Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Đóng góp của luận văn 3
  5. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VĐT
  VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VĐT XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC . 4
  1.1. Tổng quan về đầu tư và vốn đầu tư XDCB 4
  1.1.1. Đầu tư XDCB 4
  1.1.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản . 11
  1.1.3. Vai trò của VĐT XDCB từ NSNN . 15
  1.1.4. Nguyên tắc quản lý và cấp phát VĐT XDCB của NSNN 17
  1.2. Hiệu quả đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
  đầu tư XDCB 20
  1.2.1. Một số khái niệm . 20
  1.2.2. Các nguyên tắc xác định và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả XDCB 24
  1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB
  từ NSNN . 30
  1.3. Các nhân tố tác động tới sử dụng hiệu quả VĐT cho XDCB 31
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iv
  1.3.1. Chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế của đất nước, ngành
  và địa phương . 31
  1.3.2. Nhóm nhân tố về các yếu tố của nguồn lực 33
  1.3.3. Tác động của cơ chế và chính sách đến hiệu quả đầu tư 34
  1.4. Kinh nghiệm quản lý sử dụng vốn hiệu quả cho đầu tư XDCB 36
  1.4.1. Kinh nghiệm của Nhà nước Cộng hòa Pháp . 36
  1.4.2. Kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư XDCB từ NSNN của
  tỉnh Vĩnh Phúc . 38
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm . 39
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 41
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 41
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 41
  2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin . 42
  2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu . 42
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 43
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của địa phương 43
  43
  2.3.3. . 44
  2.3.4. Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn 44
  Chương 3: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VĐT XÂY DỰNG CƠ BẢN
  TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ NĂM
  2010 - 2013 47
  3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì 47
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý . 47
  3.1.2. Điều kiện KT - XH . 48
  3.2. Thực trạng sử dụng VĐT XDCB từ NSNN trên địa bàn thành phố
  Việt Trì 53
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  3.2.1. Thực trạng sử dụng VĐT XDCB từ NSNN trên địa bàn thành phố
  Việt Trì 53
  3.2.2. Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn NSNN cho đầu tư
  XDCB tại thành phố Việt Trì 60
  3.3. Đánh giá về hoạt động sử dụng VĐT XDCB từ NSNN trên địa bàn
  thành phố Việt Trì . 66
  3.3.1. Hiệu quả sử dụng VĐT bằng các chỉ tiêu vĩ mô 66
  3.3.2. Hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu tư XDCB từ nguồn
  NSNN 67
  3.3.3. Hiệu quả sử dụng VĐT XDCB thông qua xác định thất thoát, lãng
  phí trong đầu tư XDCB từ nguồn NSNN . 74
  3.3. Đánh giá chung quản lý VĐT XDCB từ NSNN cấp tỉnh của thành phố
  Việt Trì . 79
  3.3.1. Những kết quả đạt được 79
  3.3.2. Tồn tại, hạn chế . 80
  3.3.3. Nguyên nhân hạn chế 83
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  SỬ DỤNG VĐT XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 . 85
  4.1. Thuận lợi, khó khăn trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
  kinh tế xã hội 85
  4.1.1. Những thuận lợi cơ bản . 85
  4.1.2. Những khó khăn, thách thức . 85
  4.2. Phương hướng, kế hoạch sử dụng VĐT XDCB từ NSNN tại thành
  phố Việt Trì giai đoạn 2015 – 2020 86
  4.2.1. Phương hướng chung 86
  4.2.2. Kế hoạch 86
  4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VĐT XDCB từ
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vi
  NSNN thành phố Việt Trì giai đoạn 2015- 2020 92
  4.3.1. Đẩy nhanh việc huy động vốn đầu tư XDCB . 92
  4.3.2. Nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư . 94
  4.3.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, quyết toán VĐT
  XDCB 95
  4.3.4. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản
  lý đầu tư và quản lý tài chính đầu tư . 96
  4.4.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư phát triển
  kết cấu hạ tầng . 97
  4.4. Một số kiến nghị . 98
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
  PHỤ LỤC 101

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  ĐTXDCB : Đầu tư xây dựng cơ bản
  KT - XH : Kinh tế - Xã hội
  NSNN : Ngân sách nhà nước
  VĐT : Vốn đầu tư
  XDCB : Xây dựng cơ bản
  GRDP : Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố trực
  thuộc Trung ương
  UBND : Ủy ban nhân dân
  HĐND : Hội đồng nhân dân
  KBNN : Kho bạc nhà nước
  ODA : Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
  FDI : Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
  NGO : Phi chính phủ  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: GRDP, GRDP bình quân đầu người thành phố Việt Trì giai đoạn
  2010 - 2013 51
  Bảng 3.2: Tổng hợp chi ngân sách thành phố Việt Trì giai đoạn 2010 - 2013 . 53
  Bảng 3.3: Tình hình tích luỹ đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn 2010 - 2013 56
  Bảng 3.4: Thống kê mô tả các điều tra về Luật và các quy định có liên quan
  trong chi NSNN cho đầu tư XDCB . 61
  Bảng 3.5: Thống kê mô tả các điều tra về chính sách ngân sách và lập kế hoạch
  chi cho đầu tư XDCB trong chi NSNN . 62
  Bảng 3.6: Thống kê mô tả các điều tra về dự toán chi cho đầu tư XDCB trong
  chi NSNN . 63
  Bảng 3.7: Thống kê mô tả các điều tra về chấp hành cho đầu tư XDCB trong
  chi NSNN . 64
  Bảng 3.8: Thống kê mô tả các điều tra về quyết toán chi cho đầu tư XDCB
  trong chi NSNN . 65
  Bảng 3.9: Thống kê mô tả các điều tra về việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá
  chương trình, dự án cho đầu tư XDCB trong chi NSNN 65
  Bảng 3.10: Hiệu quả sử dụng VĐT XDCB từ NSNN . 66
  Bảng 3.11: Kết quả xoá đói giảm nghèo . 73

