Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Sự chuyển mình nhanh chóng của nền kinh tế khiến các doanh nghiệp không
  ngừng vận động để thích ứng với các điều kiện của thị trường, cũng như hoàn thiện,
  trưởng thành và phát triển một cách bền vững. Cùng với sự phát triển thì mức độ cạnh
  tranh trong kinh doanh càng gay gắt. Sự cạnh tranh này có thể là động lực thúc đẩy sự
  tăng trưởng của nền kinh tế và cũng có thể là cái bẫy để nền kinh tế tự “nhấn chìm”
  chính nó. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng linh hoạt, sự chuyển mình theo
  dòng chảy kinh tế, mà đặc biệt là khả năng tài chính tại doanh nghiệp.
  Mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp là tình hình tài chính. Sự ổn định
  của tình hình tài chính là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các
  thông tin từ phân tích tài chính thực sự có ý nghĩa đối với người sử dụng, họ là nhà
  đầu tư, là những người cho vay, và các cơ quan quản lý nhà nước Nhưng không ở
  nơi nào mà tình hình tài chính có tầm quan trọng hơn nội tại doanh nghiệp. Theo đó,
  doanh nghiệp có thể chẩn đoán một cách đúng đắn những “căn bệnh” của doanh
  nghiệp, cho những toa thuốc hữu dụng và dự đoán được hệ quả tài chính từ những hoạt
  động của mình. Do đó có thể nói rằng một tình hình tài chính bền vững được ví như
  một hậu phương vững chắc cho doanh nghiệp đi song hành với sự phát triển kinh tế.
  Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, tại các doanh nghiệp trong nước nói chung và
  các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng, công tác phân tích tình hình
  tài chính cũng như một số các chỉ tiêu phân tích tài chính còn có những hạn chế nhất
  định và còn chưa được chú trọng, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.
  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình là công ty chuyên sản xuất đồ uống
  (Bia, Rượu, nước giải khát) và kinh doanh một số dịch vụ khách sạn, nhà hàng, phục
  vụ cho nhu cầu trên địa bàn tỉnh và trong nước. Công ty ngày càng phát triển và không
  ngừng mở rộng quy mô kinh doanh. Vấn đề cung cấp thông tin về tình hình hiện tại,
  những khó khăn tiềm ẩn hay triển vọng phát triển trong thời gian sắp tới là vô cùng
  quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, việc phân tích tài chính là nhu cầu bức thiết cần
  phải được hoàn thiện một cách chặt chẽ và thiết thực.
  Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích tài chính tại
  công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình” làm khoá luận tốt nghiệp. 2
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung: Đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại
  công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.
  2.2. Mục tiêu cụ thể:
  ã Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong doanh nghiệp.
  ã Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ
  phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.
  ã Một số giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội
  – Quảng Bình.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  ã Phương pháp thu thập số liệu: Tiến hành thu thập các số liệu và thông tin liên
  quan về tài chính và phân tích tài chính tại công ty, nhằm nghiên cứu và tìm hiểu sâu
  hơn vấn đề.
  Nguồn dữ liệu thứ cấp: Trực tiếp thu thập số liệu tại phòng kế toán tài chính về các
  báo cáo tài chính niên độ, báo cáo kiểm toán, báo cáo của Ban giám đốc, ban quản trị
  để nghiên cứu.
  Nguồn dữ liệu sơ cấp: Tiến hành thu thập ý kiến từ các cá nhân làm việc tại một số
  phòng ban hoặc cơ sở thuộc công ty.
  ã Phương pháp xử lý số liệu: Là phương pháp dựa trên những số liệu có sẵn để
  xử lý, phân tích nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp
  khắc phục.
  Phương pháp so sánh: Phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa
  trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Tiêu chuẩn để so sánh
  thường là: Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh, tình hình thực hiện các kỳ kinh
  doanh đã qua, chỉ tiêu các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành. Các chỉ tiêu so sánh
  phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường,
  phương pháp tính toán. Với hai hình thức là so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối từ
  đó để thấy được sự tăng giảm chỉ tiêu của phân tích.
