Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh
  trong những năm gần đây. Có thể xem việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí
  Thư TW(khóa IV), nghị quyết X của Bộ chính trị (khóa VI) về phát huy vai
  trò tự chủ của nền kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền
  kinh tế trang trại với những thành tựu của công cuộc đổi mới. sau nghị quyết
  TW V khóa XII (năm 1993) quy định 5 quyền sử dụng đất, thì kinh tế trang
  trại phát triển khá nhanh và đa dạng.
  Kinh tế trang trại phát triển bước đầu có hiệu quả góp phần chuyển dịch
  cơ cấu nông nghiệp nông thôn. Theo xu hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất
  hàng hóa, tạo ra nhiều vùng sản xuất tập trung, tạo tiền đề cho công nghiệp
  chế biến nông sản. phát triển kinh tế trang trại góp phần tăng tốc độ phủ xanh
  đất trống đồi trọc, khai thác thêm diện tích đất hoang hóa, cải thiện môi
  trường sinh thái. Đồng thời huy động được vốn đầu tư lớn trong dân để đầu tư
  cho phát triển Nông – Lâm – Ngư nghiệp.
  Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế trang trại vẫn còn một số tồn tại
  cần giải quyết như: Một số trang trại hình thành còn mang tính tự phát, hoạt động
  sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn thiếu sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức
  kinh tế nhà nước trong việc thực hiện các chính sách như : Tín dụng, đất đai, thị
  trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến nông, ứng dụng các tiến bộ KHKT các trang
  trại còn gặp khó khăn trong vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, kỹ thuật, trình
  độ quản lý của các trang trại còn hạn chế
  Phù Ninh là một huyện trung du miền núi phía Bắc, có những điều kiện
  thuận lợi để hình thành và phát triển các mô hình kinh tế trang trại; đất đai
  rộng, lao động dồi dào, đặc biệt được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước
  cũng như chính quyền địa phương. Cùng với sự phát triển của loại hình kinh
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  tế này trên cả nước, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh cũng đã có
  những bước phát triển nhanh và mạnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều
  mô hình kinh tế trang trại, sau một thời gian hình thành và phát triển đã phát
  huy được kết quả bước đầu. Nhưng sự phát triển kinh tế trang trại trong huyện
  hiện nay còn gặp nhiều vấn đề khó khăn chưa được giải quyết như: trình độ
  quản lý, hiểu biết về khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, vốn,
  Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn địa phương, tôi tiến hành nghiên cứu đề
  tài: “Đánh giá kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  2.1. Mục tiêu chung
  Góp phần hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về kinh tế trang trại, đánh
  giá thực trạng sản xuất kinh doanh của một số mô hình trang trại trên địa bàn
  huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất những những biện pháp từng
  bước nâng cao hiệu quả kinh tế (HQKT).
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương có liên quan
  đến sản xuất nông nghiệp và kinh tế trang trại;
  - Đánh giá thực trạng phát triển mô hình trang trại và kinh tế trang trại
  trên địa bàn nghiên cứu, bao gồm thực trạng về sản xuất trang trại, thị trường
  và nghiên cứu một số nội dung kinh tế của các trang trại tiêu biểu trên địa bàn
  huyện Phù Ninh;
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh
  doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  2.1. Mục tiêu chung 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về trang trại và kinh tế trang trại . 3
  1.1.1. Cơ sở lý luận . 3
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn 8
  1.2. Những kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan . 11
  1.2.1. KTTT là mô hình kinh tế sản xuất hàng hoá 11
  1.2. 2. KTTT là mô hình kinh tế hộ gia đình sản xuất hàng hoá ở trình độ cao
  . 11
  1.2.3. KTTT là mô hình tận dụng được các lợi thế tự nhiên - xã hội của vùng
  . 12
  1.2.4. KTTT đòi hỏi một trình độ sản xuất cao . 13
  Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 14
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 14
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 14
  2.2.1. Đánh giá chung tình hình phát triển mô hình trang trại trên địa bàn
  huyện Phù Ninh . 14
  2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất của một số mô hình trang trại tiêu biểu . 14
  2.2.3. Đề xuất một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát
  triển mô hình trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh . 15
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 15
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 18
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Phù Ninh có liên quan đến
  sản xuất nông nghiệp và mô hình kinh tế trang trại 18
  3.2. Đánh giá tình hình phát triển trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh . 28
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  3.2.1. Tình hình phát triển trang trại của huyện 28
  3.1.2. Thông tin đặc điểm chung của các trang trại 30
  3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong phát triển mô hình trang trại trên địa bàn
  huyện Phù Ninh . 35
  3.2. Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các mô hình kinh tế
  trang trại 36
  3.2.1. Các tiêu chí cơ bản đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các mô
  hình kinh tế trang trại 37
  3.2.2. Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của mô hình trang
  trại (MH1 và MH2) . 43
  3.3. Đề xuất một số định hướng và giải pháp nâng cao HQKT trong sản xuất kinh
  doanh của các mô hình trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh 52
  3.3.1. Định hướng 52
  3.4.1. Giải pháp cho phát triển mô hình trang trại ở Phù Ninh . 57
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 74
  1 KẾT LUẬN . 74
  2 KHUYẾN NGHỊ 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

  Xem Thêm: Đánh giá kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status