Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Sơ lược về nghiên cứu trước đây 3
  5. Kết cấu của Luận văn 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG
  LỰC CẠNH TRANH 5
  1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh . 5
  1.1.1. Cạnh tranh 5
  1.1.2. Năng lực cạnh tranh 6
  1.1.3. Lợi thế cạnh tranh . 8
  1.1.4. Vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong các NHTM 8
  1.2. Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của NHTM . 10
  1.2.1. Nhóm tiêu chí về tài chính . 10
  1.2.2. Nhóm tiêu chí về kinh doanh . 11
  1.2.3. Nhóm tiêu chí về quản trị điều hành 13
  1.2.4. Nhóm tiêu chí về hạ tầng và công nghệ ngân hàng 14
  1.2.5. Nhóm tiêu chí về uy tín, hình ảnh của ngân hàng trên thị trường 15
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 15
  1.3.1. Các nhân tố khách quan 15
  1.3.2. Các nhân tố chủ quan . 18
  1.4. Ứng dụng các mô hình vào phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM 21
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4.1. Mô hình năng lực cạnh tranh của M.Porter 21
  1.5. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng ở các
  nước trên thế giới 26
  1.5.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng ở Thái Lan 26
  1.5.2. Kinh nghiệm của Malaysia . 27
  1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho các ngân hàng Việt Nam 28
  Kết luận chương 1 . 28
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 30
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 30
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 30
  2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin 32
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 33
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 36
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về tài chính 36
  2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về kinh doanh 36
  2.3.3. Nhóm tiêu chí về Quản trị điều hành . 36
  2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về hạ tầng cơ sở và ứng dụng công nghệ ngân hàng . 36
  2.3.5. Nhóm chỉ tiêu khác ( uy tín và thương hiệu) 37
  Kết luận chương 2 . 37
  Chương 3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN
  HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG 38
  3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang . 38
  3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang . 38
  3.1.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Tuyên Quang 39
  3.2. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang trong những
  năm qua . 44
  3.2.1. Về cơ cấu tổ chức . 44
  3.2.2. Về năng lực cung ứng dịch vụ 45
  3.2.3. Về tiềm lực tài chính 47
  3.2.4. Năng lực Marketing 51
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3. Phân tích năng lực cạnh tranh của BIDV chi nhánh Tuyên Quang trong
  những năm qua 52
  3.3.1. Phân tích theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M.Porter . 52
  3.3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh theo ma trận SWOT . 63
  3.4. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của chi nhánh BIDV Tuyên Quang 75
  3.4.1. Kết quả đạt được . 76
  3.4.2. Những hạn chế còn tồn tại 77
  3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế . 77
  Kết luận chương 3 . 79
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
  VIỆT NAM - CHI NHÁNH TUYÊN QUANG . 80
  4.1. Quan điểm và định hướng nhằm nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh
  của chi nhánh trong thời gian tới 80
  4.1.1. Quan điểm của chi nhánh . 80
  4.1.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới của chi nhánh . 80
  4.2. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng
  BIDV Tuyên Quang 81
  4.2.1. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản trị 81
  4.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến các sản phẩm ngân hàng . 85
  4.2.3. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác nhân sự 88
  4.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan nhà nước và ngành ngân hàng . 91
  4.3.1. Kiến nghị chung đối với Chính phủ và các Cơ quan quản lý Nhà nước 91
  4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 92
  4.3.3. Kiến nghị đối với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 93
  4.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 94
  Kết luận chương 4 . 95
  KẾT LUẬN 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  PHỤ LỤC . 100
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
  ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine)
  BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  CBNV : Cán bộ nhân viên
  CBTD : Cán bộ tín dụng
  CN : Chi nhánh
  CNH-HĐH : Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá
  DN : Doanh nghiệp
  DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước
  GDP : Tổng sản phẩm quốc nội
  KCN : Khu công nghiệp
  NH : Ngân hàng
  NHĐT : Ngân hàng Đầu tư
  NHNN : Ngân hàng Nhà nước
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh
  PGD : Phòng giao dịch
  QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân
  TCKT : Tổ chức kinh tế
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  TTQT : Thanh toán quốc tế
  Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  Vietinbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
  VN : Việt Nam
  VNĐ : Việt Nam đồng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1.Qũy mô mẫu điều tra .30
  Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả điều tra về cơ cấu tổ chức tại chi nhánh BIDV
  Tuyên Quang 44
  Bảng 3.2. Phiếu điều tra đánh giá năng lực sản xuất tại chi nhánh ngân hàng
  BIDV Tuyên Quang . 46
  Bảng 3.3. Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế qua các năm tại
  chi nhánh 47
  Bảng 3.4. Hoạt động tín dụng của Chi nhánh BIDV Tuyên Quang năm 2011 - 2013 49
  Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011-2013 . 50
  Bảng 3.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Chi nhánh BIDV Tuyên Quang và các
  đối thủ cạnh tranh 52
  Bảng 3.7. Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM Việt Nam . 54
  Bảng 3.8. Cơ cấu lao động của chi nhánh BIDV Tuyên Quang qua các năm 55
  Bảng 3.9. Chất lượng vốn tự có của BIDV Tuyên Quang năm 2011-2013 63
  Bảng 3.10. Kết quả đánh giá của khách hàng đối với chi nhánh và các đối thủ
  cạnh tranh . 64
  Bảng 3.11. Mạng lưới các chi nhánh của BIDV và các đối thủ cạnh tranh trên địa
  bàn tỉnh Tuyên Quang . 66
  Bảng 3.12. Đánh giá của nhân viên về năng lực, trình độ chuyên môn của ban
  lãnh đạo chi nhánh . 67
  Bảng 3.13. Hệ số an toàn vốn của chi nhánh và các đối thủ cạnh tranh năm
  2011-2013 68
  Bảng 3.14. Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh và một số đối thủ cạnh tranh 69
  Bảng 3.15. Tỷ lệ dự phòng rủi ro của chi nhánh BIDV Tuyên Quang và các đối
  thủ cạnh tranh 69