  Phương pháp tỷ lệ: Dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực của các tỷ lệ đại lượng tài
  chính trong các quan hệ tài chính trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá
  trị các tỷ lệ tham chiếu. Phương pháp liên hệ cân đối: Phương pháp liên hệ cân đối là phương pháp mô tả
  và phân tích các hiện tượng kinh tế khi mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân bằng:
  Tổng tài sản = TSNH + TSDH; Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  ã Đối tượng nghiên cứu: Được giới hạn trong việc phân tích tài chính tại công ty
  cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.
  ã Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi không gian: Đề tài được nghiên cứu tại công ty cổ phần Bia Hà Nội –
  Quảng Bình.
  Phạm vi thời gian: Nghiên cứu tình hình tài chính tại công ty qua 3 năm 2012,
  2013, 2014.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, nội
  dung của chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội –
  Quảng Bình
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ
  phần Bia Hà Nội – Quảng Bình  ii
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . vii
  DANH MỤC BIỀU ĐỒ . vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  5. Kết cấu của đề tài . 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH
  NGHIỆP 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI
  CHÍNH DOANH NGHIỆP 4
  1.1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp . 4
  1.1.1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp . 4
  1.1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp . 5
  1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp . 5
  1.1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 9
  1.1.4.1. Phương pháp so sánh 9
  1.1.4.2. Phương pháp tỷ lệ . 10
  1.1.4.3. Phương pháp loại trừ . 10
  1.1.4.4. Phương pháp tài chính Dupont 11
  1.1.5. Tài liệu dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp . 12
  1.1.5.1. Bảng cân đối kế toán . 12
  1.1.5.2. Báo cáo kết quả kinh doanh . 13
  1.1.5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 13
  1.1.5.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 13 iii
  1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 14
  1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính . 14
  1.2.1.1. Phân tích biến động quy mô - cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 14
  1.2.1.2. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 14
  1.2.1.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 15
  1.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 15
  1.2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 16
  1.2.2.2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn . 17
  1.2.2.3. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động . 19
  1.2.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp . 20
  1.2.2.5. Phân tích các tỷ số về chứng khoán EPS và P/E 21
  1.2.3. Phân tích dòng tiền . 22
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIỆP . 22
  1.3.2. Nhân tố chủ quan . 22
  1.3.3. Nhân tố khách quan . 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 25
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG
  BÌNH 25
  2.1.1. Tên, địa chỉ công ty 25
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh . 25
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 25
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 25
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 26
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 28
  2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 28
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận . 28
  2.1.4.3. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 29
  2.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 30
  2.1.6. Loại hình doanh nghiệp 31
  2.1.7. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 31 iv
  2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 32
  2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty 32
  2.2.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty . 33
  2.2.3. Khái quát tình hình doanh thu, lãi lỗ, vốn, chi phí kinh doanh của công ty . 34
  2.3. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ
  NỘI – QUẢNG BÌNH . 35
  2.3.1. Về quy trình phân tích tài chính . 35
  2.3.2. Về phương pháp phân tích tài chính . 36
  2.3.3. Về nội dung phân tích tài chính 36
  2.3.3.1. Phân tích biến động về quy mô – cơ cấu tài sản và nguồn vốn . 37
  2.3.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 40
  2.3.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 42
  2.3.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh . 44
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 46
  2.4.1. Ưu điểm . 46
  2.4.2. Hạn chế 47
  2.4.3. Nguyên nhân 49
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 51
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
  HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 51
  3.1.1. Mục tiêu . 51
  3.1.2. Phương hướng 51
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 52
  3.2.1. Về quy trình phân tích 52
  3.2.2. Về nội dung phân tích 53
  3.2.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn . 53
  3.2.2.2. Tình hình công nợ . 55
  3.2.2.4. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời . 61 3.2.3. Về tổ chức và nhân sự cho công tác phân tích tài chính 63
  3.2.4. Hoàn thiện thông tin để sử dụng phân tích . 64
  3.2.5. Hoàn thiện phương pháp sử dụng phân tích 65
  3.3. KIẾN NGHỊ 67
  3.3.1. Về phía Nhà Nước . 67
  3.3.2. Về phía công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình . 68
  PHẦN KẾT LUẬN . 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status