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
  là một trong những vấn đề then chốt nhất. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và
  Nhà nước về phát triển đất nước, đặc biệt được sự hỗ trợ của nguồn vốn NSNN, các
  tổ chức quốc tế và nguồn huy động từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ, công tác
  ĐTXDCB ở tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, góp phần làm cho
  diện mạo của đô thị ngày một đổi mới. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước
  hiện đại hoá và hệ thống "điện, đường, trường, trạm" ngày càng được đồng bộ hoá
  đã tạo tiền đề cho KT-XH thành phố không ngừng tăng trưởng, hoà nhập chung vào
  sự phát triển của tỉnh và cả nước. Đầu tư XDCB là lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò
  chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa đất nước.
  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư và đầu tư XDCB vẫn còn nhiều
  tồn tại, hạn chế, đặc biệt là hiệu quả của đầu tư XDCB còn thấp; thất thoát và lãng
  phí trong đầu tư XDCB còn nhiều và diễn ra ở tất cả các khâu như: Chủ trương đầu
  tư; lập dự án, thiết kế; thi công xây dựng; quản lý khai thác . Đây là một trong
  những vấn đề bức xúc của toàn xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đòi
  hỏi các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phải giải quyết. Tại Đại hội
  Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã tiếp tục chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực
  đầu tư XDCB là: “Đầu tư vẫn dàn trải. Hiệu quả sử dụng các nguồn VĐT còn thấp,
  còn thất thoát, lãng phí, nhất là nguồn VĐT của Nhà nước.” “Chất lượng nhiều
  công trình XDCB còn thấp”. 1

  Cũng như nhiều huyện trong tỉnh, quá trình thực hiện đầu tư XDCB tại
  Thành phố Việt Trì đã có những kết quả thành công nhất định, nhờ đó mà tốc độ
  tăng trưởng kinh tế của thành phố đã đạt được khá cao so với mức bình quân chung
  của cả tỉnh trong nhiều năm. Tuy vậy, hiệu quả của đầu tư XDCB chưa đạt được

  1
  Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  2
  mục tiêu đề ra; tồn tại, hạn chế còn xảy ra ở tất cả các khâu. Thất thoát trong đầu tư
  XDCB chưa được khắc phục triệt để.
  Nhận thức được các vấn đề nói trên và với mong muốn nghiên cứu và tìm ra
  những giải pháp để nâng cao hiệu quả VĐT từ NSNN trên địa bàn thành phố Việt
  Trì, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng VĐT XDCB từ NSNN
  trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ” để thực hiện luận văn thạc sĩ
  chuyên ngành Quản lý kinh tế.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Từ việc phân tích thực trạng về tình hình quản lý sử dụng VĐT cho XDCB,
  đề tài sẽ đưa ra giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dầu tư XDCB
  của Thành phố Việt Trì.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Khái quát hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn và sử dụng
  VĐT XDCB.
  - Đánh giá thực trạng sử dụng VĐT XDCB từ NSNN tại Thành phố Việt Trì
  từ năm 2010-2013.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VĐT XDCB từ
  NSNN Thành phố Việt Trì, giai đoạn 2015- 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Hiệu quả sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB ở thành phố Việt Trì tỉnh
  Phú Thọ
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về thời gian: Luận văn sử dụng số liệu ngân sách đầu tư XDCB và
  thực trạng hoạt động sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố
  Việt Trì, tỉnh Phú thọ giai đoạn 2010- 2013.
  - Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu tình hình sử dụng VĐT
  các dự án XDCB thuộc nguồn vốn NSNN trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh
  Phú Thọ.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  3
  - Phạm vi về nội dung: Luận văn đi sâu nghiên cứu về hoạt động sử dụng
  vốn Ngân sách đầu tư XDCB.
  4. Đóng góp của luận văn
  Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở l luận, thực tiễn sử dụng vốn
  ngân sách cho XDCB.
  hiệu quả của việc sử dụng vốn NSNN cho XDCB thành phố Việt Tì, tỉnh Phú Thọ.
  (HĐND, UBND thành phố Việt Trì, Các phòng, ban ngành liên qua
  sử dụng vốn NSNN cho .
  Tác giả mong muốn những giải pháp đưa ra trong luận văn được ứng dụng
  vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả của sử dụng vốn NSNN cho XDCB thành phố
  Việt Tì, tỉnh Phú Thọ.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài các phần mở đầu, kiến nghị và kết luận, danh mục các tài liệu tham
  khảo và phụ lục, nội dung luận văn bao gồm 4 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về VĐT và hiệu quả sử dụng
  VĐT XDCB từ NSNN
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng sử dụng VĐT XDCB từ NSNN của thành phố Việt
  Trì năm 2010 - 2013
  Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VĐT XDCB từ
  NSNN ở thành phố việt trì giai đoạn 2015 - 2020

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status