Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC BẢNG viii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  5. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 5
  1.1. Cơ sở lý luận 5
  1.1.1. Khái niệm cơ bản 5
  1.1.2. Nội dung đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh . 24
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất
  kinh doanh . 25
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 30
  1.2.1. Vai trò của trung tâm giống cây trồng trong sự phát triển nông nghiệp
  Việt Nam 30
  1.2.2. Tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của một số công
  ty trên thế giới và Việt Nam 31

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
  động sản xuất kinh doanh của đơn vị 36
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 40
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 40
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 40
  2.2.1. Phương pháp chọn điểm và mẫu nghiên cứu 40
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 41
  2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin . 41
  2.2.4. Phương pháp phân tích 41
  2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 42
  2.3.1. Hiệu quả xây dựng và thực hiện kế hoạch 42
  2.3.2. Hiệu quả tiết kiệm chi phí quản lý 42
  2.3.3. Hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp 42
  2.3.4. Hiệu quả sử dụng lao động 43
  2.3.5. Hiệu quả theo chỉ tiêu sử dụng vốn . 43
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT
  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY
  TRỒNG VĨNH PHÚC . 45
  3.1. Giới thiệu về Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc . 45
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm giống cây trồng
  Vĩnh Phúc 45
  3.1.2. Tình hình lao động của Trung tâm 50
  3.1.3. Tình hình đất đai, cơ sở vật chất của Trung tâm 51
  3.1.4. Tình hình vốn của Trung tâm 54
  3.2. Hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống
  cây trồng Vĩnh Phúc qua 3 năm 2011 - 2013 . 55
  3.2.1. Hiệu quả quản lý kế hoạch cung cấp sảm phẩm . 55

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2.2. Hiệu quả quản lý sản xuất . 57
  3.2.3. Hiệu quả quản lý tiêu thụ 62
  3.2.4.Hiệu quả quản lý nhân sự . 69
  3.2.5. Hiệu quả quản lý tài sản 71
  3.2.6. Hiệu quả quản lý vốn 72
  3.2.7. Hiệu quả quản lý tài chính 73
  3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của
  Trung tâm . 74
  3.3.1. Hiệu quả tinh giản chi phí quản lý 75
  3.3.2. Hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh 76
  3.3.3. Hiệu quả quản lý chi phí . 77
  3.3.4. Hiệu quả quản lý vốn 78
  3.3.5. Hiệu quả quản lý lao động của trung tâm . 83
  3.3.7. Một số ưu điểm và tồn tại trong quá trình quản lý trung tâm giống
  cây trồng có một số ưu điểm và tồn tại như sau . 86
  Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT
  ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY
  TRỒNG VĨNH PHÚC . 89
  4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất
  kinh doanh của Trung tâm trong thời gian tới 89
  4.1.1. Quan điểm phát triển nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất
  kinh doanh tại trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc . 89
  4.1.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
  tại trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc 89
  4.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản
  xuất kinh doanh của Trung tâm giống cây trồng Vĩnh phúc 90
  4.2.1. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao trình độ và năng lực quản lý
  cho cán bộ trong trung tâm . 90

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.2.2. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản của trung tâm 91
  4.2.3. Sử dụng có hiệu quả và nâng cao chất lượng lao động trong trung tâm . 92
  4.2.4. Hoàn thiện công tác quản lý sản xuất . 92
  4.2.5. Nâng cao năng lực và trách nhiệm cán bộ kỹ thuật 96
  4.2.6. Thành lập bộ phận chuyên trách marketing, mở rộng thị trường tiêu
  thụ của giống cây trồng . 97
  4.3. Kiến nghị 97
  4.3.1. Đối với sở nông nghiệp và PTNT . 97
  4.3.2. Đối vởi UBND tỉnh . 98
  4.3.3. Đối với các ngành hữu quan . 98
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101
  PHỤ LỤC 102


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  DTTT : Doanh thu tiêu thụ
  GCT : Giống cây trồng
  HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh
  HQQL : Hiệu quả quản lý
  HQSXKD : Hiệu quả sản xuất kinh doanh
  KHSX : Kế hoạch sản xuất
  KHTT : Kế hoạch tiêu thụ
  KLSX : Khối lượng sản xuất
  KLTT : Khối lượng tiêu thụ
  MMTB : Máy móc thiết bị
  Sở NN&PTNT : Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  TSCĐ : Tài sản cố định
  TSLĐ : Tài sản lưu động
  UBND : Ủy ban nhân dân
  XDCB : Xây dựng cơ bản

