Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hiệu chỉnh tìm nghiệm chung của một họ hữu hạn phương trình với ánh xạ liên tục Lipschitz và J- đơn điệu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu chỉnh tìm nghiệm chung của một họ hữu hạn phương trình với ánh xạ liên tục Lipschitz và J- đơn điệu

  Mð ƒu
  Nhiãu v§n ã trong thüc t‚ chóng ta g°p ph£i như khoa håc, cæng
  ngh», kinh t‚, . , tçn t⁄i mºt lîp c¡c b i to¡n m nghi»m khæng Œn
  ành theo ngh¾a mºt thay Œi nhä cıa dœ li»u ƒu v o s‡ d¤n ‚n
  nhœng thay Œi lîn cıa dœ li»u ƒu ra (nghi»m cıa b i to¡n), th“m
  ch‰ cÆn l m cho b i to¡n trð l¶n væ nghi»m. Ngưíi ta nâi nhœng b i
  to¡n â khæng ch‰nh quy hay °t khæng ch¿nh. V v“y cƒn ph£i câ
  nhœng phưìng ph¡p gi£i Œn ành c¡c b i to¡n °t khæng ch¿nh sao cho
  khi sai sŁ cıa dœ li»u c ng nhä th nghi»m x§p x¿ t m ưæc c ng gƒn
  vîi nghi»m óng cıa b i to¡n xu§t ph¡t.
  Do tƒm quan trång °c bi»t cıa lþ thuy‚t n y m nhiãu nh to¡n
  håc nưîc ngo i v Vi»t Nam ¢ d nh phƒn lîn thíi gian v cæng søc
  cıa m nh cho vi»c nghi¶n cøu c¡c phưìng ph¡p hi»u ch¿nh ” gi£i c¡c
  b i to¡n °t khæng ch¿nh. Trong khuæn khŒ lu“n v«n n y chóng tæi
  xin ưæc tr nh b y ã t i: Hi»u ch¿nh t m nghi»m chung cıa mºt hå
  hœu h⁄n phưìng tr nh vîi ¡nh x⁄ li¶n töc Lipschitz v J-ìn i»u.
  Lu“n v«n ưæc tŒng hæp tł b i b¡o cıa GS.TS Nguy„n Bưíng còng
  vîi cºng sü Nguy„n nh Dông.
  Möc ‰ch cıa lu“n v«n n y l sß döng phưìng ph¡p hi»u ch¿nh
  Browder-Tikhonov t m nghi»m chung cıa mºt hå hœu h⁄n phưìng
  tr nh vîi to¡n tß Jư ìn i»u v li¶n töc Lipschitz tr¶n khæng gian
  Banach. Trong â giîi thi»u phưìng ph¡p hi»u ch¿nh t m nghi»m cıa
  hå hœu h⁄n phưìng tr nh khi h» phưìng tr nh to¡n tß ch¿ câ nhi„u ð
  v‚ ph£i v h» phưìng tr nh khi c£ v‚ ph£i v to¡n tß ãu câ nhi„u.
  1Ngo i phƒn mð ƒu, k‚t lu“n, danh möc c¡c t i li»u tham kh£o, bŁ
  cöc cıa lu“n v«n ưæc tr nh b y trong hai chưìng.
  Chưìng 1. Tr nh b y c¡c kh¡i ni»m cì b£n vã khæng gian Hilbert
  v khæng gian Banach. Ti‚p theo giîi thi»u b i to¡n °t khæng ch¿nh.
  çng thíi công tr nh b y phưìng ph¡p hi»u ch¿nh Tikhonov gi£i
  phưìng tr nh vîi to¡n tß ìn i»u.
  Chưìng 2. Phưìng ph¡p t m nghi»m chung cho mºt hå phưìng
  tr nh to¡n tß ìn i»u, hi»u ch¿nh cho h» phưìng tr nh vîi to¡n tß
  J-ìn i»u v li¶n töc Lipschitz tr¶n khæng gian Banach ph£n x⁄ v
  lçi ch°t câ chu'n kh£ vi Gateaux ãu.
  Lu“n v«n ưæc ho n th nh t⁄i trưíng ⁄i håc Khoa håc, ⁄i håc
  Th¡i Nguy¶n dưîi sü hưîng d¤n cıa GS.TS Nguy„n Bưíng. M°c dò
  t¡c gi£ ¢ h‚t søc cŁ g›ng nhưng do v§n ã nghi¶n cøu l kh¡ phøc t⁄p
  v kinh nghi»m nghi¶n cøu cÆn h⁄n ch‚ n¶n khæng tr¡nh khäi thi‚u
  sât. Trong qu¡ tr nh vi‚t lu“n v«n công như xß lþ v«n b£n ch›c ch›n
  khæng tr¡nh khäi nhœng sai sât nh§t ành. T¡c gi£ r§t mong nh“n
  ưæc nhœng þ ki‚n âng gâp cıa quþ thƒy cæ v c¡c b⁄n ” lu“n v«n
  ưæc ho n thi»n hìn.