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ

  HÌNH
  Hình 1.1. Mô hình năng lực cạnh tranh của M.Porter 22
  Hình 3.1. Mô hình áp lực cạnh tranh của chi nhánh BIDV Tuyên Quang . 63

  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 3.1. Mô hình tổ chức Chi nhánh theo các khối nghiệp vụ 41


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại
  Thế giới (WTO). Việc ra nhập WTO là một cơ hội lớn không chỉ đối với nền kinh tế
  nước ta nói chung, các doanh nghiệp nói riêng mà còn đặt ra những thách thức không
  nhỏ đối với sự phát triển bền vững của hầu hết các doanh nghiệp. Cũng như nhiều
  ngành kinh tế khác, ngành tài chính ngân hàng là lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất song
  cũng đối mặt với nhiều thách thức nhất, một trong những thách thức đối với các ngân
  hàng Việt Nam đó chính là sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ giữa các ngân hàng trong
  nước với các ngân hàng nước ngoài mà còn bao gồm cả giữa các ngân hàng thương mại
  trong nước với nhau.
  Cũng không nằm ngoài quy luật đó, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt
  Nam (BIDV) - Chi nhánh Tuyên Quang là một trong những ngân hàng thương
  mại quốc doanh lớn của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng đang
  phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt với các ngân hàng thương mại khác đang phát
  triển nhanh chóng về thị phần, dịch vụ, mạng lưới, chất lượng hoạt động . Để
  đứng vững và phát triển trong môi trường kinh doanh khốc liệt như hiện nay,
  Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang (BIDV Tuyên Quang)
  phải tìm mọi cách để đứng vững và phát triển, kinh doanh thực sự ổn định và có
  hiệu quả, đóng góp to lớn vào sự phát triển của BIDV cũng như ngành ngân
  hàng Tuyên Quang. Một trong những vấn đề cấp thiết cần phải thực hiện hiện
  nay đó chính là nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
  của Chi nhánh.
  Năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang trong những năm qua đã đạt được
  những kết quả đáng khích lệ về các mặt như: Huy động tiền gửi, chất lượng tăng trưởng
  tín dụng, thu dịch vụ, lợi nhuận, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị điều
  hành . Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy năng lực cạnh tranh của Chi nhánh vẫn còn
  nhiều bất cập như: Hiệu quả hoạt động kinh doanh còn chưa tương xứng với tiềm năng
  phát triển, chất lượng sản phẩm dịch vụ chưa cao, sản phẩm ngân hàng bán lẻ đang bị
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  mất thị phần và thiếu tính cạnh tranh, nguồn nhân lực còn thiếu và chất lượng còn hạn
  chế, năng lực quản trị điều hành chưa bắt kịp với yêu cầu của quá trình phát triển,
  thương hiệu Chi nhánh chưa được nhiều khách hàng biết đến .xây dựng và phát triển
  doanh nghiệp vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng là một trong
  những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh.
  Xuất phát từ tầm quan trọng để khẳng định thương hiệu và vị thế trong kinh
  doanh, những thực tế, bất cập đặt ra trong quá trình hoạt động kinh doanh và sức cạnh
  tranh của Chi nhánh nên đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang” đã được chọn làm
  đề tài nghiên cứu cho bản luận văn này.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đưa ra các các giải pháp có tính định hướng và khả thi, kịp thời nhằm nâng
  cao năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
  nhánh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  + Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của NHTM
  + Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang
  trong thời gian qua.
  + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh trạnh. Trên cơ sở đó đưa
  ra một số giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang
  trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là năng lực canh tranh của BIDV Tuyên Quang và các
  giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang hiện nay.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian: Năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang trên địa
  bàn tỉnh Tuyên Quang trong mối tương quan với các NHTM trên địa bàn.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Phạm vi nội dung: Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV Chi nhánh Tuyên
  Quang những năm qua và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong
  những năm tới.
  - Phạm vi thời gian: Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên Quang với
  các chỉ tiêu, tiêu chí định tính và định lượng trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2013.
  4. Sơ lược về nghiên cứu trước đây
  Cho đến thời điểm hiện nay, đã có khá nhiều các công trình nghiên cứu
  của các bạn sinh viên, học viên cao học, các báo cáo, phân tích đánh giá của các
  chuyên gia liên quan đến năng lực cạnh tranh trong các ngân hàng thương mại
  quốc doanh cũng như NHTM cổ phần.
  Đối với BIDV cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về năng lực cạnh
  tranh của hệ thống. Tuy nhiên đối với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát
  triển Tuyên Quang, chưa có công trình nào nghiên cứu về năng lực cạnh tranh
  của Chi nhánh.
  Các công trình nghiên cứu trước đây chủ yếu nghiên cứu tập trung đánh
  giá năng lực cạnh tranh của NHTM dựa trên các chỉ tiêu về tài chính, quản trị
  kinh doanh, sản phẩm và công nghệ. Kết quả của các nghiên cứu đó mới chỉ
  dừng lại ở việc xem xét, đánh giá từng chỉ tiêu, nhân tố, chưa xâu chuỗi lại
  thành các nhân tố tổng hợp, các nhân tố mới có. Bản luận văn này sẽ tập trung
  giải quyết các hạn chế, tồn tại trước đó.
  5. Kết cấu của Luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, các bảng biểu, phụ lục danh mục tài liệu
  tham khảo, Luận văn được trình bày gồm 4 chương, tên các chương như sau:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng
  thương mại
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát
  triển Tuyên Quang
  Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân
  hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status