王力(1943)曾受“三品
  说”影响,即把句子里的词按照所占 的位置分为三级,状语叫
  做“加词”,但是没提到状语。现在 行的汉语语法教程参考书
  多采用以中心语的性质来界定状语( 月华,2001)。
  本人在综合,分析材料过程中采用以 心语的性质来界定状
  语,其中刘月华(2001)的定义是最清 的。
  现代汉语状语在短语中是用来修饰动 和形容词的。
  如:
  (1)他努力
  ..
  学习。
  (刘月华《现代汉语语法》)
  (2)她得到那么好的成绩,爸妈格外
  ..
  高兴。
  (刘月华《现代汉语语法》)
  例(1) 的状语“努力”修饰动词“学习”, 示学习得认真,努
  力;例(2) 的状语“格外”修饰形容词“高兴” 表示特别高兴的
  意思。
  在句子中,状语是谓语部分中的修饰 分,动词谓语句、形容
  词谓语句,主谓谓语句以及名词谓语 的谓语部分都可以包含状
  语。
  如:

  (3)我 常常
  .. 打篮球。
  (刘月华《现代汉语语法》)
  (4)他们 特别
  .. 满意。

  Xem Thêm: Nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Hán hiện đại
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Hán hiện đại sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status