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1.1. Bảng so sánh kế quả và hiệu quả . 17
  Bảng 2.1. Số lượng mẫu điều tra . 40
  Bảng 3.1. Tình hình lao động của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 . 50
  Bảng 3.2. Tình hình phân bổ và sử dụng đất đai của trung tâm qua 3 năm
  2011 - 2013 51
  Bảng 3.3. Tình hình tài sản cố định của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 52
  Bảng 3.4. Tình hình vốn của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 . 54
  Bảng 3.5. Kế hoạch cung cấp giống cây trồng tại các huyện 2011 - 2013 56
  Bảng 3.6. Định mức vật tư bình quân cho 1 ha diện tích gieo trồng . 59
  Bảng 3.7. Đánh giá của công nhân về các tiêu chí khoán . 60
  Bảng 3.8. Kế hoạch diện tích gieo trồng lúa giống của trung tâm qua 3
  năm 2011 - 2013 . 60
  Bảng 3.9. Kế hoạch sản lượng của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 61
  Bảng 3.10. Tình hình tiêu thụ một số giống lúa của trung tâm qua 3 năm
  2011- 2013 . 62
  Bảng 3.11. Kế hoạch tiêu thụ giống lúa của trung tâm theo vùng qua 3
  năm 2011- 2013 63
  Bảng 3.12. Tình hình tiêu thụ giống lúa của trung tâm qua các kênh
  phân phối qua 3 năm 2011- 2013 . 65
  Bảng 3.13. Tình hình tiêu thụ qua đại lý và hợp tác xã qua 3 năm 2011 - 2013 67
  Bảng 3.14. Ý kiến của các đại lý và hợp tác xã về vấn đề tiêu thụ sản phẩm 68
  Bảng 3.15: Cơ cấu nhân sự tại các phòng ban năm 2011 - 2013 . 69
  Bảng 3.16: Tình hình quản lý tài sản của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 71
  Bảng 3.17: Tình hình quản lý vốn của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 72
  Bảng 3.18: Tình hình tài chính của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 . 73
  Bảng 3.19: Hiệu quả tinh giản chi phí quản lý qua 3 năm 2011 - 2013 75

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  Bảng 3.20: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của trung tâm 2011 - 2013 76
  Bảng 3.21: Hiệu quả quản lý chi phí của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 77
  Bảng 3.22: Hiệu quả quản lý vốn của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 . 78
  Bảng 3.23: Hiệu quả quản lý vốn cố định của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 . 80
  Bảng 3.24: Hiệu quả quản lý vốn lưu động của trung tâm qua 3 năm
  2011 - 2013 . 82
  Bảng 3.25: Hiệu quả quản lý lao động của trung tâm qua 3 năm 2011 - 2013 83
  Bảng 3.26: Hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của trung
  tâm qua 3 năm 2011 - 2013 84


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  x
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

  BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1: Lượng giống lúa tiêu thụ tại các kênh phân phối . 66
  Biêu đồ 3.2: Tỷ lệ tiêu thụ các giống lúa qua các kênh phân phối . 66

  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Mối liên hệ của các chức năng quản lý . 13
  Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc 47  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường, ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản
  xuất kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.
  Các doanh nghiệp này cùng tồn tại và cạnh tranh nhau trong một môi trường
  pháp luật bình đẳng nên ngày càng trở nên khốc liệt hơn, chính vì vậy công
  tác quản lý nói chung và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng
  đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tốt
  đồng nghĩa với quá trình sản xuất luôn suôn sẻ, thuận lợi, tạo ra nhiều sản
  phẩm tốt và thu về lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Chính vì vậy các doanh
  nghiệp luôn coi việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
  là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự sống còn của các
  doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua công tác quản lý nói chung và công tác
  quản lý sản xuất nói riêng của hầu hết các tổ chức còn nhiều tồn tại. Nhiều
  doanh nghiệp đã buông lỏng quản lý dẫn đến sự làm ăn thua lỗ, có doanh
  nghiệp thậm chí phá sản. Trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau đổi mới
  cơ chế quản lý, các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của công
  tác quản lý nên đã dần dần đưa công tác hoạt động vào kỷ cương. Tuy nhiên,
  không phải ngay một lúc công tác quản lý đã được hiệu quả như mong muốn.
  Do đó, các doanh nghiệp luôn không ngừng phấn đấu nâng cao hiệu quả của
  công tác quản lý mà Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc cũng không phải
  là ngoại lệ.
  Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc chuyên sản xuất, kinh doanh
  trong lĩnh vực giống cây trồng với sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị
  cung ứng giống khác nhau. Vì vậy, Trung tâm phải tìm ra cách nâng cao năng
  lực cạnh tranh để đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, nâng cao hiệu quả

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  quản lý hoạt động kinh doanh là một giải pháp mang tính cấp thiết để đơn vị
  tồn tại và phát triển một cách bền vững.
  Xuất phát từ tính cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động
  sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Trung tâm, tôi chọn đề tài “Nâng
  cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây
  trồng Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung
  tâm giống cây trồng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2013, tìm ra những nhân
  tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung
  tâm. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
  động sản xuất kinh doanh của Trung tâm trong những năm tới.
  2.2. Các mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực tiễn về hiệu quả quản lý
  hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giống
  cây trồng của Trung tâm giai đoạn 2011- 2013, tìm ra những nhân tố ảnh
  hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm.
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động sản
  xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
  hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm trong những năm tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm giống
  cây trồng Vĩnh Phúc trong 3 năm 2011 - 2013 và đề ra những giải pháp nâng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng trong
  những năm tới.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  + Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả quản lý hoạt động
  sản xuất kinh doanh của Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc, đi sâu nghiên
  cứu về hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh các giống lúa.
  + Về không gian: Nghiên cứu tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc.
  + Về thời gian: Nghiên cứu hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh
  doanh của Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc trong 3 năm 2011-2013.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả quản lý hoạt
  động sản xuất kinh doanh. Đưa ra cái nhìn mới về hiệu quả quản lý hoạt động
  sản xuất kinh doanh.
  - Phản ánh được những vấn đề thực tiễn về hiệu quả quản lý hoạt động
  sản xuất kinh doanh nói chung, từ đó đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý
  hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm giống cây trồng.
  - Đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm
  nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm trong
  thời gian tới.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận. Nội dung chính của luận văn này được
  trình bày làm 4 chương
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả quản lý
  hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
  động sản xuất kinh doanh.
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu về nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
  động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc giai
  đoạn 2011 - 2013.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  Chương 4: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản
  xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status