  Möc löc
  Möc löc i
  Líi c£m ìn ii
  Mºt sŁ k‰ hi»u v chœ vi‚t t›t iii
  Mð ƒu 1
  1 C¡c kh¡i ni»m v v§n ã cì b£n 3
  1.1 Khæng gian Hilber v Banach 3
  1.2 B i to¡n °t khæng ch¿nh 11
  1.2.1 Kh¡i ni»m b i to¡n °t khæng ch¿nh 11
  1.2.2 V‰ dö vã b i to¡n °t khæng ch¿nh . 12
  1.3 Phưìng ph¡p hi»u ch¿nh Tikhonov . 14
  2 Phưìng ph¡p hi»u ch¿nh cho h» phưìng tr nh phi tuy‚n
  vîi to¡n tß J-ìn i»u v li¶n töc Lipschitz tr¶n khæng
  gian Banach 16
  2.1 T m nghi»m chung cho mºt hå phưìng tr nh to¡n tß
  ìn i»u 16
  2.2 Nghi»m chung cho mºt hå phưìng tr nh to¡n tß J-ìn
  i»u 19
  K‚t lu“n 26
  T i li»u tham kh£o 27
  iLÆi c£m ìn
  Trong suŁt qu¡ tr nh l m lu“n v«n, tæi luæn nh“n ưæc sü hưîng
  d¤n v gióp ï nghi¶m tóc cıa GS.TS. Nguy„n Bưíng (Vi»n Cæng
  ngh» thæng tin, Vi»n H n l¥m Khoa håc v Cæng ngh» Vi»t Nam).
  Tæi xin ch¥n th nh b y tä lÆng bi‚t ìn s¥u s›c ‚n Thƒy v k‰nh chóc
  Thƒy còng gia nh luæn luæn m⁄nh khäe.
  Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn c¡c quþ thƒy, cæ gi£ng d⁄y t⁄i ⁄i håc
  Th¡i Nguy¶n v t⁄i Vi»n To¡n håc, Vi»n H n l¥m Khoa håc v Cæng
  ngh» Vi»t Nam ¢ mang l⁄i cho tæi nhiãu ki‚n thøc bŒ ‰ch trong khoa
  håc v quan t¥m gióp ï tæi trong suŁt qu¡ tr nh håc t“p, nghi¶n cøu.
  Tæi công xin c£m ìn c¡c b⁄n çng mæn ¢ gióp ï tæi trong suŁt
  thíi gian håc t“p t⁄i ⁄i håc Th¡i Nguy¶n v trong qu¡ tr nh ho n
  th nh lu“n v«n n y.
  Th¡i Nguy¶n, th¡ng 9 - 2014
  Ngưíi vi‚t Lu“n v«n

  Xem Thêm: Hiệu chỉnh tìm nghiệm chung của một họ hữu hạn phương trình với ánh xạ liên tục Lipschitz và J- đơn điệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu chỉnh tìm nghiệm chung của một họ hữu hạn phương trình với ánh xạ liên tục Lipschitz và J- đơn điệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status